Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52010PC0606.pdf

52010PC0606

Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet om skydd och hållbar utveckling av Prespaparkområdet /* KOM/2010/0606 slutlig - NLE 2010/0300 */[pic] | EUROPEISKA KOMMISSIONEN |

Bryssel den 25.10.2010

KOM(2010) 606 slutlig

2010/0300 (NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om ingående av avtalet om skydd och hållbar utveckling av Prespaparkområdet

MOTIVERING

1. Europeiska unionen har sedan länge en lagstiftning om vattenskydd. Den inleddes på 1970-talet och ledde fram till vattendirektivet[1] från 2000, där man inrättar målet om skydd av alla vatten (floder, sjöar, grundvatten och kustvatten) och föreskriver samordning av insatser för gemensamma avrinningsområden över administrativa och politiska gränser. Enligt vattendirektivet ska, i de fall ett avrinningsdistrikt sträcker sig utanför unionens territorium, medlemsstaterna sträva efter att på lämpligt sätt åstadkomma samordning med berörda icke-medlemsstater för att uppnå direktivets mål i hela avrinningsområdet[2]. I de fall samordningen sker i form av ett internationellt avtal krävs det att Europeiska unionen deltar som en part eftersom avtalet rör frågor som omfattas av unionens behörighet.

2. På grundval av artiklarna 175 och 300.1 i EG-fördraget bemyndigade rådet 2006 kommissionen att, på Europeiska gemenskapernas vägnar och avseende de frågor som omfattas av gemenskapens behörighet, delta i förhandlingar som syftar till att ingå internationella avtal om avrinningsområden som delas av bland andra Grekland och Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien å ena sidan, och/eller Turkiet å andra sidan[3].

3. Prespaparkområdet har utsetts till gränsöverskridande skyddsområde enligt Prespaländernas[4] förklaring av den 2 februari 2000, och är det första gränsöverskridande skyddsområdet i sydöstra Europa. Prespasjöarna och deras omgivningar är ett unikt naturområde med stor ekologisk betydelse som kan bevaras endast genom en helhetsstrategi för avrinningsområdet.

4. Ett utökat samarbete genom internationella avtal som liknar befintliga framgångsrika konventioner, såsom konventionerna för skydd av Donau[5] och Rhen[6] hjälper medlemsstaterna i deras insatser för att fullständigt och effektivt genomföra EU:s lagstiftning om vatten och bidrar till en gemensam förståelse och gemensamma prioriteringar med tredjeländer för användning av tillgängliga finansieringsinstrument.

5. Europeiska kommissionen, Grekland, Albanien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien har förhandlat om avtalet om skydd och hållbar utveckling av Prespaparkområdet. Avtalet innebär en intensifiering av det befintliga samarbetet i området, samtidigt som det har potential att bidra till ett framgångsrikt genomförande av vattendirektivet.

Det är därför lämpligt att unionen ingår avtalet om skydd och hållbar utveckling av Prespaparkområdet.

2010/0300 (NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

av den ...

om ingående av avtalet om skydd och hållbar utveckling av Prespaparkområdet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1 jämförd med artikel 218.6 a,

med beaktande av kommissionens förslag[7],

med beaktande av Europaparlamentets godkännande[8], och

av följande skäl:

1. Enligt EU:s vattendirektiv[9] ska, i de fall ett avrinningsområde sträcker sig utanför gemenskapens territorium, medlemsstaterna sträva efter att på lämpligt sätt åstadkomma samordning med berörda icke-medlemsstater för att uppnå direktivets mål i hela avrinningsområdet.

2. Den 27 juni 2006 antog rådet ett beslut[10] där kommissionen bemyndigades att på Europeiska gemenskapens vägnar delta i förhandlingar som syftar till att ingå internationella avtal om avrinningsområden för att förbättra samarbetet i europeiska avrinningsområden som delas mellan vissa medlemsstater och tredjeländer.

3. Prespasjöarna och deras omgivningar är ett unikt naturområde med stor ekologisk betydelse som kan bevaras endast genom en helhetsstrategi för avrinningsområdet.

