Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52010PC0494.pdf

52010PC0494

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av ett program för att stödja den fortsatta utvecklingen av en integrerad havspolitik SEK(2010) 1097 final /* KOM/2010/0494 slutlig - COD 2010/0257 */[pic] | EUROPEISKA KOMMISSIONEN |

Bryssel den 29.9.2010

KOM(2010) 494 slutlig

2010/0257 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om inrättande av ett program för att stödja den fortsatta utvecklingen av en integrerad havspolitik SEK(2010) 1097 final

MOTIVERING

BAKGRUND

DEN 10 OKTOBER 2007 OFFENTLIGGJORDE KOMMISSIONEN MEDDELANDET OM EN INTEGRERAD HAVSPOLITIK FÖR EUROPEISKA UNIONEN – KOM(2007) 575 ( nedan kallat blåboken ). I meddelandet förklarade kommissionen att det fanns ett behov av att utveckla och genomföra ett integrerat, enhetligt och samordnat beslutsfattande i frågor som rör hav, kustområden och havsrelaterade sektorer. Den integrerade havspolitiken innehåller alltså en sektorsövergripande strategi för havsförvaltning. Den ska göra det lättare att identifiera och utnyttja synergieffekter mellan alla EU-politiska områden som rör hav, kustområden och havsrelaterade sektorer, det vill säga miljö-, sjötransport-, energi-, forsknings-, industri-, fiskeri- och regionalpolitiken.

I den handlingsplan som åtföljer meddelandet om en integrerad havspolitik för Europeiska unionen (SEK(2007) 1278) föreslår kommissionen ett antal åtgärder som ska vara första steget i genomförandet av en ny, integrerad havspolitik för Europeiska unionen. Efter det att Europeiska rådet godkänt EU:s integrerade havspolitik den 14 december 2007[1] antog kommissionen på Europeiska rådets begäran en lägesrapport om EU:s integrerade havspolitik den 15 oktober 2009[2]. I lägesrapporten sammanfattar kommissionen de huvudsakliga resultaten av den integrerade havspolitiken och anger riktningen för nästa fas i genomförandet[3].

Rådet (allmänna frågor) betonade i sina slutsatser av den 16 november 2009 hur viktigt det var med finansiering för den fortsatta utvecklingen och genomförandet av den integrerade havspolitiken och uppmanade ”kommissionen att lägga fram de förslag som behövs för att man inom ramen för nuvarande budgetplan ska kunna finansiera åtgärder som rör den integrerade havspolitiken, så att dessa kan träda i kraft senast 2011”.

Den fortsatta utvecklingen och genomförandet av den integrerade havspolitiken enligt de riktlinjer som kommissionen angett och rådet godkänt äventyras eftersom det inte finns tillräckligt med resurser för att finansiera de åtgärder som behövs under den återstående perioden (2011–2013) av den nuvarande budgetramen. Hittills har den integrerade havspolitiken finansierats på grundval av artikel 49.6 a och b i budgetförordningen och artikel 32 i dess genomförandebestämmelser om finansiering av pilotprojekt och förberedande projekt[4]. Pilotprojekt och förberedande åtgärder inom den integrerade havspolitiken kan endast finansieras till och med utgången av 2010.

Det krävs ett blygsamt fortsatt ekonomiskt stöd för att EU ska kunna genomföra och vidareutveckla den integrerade havspolitiken och arbeta för att nå de övergripande mål som anges i kommissionens blåbok från oktober 2007, bekräftas i lägesrapporten från oktober 2009 och godkänns av rådet (allmänna frågor) i dess slutsatser av den 16 november 2009. Denna finansiering kommer att ge kommissionen, tillsammans med medlemsstater och andra berörda parter, möjlighet att fortsätta det förberedande arbete som redan har inletts i form av förberedande åtgärder och pilotprojekt och att vidareutveckla och konkretisera olika alternativ för genomförandet av den integrerade havspolitiken i enlighet med lägesrapporten av den 15 oktober 2009.

FÖRHANDSUTVÄRDERING

Detta lagstiftningsförslag innebär inte någon ny politik eller några nya mål. Det väntas inte få några långtgående effekter eller nya politiska konsekvenser i det här skedet. Förslaget åtföljs därför inte av någon konsekvensanalys. Om det vidtas kompletterande åtgärder som väntas få betydande effekter eller politiska konsekvenser kommer de att åtföljas av specifika konsekvensanalyser.

Kommissionen har i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen och artikel 21.1 i dess genomförandebestämmelser genomfört en förhandsutvärdering av de mest detaljerade aspekterna av det föreslagna finansieringsprogrammet. Denna förhandsutvärdering som åtföljer lagstiftningsförslaget ger bland annat en översikt över det föreslagna finansieringsprogrammet. Den behandlar särskilt den politiska bakgrunden, problemformuleringen, programmets huvudmål, mervärdet av gemenskapens finansiella medverkan och de politiska huvudalternativ som ska bedömas.

Följande tre politiska alternativ konstaterades vid förhandsutvärderingen:

1. Ingen ytterligare åtgärd.

2. Ett blygsamt ekonomiskt stöd från EU, som dock är något högre än till de förberedande projekt och pilotprojekt som genomförts hittills, för att kunna fortsätta att undersöka olika alternativ och genomföra den integrerade havspolitiken i takt med att den utvecklas.

3. Full finansiering.

De tre politiska huvudalternativen beaktades för följande sju strategiska områden inom den integrerade havspolitiken[5]:

- Integrerad havsförvaltning på alla nivåer.

- Åtgärder i havsområden.

- Övergripande verktyg för ett integrerat beslutsfattande.

- Definition av hållbarhetens gränser för mänsklig verksamhet inom ramen för ramdirektivet om en marin strategi.

- Främjande av den integrerade havspolitikens internationella dimension och Europas ledande roll på området.

- Hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning och innovation.

- Synliggörande av det maritima Europa.

Samtliga politiska alternativ bedömdes utifrån följande kriterier: i) Alternativets ändamålsenlighet när det gäller att nå uppställda mål och fördelar, ii) det utvalda alternativets genomförbarhet och iii) alternativets kostnader för EU:s budget.

