Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52010PC0607_supplement_0.pdf

52010PC0607

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2000/25/EG vad gäller bestämmelser om traktorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet /* KOM/2010/0607 slutlig - COD 2010/0301 */[pic] | EUROPEISKA KOMMISSIONEN |

Bryssel den 27.10.2010

KOM(2010) 607 slutlig

2010/0301 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om ändring av direktiv 2000/25/EG vad gäller bestämmelser om traktorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet

(Text av betydelse för EES)SEK(2010) 1252 SEK(2010) 1251

MOTIVERING

1. BAKGRUND

I direktiv 2000/25/EG av den 22 maj 2000 om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer avsedda för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer och om ändring av rådets direktiv 74/150/EEG[1] (nedan kallat direktivet ) anges största tillåtna avgasutsläpp av koloxid (CO), kolväten, kväveoxider (NOx) och partiklar från dieselmotorer installerade i jordbruks- och skogsbrukstraktorer. Direktivet har anpassats till det liknande direktivet om mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg (97/68/EG).

Enligt direktivet ska steg av utsläppskrav med successivt snävare gränser införas vid vissa datum. Tillverkarna ska se till att nya motorer uppfyller de kraven för att få släppas ut på marknaden.

Enligt ändringsdirektivet 2004/26/EG[2] infördes i direktiv 2005/13/EG[3] det nu gällande steget med utsläppsgränser för de flesta dieselmotorer, steg III A. Gränserna kommer att successivt ersättas med de strängare gränserna i steg III B för nya traktorer som säljs från och med den 1 januari 2011. Typgodkännandeperioden för dessa motorer inleddes den 1 januari 2010. Många olika slags traktortillverkning påverkas.

För att följa gränserna i steg III B måste dagens motorer modifieras avsevärt. Ändringar av motorernas utformning, storlek och vikt påverkar i sin tur traktortillverkare som helt måste göra om konstruktionen av sina traktorer för att de ska passa de modifierade motorerna. Denna process kan inte inledas förrän motorn är färdigutvecklad. De tekniska lösningarna för motorer som uppfyller kraven i steg III B är mestadels inte färdiga ännu. Traktortillverkarna kan alltså ännu inte helt konstruera om fordonen där motorerna ska installeras. För vissa traktorer kommer visserligen inte steg III B att medföra några allvarliga problem, men för andra är ännu motorer som uppfyller steg III B långt ifrån färdiga, varför det krävs avsevärt mer forskning och teknisk utveckling för att traktorer ska kunna släppas ut på marknaden med motorer som uppfyller steg III B.

Tillverkarnas kostnader för att följa de nya utsläppskraven är avsevärda. Kostnaderna inkluderar bl.a. forskning och utveckling, omkonstruktion, anordningar för efterbehandling samt dokumentation och märkning.

Från och med början av 2009 har merparten av traktortillverkarna i EU drabbats oväntat hårt av den globala ekonomiska krisen. Generellt har den plötsliga försäljningsnedgången lett till stora minskningar i inkomster och tillgängligt kapital för att finansiera den FoU som krävs för traktorer med motorer som uppfyller steg III B i alla effektkategorier och tillämpningar inom tidsfristerna i direktivet.

Genom direktiven 2004/26/EG och 2005/13/EG infördes även det s.k. flexibilitetssystemet för att underlätta övergången mellan de olika utsläppsstegen. Tack vare flexibilitetssystemet får traktortillverkare när ett utsläppssteg gäller fortfarande släppa ut ett begränsat antal traktorer på marknaden som har motorer som uppfyller utsläppsgränserna i föregående steg. Enligt systemet får traktortillverkarna släppa ut på marknaden 1) för varje effektkategori ett begränsat antal maskiner som inte överstiger 20 % av tillverkarens årsförsäljning (beräknat som den genomsnittliga försäljningen av traktorer i EU de senaste fem åren) eller 2) ett fast antal traktorer enligt vad som sägs i direktivet. Det andra alternativet är avsett för små företag som tillverkar små volymer av motorer.

