Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52008XC1203(05).pdf

3.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 308/19


Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2008/C 308/08)

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 (1). Invändningar måste inkomma till kommissionen inom sex månader räknat från dagen för detta offentliggörande.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

”NOCCIOLA ROMANA”

EG-nr: IT-PDO-0005-0573-28.11.2006

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Beteckning

”Nocciola Romana”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Italien

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp (enligt bilaga III)

Klass 1.6 – Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

3.2   Beskrivning av den produkt som avses i punkt 1

Den skyddade ursprungsbeteckningen ”Nocciola Romana” avser frukter av arten Corylus avellana, närmare bestämt sorterna ”Tonda Gentile Romana”, ”Nocchione” och eventuella varianter av dessa, vilka ska utgöra minst 90 % av ett företags produktion. Högst 10 % av produktionen får utgöras av sorterna ”Tonda di Giffoni” och ”Barrettona”. ”Nocciola Romana” ska ha följande egenskaper:

”Tonda Gentile Romana”: nöt med skal: sfärisk med svagt spetsig topp. Diametern ligger på 14–25 mm. Skalet är medeltjockt, hasselnötsfärgat, mattblank yta och hårig yta i toppen och många tydliga ränder. Nötkärnan: medelstor till liten, sfärisk, ungefär samma färg som skalet, huvudsakligen täckt av fibrer, ytan är ojämn med eller mindre tydliga fåror, mer oregelbunden form än nöten med skal. Frövitan är medeltjock och lossnar inte helt vid rostningen. Konsistensen är kompakt och knaprig. Smaken är god och lång.

”Nocchione”: nöt med skal: formen är sfärisk eller elliptisk. Diametern ligger på 14–25 mm. Skalet är tjockt, ljust hasselnötsfärgat, med ränder och endast begränsad ludenhet. Nötkärnan: medelstor till liten med medelstor till stor andel fibrer. Frövitan lossnar ganska bra vid rostningen. Smaken och doften är mycket god och lång. För båda sorterna ligger avkastningen efter skalning på mellan 28 % och 50 %. Nötterna får inte lukta eller smaka härsket eller av mögel eller gräs. När man biter i dem ska de vara knapriga och de får inte vara sega. Konsistensen ska vara kompakt och det får inte förekomma några hålrum inuti nötterna. Även lagrade nötter ska ha dessa egenskaper.

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter)

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung)

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Skörd, lagring, sortering och storleksbestämning ska äga rum i produktionsområdet.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.

Saluföring av ”Nocciola Romana” och förpackning av hasselnötterna ska ske i enlighet med följande:

Nötter med skal: i påsar och förpackningar av juteväv eller raffia, anpassade efter i vilket led de ska saluföras, i följande storlekar: 25 g, 50 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg, 500 kg, 800 kg, 1 000 kg.

Skalade nötter: i lämpliga förpackningar och behållare för livsmedel i juteväv, raffia, vakuumpåsar, vakuumpåsar i aluminium, i följande storlekar: 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 50 g, 100 g, 150 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg, 500 kg, 800 kg, 1 000 kg.

3.7   Särskilda regler för märkning

Förpackningarna, behållarna och påsarna ska förseglas på ett sådant sätt att det inte är möjligt att komma åt innehållet utan att bryta förseglingen. På dessa ska följande text tryckas (i samma typgrad): ”NOCCIOLA ROMANA” och ”DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA”. Dessutom ska det finnas uppgifter om förpackningsföretagets firmatyp och adress, om produktionsår för hasselnötterna i förpackningen, brutto- och nettovikt, samt logotypen för den skyddade ursprungsbeteckningen. Det är inte tillåtet att ange andra beteckningar eller andra uppgifter om produktens egenskaper.