De huvudsakliga resultaten jämförs i nedanstående tabell:

BEDÖMNING ALTERNATIV | Alternativets ändamålsenlighet för att nå uppställda mål och fördelar Hög (+++) Medelhög (+/-) Låg (---) | Genomförbarhet Hög (+) Medelhög (+/-) Låg (-) | Kostnader för EU:s budget Positiv (+ till +++) Negativ (- till ---) | Övergripande bedömning Positiv (+ till +++) Negativ (- till ---) |

Alternativ 1 Ingen specifik åtgärd | --- | + | Anslag - Personal - Administrativa kostnader - | - |

Alternativ 2 Ett blygsamt ekonomiskt bidrag från EU | +++ | + | Anslag + Personal + Administrativa kostnader + | + |

Alternativ 3 Full finansiering | +++ | - | Anslag +++ Personal ++ Administrativa kostnader ++ | - |

Ingen ytterligare åtgärd (alternativ 1):

Alternativ 1 är uppenbarligen genomförbart och medför inga kostnader för EU:s budget. Om man inte vidtar några åtgärder, det vill säga inte finansierar några åtgärder eller insatser inom den integrerade havspolitiken under 2011–2013, skulle man å andra sidan inte heller nå de uppställda allmänna eller särskilda målen i programmet.

Detta skulle i sin tur innebära att kommissionen inte skulle nå de politiska mål som anges i blåboken från oktober 2007, bekräftas i lägesrapporten från oktober 2009 och godkänns av rådet (allmänna frågor) i dess slutsatser av den 16 november 2009. Denna nackdel räcker för att utesluta alternativ 1.

Ett blygsamt ekonomiskt bidrag från EU (alternativ 2):

Detta alternativ påverkar EU:s budget. Å andra sidan innebär alternativ 2 flera fördelar. Det är genomförbart och kostnadseffektivt och skulle innebära ett väsentligt bidrag till att nå de mål som anges i avsnitt 2.3. Det skulle ge EU möjlighet att fortsätta att undersöka olika alternativ för den fortsatta utvecklingen av den integrerade havspolitiken och att påbörja genomförandet genom konkreta åtgärder på vissa områden. Det skulle därmed innebära att den integrerade havspolitiken genomförs ordentligt och snabbt på kort till lång sikt.

Full finansiering (alternativ 3):

Detta alternativ skulle göra en hel del för att hjälpa kommissionen att nå de uppställda målen och prioriteringarna för den integrerade havspolitiken. Å andra sidan är alternativ 3 inte möjligt för närvarande. Det är inte politiskt genomförbart eftersom det i det här skedet av den integrerade havspolitikens utveckling inte skulle gå att betala ut väsentligt större summor än dem som redan har anslagits. Det beror på att varken medlemsstaterna eller kommissionen i dagsläget har konkreta politiska alternativ att lägga de extra pengarna på. Kommissionen har inte heller den personal som behövs för att förvalta en full finansiering. Dessutom vore det oklokt att börja genomföra politiken fullt ut utan att först testa idéerna i mer begränsad skala.

Med tanke på begränsningarna i alternativen 1 och 3 och det starka gemenskapsintresset av att nå målen i den integrerade havspolitiken på kort till medellång sikt tycks den lämpligaste lösningen därför vara ett blygsamt ekonomiskt stöd från EU för att finansiera åtgärder inom den integrerade havspolitiken under 2011–2013.

FÖRSLAGETS RÄTTSLIGA ASPEKTER

Rättslig grund

EU:s integrerade havspolitik har ingen uttrycklig rättslig grund i fördraget. Den omfattar dock många av EU:s sektorspolitiska områden som påverkar hav och kuster, till exempel fiske, frihet, säkerhet och rättvisa, transport, industri, territoriell sammanhållning, forskning, miljö, energi och turism. Därför grundar sig lagstiftningsförslaget på artikel 43.2, artiklarna 74 och 77.2, artiklarna 91.1 och 100.2, artikel 173.3, artikel 175, artikel 188, artikel 192.1, artikel 194.2 och artikel 195.2.

Subsidiaritet och proportionalitet

Som betonats i blåboken från oktober 2007 och den åtföljande handlingsplanen måste alla EU-åtgärder för att vidareutveckla och genomföra den integrerade havspolitiken vidtas i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i EU-fördraget. Skälet till att vidta åtgärder på EU-nivå inom den integrerade havspolitiken är åtgärdernas sektorsövergripande och gränsöverskridande art och de synergieffekter som kan uppstå mellan olika sektorspolitiska områden. Syftet är att utveckla en omfattande strategi för tillväxt och hållbarhet för hav, kustområden och övergripande delar av de havsrelaterade sektorerna. Ett bra exempel på detta är de åtgärder som rör övergripande politiska verktyg och sektorsövergripande maritima åtgärder och den integrerade havspolitikens internationella dimension på grund av deras gränsöverskridande aspekter. Dessa verktyg och åtgärder omfattar bland annat den gemensamma miljön för informationsutbyte för EU:s sjöbevakningsområde, fysisk planering i kust- och havsområden, integrerad förvaltning av kustområden och ett data- och kunskapsnätverk i havsfrågor.

Åtgärder på EU-nivå för att genomföra den integrerade havspolitiken påverkar inte liknande åtgärder i EU:s medlemsstater eller regioner negativt. I stället skulle sektorsövergripande åtgärder på olika styrelsenivåer komplettera och stärka varandra. Hela den potential som ryms i ett optimalt beslutsfattande kommer inte att kunna utnyttjas såvida inte den integrerade strategin genomsyrar varje styrelsenivå[6]. Havspolitiska åtgärder på EU-nivå kommer på grund av sin omfattning och sina effekter sannolikt att ge tydliga fördelar jämfört med åtgärder som endast vidtas i EU:s medlemsstater och regioner. Rådet uppmanade i sina slutsatser av den 16 november 2009 om lägesrapporten om den integrerade havspolitiken av den 15 oktober medlemsstaterna och kommissionen att fortsätta sina åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen och välkomnade kommissionens och medlemsstaternas arbete och den integrerade havspolitikens framtida inriktning.

