Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52009XC0214(05).pdf

14.2.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 37/28


Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2009/C 37/09)

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 (1). Invändningar måste komma in till kommissionen senast sex månader efter dagen för detta offentliggörande.

SAMMANFATTNING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

”FABA DE LOURENZÁ”

EG-nr: ES-PGI-005-0480-05.07.2005

SUB ( ) SGB ( X )

I denna sammanfattning anges de viktigaste uppgifterna i produktspecifikationen i informationssyfte.

1.   Behörig myndighet i medlemsstaten:

Namn:

Subdirección General de Calidad Agroalimentaria y Agricultura Ecológica. Dirección General de Industrias y Mercados Agroalimentarios. Secretaría General de Medio Rural del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. España

Adress:

Paseo Infanta Isabel, 1

E-28071 Madrid

Tfn

(34) 913 47 53 94

Fax

(34) 913 47 54 10

E-post:

sgcaae@mapa.es

2.   Grupp:

Namn:

Asociación Cosecheros Asociados de Faba (COAFA) y otros

Adress:

Masma — Mondoñedo (Lugo)

Tfn

(34) 982 12 10 06

Fax

(34) 982 12 15 52

E-post:

Sammansättning:

Producenter/bearbetningsföretag (X) Annan ( )

3.   Produkttyp:

Klass 1.6 – Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

4.   Produktspecifikation:

(Sammanfattning av kraven enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 510/2006)

4.1   Beteckning: ”Faba de Lourenzá”

4.2   Beskrivning: Produkten med SGB ”Faba de Lourenzá” är torkade bönor, skilda från baljan, ur familjen baljväxter eller leguminoser, av arten Phaseolus vulgaris, L, och av den lokala sort som bär benämningen ”Faba Galaica”. Bönorna ska vara friska, hela och lämpade som livsmedel.

Ur genetisk synpunkt kommer ”Faba Galaica” från Anderna och hör till arten Phaseolus vulgaris. Utgående från bönans typologi kan den räknas till den internationella handelskategorin ”Favada”.

Bönans egenskaper är:

omarmorerad, enhetligt vit,

storlek: mycket stor (80–120 gr/100 bönor),

mått: längd 19–26 mm, bredd 9–11 mm, tjocklek 7–8 mm,

form: njurformad, avlång, tillplattad,

vattenhalt: 14–17 %.

”Faba Galaica” har kvalitetsegenskaper som skiljer dem från andra bönor och gör dem mycket omtyckta bland konsumenterna. De utomordentliga kulinariska egenskaperna beror på att en så liten andel av bönan utgörs av skinn (mellan 8 och 10 %), på den stora absorptionsförmågan (över 100 %) och dess kokegenskaper som gör att bönorna förblir hela och oskadade, med mjukt innandöme utan grynighet, och utan alltför kännbart skal.

4.3   Geografiskt område: Produktionsområdet, där produkten även bearbetas och förpackas, omfattar provinsen Lugos kust, ett naturområde som kallas för A Mariña Luguesa och är uppdelat i tre administrativa regioner: A Mariña Occidental, A Mariña Central och A Mariña Oriental, som omfattar kommunerna Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, A Pontenova, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro och Xove.

Området består av skyddade dalar som sträcker ut sig i nord-sydlig riktning, med bördig mark och djup, väldränerad medelgrovkorning jord och ett klimat som präglas av topografin och närheten till havet.

4.4   Bevis på ursprung: Produktens spårbarhet garanteras genom märkning i varje produktions- och saluföringssteg.

Kontrollorganet för register över odlingarna samt över lager och bearbetningsanläggningar. Dessa uppdateras löpande för att möjliggöra kontroll av att villkoren i specifikationerna efterlevs.

Endast de torkade bönor som odlats på odlingar och av odlare som ingår i registren, i enlighet med kraven i specifikationerna och i andra gällande regler, och som uppfyller de kriterier som krävs för produkten har rätt att föra den skyddade ”Faba de Lourenzá”.