I det bifogade förslaget hanteras situationen för tillverkare som har svårt att få motorer enligt steg III B godkända och släppa ut den på marknaden på grund av försenad konstruktion av nya motorer och den oväntade ekonomiska krisen. Enligt förslaget ska bestämmelserna om flexibilitetssystemet ändras för att ytterligare lindra verkan av övergången från steg III A till steg III B genom att tillämpningen utvidgas, samtidigt som dagen för ikraftträdande av steg III B förblir oförändrad för att inte äventyra direktivets mål att minska utsläppen av gasformiga och partikelformiga föroreningar i EU.

2. RESULTAT AV SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSANALYS

Medlemsstaternas och näringslivets företrädare har tillfrågats om förslaget genom direktivets expertgrupp för utsläpp från maskiner och arbetsgruppen för jordbrukstraktorer. Dessutom genomförde kommissionen mellan maj och juni 2009 ett ingående samråd med medlemsstaternas myndigheter och alla berörda parter, dvs. näringslivet, miljöorganisationerna och arbetstagarorganisationerna. I förslaget beaktas en teknisk översyn av direktiv 97/68/EG[4] som Gemensamma forskningscentret utfört, bl.a. av om flexibilitetssystemet behövde ändras, en konsekvensbedömning utförd av en extern konsult[5] för att bedöma konsekvenserna av de föreslagna alternativen i Gemensamma forskningscentrets tekniska översyn och en kompletterande studie av konsekvenserna av alternativen i Gemensamma forskningscentrets tekniska översyn, inklusive konsekvenserna av en ändring av systemet för små och medelstora företag.

3. RÄTTSLIGA ASPEKTER

Syftet med direktiv 2000/25/EG liksom detta förslag till ändring är att bidra till en väl fungerande inre marknad för traktorer, och samtidigt skydda människors hälsa och miljön. Den rättsliga grunden är därför artikel 114 i fördraget.

Enligt förslaget ska direktiv 2000/25/EG ändras enligt följande:

Andelen motorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet i varje motorkategori ökar från 20 % till 50 % av traktortillverkarens årsförsäljning av utrustning, medan det största antalet motorer som alternativt får släppas ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet anpassas, under tiden mellan utsläppssteg III A och steg III B. Denna åtgärd upphör att gälla den 31 december 2013.

4. BUDGETKONSEKVENSER

Förslaget påverkar inte unionens budget.

5. VALFRIA DELAR

2010/0301 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om ändring av direktiv 2000/25/EG vad gäller bestämmelser om traktorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag[6],

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande[7],

med beaktande av Regionkommitténs yttrande[8],

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

1. I Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG av den 22 maj 2000 om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer avsedda för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer och om ändring av rådets direktiv 74/150/EEG[9] behandlas avgasutsläpp från motorer installerade i jordbruks- och skogsbrukstraktorer. Det nuvarande steget med utsläppsgränser som gäller för typgodkännande av flertalet motorer med kompressionständning betecknas steg III A. Enligt direktivet ska de gränserna ersättas av de strängare gränserna i steg III B som träder i kraft successivt från och med den 1 januari 2011 för utsläppande på marknaden och från och med den 1 januari 2010 för typgodkännande av sådana motorer. Steg IV, med strängare gränser än steg III B, kommer att träda i kraft successivt från och med den 1 januari 2013 för typgodkännande av sådana motorer och från och med den 1 januari 2014 för utsläppande på marknaden.

2. Övergången till steg III B kräver en drastisk teknikändring som innebär avsevärda kostnader för omkonstruktion av motorerna och framtagning av avancerade tekniska lösningar. Denna övergång, som lagstiftaren fastställde 2005, sammanfaller med den ekonomiska tillbakagången i den aktuella branschen, vilket gör det svårt för företagen att bära de övergångskostnader som anpassningen till de nya rättsliga kraven förutsätter.