EU:s åtgärder bör i enlighet med artikel 5 i EU-fördraget och proportionalitetsprincipen inte gå utöver vad som är nödvändigt för att nå de fastställda målen. Föreliggande förslag om den integrerade havspolitiken är förenligt med proportionalitetsprincipen eftersom EU:s åtgärder inom den integrerade havspolitiken inte går utöver vad som är nödvändigt för att på ett tillfredsställande sätt nå de fastställda målen. Det lämnar så mycket utrymme som möjligt för nationellt beslutsfattande och det är förenligt med väletablerade nationella strukturer och rättssystem.

Åtgärder på EU-nivå om den integrerade havspolitiken skulle ge mervärde åt de åtgärder som medlemsstaterna redan vidtar och frigöra extra resurser utöver dem som medlemsstaterna redan spenderar. Dessa resurser är proportionerliga eftersom de skulle ge medlemsstater, regioner eller regionala aktörer möjlighet att nå målen för den integrerade havspolitiken på ett mer ändamålsenligt sätt[7].

UTFÖRLIG BESKRIVNING AV FÖRSLAGETS MÅL

Syftet med Europaparlamentets och rådets förordning är att inrätta ett program för att stödja den fortsatta utvecklingen av en integrerad havspolitik. Det föreslagna programmets allmänna mål är att tillhandahålla tillräcklig finansiering för den fortsatta utvecklingen och genomförandet av den integrerade havspolitiken. Denna åtgärd kommer att baseras på den blåbok och handlingsplan som antogs av kommissionen 2007 och bygga vidare på de förebyggande åtgärder och pilotprojekt som ska lanseras från januari 2011 till december 2013.

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i förslaget kommer de åtgärder som finansieras inom det föreslagna programmet att bidra till att uppnå följande syften, prioriteringar och mål som angavs i blåboken från 2007, bekräftades i lägesrapporten från 2009 och godkändes av rådet den 16 november 2009:

- Fortsätta att utveckla och genomföra den integrerade havsförvaltningen och integrerade strategier inom medlemsstater och kustområden.

- Snabbt och ordentligt genomföra integrerade havsområdesstrategier runt om i Europa som är skräddarsydda för havsområdenas olika behov.

- Fortsätta att utveckla och genomföra övergripande verktyg för ett integrerat beslutsfattande, bland annat ett europeiskt nät för marin observation och datainsamling, som integrerar övervakningen till havs genom inrättandet av en gemensam miljö för informationsutbyte, fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden.

- Närmare definiera hållbarhetens gränser för mänsklig verksamhet som kan påverka havsmiljön under de närmaste åren, inom ramen för ramdirektivet om en marin strategi, samtidigt som vederbörlig hänsyn tas till deras kumulativa effekter utifrån den ekosystembaserade strategin.

- Främja den integrerade havspolitikens internationella dimension genom att förbättra och främja dialog, samarbete och samordning med tredjeländer, bland annat med dem som gränsar till ett europeiskt havsområde, eller aktörer i tredjeländer, samt internationella partner och organisationer, om den integrerade havspolitiken, samtidigt som förenligheten med de åtgärder som utvecklats i sektorspolitiken garanteras.

- På nytt fokusera på hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning och innovation.

- Synliggöra det maritima Europa och främja och underlätta utbyte av information och bästa metoder, utnyttjandet och stärkandet av synergieffekter och dialogen med och mellan berörda parter om havsförvaltning och sektorspolitik som påverkar hav och kuster, eller inrätta sektorsövergripande plattformar och nätverk för samarbete dels på en övergripande nivå och dels på havsområdesnivå.

BUDGETKONSEKVENSER

I detta förslag till förordning fastställs finansieringsramen för genomförandet av programmet för att stödja den fortsatta utvecklingen av den integrerade havspolitiken till 50 000 000 euro och den kommer att gälla från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2013. Den finansieringsöversikt för rättsakt som åtföljer förslaget ger en översikt över förslagets budgetkonsekvenser och den omfördelning av personal och administration som krävs.

2010/0257 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om inrättande av ett program för att stödja den fortsatta utvecklingen av en integrerad havspolitik

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2, artiklarna 74 och 77.2, artiklarna 91.1 och 100.2, artikel 173.3, artikel 175, artikel 188, artikel 192.1, artikel 194.2 och artikel 195.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande[8],

med beaktande av Regionkommitténs yttrande[9],

efter översändande av förslaget till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

4. Kommissionen förklarar i sitt meddelande om en integrerad havspolitik för Europeiska unionen (KOM(2007) 575) av den 10 oktober 2007 att det främsta målet med den integrerade havspolitiken är att utveckla och genomföra ett integrerat, enhetligt och samordnat beslutsfattande i frågor som rör hav, kustområden och havsrelaterade sektorer.

5. I den handlingsplan som åtföljer meddelandet om en integrerad havspolitik för Europeiska unionen (SEK(2007) 1278) föreslår kommissionen ett antal åtgärder som ska vara första steget i genomförandet av en ny, integrerad havspolitik för Europeiska unionen.

6. I lägesrapporten om EU:s integrerade havspolitik av den 15 oktober 2009 sammanfattar kommissionen de huvudsakliga resultat som hittills uppnåtts inom den integrerade havspolitiken och anger riktningen för nästa fas i genomförandet.

7. Rådet (allmänna frågor) betonade i sina slutsatser av den 16 november 2009 hur viktigt det var med finansiering för den fortsatta utvecklingen och genomförandet av den integrerade havspolitiken och uppmanade ”kommissionen att lägga fram de förslag som behövs för att man inom ramen för nuvarande budgetplan ska kunna finansiera åtgärder som rör den integrerade havspolitiken, så att dessa kan träda i kraft senast 2011”[10].