4. Europeiska kommissionen, Grekland, Albanien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien har förhandlat om avtalet om skydd och hållbar utveckling av Prespaparkområdet. Avtalet innebär en intensifiering av det befintliga samarbetet i området, samtidigt som det har potential att bidra till ett framgångsrikt genomförande av EU:s vattendirektiv.

5. Avtalet bör ingås.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet om skydd och hållbar utveckling av Prespaparkområdet ingås härmed.

Texten till avtalet som ska ingås återges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska utse den person som ska ha rätt att på Europeiska unionens vägnar göra den anmälan som avses i artikel 18 i avtalet för att uttrycka att Europeiska unionen samtycker till att bindas av avtalet.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas. Beslutet ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning .

Avtalets ikraftträdandedatum ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning .

Utfärdat i …

På rådets vägnar

Ordförande

[…]

BILAGA

Avtalet om skydd och hållbar utveckling

av Prespaparkområdet

Miljöministerierna i de tre stater som delar Prespasjöområdet och Europeiska unionen (nedan kallade parterna ),

som beaktar förklaringen från de tre staternas premiärministrar av den 2 februari 2000 om inrättandet av Prespaparken och miljöskydd och hållbar utveckling av Prespasjöarna och dess omgivningar.

som erinrar om den gemensamma förklaringen av den 27 november 2009 i Pyli från premiärministrarna i de tre stater som delar Prespasjöarnas avrinningsområde,

som beaktar att Prespasjöarna och deras omgivande avrinningsområde är ett unikt naturområde vars geomorfologiska, ekologiska och kulturella betydelse samt dess betydelse för den biologiska mångfalden är av internationell vikt som en nödvändig livsmiljö för bevarande av många sällsynta och endemiska vilda djur- och växtarter, som boplats för globalt hotade fåglar och som en plats för bevarande av ett betydande arkeologiskt och traditionsmässigt arv,

som erkänner sitt gemensamma ansvar för bevarandet av Prespasjöns avrinningsområdes ekosystem och dess komponenter, för dess naturskönhet och som en grund för invånarnas ekonomiska och sociala välfärd, samt för att skapa ekonomiska utvecklingsmöjligheter (inbegripet jordbruk, fiske och turism),

som är övertygade om att endast genom att anta en helhetsstrategi för avrinningsområdet kan den biologiska mångfald, de huvudsakliga funktioner och den nytta för människor som finns i Prespasjöns avrinningsområde säkras och bibehållas,

som är medvetna om att åtgärder från ett enskilt land inte räcker för att bevara Prespa-ekosystemen och kulturarvet och samtidigt förbättra invånarnas levnadsstandard,

som önskar utöka samarbetet mellan behöriga myndigheter och aktörer i de tre staterna i syfte att bevara och skydda de unika ekologiska egenskaperna i Prespasjöarnas avrinningsområde och hindra och/eller vända orsakerna till försämringen av livsmiljöer enligt premiärministrarnas förklaring av den 2 februari 2000,

som är fast beslutna att utforska lämpliga förvaltningsmetoder för hållbart bruk och skydd av Prespasjöarnas vatten- och sötvattensekosystem enligt premiärministrarnas förklaring av den 2 februari 2000 och enligt EU:s vattendirektiv 2000/60/EG och relaterade direktiv,

som är medvetna om den långa traditionen av mänskligt bruk av området och traditionella metoders förenlighet med naturskydd,

som bekräftar sitt åtagande om en hållbar utveckling av Prespasjöarnas avrinningsområde, som kan genomföras på ett enhetligt sätt genom gränsöverskridande samarbete i enlighet med principerna för Europeiska unionens integrering,

som noterar Drindialogen som inleddes 2009 mellan behöriga myndigheter och aktörer om utvecklingen av en gemensam vision för en hållbar förvaltning av Drinflodens avrinningsområde och om främjande av gränsöverskridande samarbete,

som beaktar de tillämpliga bestämmelserna i de gällande internationella rättsliga instrument på miljöskyddsområdet som de är parter i eller som de undertecknat,

som erinrar om de gällande bilaterala avtalen mellan parterna om samarbete inom miljöskydd och hållbar utveckling,