På samma sätt får endast de torkade bönor som hanterats eller bearbetats i de anläggningar som ingår i gällande register föra beteckningen ”Faba de Lourenzá”.

Alla fysiska och juridiska personer som har egendom som är inskriven i registren, liksom även odlingar, lager, bearbetningsanläggningar och produkter omfattas av inspektioner och kontroller som genomförs av kontrollorganet. Därvid fastställs huruvida de produkter som utnyttjar SGB ”Faba de Lourenzá” uppfyller kraven i specifikationen och andra gällande regler.

De personer som är inskrivna i registren ska dessutom ange vilka mängder SGB ”Faba de Lourenzá” som verkligen producerats och saluförts, med hjälp av anteckningar i de register som förs för detta ändamål. Kontrollorganet kontrollerar huruvida de mängder som saluförs av bearbetarna överensstämmer med odlarnas produktion, och att odlarnas produktion överensstämmer med avkastningen från de registrerade odlingarna.

All produktion saluförs i förpackning med numrerad etikett särskilt avsedd för den skyddade geografiska beteckningen.

4.5   Framställningsmetod: Endast torkade bönor, utan balja, av arten Phaseolus vulgaris, L och av den lokala sorten ”Faba Galaica”, odlad från certifierat utsäde, eller genom kontrollerad återanvändning av odlingens egna bönor eller bönor från andra odlingar som är registrerade av kontrollorganet, får användas för produkten med den skyddade geografiska beteckningen ”Faba de Lourenzá”.

För sådd och för att bevara marken i bästa möjliga tillstånd ska jorden plöjas, harvas eller fräsas två eller tre gånger och blandas med den gödsel som krävs. Än i dag är gödsel från gårdarna i området viktig för odlingarna. Sådden sker mellan maj och juni, och bönorna sås på et djup mellan 2 och 5 cm.

”Faba Galaica” odlas på störar, vilket förutsätter att marken förbereds med stödkonstruktioner som ger plantorna möjlighet att utvecklas korrekt. Dessa stöd konstrueras olika beroende på vilket odlingssystem som valts:

monokultur: störar av trä eller annat material, förbundna med ståltråd eller snöre, mellan vilka man spänner ett nät,

blandodling majs-bönor: majsen fungerar som stör.

I kampen mot skadedjur och sjukdomar används följande metoder:

desinficering av ställningar och mark före plantering på odlingar som drabbats av spinnkvalster,

bortrensning av ogräs och odlingsrester,

övervakning av odlingarna under de första utvecklingsfaserna,

tillräckligt plantavstånd som tillåter luftning,

användning av friskt utsäde med god groförmåga,

bibehållande av tillräckligt gödslade och kalkade jordar och undvikande av kväveöverskott,

undvikande av vattensjuk mark och kompaktering av jorden,

grund plantering,

växelbruk för att undvika spridning av sjukdomar som är svåra att begränsa,

undvikande av för tidiga sådder.

Om odlingarna behandlas med något medel bör följande allmänna regler beaktas:

behandlingen ska vara så begränsad som möjligt, och de doseringar som tillverkaren rekommenderar ska respekteras,

högst två behandlingar i sträck får genomföras med en och samma produkt, om inte annat anges i de tekniska rekommendationerna,

säkerhetstidsfristerna mellan behandling och skörd måste respekteras.

Bevattningen ska vara regelbunden och med små vattenmängder för att undvika att marken blir vattensjuk, och vattnet ska spridas jämnt. Bevattning ska alltid genomföras så att hälsorisker undviks.

Skörden äger rum från slutet av augusti till slutet av november. Bönorna skördas när baljorna är torra. Skörden sker antingen för hand, varvid baljorna plockas en och en, eller genom att plantorna klipps ned och bearbetas på lämplig ort. Sedan skiljs bönorna från baljorna, antingen mekaniskt eller för hand.

Lagring sker i kyliga, torra utrymmen med lämpliga hygieniska och sanitära förhållanden.