8. Det krävs ett fortsatt ekonomiskt stöd för att EU ska kunna genomföra och vidareutveckla den integrerade havspolitiken i enlighet med Europaparlamentets resolution av den 20 maj 2008 om den integrerade havspolitiken[11] och arbeta för att nå de övergripande mål som angavs i kommissionens blåbok från oktober 2007, bekräftades i lägesrapporten från oktober 2009 och godkändes av rådet (allmänna frågor) i dess slutsatser av den 16 november 2009.

9. EU:s finansiering bör stödja det förberedande arbetet med åtgärder för att främja den integrerade havspolitikens strategiska mål, bland annat en integrerad havsförvaltning på alla nivåer, en fortsatt utveckling och genomförande av integrerade havsområdesstrategier som är skräddarsydda för Europas olika havsområdens specifika behov, en definition av hållbarhetens gränser för mänsklig verksamhet inom ramen för ramdirektivet om en marin strategi, som utgör miljöpelaren i den integrerade havspolitiken, samtidigt som vederbörlig hänsyn tas till deras kumulativa effekter utifrån den ekosystembaserade strategin, ett ökat deltagande av berörda parter i integrerade havsförvaltningssystem, vidareutveckling av övergripande verktyg för ett integrerat beslutsfattande, främjande av den integrerade havspolitikens internationella dimension, samt hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning, innovation och konkurrenskraft.

10. Alla den integrerade havspolitikens prioriteringar och mål omfattas inte av andra EU-instrument, till exempel Sammanhållningsfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska fiskerifonden, sjunde ramprogrammet för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration, instrumentet för stöd inför anslutningen och europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet, och det är därför nödvändigt att inrätta ett program för att stödja den fortsatta utvecklingen av den integrerade havspolitiken (nedan kallat programmet ).

11. Genomförandet av programmet i tredjeländer bör bidra till mottagarlandets utvecklingsmål och vara förenligt med EU:s andra samarbetsinstrument, bland annat EU-politikens mål och prioriteringar.

12. Programmet ska komplettera befintliga och framtida finansiella instrument som medlemsstaterna tillhandahåller på nationell, regional eller lokal nivå för att främja skyddet och en hållbar användning av hav och kuster.

13. Det är också nödvändigt att fastställa regler för planeringen av åtgärderna, stödberättigande kostnader, EU:s stödnivå, de huvudsakliga villkoren för stödet och den övergripande budgeten för programmet.

14. Programmet bör genomföras i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget, nedan kallad budgetförordningen [12], och kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[13].

15. För att hjälpa kommissionen att övervaka genomförandet av denna förordning bör det vara möjligt att finansiera kostnader för övervakning, kontroll och utvärdering.

16. Det årliga arbetsprogram som inrättats för att genomföra programmet bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter[14].

17. När det gäller de åtgärder som finansieras inom ramen för denna förordning är det nödvändigt att se till att unionens finansiella intressen skyddas genom tillämpning av rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen[15], rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter[16], och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)[17].

18. För att se till att unionens finansiering är ändamålsenlig bör de åtgärder som finansieras inom ramen för denna förordning utvärderas regelbundet.

19. Eftersom medlemsstaterna inte på ett tillfredsställande sätt kan nå målen med denna förordning på egen hand, utan dessa på grund av omfattningen och effekterna av de åtgärder som ska finansieras inom programmet bättre kan nås på EU-nivå, kan EU anta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I enlighet med proportionalitetsprincipen i den artikeln går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att nå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning inrättas ett program för att stödja åtgärder för att ytterligare främja utvecklingen och genomförandet av den integrerade havspolitiken (nedan kallat programmet ).

Artikel 2

Allmänna mål

Programmets allmänna mål är att

a) främja utvecklingen och genomförandet av en integrerad förvaltning av havs- och kustfrågor och integrerade havsområdesstrategier,

b) bidra till utvecklingen av övergripande verktyg som sträcker sig över havs- eller kustrelaterad politik inom olika sektorer,

c) stödja ett samordnat beslutsfattande och främja en hållbar användning av havs- och kustresurser och hållbar ekonomisk tillväxt, innovation och sysselsättning i havsrelaterade sektorer och kustområden i enlighet med sektorspolitiska prioriteringar och åtgärder,

d) närmare definiera hållbarhetens gränser för mänsklig verksamhet som kan påverka havsmiljön inom ramen för ramdirektivet om en marin strategi,

e) förbättra och öka det internationella samarbetet och samordningen av den integrerade havspolitikens mål.

Artikel 3

Särskilda mål

1. Inom ramen för målen i artikel 2 a–d är programmets mål att

a) uppmuntra medlemsstater eller regioner att utveckla eller införa en integrerad havsförvaltning,

b) främja och fördjupa dialogen och samarbetet med och mellan berörda parter om övergripande frågor som rör den integrerade havspolitiken,

c) underlätta utnyttjandet av synergieffekter, utbyte av information och bästa metoder om havspolitiken, bland annat dess förvaltning och sektorspolitiska områden som påverkar regionala hav och kustområden,

d) främja inrättandet av sektorsövergripande samarbetsplattformar och nätverk, där berörda parter inom näringslivet, forskarvärlden, regioner, offentliga myndigheter och icke-statliga organisationer kan lägga fram sina synpunkter,

e) underlätta utvecklingen av gemensamma metoder och strategier.

2. Inom ramen för målet i artikel 2 b ska programmet främja utvecklingen av

a) en gemensam miljö för informationsutbyte för EU:s sjöbevakningsområde som främjar sektorsövergripande och gränsöverskridande övervakning och en trygg och säker användning av havsområdet, där hänsyn tas till den sektorspolitiska utvecklingen när det gäller övervakning och som i tillämpliga fall bidrar till dess vidareutveckling,

b) fysisk planering i kust- och havsområden och en integrerad förvaltning av kustområden, som båda utgör ett grundläggande verktyg för ekosystembaserad förvaltning och hållbar utveckling av havs- och kustområden,

c) en omfattande och offentlig data- och kunskapsbas om havsfrågor av hög kvalitet som möjliggör utbyte, återanvändning och spridning av dessa data till olika användargrupper och som synliggör havsinformation med hjälp av webbaserade verktyg.

