Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52007PC0674.pdf

52007PC0674

Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fartygsägares skadeståndsansvar och om finansiella säkerheter (framlagt av kommissionen enligt artikel 250.2 i EG-fördraget) /* KOM/2007/0674 slutlig - COD 2005/0242 */[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 24.10.2007

KOM(2007) 674 slutlig

2005/0242 (COD)

Ändrat förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om fartygsägares skadeståndsansvar och om finansiella säkerheter

(framlagt av kommissionen enligt artikel 250.2 i EG-fördraget)

2005/0242 (COD)

Ändrat förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om fartygsägares skadeståndsansvar och om finansiella säkerheter

(Text av betydelse för EES)

1. Bakgrund

Förslaget, KOM(2005) 593 slutlig – 2005/0242(COD), antogs av kommissionen den 23 november 2005 och lades fram för Europaparlamentet och rådet den 30 januari 2006.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén antog sitt yttrande om kommissionens förslag den 13 september 2006.

Regionkommittén antog sitt yttrande om kommissionens förslag den 15 juni 2006.

Europaparlamentet antog 25 ändringsförslag vid den första behandlingen den 29 mars 2007.

2. Syftet med förslaget

Syftet är att se till att det finns gemensamma grundregler för samtliga medlemsstater när det gäller fartygsägarnas skadeståndsansvar och försäkringar samt att i grunden fastställa bestämmelser för att både förebygga olyckor och ersätta skador.

Förslaget avser att i gemenskapslagstiftningen införliva

- Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) konvention om begränsning av sjörättsligt skadeståndansvar (Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, LLMC), i 1996 års lydelse,

- IMO:s och Internationella arbetsorganisationens (ILO) resolution om ekonomisk säkerhet för sjöfolk som överges.

Förslaget syftar också till att införa ett system om obligatoriskt skadeståndsansvar för fartygsägare med stöd i en IMO-resolution om försäkring.

3. Syftet med det ändrade förslaget

Syftet med det ändrade förslaget är att anpassa det ursprungliga förslaget på en rad punkter i enlighet med Europaparlamentets ändringsförslag.

4. Synpunkter på Europaparlamentets ändringsförslag

4.1 Ändringsförslag som kommissionen kan godta

Kommissionen kan godta ändringsförslagen 1–4, 9–17, 19, 20, 22, 24, 28.

4.2 Ändringsförslag som kommissionen kan godta till viss del eller med ändrad ordalydelse

Ändringsförslagen 5, 21, 23, 26 och 27

- Ändringsförslag 5

Den sista delen av ändringsförslaget beskriver omständigheter som leder till att fartygsägaren pga sitt beteende förlorar rätten till begränsat skadeståndsansvar. Beskrivningen i fråga är emellertid ofullständig och måste ses över för att fullkomligt kunna återspegla direktivets bestämmelser, dvs. både artikel 4.2a (oursäktligt fel) och artikel 4.3 (grav oaktsamhet).

Skäl 5a (ny):

” När det gäller fartyg som för flagg från en medlemsstat som är part i 1996 års konvention bör den ansvarsbegränsning som fastställs i 1996 års konvention inte kunna åberopas för skadelidande som inte är parter i sjöfartsoperationen, om ägaren till det fartyg som har orsakat skadorna inte har agerat professionellt och borde ha insett att agerandet eller underlåtelsen att agera skulle leda till skadliga följder. ” När det gäller fartyg som inte för flagg från en medlemsstat som är part i 1996 års konvention bör den ansvarsbegränsning som fastställs i 1996 års konvention inte kunna åberopas för skadelidande som inte är parter i sjöfartsoperationen, om ägaren till det fartyg som har orsakat skadorna har gjort sig skyldig till en grav försumlighet. "

- Ändringsförslag 21

Syftet med ändringsförslaget är att beskriva innehållet i Internationella sjöfartsorganisationens resolution A 930(22). Beskrivningen är dock inte fullständig, utan bör också innehålla uppgifter om betalning av innestående lön.

Artikel 6, stycke 1:

”Varje medlemsstat ska se till att alla fartygsägare som äger fartyg som för medlemsstatens flagg tecknar en finansiell säkerhet till skydd för ombord anställt eller sysselsatt sjöfolk som överges, i enlighet med IMO:s resolution A 930(22), och denna säkerhet ska täcka kostnader för logi, sjukvård, hemresa och innestående löner.”

- Ändringsförslag 23, 26 och 27

Dessa tre ändringsförslag avser skapandet av en gemenskapsbyrå med ansvar för intyg om finansiella säkerheter.

Det torde vara befogat att på europeisk nivå försöka centralisera förvaltningen av intygen om finansiella säkerheter, både för att minska medlemsstaternas administrativa börda och garantera likvärdiga förfaranden. Inrättandet av en sådan byrå skulle emellertid få administrativa och finansiella följder som bör bedömas. Av detta skäl vill kommissionen undersöka detta initiativ närmare.

En möjlighet vore att inte inrätta någon ny byrå utan i stället låta Europeiska sjösäkerhetsbyrån ta över dessa uppgifter för att understryka följderna för Europeiska sjösäkerhetsbyrån både institutionellt och ekonomiskt.

Skäl (ny ):

”Det skulle kunna vara en god idé att i framtiden centralisera förvaltningen av den finansiella garantin på europeisk nivå. Europeiska sjösäkerhetsbyrån skulle kunna vara en del i detta. Innan man har kommit så långt bör emellertid följderna för byrån utredas noga, både institutionellt och ekonomiskt.”

4.3. Ändringsförslag som kommissionen inte kan godta

Ändringsförslagen 7 och 25 kan kommissionen inte godta.

5. Ändrat förslag

Med stöd av artikel 250.2 i EG-fördraget ändrar kommissionen sitt förslag i enlighet med den lydelse som anges ovan.