som tar hänsyn till att en part är en medlemsstat i Europeiska unionen, en part är ett kandidatland för EU-medlemskap och en part är ett potentiellt kandidatland för EU-medlemskap, och att de två sistnämnda länderna också har ingått ett stabiliserings- och associeringsavtal med EU,

som erkänner den differentierade men kompletterande kapaciteten hos offentliga och icke-statliga organisationer i de tre partsstaterna vad gäller bevarande och förvaltning av Prespaområdet,

som beaktar erfarenheterna från trepartssamarbetet inom ramen för Prespaparken sedan 2000 genom den interimskommittén för samordning och dess sekretariat,

som beaktar den strategiska handlingsplan för hållbar utveckling av Prespaparken som utarbetats inom ramen för interimskommittén för samordning och dess sekretariat,

har enats om följande.

Del ett – Allmänna bestämmelser

Artikel 1 – Definitioner

I detta avtal gäller följande definitioner:

- Prespaparken (nedan kallad området ): ett geografiskt område i de tre stater där Prespasjöarna har sitt avrinningsområde, bestående av ytvatten och till området hörande grundvatten, och utsett som gränsöverskridande skyddsområde enligt förklaringen av den 2 februari 2000.

- gränsöverskridande inverkan : all inverkan på miljön på ett område som omfattas av en parts jurisdiktion, inbegripet skadliga effekter på människors hälsa och säkerhet, flora, fauna, jord, luft, vatten, klimat, landskap och historiska monument eller andra fysiska strukturer eller interaktion mellan dessa faktorer, liksom effekter på kulturarv eller socioekonomiska villkor, som är ett resultat av förändringar av dessa faktorer, orsakad av en förändring vars fysiska ursprung finns helt eller delvis inom ett område som omfattas av en annan parts jurisdiktion.

Artikel 2 – Avtalets mål

Parterna ska samarbeta för att säkra ett integrerat skydd av ekosystemet och en hållbar utveckling av Prespaparken, inbegripet en integrerad förvaltningsplan för avrinningsområdet utvecklad enligt internationella normer och EU-normer.

Del två – Samarbetsprinciper

Artikel 3 – Grundläggande skyldigheter

1. För att nå målen enligt artikel 2 ska parterna vidta nödvändiga åtgärder och tillämpa bästa tillgängliga teknik, enskilt och tillsammans, på grundval av suverän likställdhet, territoriell integritet, ömsesidig nytta och i god tro, för att göra följande:

a) Varsamt förvalta Prespasjöarnas vattenkvalitet och vattenkvantitet, med särskild uppmärksamhet på vattennivåerna i de båda sjöarna.

b) Hindra, kontrollera och minska föroreningen av vattnen i Prespasjöområdet.

c) Skydda och bevara områdets biologiska mångfald, särskilt genom att skydda endemiska, sällsynta, hotade eller utrotningshotade arter av flora och fauna, och genom att återställa och förvalta känsliga livsmiljöer, ekosystem och ekosystemtjänster, på grundval av internationell lagstiftning och EU-lagstiftning, inbegripet direktiv 92/43/EEG, direktiv 2009/147/EG och EU:s politik för biologisk mångfald.

d) Skydda jorden mot erosion, utarmning, infektioner och föroreningar.

e) Säkerställa, främja och kontrollera att Prespaparkens naturresurser och hållbara utveckling används på ett varsamt sätt.

g) Hindra införsel och spridning av främmande djur- och växtarter.

h) Effektivt reglera verksamhet som orsakar eller kan orsaka en negativ inverkan på Prespasjöområdet i syfte att hindra eller minimera sådan inverkan.

