Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52009AR0009.pdf

25.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/76


Yttrande från Regionkommittén om ”konsumenträttigheter”

(2009/C 200/14)

REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT

Regionkommittén stöder det politiska målet att göra den inre marknaden ännu mer enhetlig och att verka för en bättre fungerande inre marknad med avseende på förhållandet mellan näringsidkare, särskilt små och medelstora företag, och konsumenter.

ReK håller samtidigt fast vid målet att ytterligare stärka och vidareutveckla konsumentskyddet inom EU. Detta är en nödvändig förutsättning för en välfungerande inre marknad.

Regionkommittén anser att detta förslag till direktiv ännu inte är sådant att det kan stärka konsumenternas förtroende för den gränsöverskridande handeln.

Regionkommittén vänder sig mot principen om en generell fullständig harmonisering, eftersom den medför en risk för att medlemsstaterna för enhetlighetens skull måste göra avkall på vissa konsumentskyddsbestämmelser.

Regionkommittén förväntar sig att medlemsstaterna också i framtiden kommer att ha en möjlighet att utfärda bestämmelser som sträcker sig längre än gemenskapens enhetliga normer.

Regionkommittén förespråkar därför ett differentierat tillvägagångssätt, där man kan godta en fullständig harmonisering i fråga om mer tekniska bestämmelser men i övrigt ger medlemsstaterna spelrum för att utfärda egna bestämmelser.

Regionkommittén betonar att grundläggande information, som kan tillämpas på alla avtalstyper, borde formuleras mer konkret.

Regionkommittén anser vidare att det finns ett behov av förtydliganden och anpassning i fråga om distansavtal.

Föredragande

:

Wolfgang Gibowski (DE–PPE), statssekreterare i Niedersachsens delstatsregering, med ansvar för delstatens representation på federal nivå

Referensdokument

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter

KOM(2008) 614 slutlig – 2008/0196 (COD)

I.   POLITISKA REKOMMENDATIONER

REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT

Allmänt

1.

Regionkommittén stöder det politiska målet att göra den inre marknaden ännu mer enhetlig och att verka för en bättre fungerande inre marknad med avseende på förhållandet mellan näringsidkare, särskilt små och medelstora företag, och konsumenter.

2.

ReK håller samtidigt fast vid målet att ytterligare stärka och vidareutveckla konsumentskyddet inom EU. Detta är en nödvändig förutsättning för en välfungerande inre marknad.

3.

Regionkommittén ställer sig därför positiv till förslaget att med hjälp av detta utkast till direktiv sammanföra de befintliga konsumentskyddsdirektiven till ett enda regelverk, som ska tillämpas övergripande på alla de avtal mellan konsumenter och näringsidkare som angesi utkastet.

4.

Regionkommittén beklagar samtidigt att inte alla konsumentdirektiv tas med och att kommissionens direktiv begränsar sig till en revidering av fyra direktiv. Kommissionen utnyttjar på så sätt inte till fullo de möjligheter som finns att fastslå en gemensam uppsättning bestämmelser som kan tillämpas på alla konsumenträttigheter på den inre marknaden.

5.

Regionkommittén beklagar dessutom att motsägelserna och otydligheterna i de rättsakter som finns endast delvis kunnat undanröjas och att man endast delvis lyckats göra de konsumenträttsliga bestämmelser som finns mer överskådliga.

6.

ReK ser med oro på (de ökande) skillnaderna mellan konsumentskyddsreglerna i EU:s medlemsstater och i tredje länder. Kommittén föreslår att kommissionen fäster större uppmärksamhet vid frågan.

Behörighet, subsidiaritet och proportionalitet

7.

Regionkommittén betonar att direktiven hittills inneburit en europeisk miniminorm och att medlemsstaterna kunnat ha en högre konsumentskyddsnivå än den som fastlagts i EU. Flera medlemsstater har i stor utsträckning utnyttjat denna möjlighet. ReK hoppas att detta kommer att leda till att konsumentskyddet ökar generellt i alla medlemsstater.

8.

Regionkommittén vänder sig mot principen om en generell fullständig harmonisering, eftersom den medför en risk för att medlemsstaterna för enhetlighetens skull måste göra avkall på vissa konsumentskyddsbestämmelser, även om dessa visat sig ge positiva effekter.

