Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52006XC0826(06).pdf

26.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/30


Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2006/C 204/07)

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt till invändningar som fastställs genom artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 510/2006. Invändningar måste komma in till kommissionen inom sex månader räknat från dagen för detta offentliggörande.

SAMMANFATTNING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

Ansökan om registrering i enlighet med artikel 5 och artikel 17.2

”ZATECKÝ CHMEL”

EG nr: CZ/PDO/005/0402/19.10.2004

SUB ( X ) SGB ( )

Denna sammanfattning har tagits fram i informationssyfte. För att få fullständig information bör intresserade parter använda den fullständiga version av produktspecifikationen som kan erhållas av de nationella myndigheter som anges i punkt 1 eller från Europeiska kommissionen (1).

1.   Behörig myndighet i medlemsstaten:

Namn:

Úrad průmyslového vlastnictví

Adress:

Antonína Cermáka 2a, CZ-160 68 Praha 6

Tfn:

(420) 220 383 111

Fax:

(420) 224 324 718

e-post:

posta@upv.cz

2.   Ansökande grupp:

Namn:

Svaz pestitelů chmele Ceské republiky

Adress:

Mostecká 2580, CZ-438 19 Zatec

Tfn:

(420) 415 733 401

Fax:

(420) 415 726 052

e-post:

svaz@czhops.cz

Sammansättning:

producent/förädlare ( X ) annat ( )

3.   Produkttyp:

Kategori 1.8 – humle

4.   Produktspecifikation: (sammanfattning av kraven i artikel 4.2)

4.1   Benämning: ”Zatecký chmel”

4.2   Beskrivning: Zatecký chmel (”humle från Zatec”) kännetecknas av kottens utseende (äggformad till utdraget äggformad, 100 kottar väger 13–17 gram, kotteaxeln är smal och regelbunden, 12–16 mm lång), mild humlearom och gyllengul lupulinfärg. Zatecký chmel utmärks av rödfärgade rankor, smala kotteaxlar, låg myrcenhalt och ett balanserat förhållande mellan halten alfa- respektive betasyra. Humlehartsen har en karakteristiskt ganska låg alfasyrahalt på 2,5–5,5 %. Betasyrahalten är högre än alfasyrahalten, och proportionen är oftast 0,60–0,80. Myrcenhalten är 25–40 %. Ett annat kännetecken är den höga halten betafarnesen (14–20 %), som hos andra humlesorter är mycket låg. Aromen hos Zatecký chmel bestäms av förhållandet mellan de oljor som ingår i humlen. Zatecký chmel är en halvtidig sort. Den saluförs pressad eller som pellets.

4.3   Geografiskt område: Zatecký chmel odlas i vad som kallas humleområdet i Zatec. Detta är ett område i distrikten Louny, Rakovník, Chomutov, Kladno, Plzen-norr och Rokycany. Närmare uppgifter återfinns i produktspecifikationen.

4.4   Bevis på ursprung: I Tjeckien skall humle certifieras enligt lag nr 97/1996 om skydd av humle, samt enligt rådets förordning (EG) nr 1952/2005 och kommissionens förordningar (EEG) nr 1784/77 och 890/78. Certifieringsorgan för humle i Tjeckien är ÚKZÚZ (Ústrední kontrolní a zkusební ústav zemedelský, Kontroll- och provningscentralen för jordbruket).

Enligt lag skall ursprunget styrkas. Humleproducenten skall väga humlen och på lämpligt sätt märka och försegla den samt deklarera de märkta humleförpackningarnas antal och vikt per fastighet och humlesort. ÚKZÚZ kontrollerar märkt humle och humleprodukter, utfärdar kontrollintyg och kontrollerar att lagen om skydd av humle liksom EU-bestämmelserna efterlevs. ÚKZÚZ för också register över humleodlingar och humleodlare.

Statliga jordbruks- och livsmedelsinspektionen kontrollerar produktspecifikationer och utfärdar beslut i samråd med ÚKZÚZ.