Logotypen för den aktuella beteckningen är cirkelformad och ser ut på följande sätt: bakgrunden är i hasselnötsbrunt som tonar mot gult. Konturen är brun och överst i cirkeln, i en halvcirkel, finns texten ”Nocciola Romana” i svart. Längst ner i cirkeln, i en motvänd halvcirkel, finns texten ”Denominazione Origine Protetta” i svart. Ovanför syns tre gröna blad med svarta konturer, som placerats med spetsen upp i en solfjädersform. På dessa syns en hasselnöt i ljusbrunt med svarta konturer och på själva nöten syns påvarnas palats i Viterbo, i hasselnötsbrunt som tonar mot gult. Produkter som innehåller hasselnötter med den skyddade geografiska beteckningen ”Nocciola Romana” får även efter bearbetning, saluföras i förpackningar med uppgift om den skyddade geografiska beteckningen, men utan logotypen, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

 

Hasselnötter med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Nocciola Romana” ska vara den enda ingrediensen ur den berörda handelskategorin.

 

De producenter som använder hasselnötter med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Nocciola Romana” ska ha begärt tillstånd till detta från det konsortium som på uppdrag av Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali förvaltar rättigheterna till den skyddade beteckningen (artikel 14 i lag 526/99 och lagdekret nr 297/2004). Konsortiet registrerar godkända användare i särskilda register och ser till att den skyddade beteckningen används korrekt. Om inget konsortium har bildats ska uppgifterna utföras av MIPAAF, som är den nationella myndighet som ansvarar för genomförandet av förordning (EG) nr 510/2006.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Det område inom vilket skörd, lagring, skalning, sortering och storleksbestämning av ”Nocciola Romana” ska äga rum omfattar följande kommuner i provinserna Viterbo och Rom:

a)

I provinsen Viterbo: Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bassano Romano, Blera, Bomarzo, Calcata, Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel Sant'Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Monterosi, Nepi, Oriolo Romano, Orte, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Sutri, Vallerano, Vasanello, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa San Giovanni in Tuscia, Vitorchiano och Viterbo.

b)

I provinsen Rom: Bracciano, Canale Monterano, Manziana, Rignano Flaminio, Sant'Oreste och Trevignano.

5.   Samband med det geografiska området

5.1   Definition av det geografiska området

Jordmåns- och klimatförhållanden i produktionsområdet för ”Nocciola Romana” är särskilt lämpliga för hasselnötsodling, särskilt med tanke på att jordarna i Ciminibergen och Sabinerbergen är vulkanjordar som är rika på viktiga näringsämnen från leucit och sandsten i heterogena avlagringar. Det är fråga om djupa och lätta jordar, med låga halter av kalcium och fosfor, men med höga halter av kalium och spårämnen. Ph-värdet är vanligtvis surt eller nästan surt. Klimatet i det område som anges i punkt 3 kännetecknas av medeltemperaturer på lägst 4–6 °C och på högst 22–23 °C och den årliga nederbörden ligger på 900–1 200 mm. De milda vintrarna är av betydelse, särskilt då hasslarna genomgår den känsliga blomningsfasen i januari–februari.

5.2   Produktens särskilda egenskaper

De egenskaper som gör ”Nocciola Romana” till en unik produkt är dess knaprighet och kompakta konsistens utan hålrum. När man biter i en sådan nöt delar den sig omedelbart och den är aldrig seg. Både färska och lagrade nötter har denna egenskap.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB)

De egenskaper som återfinns hos ”Nocciola Romana” är nära kopplade till det geografiska produktionsområdet. Den aktuella sorten föredrar lösa jordar med neutralt till surt Ph-värde, en kalkhalt på mindre än 8 %, en årlig medeltemperatur på 10–16 °C och en årlig nederbörd på mer än 800 mm, och alla dessa förutsättningar finns i det aktuella produktionsområdet.

Av de naturliga förutsättningarna är jordmånsförhållandena av särskild betydelse, särskilt mineralsammansättningen. Det faktum att det är fråga om vulkanjordar som är rika på kalium och spårämnen har stor betydelse för hasselnötternas kvalitetsegenskaper och organoleptiska egenskaper och följaktligen även på knaprigheten.