9.

Regionkommittén anser att man på väsentliga punkter bör bibehålla principen om minimiharmonisering, som visat sig hålla måttet och som ligger i linje med den centrala konsumentskyddsbestämmelsen i artikel 153.5 i EG-fördraget. Medlemsstaterna ska i princip ges flexibilitet att kunna anpassa konsumenträtten till sin nationella rättsordning genom att utöka skyddet.

10.

Regionkommittén påpekar att en generell fullständig harmonisering är en nyhet i det europeiska konsumentskyddet och inte verkar helt nödvändig. Endast i enskilda, särskilda tekniska fall, där man kan bevisa att de skillnader som finns mellan olika nationella bestämmelser medför en verklig börda för företag som är aktiva över gränserna eller betydande hinder för genomförande av de fyra friheterna på EU:s inre marknad, bör man punktvis överväga en fullständig harmonisering.

11.

Regionkommittén tvivlar på att en generell fullständig harmonisering skulle ligga i linje med subsidiaritetsprincipen. Kommissionen måste motivera varför den tar på sig all lagstiftande behörighet. Fullständig harmonisering bör därför endast tillämpas inom ett fåtal kärnområden på den inre marknaden.

12.

Regionkommittén tror inte heller att en fullständig harmonisering kommer att leda till ett större förtroende hos konsumenterna eller till ökad konkurrens. Konsumenterna har hittills snarare haft problem med att förfarandena för att göra sina rättigheter gällande vid gränsöverskridande handel varit osäkra och komplicerade (språkliga hinder, advokat- och rättegångskostnader m.m.). Direktivet innebär här ingen förbättring.

13.

Regionkommittén betonar att man bör fråga sig vad kommissionen har för målsättning med att som i direktivförslaget reglera både den gränsöverskridande handeln och affärstransaktionerna inom medlemsstaterna. Det finns under alla omständigheter inga bevis på att skillnader i bestämmelserna för handeln inom en medlemsstat lägger hinder i vägen för den gränsöverskridande handeln.

14.

Regionkommittén påpekar dessutom att det för harmoniseringsbestämmelser alltid behövs en begriplig empirisk motivering och en realistisk konsekvensanalys.

15.

Regionkommittén anser framför allt att den Eurobarometer-undersökning som legat till grund för direktivförslaget inte är en tillräcklig grund för att anta det. Under alla omständigheter måste kommissionen styrka behovet av att ändra de enskilda bestämmelserna empiriskt samt ge en övertygande motivering. Konsekvensanalysen innehåller för tillfället endast en abstrakt bedömning av effekterna av olika handlingsalternativ.

Enskilda kommentarer

Definitioner

16.

Regionkommittén anser inte att direktivet i tillräcklig grad förtydligar de begreppsmässiga otydligheterna i de konsumentdirektiv vi haft hittills, otydligheter som bidragit till stora problem med överskådligheten. De definitioner som föreslås behöver förtydligas ytterligare. Detta gäller till och med för sådana begrepp som ”konsument” och ”näringsidkare”.

Konsumentinformation

17.

Regionkommittén anser att bestämmelserna om en allmän informationsskyldighet fortfarande är otydliga och kan medföra stora problem med rättssäkerheten. Inskränkningen av informationsskyldigheten (”såvida det inte redan framgår av sammanhanget”) är inte särskilt exakt och lämpar sig knappast för en avgränsning.

18.

Regionkommittén betonar att grundläggande information, som kan tillämpas på alla avtalstyper, borde formuleras mer konkret.

Konsumentinformation och ångerrätt vid distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler

19.

Regionkommittén betonar att framför allt mindre företag beklagar sig över att de inte ens i dag kan fullgöra sin informationsplikt utan juridisk rådgivning. Ett standardformulär skulle vara företagare och konsumenter till hjälp. Företag som använder ett formulär som finns i direktivet skulle vara säkra på att de fullgör direktivets krav med de uppgifter som de lämnar. Konsumenter över hela Europa skulle få uppgifterna presenterade på samma sätt. Den blankett som föreslås i bilagan fullgör detta syfte endast i begränsad omfattning.