3. Programmet ska inom ramen för målet i artikel 2 e och som komplement till sektorspolitiken förbättra och fördjupa samarbetet inom integrerade sektorsövergripande åtgärder med

a) tredjeländer, inklusive dem som gränsar till ett europeiskt havsområde,

b) aktörer i tredjeländer,

c) internationella partner och organisationer, särskilt när det gäller åtaganden om att återställa internationella ekosystem och andra relevanta överenskommelser.

4. De särskilda mål som anges i punkt 3 ska eftersträvas i enlighet med de särskilda målen i punkterna 1 och 2 och i enlighet med EU:s samarbetsinstrument, och hänsyn ska tas till målen i nationella och regionala utvecklingsstrategier.

Artikel 4

Stödberättigande åtgärder

Inom programmet kan finansiellt stöd ges till åtgärder i enlighet med målen i artikel 2 och 3, till exempel

a) studier och samarbetsprogram,

b) utbyte av offentlig information och bästa metoder, informationskampanjer och därmed förenade kommunikations- och spridningsåtgärder, inklusive reklamkampanjer, och evenemang samt utveckling och underhåll av webbplatser,

c) konferenser, seminarier, workshoppar och forum för berörda parter,

d) samkörning, övervakning och visualisering av samt säkerställande av offentlig tillgång till stora mängder data, bästa metoder och databaser om EU-finansierade regionala projekt, i förekommande fall genom ett sekretariat som inrättats för ett eller flera av dessa ändamål,

e) åtgärder som rör övergripande verktyg, bland annat testprojekt.

Artikel 5

Typ av finansiell medverkan

1. Europeiska unionen får enligt tillämpliga bestämmelser bevilja finansiellt stöd av följande slag:

a) Bidrag.

b) Offentliga kontrakt.

c) Administrativa arrangemang med gemensamma forskningscentrumet.

2. Bidrag kan inom programmet beviljas både för åtgärder och som driftsstöd. Såvida inget annat framgår av förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (nedan kallad budgetförordningen ) ska mottagarna av bidragen eller vinnarna av de offentliga kontrakten väljas ut efter en inbjudan att lämna förslag eller anbud.

Artikel 6

Stödmottagare

1. Finansiellt stöd inom programmet kan beviljas såväl fysiska som privat- eller offentligrättsliga juridiska personer, inklusive unionsorgan.

2. Stöd inom programmet kan beviljas tredjeländer, berörda parter i tredjeländer och internationella organisationer eller organ som arbetar för att nå ett eller flera av de allmänna eller särskilda mål som anges i artiklarna 2 och 3.

3. Behörighetskraven för att delta i ett förfarande ska anges i inbjudan att lämna förslag eller anbud.

Artikel 7

Genomförande

1. Kommissionen ska genomföra programmet i enlighet med budgetförordningen.

2. Kommissionen ska för att genomföra programmet, i enlighet med de mål som anges i artiklarna 2 och 3, anta årliga arbetsprogram i enlighet med det förfarande som avses i artikel 13.2.

3. När det gäller bidrag ska det i det årliga arbetsprogrammet utförligt anges

a) vilka prioriteringar som ska gälla under året, vilka mål som ska nås och vilka resultat som beräknas uppnås med de anslag som godkänts för räkenskapsåret,

b) vad åtgärderna heter och handlar om,

c) vilka villkor som gäller för genomförandet,

d) vilka grundläggande urvals- och tilldelningskriterier som ska tillämpas för att välja ut förslagen,

e) i tillämpliga fall under vilka omständigheter ett bidrag kan beviljas utan någon inbjudan att lämna förslag, på grundval av de undantag som anges i artikel 168 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002,

f) var budgettaket ligger och vad som är högsta möjliga samfinansieringsgrad per åtgärd och, om denna är olika i olika fall, vilka kriterier som gäller för varje samfinansieringsgrad,

g) vilken tidsfrist som gäller för inbjudningar att lämna förslag.

4. När det gäller offentliga kontrakt ska det i det årliga arbetsprogrammet utförligt anges

a) vad åtgärderna heter och handlar om,

b) var budgettaket ligger för varje åtgärd,

c) syftet med åtgärderna,

d) vilka villkor som gäller för genomförandet,

e) den preliminära tidsramen för lanseringen av upphandlingsförfarandena.

5. Åtgärder som omfattas av artikel 9 ska inte omfattas av det årliga arbetsprogrammet.

Artikel 8

Budgetmedel

1. Finansieringsramen för genomförandet av programmet ska fastställas till 50 000 000 euro för perioden från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2013.

2. De budgetmedel som anslagits för programmet ska ingå som årliga anslag i Europeiska unionens allmänna budget. De årliga anslagen ska godkännas av budgetmyndigheten inom budgetramen.

Artikel 9

Tekniskt stöd

1. Den finansieringsram som fastställs i artikel 8 kan även täcka nödvändiga utgifter för förberedande åtgärder, övervakning, kontroll, revision och utvärdering som är direkt nödvändiga för att kunna genomföra förordningen på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och för att uppnå dess mål.

2. De åtgärder som avses i punkt 1 kan till exempel omfatta studier, expertmöten, utgifter för informationstekniska verktyg, system och nätverk och annat tekniskt, vetenskapligt och administrativt stöd och expertkunnande i enlighet med kommissionens krav för genomförandet av förordningen.

Artikel 10

Övervakning

1. För de åtgärder som finansieras inom programmet ska stödmottagaren till kommissionen lämna tekniska och finansiella rapporter om hur arbetet fortskrider. En slutrapport ska också lämnas inom tre månader efter slutförandet av varje projekt.

2. Utan att det påverkar revisionsrättens och behöriga nationella revisionsorgans granskningar i enlighet med artikel 287 i fördraget, eller kontroller som genomförs i enlighet med artikel 322.1 b i fördraget, ska tjänstemän eller annan personal vid kommissionen genomföra kontroller på plats, bland annat stickprovskontroller av projekt och andra åtgärder som finansieras inom programmet, särskilt för att kontrollera att de är förenliga med programmets mål och att åtgärderna är stödberättigande i enlighet med artiklarna 2, 3 och 4 i denna förordning.