2 I detta syfte ska parterna

a) utarbeta och genomföra integrerade förvaltningsplaner och program för skydd och hållbar utveckling av området, i enlighet med den strategiska handlingsplanen för hållbar utveckling av Prespaparken,

b) utveckla enhetliga strategier för fysisk planering, stadsplanering och annan markanvändning samt förvaltningsplaner för skyddsområden för att säkra avrinningsområdets markförvaltning enligt principen om hållbar utveckling och för att ge det ökade skydd som krävs för området, på grundval av internationell lagstiftning och EU-lagstiftning, inbegripet d irektiv 92/43/EEG och direktiv 2009/147/EG ,

c) godkänna och korrekt tillämpa de miljönormer och miljökriterier för avrinningsområdet som beskrivs i artikel 4,

d) anta och genomföra rättsliga, administrativa, ekonomiska, finansiella och tekniska åtgärder för att

i i största möjliga utsträckning tillämpa hållbart jordbruk och djuruppfödning med begränsade miljöeffekter grundat på områdets bärförmåga samt fiskeribestämmelser som är förenliga med principen om varsam användning,

ii förvalta hushållsavfall och jordbruksavfall enligt bästa tillgängliga teknik,

iii förbättra och modernisera vägar och kommunikationsnät och andra infrastrukturer och tjänster på ett sätt som är förenligt med skyddet av biologisk mångfald, bevarandet av skyddsområden och en hållbar utveckling av Prespaparken.

e) främja ett regelbundet utbyte av idéer mellan parterna, bevara traditionell arkitektur och traditionella monument, utveckla och införa en gemensam strategi för utveckling av turismen i området samt öka allmänhetens kunskap och miljömedvetenhet som ett medel för att nå lokala lösningar,

f) påskynda ett fullständigt och effektivt införande av avrinningsområdets invånares rättigheter till miljöinformation, allmänhetens deltagande i beslutsfattande i miljöfrågor samt tillgång till rättsskipning i sådana frågor,

g) inrätta och underhålla ett effektivt gemensamt normsystem för övervakning i syfte att observera, förvalta och kontrollera sjöarnas och avrinningsområdets miljömässiga tillstånd,

h) anta gemensamma åtgärder för att snabbt utvärdera och begränsa eventuella oförutsedda utgifter.

Artikel 4 – Miljönormer och miljökriterier

1. Parterna till detta avtal, med bistånd från den kommitté som beskrivs i artikel 10, ska fastställa exakta kriterier, standarder, gränser och mål för skydd, bevarande och utveckling av området i enlighet med målen i artikel 2.

2. Parterna ska därför vidta lämpliga åtgärder i syfte att

a) genomföra de rättsliga åtaganden som är en följd av internationella och europeiska normer och standarder för skydd och bevarande av sjöarna och deras avrinningsområde,

b) anpassa berörda nationella miljönormer och kriterier till lokala förhållanden och krav avseende avrinningsområdet,

c) kräva att bästa tillgängliga teknik och samtida miljöpraxis tillämpas.

Artikel 5 – Hållbar vattenförvaltning

Parterna ska samarbeta om förvaltningen av vattnen i Prespaparken på ett hållbart sätt. Detta inbegriper en integrerad förvaltning av yt- och grundvattenresurser på områdesnivå på grundval av direktiv 2000/60/EG och relaterade direktiv, som ska skapa förutsättningar för

a) vatten i tillräcklig mängd och av lämplig dricksvattenkvalitet,

b) vatten i tillräcklig mängd och av lämplig kvalitet för bevarande, skydd och, vid behov, återställning av naturliga akvatiska ekosystem, inbegripet våtmarker, och deras funktioner,

c) vatten i tillräcklig mängd och av lämplig kvalitet för annat legitimt nyttjande som bidrar till en hållbar ekonomisk och social utveckling av lokala samhällen, med hänsyn till behovet av anpassning till klimatförändringarnas möjliga effekter,

d) rehabilitering eller minskning av den negativa inverkan av tidigare hydrologiska ingrepp, med särskild betoning på Devollfloden och Lilla Prespasjöns system,

e) skydd mot vattnets skadliga verkningar (översvämning, erosion, etc.) med bästa tillgängliga teknik,

f) lösning av intressekonflikter orsakade av olika användningssätt, och

g) en effektiv kontroll av det vattenförvaltningssystem som ska inrättas.

I detta syfte ska parterna inrätta en arbetsgrupp för vattenförvaltning enligt artikel 14.