20.

Regionkommittén anser vidare att det finns ett behov av förtydliganden och anpassning i fråga om distansavtal. Utkastet sträcker sig i fråga om distansavtal å ena sidan längre än de gällande nationella bestämmelserna, men tar å andra sidan inte upp det undantag som finns i det gamla distansavtalsdirektivet, nämligen att varor som ”på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas” är undantagna från ångerrätten.

21.

Regionkommittén ställer sig kritisk till att hemförsäljning ska omfattas av fullständig harmonisering. I de absolut flesta fallen handlar det vid de hembesök som görs eller de avtal som ingås i offentliga utrymmen om transaktioner inom en medlemsstat.

22.

Regionkommittén undrar varför ångerrätt inte ska vara tillåten i fråga om prenumerationer på tidskrifter och hasardspel. Vi ställer oss samma fråga rörande privata internetauktioner, som i vissa medlemsstater (åtminstone i Tyskland) betraktas som normala köpeavtal. Även här borde det finnas en möjlighet för medlemsstaterna att avvika från bestämmelserna.

Andra konsumenträttigheter i köpeavtal

23.

Regionkommittén ställer sig positiv till förslagen rörande försäljning av konsumentvaror, eftersom dessa framstår som ”säljarvänliga” (fullgörande i efterhand, ansvarsfrist).

24.

Kommittén ställer sig dock kritisk till förslagen i fråga om felaktiga varor, framför allt fristen för att göra sådana fel gällande.

Konsumenträttigheter avseende avtalsvillkor

25.

Regionkommittén ställer sig kritisk till förslagen rörande allmänna avtalsvillkor, eftersom delar av de föreslagna bestämmelserna skulle innebära att konsumenträttigheterna kringskars. Lagstiftningen i medlemsstaterna får inte undergrävas ytterligare.

Slutsatser

26.

Regionkommittén anser att detta förslag till direktiv ännu inte är sådant att det kan stärka konsumenternas förtroende för den gränsöverskridande handeln. Tvärtom, om förslaget innebär en anpassning av den nationella lagstiftningen till en lägre nivå för att överensstämma med EU:s riktlinjer skulle det till och med kunna innebära en fortsatt försvagning av konsumentefterfrågan, eftersom lägre konsumentskyddsnormer skulle kunna leda till att konsumenterna blir mer återhållsamma och osäkra.

27.

Regionkommittén motsätter sig med eftertryck en generell fullständig harmonisering och förväntar sig att medlemsstaterna också i framtiden kommer att ha en möjlighet att utfärda bestämmelser som sträcker sig längre än gemenskapens enhetliga normer.

28.

Regionkommittén förespråkar därför ett differentierat tillvägagångssätt, där man kan godta en fullständig harmonisering i fråga om mer tekniska bestämmelser men i övrigt ger medlemsstaterna spelrum för att utfärda egna bestämmelser. Detta skulle också ge dem en möjlighet att reagera snabbare på avvikelser än vad den europeiska lagstiftaren kan.

29.

Regionkommittén anser att man bör följa ett integrerat tillvägagångssätt med definitioner och bestämmelser som sträcker sig längre än till de delområden som täcks av direktivförslaget och också kan bidra till att förbättra konsumentskyddslagstiftningen i övrigt.

30.

I det nuvarande förhandlingsläget utgår Regionkommittén från att det fortfarande finns ett behov av förtydligande och samråd. I de förestående förhandlingarna måste man värna om en balans mellan en hög konsumentskyddsnivå och företagens konkurrenskraft. Man bör också se till att framför allt medelstora företag inte utsätts för orimliga bördor och att den mycket höga konsumentskyddsnivå som redan finns i vissa medlemsstater inte försämras. Förhandlingarna bör också användas för att på ett enhetligt sätt göra informationen till konsumenterna enklare och mer lättförståelig.

31.

Regionkommittén ser med stort intresse fram emot den fortsatta diskussionen och kommer att bidra till denna på ett positivt sätt.

Bryssel den 22 april 2009

Regionkommitténs ordförande

Luc VAN DEN BRANDE