3. Kommissionen ska se till att kontrakt och avtal som ingås inom ramen för denna förordning särskilt innehåller bestämmelser om övervakning och finansiell kontroll som ska utföras av kommissionen eller med kommissionens bemyndigande, och om revision som ska utföras av revisionsrätten, om nödvändigt genom kontroller på plats.

4. Mottagaren av finansiellt stöd ska ge kommissionen tillgång till alla verifikationer som avser projektutgifter under fem år från den sista utbetalningen till projektet.

5. På grundval av de rapporter och stickprovskontroller som avses i punkterna 1 och 2 ska kommissionen vid behov anpassa storleken på eller villkoren för tilldelning av det ursprungligen godkända finansiella stödet samt tidsplanen för utbetalningarna.

6. Kommissionen ska se till att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att kontrollera att de åtgärder som finansieras genomförs korrekt och i enlighet med bestämmelserna i denna förordning och i budgetförordningen.

Artikel 11

Skydd av unionens finansiella intressen

1. Kommissionen ska se till att EU:s finansiella intressen skyddas vid genomförandet av åtgärder som finansieras inom ramen för detta program genom att

a) vidta förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet,

b) genomföra effektiva kontroller,

c) återkräva felaktigt utbetalda belopp, och

d) tillämpa effektiva, proportionerliga och avskräckande sanktioner, om oegentligheter upptäcks.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska kommissionen agera i enlighet med förordning (EG, Euratom) nr 2988/95, förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 och förordning (EG) nr 1073/1999.

3. Kommissionen ska minska, hålla inne eller återkräva det finansiella stöd som beviljats för en åtgärd om det visar sig att oegentligheter har förekommit, inklusive att bestämmelser i denna förordning, det enskilda beslutet eller kontraktet eller avtalet om finansiellt stöd inte har följts, eller om det visar sig att åtgärden ändrats på ett sätt som står i strid med projektets karaktär eller genomförandevillkor, utan att kommissionens godkännande har begärts.

4. Om tidsfristerna inte har iakttagits eller om åtgärdens genomförande utvecklas så att endast en del av det tilldelade finansiella stödet är berättigat, ska kommissionen be stödmottagaren att inkomma med ett yttrande inom en viss tid. Om stödmottagaren inte ger något tillfredsställande svar, får kommissionen inställa utbetalningen av det återstående finansiella stödet och begära återbetalning av belopp som redan har betalats ut.

5. Alla felaktigt utbetalda belopp ska återbetalas till kommissionen. Ränta ska läggas till belopp som inte återbetalas i tid, i enlighet med villkoren i budgetförordningen.

6. I denna artikel avses med oegentlighet varje överträdelse av en bestämmelse i unionsrätten eller åsidosättande av en avtalsenlig skyldighet som är följden av en ekonomisk aktörs handling eller underlåtenhet och som genom en otillbörlig utgift har lett till eller skulle kunna leda till en negativ ekonomisk effekt för unionens allmänna budget eller för de budgetar som unionen förvaltar.

Artikel 12

Utvärdering

Kommissionen ska senast den 31 december 2014 överlämna en efterhandsutvärdering till Europaparlamentet och rådet.

Artikel 13

Rådgivande kommitté

1. Kommissionen ska vid inrättandet av de årliga arbetsprogrammen, enligt artikel 7.2, bistås av en rådgivande kommitté.

2. Vid hänvisningar till denna punkt ska artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 14

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning .

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1. FÖRSLAGETS BENÄMNING

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för att stödja den fortsatta utvecklingen av en integrerad havspolitik

2. BERÖRDA DELAR I DEN VERKSAMHETSBASERADE FÖRVALTNINGEN/BUDGETERINGEN

Havspolitik

3. BERÖRDA BUDGETRUBRIKER

3.1. 11 09 05 Program för att stödja den fortsatta utvecklingen av en integrerad havspolitik

11 01 04 07 Program för att stödja den fortsatta utvecklingen av en integrerad havspolitik – Utgifter för administration

3.2. Tid under vilken åtgärden kommer att pågå och påverka budgeten

1 januari 2011 till och med den 31 december 2013

3.3. Budgettekniska uppgifter

Budgetrubrik | Typ av utgifter | Nya | Bidrag från Eftaländer | Bidrag från ansökande länder | Rubrik i budgetramen |

11 09 05 | Oblig. utg./ Icke-oblig. utg. Ingen uppgift | Diff. anslag[18] | JA | NEJ | NEJ | nr 2 |

11 01 04 07 | Oblig. utg./ Icke-oblig. utg. Ingen uppgift | Icke-diff. anslag[19] | JA | NEJ | NEJ | nr 2 |

4. SAMMANFATTNING AV RESURSBEHOVEN

4.1. Finansiella resurser

4.1.1. Åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Typ av utgifter | Avsnitt nr | 2011 | 2012 | 2013 | Totalt |

Driftsutgifter[20] |

Åtagandebemyndiganden | 8.1 | a | 16,260 | 16,560 | 16,780 | 49,600 |

Betalningsbemyndiganden | b | 7,355 | 14,443 | 17,512 | 39,310 |

Administrativa utgifter som ingår i referensbeloppet[21] |

Tekniskt och administrativt stöd | 8.2.4 | c | 0,100 | 0,100 | 0,200 | 0,400 |

TOTALT REFERENSBELOPP |

Åtagandebemyndiganden | a+c | 16,360 | 16,660 | 16,980 | 50,000 |

Betalningsbemyndiganden | b+c | 7,455 | 14,543 | 17,712 | 39,710 |

Personalutgifter och därtill hörande utgifter | 8.2.5 | d | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 |

Andra administrativa utgifter än personalutgifter och därtill hörande utgifter som inte ingår i referensbeloppet | 8.2.6 | e | 0,155 | 0,157 | 0,160 | 0,472 |

Totala beräknade utgifter för åtgärden |

TOTALA ÅTAGANDEBEMYNDIGANDEN inklusive personalutgifter | a+c+d+e | 17,515 | 17,817 | 18,140 | 53,472 |

TOTALA BETALNINGSBEMYNDIGANDEN inklusive personalutgifter | b+c+d+e | 8,610 | 15,700 | 18,872 | 43,182 |

De betalningsbemyndiganden som behövs under 2014 och 2015 för åtagandebemyndiganden för driftsutgifter under perioden 2011–2013 beräknas uppgå till totalt 10,290 miljoner euro. |

Uppgifter om samfinansiering |

Samfinansierande part | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Totalt |

f |

ÅTAGANDEBEMYNDIGANDEN TOTALT, inklusive samfinansiering | a+c+d+e+f |

4.1.2. Förenlighet med den ekonomiska planeringen

Förslaget kräver omfördelningar under den berörda rubriken i budgetramen.