Före bearbetning genomgår bönorna rensning, siktning och kvalitetsurval innan de placeras i kylrum i minst 48 timmar, vid en temperatur på högst – 20 °C, för att bekämpa vivlar. Inga kemikalier används för att öka bönornas hållbarhet.

De saluförda bönorna omfattas av kategorierna extra eller premium enligt de kvalitetsnormer för torkade grönsaker som antagits genom lagen av den 16 november 1983 (BOE nr 275, 17 november 1983). Behållarna ska vara nya, rena och av lämpligt material så att produkten bevaras luftigt och skyddat och lätt kan transporteras. I allmänhet är förpackningarna på mellan 0,5 kg och 1 kg.

4.6   Samband: Bönodlingen spelar en stor roll i detta område, och den nämns i många bibliografiska källor, som Descripción económica del Reyno de Galicia (Lucas Labrada, 1804); Historia fin de siglo. Descripción geográfica e historia de la provincia de Lugo (Antonio Correa Fernández, 1900); och Geografía del Reino de Galicia (Carreras y Candi, 1936). I de lokala arkiven i Vilanova de Lourenzá finns uppgifter om veckomarknaderna och den månatliga torgdagen som visar odlingens betydelse för regionen. I början av 1960-talet ökade bönproduktionen kraftigt i regionen La Mariña Luguesa, främst i kommunen Vilanova de Lourenzá, och det var i det skedet som benämningen ”Fabas de Lourenzá” slog igenom på marknaden och dök upp i olika gastronomiguider. På grund av bönodlingens betydelse och popularitet i området firar man sedan 1991 varje år en fest för ”Faba de Lourenzá” (”Festa da Faba de Lourenzá”), den första helgen i oktober, något som Xunta de Galicia även anser vara av intresse för turismen.

De dalar i vilka bönorna odlas utgör en optimal naturlig miljö för all sorts bönodling, och särskilt för sorten ”Faba Galaica”. De kännetecknas av djup, bördig och väldränerad jord av medelgrov kornighet (lerjord). Klimatet är fuktigt och milt (i Lourenzá ligger medeltemperaturen på 13,6 °C i maj och 17,0 °C i september), med små temperaturskillnader mellan dag och natt och från en dag till en annan. Detta påverkar produktens kvalitet och ger glänsande bönor med tunt skinn och mjukt innankråm, och med angenäm konsistens och smak, vilket har gjort dessa bönor så populära och medför högre marknadspriser än för bönor från andra områden.

Det rör sig också om en gammal lokal sort som odlats länge i området A Mariña Luguesa, och där selektion bedrivits genom att man alltid bevarat de bästa bönorna för sådd. De gamla metoderna har bevarats, och man väljer ut de bästa plantorna och anpassar odlingsmetoderna till områdets beskaffenhet. Därigenom har man fått en produkt som är nära knuten till området och som uppvisar förträffliga organoleptiska egenskaper.

I en undersökning som gjorts av Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) visas det nära sambandet mellan sorten ”Faba Galaica” och det avgränsade odlingsområdet. I undersökningen fastställs att sortens egenskaper (kommersiell kvalitet, inte minst skinnets andel av totalvikten och bönans absorptionsförmåga) är märkbart bättre om den odlats i det avgränsade området än i andra närliggande bönodlande områden.

4.7   Kontrollorgan:

Namn:

Instituto Galego da Calidade Alimentaria (Ingacal)

Adress:

Rúa Fonte dos Concheiros 11, bajo

E-15703 Santiago de Compostela

Tfn

(34) 981 54 00 55

Fax

(34) 981 54 00 18

E-post:

sxca.agri@xunta.es

4.8   Märkning: De bönor som saluförs med den skyddade geografiska beteckningen ”Faba de Lourenza” ska efter certifiering förses med den etikett som motsvarar varumärket för den aktuella producenten/förpackaren och en etikett med en alfanumerisk kod med löpande numrering, godkänd och utfärdad av kontrollorganet, med den officiella logotypen för den skyddade geografiska beteckningen.

”Indicación Geográfica Protegida Faba de Lourenzá” ska anges såväl på etiketten som på kontrolletiketten.


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.