Artikel 6 – Informationsutbyte

Parterna ska inrätta ett formellt system för regelbundet informationsutbyte mellan behöriga myndigheter för att erhålla ett effektivt skydd av Prespaparkområdet, inbegripet utbyte av

a) kvalitativa och kvantitativa uppgifter om vatten, akvatiska ekosystem och viktiga livsmiljöer och arter,

b) erfarenheter som erhållits genom tillämpning av bästa tillgängliga teknik samt resultat från forskning och utveckling inom våtmarksskydd, vattenförvaltning och åtgärder för förhindrande, minskning och kontroll av föroreningar.

Artikel 7 – Gränsöverskridande effekter

Parterna ska samarbeta för att komma överens om åtgärder som syftar till att säkra miljöintegriteten i området, i synnerhet avseende vatten, och eliminera eller minska de gränsöverskridande effekter på miljön som orsakas av mänsklig verksamhet. De ska särskilt samarbeta om att utveckla och tillämpa lämpliga förfaranden för miljökonsekvensbeskrivning i området i enlighet med Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang, som de är parter i.

Artikel 8 – Samarbete med internationella organisationer och donatorer

När parterna tillämpar detta avtal ska de söka partner lokalt, nationellt och internationellt, och ska i synnerhet samarbeta med

- Ramsarkonventionen och MedWet-initiativet,

- FN:s utvecklingsprogram,

- Globala miljöfonden,

- bilaterala donatorer som är aktiva i regionen, exempelvis KfW, GTZ och SDC,

- Unesco,

- Internationella naturvårdsunionen,

- Europeiska unionens institutioner,

- med flera.

Del tre – Samarbetsprinciper

Artikel 9 – Högnivåsegment

Miljöministrarna i de tre partsstaterna och EU:s företrädare ska mötas regelbundet för att se över arbetet med att genomföra detta avtal och att nå målen i artikel 2 , för att se över arbetet i Prespaparkens förvaltningskommitté och de stödjande organen, för att fastställa dagordningen för gemensam verksamhet i Prespaparkområdet under den kommande perioden samt för att ge politisk vägledning. Dessa möten ska hållas minst vartannat år, såvida inte parterna beslutar något annat, eller på skriftlig begäran från en av parterna, och mötesplatsen ska alternera mellan de tre partsstaterna.

Artikel 10 – Prespaparkens förvaltningskommitté

1. För att säkerställa att de mål och åtaganden som anges i detta avtal uppnås på ett effektivt sätt, inrättar parterna härmed Prespaparkens förvaltningskommitté.

2. Prespaparkens förvaltningskommitté ska ha den internationella rättskapacitet hos en plurilateral institution som krävs för att utöva sina funktioner, inbegripet relationer med donatorer för att säkra projekt och donationer, som ska användas för detta avtals genomförande.

3. Prespaparkens förvaltningskommitté ska ha följande sammansättning:

a) En företrädare från varje partsstats miljöministerium och en företrädare för Europeiska unionen.

b) En företrädare för de lokala samhällena i Presparegionen från varje partsstat.

c) En företrädare för en icke-statlig miljöorganisation i varje partsstat, med betydande lokal verksamhet i Prespaområdet.

d) En företrädare för varje partsstats lokala förvaltningsorgan för det skyddade området.

e) En permanent observatör från Ramsarkonventionens (konventionen om våtmarker) MedWet-initiativ.

f) En permanent observatör från förvaltningskommittén för Ohridsjön.

Parternas företrädare i kommittén ska nomineras formellt inom tre månader efter detta avtals ikraftträdande.

4. Kommittén ska mötas regelbundet (två gånger om året). Ett extraordinärt kommittémöte ska sammankallas på begäran av en av parterna.

5. Platsen för de ordinarie mötena ska rotera mellan de tre partsstaterna varje kalenderår. Två på varandra följande ordinarie möten kommer alltså att hållas i varje stat vart tredje år. De ordinarie mötena ska företrädesvis hållas i Presparegionen.

6. Ordförande för mötena ska vara en företrädare för den partsstat där de hålls. Ordförandens mandatperiod följer den årliga rotationen enligt punkt 5.

7 . Kommitténs arbete ska utföras på engelska.