4.1.3. Påverkan på inkomsterna

Förslaget påverkar inte inkomsterna.

4.2. Personalresurser (t.ex. tjänstemän, tillfälligt anställda och extern personal) uttryckt i heltidsekvivalenter – för ytterligare uppgifter, se punkt 8.2.1.

Årsbehov | 2011 | 2012 | 2013 |

Personal totalt (antal) | 9,4 | 9,4 | 9,4 |

5. BESKRIVNING OCH MÅL

5.1. Behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt

Fortsatt arbete för att undersöka olika alternativ för den fortsatta utvecklingen och genomförandet av den integrerade havspolitiken.

5.2. Mervärdet av en åtgärd på gemenskapsnivå – förslagets förenlighet med övriga finansiella instrument – eventuella synergieffekter

Den föreslagna budgeten bör komplettera och stärka befintliga och framtida finansiella instrument. De insatser som görs inom programmet bör i förekommande fall komplettera annan unionspolitik som rör befintliga internationella och regionala konventioner och/eller avtal med länder utanför EU som är aktiva i de enskilda regionerna och bör bidra till att skapa starka länkar mellan initiativen för att maximera de övergripande fördelarna. De enskilda åtgärderna ska dessutom komplettera det pågående arbetet med Europas makroregionala strategier.

5.3. Förslagets mål och förväntade resultat samt indikatorer för dessa inom ramen för den verksamhetsbaserade förvaltningen

Jfr artiklarna 2 och 3 i förordningen.

5.4. Metod för genomförande (preliminärt)

Budgetanslagen för åtgärder som finansieras inom programmet ska genomföras av kommissionen centralt i enlighet med artikel 53 a i budgetförordningen. Det är dock inte uteslutet med andra metoder för genomförandet.

6. ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING

6.1. Övervakningssystem

Det tekniska och finansiella genomförandet av insatser som finansieras inom programmet ska övervakas av kommissionen utifrån de lägesrapporter som stödmottagaren lämnar in till kommissionen och genom kontroller på plats. En slutrapport ska också lämnas inom tre månader efter slutförandet av varje projekt. Projekt och andra åtgärder som finansieras inom programmet ska också vara föremål för granskning, som även kan vara utlagd på externa granskare.

6.2. Utvärdering

6.2.1. Förhandsutvärdering

Den motivering som åtföljer förslaget ger en översikt över de viktigaste resultaten av förhandsutvärderingen.

6.2.2. Åtgärder som har vidtagits med anledning av en interims- eller efterhandsutvärdering (lärdomar som dragits av liknande åtgärder)

För att utveckla förslag till EU-åtgärder på området har en rad pilotprojekt och förberedande åtgärder inletts under perioden 2008–2010.

6.2.3. Bestämmelser om och tidsintervall för framtida utvärderingar

Hela programmet kommer att bli föremål för en efterhandsutvärdering som ska lämnas till Europaparlamentet och rådet senast den 31 december 2014.

I enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen och artikel 21.3 i dess genomförandebestämmelser kommer utvärderingen av den integrerade övervakningen till havs och den fysiska planeringen i kust- och havsområden att äga rum under 2012 och havskunskapsprojektet kommer att utvärderas 2013.

7. BESTÄMMELSER OM BEDRÄGERIBEKÄMPNING

I artikel 10 i förslaget till förordning hänvisas till rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen[22], rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter[23] och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)[24].

8. NÄRMARE UPPGIFTER OM RESURSBEHOVEN

8.1. Kostnader för förslaget fördelade på mål

Åtagandebemyndiganden i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Mål-, åtgärds- och resultatbeteckning | Typ av resultat | Genomsnittliga kostnader | 2011 | 2012 | 2013 |

2011 | 2012 | 2013 |

Tjänstemän eller tillfälligt anställda[26] (11 01 01) | A*/AD | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

B*, C*/AST | 2,40 | 2,40 | 2,40 |

Personal som finansieras[27] genom artikel 11 01 02 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

Övrig personal[28] som finansieras genom artikel 11 01 04/05 |

TOTALT | 9,40 | 9,40 | 9,40 |

8.2.2. Beskrivning av de arbetsuppgifter som åtgärden för med sig

Skriva direktiv för studier, förbereda inbjudningar att lämna förslag om bidrag och inbjudningar att lämna anbud, förhandla om bidrag, göra förhandskontroller och efterhandskontroller, anordna möten, utvärdera förslag och anbud, övervaka resultat och behandla betalningar

8.2.3. Beskrivning av hur behovet av personal som omfattas av tjänsteföreskrifterna kommer att tillgodoses

( Tjänster och extern personal som för närvarande avdelats för att förvalta det program som ska ersättas eller förlängas.

Behovet av personalresurser ska täckas inom ramen för de anslag som redan beviljats för genomförandet av denna åtgärd och/eller omfördelats inom generaldirektoratet.