De produktions- och lagringsmetoder som används påverkar också produktens kvalitet. Metoderna har utvecklats under ett antal år och man har därvid lagt större vikt vid kvalitetsaspekter än vid kvantitetsaspekter. De produktionsmetoder som används idag följer principerna för integrerat växtskydd och syftet därmed är att producera hasselnötter som i så liten omfattning som möjligt har förändringar till följd av insektsangrepp, men som samtidigt är säkra livsmedel, dvs. som inte innehåller bekämpningsmedelsrester eller naturliga gifter.

Även skördemetoderna har förfinats, för att se till att de ansträngningar som görs under växtcykeln inte görs förgäves.

Det bör påpekas att hasselnötterna plockas på marken, vilket innebär att det finns en risk för att kvaliteten försämras om de får ligga kvar på marken under längre perioder. Under de senaste åren har avsevärda ansträngningar gjorts för att i görligaste mån förkorta den tid som hasselnötterna ligger på marken. Man tillämpar nu teknik som innebär att skörden görs i flera omgångar.

Även när det gäller den första bearbetningen och lagringen har systemen utvecklats kontinuerligt. Traditionellt torkades hasselnötterna med hjälp av solens värme och det var vanligt att se stora mängder hasselnötter som torkade i solen på gårdsplaner och torg, medan producenterna numera använder egna eller kooperativa torkmaskiner och skalen återanvänds som bränsle. Hasselnötterna förvaras inomhus i magasin eller i silos vid kontrollerade temperaturer eller i kylrum när det gäller de skalade nötterna.

Hasselnötsodlingen i det aktuella geografiska området kan beläggas ända tillbaka till ”… cirka år 1412, medan hasseln tidigare förekom som buskväxt i undervegetationen i skogarna, något som fortfarande förekommer, särskilt i kastanjeskogar” (Martinelli, Carbognano illustra). Från 1513 finns också ett vittnesbörd om att hasselnötter (”Nocchie”) förekom på påven Leo X:s middagsbord (Clementi, Storia del Carnevale Romano). I fastighetsregistret för Caprarola för år 1870 finns redan ett tiotal hektar upptagna som mark för hasselnötsodling (”Boschio di Nocchie”). År 1946 användes 2 463 hektar för hasselnötsodling i specialiserade odlingar och 1 300 hektar för hasselnötsodling i blandodlingar. Idag används mer 16 000 hektar för hasselnötsodling och antalet producenter är fler än 3 500.

Under seklernas gång har det tålamod, den ihärdighet och det kunnande som odlarna har uppvisat och utövat gjort att hasselnötsodlingen har kunnat fortleva i området, något som också bekräftas genom de många byfestivaler till hasselnötens ära som hålls varje år och genom de många traditionella rätter som tillagas i området och i vilka det ingår hasselnötter, som spezzatino di coniglio in umido, i tozzetti, i cazzotti, le ciambelle, gli ossetti da morto, i mostaccioli, gli amaretti, i brutti-buoni, i duri-morbidi, le meringhe, i crucchi di Vignanello, le morette. Alla dessa faktorer visar att hasselnötsodlingen är traditionell och av stor betydelse för den lokala ekonomin.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen

De italienska myndigheterna inledde det nationella förfarandet för invändningar i och med att ansökan om registrering av den skyddade ursprungsbeteckningen ”Nocciola Romana” har offentliggjordes i Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr 32 av den 8 februari 2006. Den konsoliderade versionen av produktspecifikationen finns på följande webbplats:

http://www.politicheagricole.it/NR/rdonlyres/er7i7w5jzndci2dha45yirip72ysqfhgcjyvsidwnxunmilg6znjv2mx2vtnskdxzgiwr7cc45634w2uvvw3rj64bvc/20061130_Disciplinare_esameUE_nocciola_romana.pdf


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.