8. Vid det första mötet ska kommittén anta sin organisations- och arbetsordning.

9. Kommittén får bjuda in experter att delta vid mötena, beroende på ämnet för mötet, och får inrätta arbetsgrupper för särskilda frågor bestående av experter och tjänstemän. Den första arbetsgruppen inrättas enligt detta avtal (artikel 14) för vattenförvaltningsfrågor.

10. Fyra år efter det att Prespaparkens förvaltningskommitté har inlett sin verksamhet ska dess funktionssätt och effektivitet ses över av högnivåsegmentet enligt artikel 9 och vid behov ska dess sammansättning och mandat justeras enligt artikel 17 i detta avtal.

Artikel 11 – Förvaltningskommitténs uppgifter

Prespaparkens förvaltningskommitté ska ha följande uppgifter:

1. Övervaka och samordna de aktiviteter som genomförs för skydd och hållbar utveckling av Prespaparkområdet vid tillämpningen av detta avtal och av den strategiska handlingsplanen för hållbar utveckling av Prespaparken.

2. Identifiera nästa steg och nödvändiga insatser, åtgärder och aktiviteter för tillämpningen av detta avtal, rekommendera dessa för parterna och andra intresserade aktörer och uppmana dem att samarbeta, samordna och genomföra gemensamma projekt. Mer specifikt ska kommittén bistå parterna med att tillämpa avtalet och stärka dess effektivitet genom att lämna rekommendationer och yttranden om följande:

a) Utformning och tillämpning av standarder, miljökriterier och miljökrav, som ska ligga till grund för att åstadkomma ett integrerat skydd och en hållbar utveckling av sjöarna och deras avrinningsområde.

b) Färdigställande av regelverket för avrinningsområdet, inklusive fysiska planer samt regler och skötselplaner för skyddade områden.

c) Utformning och tillämpning av strategier, integrerade skötselplaner och -program som ska genomföras i Prespaparkområdet och som påverkar eller kan påverka uppnåendet av målen för detta avtal.

d) Genomförandet av ett program för effektiv övervakning för att observera, förvalta och kontrollera tillståndet i miljön och status för yt- och grundvatten.

e) Fastställande av prioriterade inriktningar och program för vetenskapliga studier och forskningsområden för skydd och hållbar utveckling av Prespaparkområdet samt främjande av offentliggörande av expertkunskap.

f) Insamling, utformning och offentliggörande av miljöinformation om Prespasjöområdet.

g) Främjande av allmänhetens, icke-statliga organisationers och andra berörda parters deltagande i skyddet av sjöarna och deras avrinningsområde.

3. Underlätta samordningen av planering och aktiviteter med gränsöverskridande betydelse mellan lokala förvaltningsorgan för det skyddade området i de tre berörda staterna.

4. Utvärdera resultaten av pågående åtgärder i enlighet med målen i artikel 2 och se till att utvärderingsresultaten får stor spridning.

5. Fungera som styrorgan för Globala miljöfondens (GEF) och andra liknande program och projekt som rör området.

6. Identifiera och föreslå möjliga finansieringskällor på nationell, europeisk och internationell nivå för nödvändiga insatser, åtgärder och projekt.

7. Samla all tillgänglig information om sjöarna och deras avrinningsområde, begära in och ta emot förslag från offentliga institutioner, organ och icke-statliga organisationer för att förbättra sitt eget arbete och stärka parternas åtagande att tillämpa avtalet.

8. Utarbeta och offentliggöra en årlig rapport om miljötillståndet i Prespaparkområdet, som ska innehålla ett avsnitt där kommitténs arbete beskrivs.

9. Etablera kontakt med förvaltningskommittén för Ohridsjön, erhålla observatörsstatus vid dess möten och samordna insatser för att nå bästa resultat i fråga om skydd och hållbar utveckling i regionen i stort.

10. Bidra på lämpligt sätt till dialogprocessen för hållbar förvaltning av det utvidgade Drin-avrinningsområdet.

11. Bidra till mobilisering av parternas och det internationella samfundets resurser, beroende på vad som är lämpligt, för att hantera risker och motverka negativ påverkan, i samband med oväntade händelser som översvämningar, skogsbränder och andra naturliga eller människoskapade katastrofer samt för att skydda områdets sårbara ekosystem och deras funktioner och tjänster från klimatförändringens följder.

