Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52009XC0217(05).pdf

17.2.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/16


Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2009/C 38/10)

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 (1). Invändningar måste komma in till kommissionen senast sex månader efter dagen för detta offentliggörande.

SAMMANFATTNING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

”BREZNICKÝ LEZÁK”

EG-nr: CZ-PGI-0005-0398-19.10.2004

SUB ( ) SGB (X)

I denna sammanfattning anges de viktigaste uppgifterna i produktspecifikationen i informationssyfte.

1.   Behörig myndighet i medlemsstaten:

Namn:

Úrad průmyslového vlastnictví

Adress:

Antonína Cermáka 2a, 160 68 Praha 6, Ceská republika

Tfn

+420 220383111

Fax

+420 224324718

E-post:

posta@upv.cz

2.   Grupp:

Namn:

Pivovar Herold Breznice, a. s.

Adress:

Pivovar Herold, 262 72 Breznice, Ceská republika

Tfn

+420 318682047

Fax

+420 318682546

E-post:

herold@heroldbeer.com

Sammansättning:

Producenter/bearbetningsföretag ( X ) Annan ( )

Denna ansökan avviker från artikel 5.1 i förordning (EG) nr 510/2006 eftersom det bara finns en producent i området. Kraven enligt artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 1898/2006 är uppfyllda eftersom den sökande är den enda producenten i det definierade området. Eftersom det är det lokala vattnet med dess särskilda egenskaper som används, skiljer sig ”Breznický lezák” från öl som bryggs i närliggande områden (se 4.6).

3.   Produkttyp:

Klass 2.1 – Öl

4.   Produktspecifikation:

(Sammanfattning av kraven enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 510/2006)

4.1   Beteckning: ”Breznický lezák”

4.2   Beskrivning: ”Breznický lezák” är ett öl som förjästs måttligt till medellänge med en utsökt men uttalat bitter smak, stor fyllighet, en rik gyllene färg på 8–12,5 EBC och en hög grad av sprödhet med en ren humlerik arom utan främmande smakinslag. Ölet har ett pH-värde på 4,41–4,74, en klarhet på 0,30–0,52 EBC, en alkoholhalt på 4,69–5,53 och ett ursprungligt vörtextrakt på 11,00–12,99 %.

Råvaror:

Basingredienser:

Malt framställd av maltkorn som måste överensstämma med följande parametrar:

Humle i pelletsform av sorten Zatecký poloraný cervenák, humleextrakt, socker framställt av sockerbetor och vatten från artesiska och borrade brunnar används. Andra ingredienser: Bryggerijäst, askorbinsyra. Vattnet måste komma från kommunen Breznice.

4.3   Geografiskt område: Kommunen Breznice.

4.4   Bevis på ursprung: Producenten för register över leveranser och leverantörer av samtliga ingredienser. Registren sparas i kontrollsyfte. När det gäller den färdiga produkten förs även kundregister. För varje parti öl sker en kontroll av överensstämmelsen med produktspecifikationen som sedan registreras. Kontrollen utförs av bryggeripersonalen och, enligt kraven, av ett externt laboratorium samt naturligtvis av det behöriga övervakningsorganet Státní zemedelská a potravinárská (den tjeckiska myndigheten för jordbruks- och livsmedelsinspektion).

Det vatten som används för ölframställningen kontrolleras vid ett ackrediterat externt laboratorium. Där sker mikrobiologiska, biologiska och kemiska analyser. De registrerade källor från vilka vattnet kommer är välrenommerade vattentäkter.

Under hela produktionsprocessen övervakas varje parti med avseende på kvalitet och överensstämmelse med produktspecifikationen: maltens kvalitet, överensstämmelsen med de parametrar som gäller för kokt vört, utvecklingen i förjäsningsrummet, parametrarna för ölen i lagringstankarna och filtreringsresultaten kontrolleras samtliga.

4.5   Framställningsmetod: ”Breznický lezák” framställs med traditionell teknik. Basingredienserna är malt av korn (se 4.2), bearbetad malt (se 4.2), humleextrakt, socker av sockerbetor, vatten, bryggerijäst och askorbinsyra.

Produktionsmetod:

Framställning av malt: malten kan köpas in eller produceras av bryggeriet och produktionen sker enligt den klassiska metoden. Malten blötläggs i stöpkar under 72 dagar till dess att den nått en fuktighet på 45–46 % och mältningen sker sedan på mältgolv (under 6–7 dagar, temperatur i massan 12–22 °C). Malten torkas i maltkölna (under 2 × 24 timmar vid en temperatur på 25–85 °C) varefter den putsas och lagras.

Maltberedning: vägning, krossning.