8.2.4. Övriga administrativa utgifter som ingår i referensbeloppet (XX 01 04/05 – Utgifter för administration)

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Budgetrubrik (nummer och benämning) | 2011 | 2012 | 2013 | Totalt |

1 Tekniskt och administrativt stöd (inklusive tillhörande personalkostnader) |

Genomförandeorgan[29] |

Övrigt tekniskt och administrativt stöd |

- internt |

- externt | 0,100 | 0,100 | 0,200 | 0,400 |

Totalt tekniskt och administrativt stöd | 0,100 | 0,100 | 0,200 | 0,400 |

8.2.5. Kostnader för personal och därtill hörande kostnader som inte ingår i referensbeloppet

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Typ av personal | 2011 | 2012 | 2013 |

Tjänstemän och tillfälligt anställda (11 01 02 01) | 0,781 | 0,781 | 0,781 |

Personal som finansieras genom artikel 11 01 02 01 (nationella experter, kontraktsanställda, etc.) | 0,219 | 0,219 | 0,219 |

Totala kostnader för personal och därtill hörande kostnader (som INTE ingår i referensbeloppet) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

Beräkning – Tjänstemän, tillfälligt anställda och personal som finansieras genom artikel 11 01 02 01 |

Kostnaderna för personal beräknas utifrån en genomsnittlig kostnad som tillhandahålls av kommissionen för att användas vid beräkningen av personal: Tjänstemän och tillfälligt anställda: 122 000 euro/år Utstationerade nationella experter: 73 000 euro/år Kontraktsanställd personal: 64 000 euro/år |

8.2.6. Övriga administrativa utgifter som inte ingår i referensbeloppet

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

2011 | 2012 | 2013 | TOTALT |

11 01 02 11 01 – Tjänsteresor | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,060 |

11 01 02 11 02 – Expertgruppsmöten | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,300 |

11 01 02 11 03 – Den rådgivande kommitté som ska hjälpa kommissionen att utarbeta de årliga arbetsprogram som anges i artikel 7.2 i förordningen om inrättande av ett program för att stödja den fortsatta utvecklingen av en integrerad havspolitik i enlighet med artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG (två möten per år) | 0,035 | 0,037 | 0,040 | 0,112 |

11 01 02 11 04 – Studier och samråd |

11 01 02 11 05 – Informationssystem |

2 Andra administrativa utgifter, totalbelopp (XX 01 02 11) |

3 Övriga utgifter av administrativ karaktär (ange vilka med hänvisning till budgetrubrik) |

Totala administrativa utgifter, utom personalkostnader och därtill hörande kostnader (som INTE ingår i referensbeloppet) | 0,155 | 0,157 | 0,160 | 0,472 |

Behovet av administrativa anslag ska täckas inom ramen för de anslag som redan beviljats för genomförandet av denna åtgärd och/eller omfördelats inom generaldirektoratet, eventuellt kompletterat med ytterligare anslag som i samband med den årliga anslagstilldelningen och med beaktande av budgetförutsättningarna kan beviljas det generaldirektorat som ansvarar för åtgärden.

Beräkning – Övriga administrativa utgifter som inte ingår i referensbeloppet Expertgruppen för marin observation och datainsamling kommer att ansvara för tillsynen över kunskapsprojekt och sammanträda fyra gånger om året. Gruppen övervakar redan de förberedande åtgärderna och beräkningen baseras på erfarenheterna av detta arbete. Kostnaderna för den rådgivande kommitténs möten har beräknats i enlighet med kommissionens regler om ersättning till experter. |

[1] Ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte den 14 december 2007 – Dok. 16616/1/07 REV 1.

[2] KOM(2009) 540 av den 15 oktober 2009.

[3] Denna lägesrapport åtföljs av kommissionens arbetsdokument SEK(2009) 1343, i vilket kommissionen i detalj presenterar de framsteg som hittills gjorts i fråga om punkterna i den handlingsplan som antogs i oktober 2007.

[4] Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 av den 13 december 2006 om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EUT L 390/2006, 30.12.2006), nedan kallad budgetförordningen , och kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 478/2007 av den 23 april 2007 om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

[5] Kommissionens lägesrapport om EU:s integrerade havspolitik KOM(2009) 540 slutlig av den 15 oktober 2009, s. 11–12, och kommissionens handlingsplan som åtföljer meddelandet om en integrerad havspolitik för Europeiska unionen SEK(2007) 1278 av den 10 oktober 2007.

[6] Kommissionens meddelande Riktlinjer för en integrerad strategi för havspolitiken: mot en bästa praxis för integrerade styrelseformer för havet och samråd med intressenter , KOM(2008) 395 av den 29 juni 2008, s. 4.

[7] Vid integrerad övervakning till havs kommer till exempel EU:s medverkan att vara begränsad till att se till att de olika informationslagren i befintliga system är driftskompatibla och användbara för att tillgodose på förhand fastställda behov hos alla användargrupper på EU-nivå, helt i enlighet med proportionalitetsprincipen. Uppbyggnaden av en gemensam miljö för informationsutbyte bör inte på något sätt hindra utvecklingen av befintliga eller planerade sektorsspecifika informationssystem, inklusive deras vidareutveckling, så länge hänsyn tas till behovet av driftskompatibilitet för att kunna utbyta information med andra relevanta system.

[8] EUT C […], […], s. […].

[9] EUT C […], […], s. […].

[10] Rådets slutsatser om den integrerade havspolitiken – Dok. 15175/1/09, s. 6.

[11] Europaparlamentets resolution av den 20 maj 2008 om en integrerad havspolitik för Europeiska unionen – P6_TA(2008)0213.

[12] EGT L 248, 16.9.2002, s. 1 .

[13] EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.

[14] EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

[15] EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.

[16] EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

[17] EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.

[18] Differentierade anslag.

[19] Icke-differentierade anslag.

[20] Utgifter som inte omfattas av kapitel 11 01 i avdelning 11.

[21] Utgifter som omfattas av artikel 11 01 04 i avdelning 11.

[22] EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.

[23] EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

[24] EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.

[25] Se beskrivning i avsnitt 5.3.

[26] Kostnaderna för dessa ingår INTE i referensbeloppet.

[27] Kostnaderna för dessa ingår INTE i referensbeloppet.

[28] Kostnaderna för dessa ingår i referensbeloppet.

[29] En hänvisning bör göras till det/de berörda genomförandeorganens specifika finansieringsöversikt för rättsakt.