3. I direktiv 2000/25/EG föreskrivs ett flexibilitetssystem så att traktortillverkarna under tiden mellan två utsläppssteg kan köpa in ett begränsat antal motorer som inte uppfyller de rådande utsläppsgränserna men är godkända enligt det närmast föregående steget av utsläppsgränser.

4. Sedan 2005 anges i artikel 4.8 i direktiv 2000/25/EG att det ska bedömas om det eventuellt behövs ytterligare flexibilitet med avseende på gränsvärdena enligt stegen III B och IV. För att företagen ska få en tillfällig lättnad i övergången till nästa steg måste villkoren för flexibilitetssystemets tillämpning anpassas.

5. Under övergången från steg III A till steg III B bör andelen motorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet öka från 20 % till 50 % av traktortillverkarens årliga försäljning av traktorer med motorer i den kategorin. Alternativet att ett största antal motorer får släppas ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet bör ändras i enlighet med detta.

6. Direktiv 2000/25/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

7. De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv återspeglar tillfälliga svårigheter som industrin drabbats av. Därför bör dessa åtgärder vara begränsade till övergången från steg III A till steg III B och upphöra att gälla den 31 december 2013.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2000/25/EG ska ändras på följande sätt:

1. I artikel 3a ska följande stycke läggas till: ”Flexibilitetssystemet i enlighet med bestämmelserna i avsnitten 1.2, 1.2.1 och 1.2.2 i bilaga IV ska tillämpas enbart för övergången från steg III A till steg III B och upphöra att gälla den 31 december 2013.”

2. Avsnitt 1 i bilaga IV ska ersättas med texten i bilaga I till detta direktiv.

Artikel 2Införlivande

1. Medlemsstaterna ska senast den [12 månader efter offentliggörandet av direktivet] anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska börja tillämpa de bestämmelserna den [dag, månad, år = en dag efter dagen för tillämpning]

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning .

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i […] den […]

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande […] […]

BILAGA I

Avsnitt 1 i bilaga IV ska ersättas med följande:

”1. MOTOR- OCH TRAKTORTILLVERKARNAS ÅTGÄRDER

8. Med undantag för övergångsperioden mellan steg III A och steg III B ska en traktortillverkare som vill utnyttja flexibilitetssystemet begära tillstånd från sin godkännandemyndighet att från sina motorleverantörer under perioden mellan två utsläppssteg köpa de antal motorer som beskrivs i avsnitten 1.1.1 och 1.1.2 och som inte uppfyller nuvarande utsläppsgränsvärden men är godkända enligt närmast föregående steg av utsläppsgränsvärden.

9. Antalet motorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet får, inom varje motorkategori, inte överstiga 20 % av traktortillverkarens årliga försäljning av traktorer med motorer i den motorkategorin (beräknad som genomsnittet av de senaste fem årens försäljning på unionsmarknaden). Om en traktortillverkare har marknadsfört traktorer i unionen under kortare tid än fem år, kommer genomsnittet att beräknas på den period som traktortillverkaren har marknadsfört traktorer i unionen.

10. Som ett alternativ till förfarandet enligt avsnitt 1.1.1 kan traktortillverkaren ansöka om tillstånd för sina motorleverantörer att släppa ut på marknaden ett bestämt antal motorer enligt flexibilitetssystemet. Antalet motorer i varje motorkategori får inte överskrida följande värden:

Motorkategori (kW) | Antal motorer |

19–37 | 200 |

37–75 | 150 |

75–130 | 100 |

130–560 | 50 |

11. Under övergångsperioden mellan steg III A och steg III B ska en traktortillverkare som vill utnyttja flexibilitetssystemet begära tillstånd från sin godkännandemyndighet att från sina motorleverantörer under perioden mellan två utsläppssteg köpa de antal motorer som beskrivs i avsnitten 1.2.1 och 1.2.2 och som inte uppfyller nuvarande utsläppsgränsvärden men är godkända enligt närmast föregående steg av utsläppsgränsvärden.