4.5   Framställningsmetod: Zatecký chmel odlas på ställningar i Zatec humleområde. Vårsäsongen inleds i april med beskärning och tråddragning, följt av uppbindning, odling och kemiska växtskyddsåtgärder. Under växtperioden besprutas humlen flera gånger mot skadegörare och sjukdomar. Humlen skördas under andra halvan av augusti och början av september. Den pressas eller bearbetas till pellets.

Ställningarna består av störar av trä (eller ibland pelare av betong). Vidare används metalltråd, i nya ställningar stållinor. Ställningarna är cirka 7 m höga (optimal höjd för den lokala humlen). På 1 hektar odlas 2 500–3 500 plantor, beroende på plantavståndet (som i sin tur är beroende av odlingsmetod, plantornas växtegenskaper och optimering av beståndet). Humlen är flerårig och kan bli upp till 20 år. Odlingarna består enbart av honplantor, eftersom hanplantor försämrar humlens kvalitet.

I sitt traditionella område har Zatecký chmel odlats i mer än tusen år. Till Zatecký chmel hör bara följande kloner: Lucan (registrerad 1941), Blato (1952), Osvaldův klon 31 (1952), Osvaldův klon 72 (1952), Osvaldův klon 114 (1952), Sirem (1969), Zlatan (1976), Podlesák (1989) och Blsanka (1993).

4.6   Samband: Att Zatecký chmel är unikt (se 4.2) beror på de speciella naturförhållandena i odlingsområdet i Zatec. Området skyddas i nordväst av bergen Krusné hory, Doupovské vrchy och Ceské stredohorí, vilka också skyddar mot regn. Därför är den genomsnittliga årsnederbörden bara 450 mm. Nederbördens fördelning över året är dock gynnsam för humlens utveckling (under växtperioden faller i genomsnitt 260 mm regn). Årsmedeltemperaturen ligger på 8–9 °C (under växtperioden 14–16 °C). Utöver klimatförhållandena påverkas humlens kvalitet även av områdets jordmån. Jorden består främst av rödjord från permperioden, men också av lättare märgel. Humlens tillväxt och utveckling påverkas även av humleodlingarnas läge, framför allt höjdnivå (200–500 m.ö.h.), riktning, lutning och exponering för solljus. Området består främst av breda öppna dalar med god luftcirkulation och tillräckligt skydd mot hårda västliga och nordliga vindar. Förhållandena gör att denna humletyp når en högre kvalitet och ger större avkastning än i andra områden. Miljön påverkar främst humlens innehåll av olika ämnen samt tillväxten. Ovannämnda förhållanden är unika för Zatec humleområde (kombinationen av genomsnittsnederbörd, temperatur, markprofil, höjd över havet och exponering för solljus). Förhållandena i andra humleodlingsområden avviker alltid på åtminstone någon punkt (t.ex. mer nederbörd, högre medeltemperatur, kortare dagar/mindre dagsljus under växtperioden).

4.7   Kontrollorgan:

Namn:

Státní zemedelská a potravinárská inspekce, inspektorát v Ústí nad Labem

Adress:

Masarykova 19/275, CZ-403 40 Ústí nad Labem

Tfn:

(420) 475 651 224

Fax:

(420) 475 651 225

e-post:

usti@szpi.gov.cz

Namn:

Ústrední kontrolní a zkusební ústav zemedelský, odbor trvalých kultur Zatec

Adress:

Chmelarské námestí 1612, CZ-438 43 Zatec

Tfn:

(420) 415 778 119

Fax:

(420) 415 778 136

e-post:

webmaster@ukzuz.cz

Det slutgiltiga beslutet fattas av statliga jordbruks- och livsmedelsinspektionen.

4.8   Märkning: Varje förpackning skall märkas med texten ZATECKÝ CHMEL.

4.9   Nationella krav: —


(1)  Europeiska kommissionen, GD Jordbruk och landsbygdsutveckling, enheten för kvalitetspolitik för jordbruksprodukter, B–1049 Bryssel.