Brygghus (startingredienserna är krossad malt och vatten, brygghuset är av enkelt slag och klassiskt utformat med två kärl; en metod för dekoktion i två steg under 8–9 timmar används): blandning (under 20 minuter vid en vattentemperatur på 37 °C, varefter upphettning till 52 °C under 20 minuter sker), mäskning (mäskningsmetod i två steg): den första mäsken tillsätts vörtpannan (proteinnedbrytning under 15 minuter vid 62–64 °C, försockring under 30 minuter vid 72–74 °C, kokning under 20 minuter, avtappning i karet, höjning av temperaturen till 65 °C), den andra mäsken tillsätts vörtpannan (försockring under 30 minuter vid 72–74 °C, kokning under 25 minuter, utmäskning under ca 200 minuter vid en temperatur på 75 °C i karet), silning (vila 30 minuter); lakning, sötvörten, stamvörten och lakningsvattnet får rinna av under sammanlagt ca 130 minuter; utvinning av den kokta vörten, humlekokning (tillsättning av humle och socker, 90–120 minuter, humletillsättning i tre steg: 1. när avrinningen av sötvörten inleds, 2. stamvörts-/humlekokningen inleds, 3. 20 minuter innan humlekokningen avslutas).

Nedkylning av den humlade vörten: avskiljning och borttagning av draven (genom lätt centrifugering), nedkylning av vörten (till en jäsningstemperatur på 6–9 °C).

Förjäsningsrummet (förjäsning i öppna tankar under 7–9 dagar vid 6–11,5 °C medan underjästen är aktiv): bryggerijästkultur tillsätts den humlade vörten (0,5 liter jäst till 1 hektoliter vört), tillsättning av jäst, första jäsning (omgivande temperatur på 10 °C).

Lagringskällare: stabilisatorer tillsätts, ölet mättas med kolsyra, får klarna, sedan inleds andra jäsningen (stängda lagringstankar, 45–70 dagar, källartemperatur på 2–4 °C).

Filtrering av ölet: filtrering (kiselgurfilter), andra filtrering (steriliserande skiktfilter).

Klarningstankar: antioxidanter och kolsyra tillsätts. Tappning (på flaskor eller fat), packning, lagring, avsändning.

Tappning på flaskor (0,5 liters- och 0,335 litersflaskor): flaskrengöring i en maskin för flaskrengöring, kontroll av att flaskorna är rena, flaskorna fylls, pastörisering, etikettering, packning (på flak eller i kartonger), lagring, avsändning.

Tappning på fat (30 liters- och 50 litersfat): snabbpastörisering, faten fylls, packning, avsändning.

Ölproduktionen, inklusive efterjäsning, filtrering och överföring till klarningstankar, måste ske i det geografiska området. Tappning, packning, lagring och avsändning får ske på annan plats.

4.6   Samband: De tidigaste anteckningarna om bryggeriet i Breznice stammar från år 1506. Under 1700-talet uppfördes ett nytt bryggeri i barockstil, som sedan byggdes om och utvidgades. År 1945 övergick det i statlig ägo. Den framväxande uranbrytningen i området kring 1960 ledde till det största uppsvinget i bryggeriets historia. Med tillbakagången för uranbrytningen sjönk produktionen och bryggeriet lades ned. År 1989 tog dock Výzkumný ústav pivovarský a sladarský (Forskningsinstitutet för bryggning och mältning) över bryggeriet, byggde om det och återupplivade produktionen av det traditionella Breznice-ölet som sedan 1999 sker hos den enda nuvarande producenten – Pivovar Herold Breznice, a.s.

Källvatten av toppkvalitet som pumpas från skyddade artesiska och borrade brunnar i Breznice kommun används vid framställningen av ”Breznický lezák” och öl från Breznice i allmänhet. Källorna är för närvarande 14–16 meter djupa och borrhålen 37,5 respektive 61 meter djupa. De är borrade i granodiorit i den Centralböhmiska plutonen, ett starkt sammansatt och varierande massiv. Geologiskt sett består området kring Breznice av gråblå mellankornig biotit och amfibolit- och biotithaltig granodiorit. Gränsen mellan Centralböhmiska plutonen och Jílovské Belts metabasiter går inte långt därifrån. Källorna och borrhålen förses med sprickvatten och vatten från förvittringszonen och ytnära sprickbildningar både från Centralböhmiska plutonen och, i viss mån, från metabasiterna i Jílovské Belt. Till följd av den omfattande sprickbildningen är grundvattenflödet genom sprickor i granodioriten relativt aktivt och det tillförs endast delvis infiltrationsvatten från nederbörd då sprickorna inte är tilltäppta. Klimatet i området kring Breznice är förhållandevis varmt, med en nederbörd som ligger strax under normalförhållandena. Den karaktäristiska ölsmak och de välgörande näringsmässiga effekter som uppstår genom samma tekniska process beror inte enbart på ingredienserna utan även på vattnets sammansättning (huvudkomponenter, spårämnen och procentandelar). Det är praktiskt taget omöjligt att hitta någon annan plats där man med hjälp av samma teknik, men utan vatten från det angivna geografiska området, kan framställa öl med samma kvalitet och smak.

Ursprungsbeteckningen ”Breznický lezák” fördes in i det tjeckiska registret över ursprungsbeteckningar den 2 april 1984.

4.7   Kontrollorgan:

Namn:

Státní zemedelská a potravinárská inspekce, Inspektorát v Praze

Adress:

Za Opravnou 300/6, 150 00 Praha 5, Ceská republika

Tfn

+420 257199512

Fax

+420 257199529

E-post:

praha@szpi.gov.cz

4.8   Märkning: –


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.