Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52006XC1108(02).pdf

8.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 271/8


Kommissionens yttrande av den 7 november 2006 om planen för deponering av radioaktivt avfall från Georges Besse II-anläggningen på Tricastin-området i Frankrike, i enlighet med artikel 37 i Euratomfördraget

(2006/C 271/03)

(Endast den franska texten är giltig)

I enlighet med artikel 37 i Euratomfördraget erhöll Europeiska kommissionen den 6 mars 2006 allmänna upplysningar från Frankrikes regering om planen för deponering av radioaktivt avfall från Georges Besse II-anläggningen.

På grundval av dessa upplysningar, och efter samråd med expertgruppen, har kommissionen formulerat följande yttrande:

1.

Avståndet mellan anläggningen och närmaste plats på en annan medlemsstats territorium (i detta fall Italien) är cirka 175 km.

2.

Under normala förhållanden innebär utsläpp av flytande och gasformigt avfall inte att befolkningen i andra medlemsstater exponeras på ett sätt som är av betydelse i hälsohänseende.

3.

Fast radioaktivt avfall som uppstår i samband med produktionen kommer att lagras eller bortskaffas på godkända områden i Frankrike.

4.

I händelse av oplanerade radioaktiva utsläpp som kan bli en följd av en olyckshändelse av en typ och omfattning som ingår i de allmänna upplysningarna kommer de doser som sannolikt når befolkningen i andra medlemsstater att vara utan betydelse i hälsohänseende.

Sammanfattningsvis anser kommissionen att genomförandet av planen för deponering av alla typer av radioaktivt avfall som härrör från Georges Besse II-anläggningen på Tricastin-området i Frankrike inte borde innebära risker för radioaktiv kontamination, som är av betydelse i hälsohänseende, av en annan medlemsstats vatten, mark eller luft vare sig vid normal drift eller vid en olycka av den omfattning som avses i de allmänna upplysningarna.