Artikel 12 – Förvaltningskommitténs beslut

1. Kommittén ska fatta beslut med konsensus. Om konsensus inte uppnås ska frågan hänskjutas för avgörande av högnivåsegmentet.

2. Kommittén ska rikta sina rekommendationer till parterna.

3. Varje part ska genomföra kommitténs rekommendationer i enlighet med sin nationella lagstiftning och ska regelbundet rapportera till kommittén om åtgärder som vidtas för att genomföra rekommendationerna.

4. Om en part inte eller endast delvis kan genomföra en rekommendation från kommittén, ska den informera kommittén om detta, förklara skälen till det uteblivna genomförandet och föreslå villkor och tidsplan för genomförandet.

5. Kommittén ska föra ett register över de beslut som fattas.

Artikel 13 – Sekretariat

1. Kommittén ska bistås av ett stödjande tekniskt organ, sekretariatet, i fullgörandet av sina arbetsuppgifter.

2. Sekretariatet ska bestå av tre personer, en från varje partsstat, utsedda av miljöministeriet och under ledning av en expert på gränsöverskridande samarbete om skyddade områden och förvaltning av avrinningsområden vilken ska rekryteras av kommittén genom en internationell ansökningsomgång.

3. Sekretariatets arbete ska vägledas av förvaltningskommitténs beslut och ska övervakas av kommitténs ordförande.

4. Sekretariatet ska ha följande särskilda arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för tillgänglig budget:

a) Utarbetande av en årlig arbetsplan för Prespaparkens förvaltningskommitté, med en detaljerad budget, och av ämnesspecifika arbetsplaner (t.ex. en kommunikationsplan) med detaljerade budgetar och uppföljning av genomförandet av dessa.

b) Förberedelse eller hjälp med förberedelse av möten som hålls inom ramen för detta avtal.

c) Underlättande av samråd mellan berörda parter om strategiska och andra relevanta frågor som rör detta avtal, och samråd på politisk och teknisk nivå med arbetsgrupper och/eller expertgrupper.

d) Insamling, bedömning och spridning av data och information om lagstiftning, åtgärder och aktiviteter som har eller kan ha betydande påverkan på uppnåendet av målen i artikel 2.

e) Uppföljning av gemensamma projekt.

f) Sammanställning, utvärdering, offentliggörande och främjande av vetenskaplig forskning och samarbete i Prespaparkområdet.

g) Kontakter och möten med donatorer; förberedelse eller hjälp med förberedelse av projektdokument.

h) Översättning av viktiga dokument; tekniskt och administrativt stöd till det lokala samhällets företrädare.

i) Representera kommittén i internationella forum.

j) Varje annan arbetsuppgift som det tilldelas av kommittén.

5. Sekretariatet ska ha sitt säte i Aghios Germanos, Grekland, under en fyraårsperiod, enligt ett roterande schema, eller fram till dess att kommittén beslutar om något annat.

6. Kommittén är bemyndigad att ingå ett avtal om säte med värdlandet i fråga om utövandet av dess funktioner.

Artikel 14 – Arbetsgrupp för vattenförvaltning

1. Prespaparkens förvaltningskommitté ska inrätta en arbetsgrupp för vattenförvaltning, i enlighet med bestämmelserna i artikel 10.

2. Partsstaterna ska, efter samråd, utse myndigheter och organ, med ansvar för vattenförvaltningen i den del av Prespaparken som ligger inom deras territorier, som medlemmar i arbetsgruppen och informera ordföranden i Prespaparkens förvaltningskommitté om detta.

3. Arbetsgruppen för vattenförvaltning ska föreslå rekommendationer för antagande av förvaltningskommittén, grundade på principerna om integrerad förvaltning av avrinningsområden, formulerade i EU:s vattendirektiv (2000/60/EG).