12. Antalet motorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet får, inom varje motorkategori, inte överstiga 50 % av traktortillverkarens årliga försäljning av traktorer med motorer i den motorkategorin (beräknad som genomsnittet av de senaste fem årens försäljning på unionsmarknaden). Om en traktortillverkare har marknadsfört traktorer i unionen under kortare tid än fem år, kommer genomsnittet att beräknas på den period som traktortillverkaren har marknadsfört traktorer i unionen.

13. Som ett alternativ till förfarandet enligt avsnitt 1.2.1 kan traktortillverkaren ansöka om tillstånd för sina motorleverantörer att släppa ut på marknaden ett bestämt antal motorer enligt flexibilitetssystemet. Antalet motorer i varje motorkategori får inte överskrida följande värden:

Motorkategori (kW) | Antal motorer |

37–56 | 200 |

56–75 | 175 |

75–130 | 250 |

130–560 | 125 |

14. Traktortillverkaren ska i sin ansökan till godkännandemyndigheten lämna följande upplysningar:

a) Ett prov på de etiketter som ska fästas på varje traktor som ska få en motor installerad som släppts ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet. Etiketterna ska innehålla följande text: ”TRAKTOR NR … (traktorserie) AV … (totalt antal traktorer inom respektive effektområde) MED MOTOR NR … MED TYPGODKÄNNANDE (Direktiv 2000/25/EG) NR …”. och

b) Ett prov på den tilläggsetikett som ska anbringas på motorn med den text som avses i avsnitt 2.2 i denna bilaga.

15. Traktortillverkaren ska till godkännandemyndigheten lämna alla upplysningar som är förbundna med flexibilitetssystemet och som godkännandemyndigheten kan komma att begära för att kunna fatta beslut.

16. Traktortillverkaren ska var sjätte månad till godkännandemyndigheterna i varje medlemsstat där traktorn eller motorn har släppts ut på marknaden lämna in en rapport om genomförandet av det flexibilitetssystem som används. Rapporten ska innehålla alla uppgifter om antalet traktorer eller motorer som har släppts ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet, serienummer för motorerna eller traktorerna samt i vilka medlemsstater traktorerna har tagits i bruk. Detta förfarande ska fortsätta så länge som flexibilitetssystemet fortfarande används.”

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT FÖR FÖRSLAG SOM ENDAST PÅVERKAR BUDGETENS INKOMSTSIDA

1. FÖRSLAGETS BENÄMNING

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2000/25/EG vad gäller bestämmelser om traktorer som släpps ut på marknaden enligt ett flexibilitetssystem.

2. BUDGETRUBRIKER

Kapitel och artikel: Ej tillämpligt.

Budgeterat belopp för det berörda året:

3. BUDGETKONSEKVENSER

( Förslaget påverkar inte budgeten.

4. BESTÄMMELSER OM BEDRÄGERIBEKÄMPNING

Ej tillämpligt.

5. ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Inga

[1] EGT L 173, 12.7.2000, s. 1.

[2] EUT L 225, 25.6.2004, s. 3.

[3] EUT L 55, 1.3.2005, s. 35.

[4] Utkastet till slutrapport från den tekniska översynen finns på sidan för maskiner som inte är avsedda för väg på webbplatsen Europa: http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/emissions/2007tecrew_dfr.pdf

[5] Slutrapporten från konsekvensanalysen utförd av ARCADIS N.V. finns på sidan för maskiner som inte är avsedda för väg på webbplatsen Europa: http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/emissions/impactassessment/nrmm_iastudy_fnrep.pdf

[6] EUT C […], […], s. […].

[7] EUT C […], […], s. […].

[8] EUT C […], […], s. […].

[9] EGT L 173, 12.7.2000, s. 1.