4. Arbetsgruppens särskilda uppgifter och mandat kommer att fastställas genom samråd mellan partsstaterna.

5. Driftskostnaderna för arbetsgruppen för vattenförvaltning (deltagande i och anordnande av möten) ska under en fyraårsperiod efter detta avtals ikraftträdande täckas av det grekiska ministeriet för miljö, energi och klimat.

Artikel 15 – Gemensamma organs kostnader

1. Genomförandet av arbetsplanen för Prespaparkens förvaltningskommitté ska finansieras genom regelbundna årliga bidrag från parterna och från andra källor.

2. Varje part ska i princip bära de kostnader som är förknippade med dess nationella medlemmars deltagande i mötena inom kommittén, sekretariatet och arbetsgrupperna, med undantag för artikel 14.5.

3. Den part inom vars territorium ett kommittémöte anordnas ska bära kostnaderna för mötets anordnande.

4. Sekretariatet ska utarbeta en årlig budget över sina kostnader och lämna denna till kommittén för godkännande; budgeten ska finansieras genom regelbundna årliga bidrag från partsstaterna och från andra källor. Kontorslokaler ska tillhandahållas av den part där sekretariatet är beläget, normalt sett utanför budgeten.

Del fyra – Tvistlösning

Artikel 16

I händelse av en tvist mellan parterna om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska parterna söka nå en lösning genom förhandling – eller genom varje annan metod för internationell tvistlösning som de kan godta.

Del fem – Slutbestämmelser

Artikel 17 – Ändringar av avtalet

1. Varje part får föreslå ändringar av detta avtal.

2. Varje beslut om ändring av detta avtal ska fattas med konsensus. Ändringar ska träda i kraft enligt förfarandet i artikel 18.2.

Artikel 18 – Ikraftträdande

1. Detta avtal ska ratificeras enligt varje parts nationella förfaranden.

2. Detta avtal ska träda i kraft den dag då det sista skriftliga meddelande mottas genom vilket parterna ska underrätta varandra om att de har ratificerat avtalet.

Artikel 19 – Förhållande till andra avtal

1. Ingenting i detta avtal ska påverka en parts rättigheter eller skyldigheter enligt något annat avtal som är i kraft den dag då detta avtal träder i kraft. Ingenting i detta avtal ska påverka en parts rättigheter eller skyldigheter enligt EU:s lagstiftning.

2. För tillämpningen av detta avtal får parterna ingå bi- eller trilaterala avtal eller arrangemang som inte får vara i strid med detta avtal.

Artikel 20 – Löptid och frånträde

Detta avtal ska vara i kraft på obegränsad tid om inte någon av parterna, på diplomatisk väg, meddelar sin önskan att frånträda avtalet; i så fall ska avtalet upphöra att gälla sex månader efter dagen för det skriftliga meddelandet. Om inte något annat beslutas ska ett sådant upphörande inte påverka giltigheten i eventuella pågående arrangemang eller projekt inom ramen för detta avtal.

Utfärdat i Pyli, den 2 februari 2010, i fyra original på engelska, alla lika giltiga.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

[1] Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, EGT L 327, 22.12.2000.

[2] Artikel 3.5 i direktiv 2000/60/EG.

[3] Rådets beslut av den 27 juni 2006 om Europeiska gemenskapens deltagande i förhandlingar som syftar till att ingå internationella avtal om avrinningsområden för att förbättra samarbetet i europeiska avrinningsområden som delas mellan vissa medlemsstater och tredjeländer.

[4] Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Grekland.

[5] Rådets beslut av den 24 november 1997 om ingående av konventionen om samarbete om skydd för och hållbart utnyttjande av Donau, EGT L 342, 12.12.1997.

[6] Rådets beslut av den 7 november 2000 om ingående på gemenskapens vägnar av konventionen för skydd av Rhen, EGT L 289, 16.11.2000.

[7] EUT C […], […], s. […].

[8] EUT C […], […], s. […].

[9] Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, EGT L 327, 22.12.2000.

[10] Rådets beslut av den 27 juni 2006 om Europeiska gemenskapens deltagande i förhandlingar som syftar till att ingå internationella avtal om avrinningsområden för att förbättra samarbetet i europeiska avrinningsområden som delas mellan vissa medlemsstater och tredjeländer.