Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52010XC0107(02).pdf

7.1.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 3/7


Offentliggörande av ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

2010/C 3/03

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt till invändningar som fastställs genom artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 510/2006. Invändningar måste komma in till kommissionen senast sex månader efter dagen för detta offentliggörande.

SAMMANFATTNING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

”LOS PEDROCHES”

EG-nr: ES-PDO-005-0506-09.11.2005

SUB ( X ) SGB ( )

I denna sammanfattning anges de viktigaste uppgifterna i produktspecifikationen i informationssyfte.

1.   Behörig myndighet i medlemsstaten:

Namn:

Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria — Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación — Secretaría General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España

Adress:

Infanta Isabel, 1

28071 Madrid

ESPAÑA

Tfn

+34 913475394

Fax

+34 913475770

E-post:

sgcaproagro@mapya.es

2.   Grupp:

Beteckning:

Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Productos Cárnicos Cordobeses (APDECCOR)

Adress:

C/ Ma Cristina, 13, Oficina 201

14002 Córdoba

ESPAÑA

Tfn

+34 957491350

Fax

E-post:

galoisio@apdeccor.com

Sammansättning:

Producenter/bearbetningsföretag ( X ) Annan ( )

3.   Produkttyp:

Klass 1.2 –

Köttprodukter

4.   Produktspecifikation:

(sammanfattning av kraven enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 510/2006)

4.1   Beteckning:

”Los Pedroches”

4.2   Beskrivning:

De djur som är lämpliga att använda för att framställa de skinkor och bogar som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen är grisar av den iberiska rasen och korsningar av denna ras, under förutsättning att djurens härstamning till minst 75 procent är iberisk och högst 25 procent är av raserna Duroc eller Duroc Jersey samt att de är födda av en renrasig iberisk sugga, i enlighet med kungligt dekret 1469/2007 av den 2 november 2007. Alla skeden i djurets liv, från födelsen till slutgödningen, måste äga rum inom de företag som registrerats för ursprungsbeteckningen ”Los Pedroches” och som ligger i det avgränsade geografiska området.

Produkterna delas in i tre kategorier beroende på hur de olika gristyperna utfodras under den avslutande fasen av uppfödningen, i enlighet med kungligt dekret 1469/2007 av den 2 november 2007:

Skinka och bog av typen Bellota kommer från grisar som under slutgödningen har gått på ollonbete (montanera) i ekskogar (dehesa) och som uteslutande har ätit ekollon och gräs. Fettsyrornas sammansättning i dessa grisars underhudsfett ska i en gaskromotografisk analys ligga inom de intervall som fastställts för kategorin Bellota. För att grisarna ska få tillräckligt mycket ekollon får djurtätheten bland grisar avsedda för kategorin Bellota inom ursprungsbeteckningen ”Los Pedroches” inte i något fall överstiga en iberisk gris per hektar.

Skinka och bog av typen Recebo kommer från grisar som har fötts upp på betesmarker i det avgränsade geografiska området där de uteslutande har ätit ekollon och gräs tills de uppnått en vikt på minst 8,75 kg. Därefter har de fått ett dagligt tillskott av foder som är godkänt och kontrollerat av kontrollorganet och som baseras på spannmål och baljväxter. Fettsyrornas sammansättning i dessa grisars underhudsfett ska i en gaskromotografisk analys ligga inom de intervall som fastställts för kategorin Recebo. För att grisarna ska få tillräckligt mycket ekollon får djurtätheten bland grisar avsedda för kategorin Recebo inom ursprungsbeteckningen ”Los Pedroches” inte i något fall överstiga två iberiska grisar per hektar.

Skinka och bog av typen Cebo de campo kommer från grisar uppfödda på betesmarker i det avgränsade geografiska området och som i huvudsak har ätit naturligt foder från dessa betesmarker, som gräs, hö och spannmålsstubb, beroende på årstid. Fodret kompletteras vid behov med dagliga givor av foder som är godkänt och kontrollerat av kontrollorganet och som baseras på spannmål och baljväxter. För att grisarna ska få tillräckligt mycket ekollon får djurtätheten bland grisar avsedda för kategorin Cebo de Campo inom ursprungsbeteckningen ”Los Pedroches” inte i något fall överstiga tolv iberiska grisar per hektar.

Den kortaste tillåtna mogningstiden är tolv månader för bogar och arton månader för skinkor.

När det gäller framställningsprocessen ska skinkorna och bogarna ha följande egenskaper:

Avlång, smäcker form, profilerad med en V-formad utskärning (s.k. ”Serrano”-skärning). Klöven ska sitta kvar för att underlätta identifieringen.

Karakteristisk färg som går från rosa till klarröd, med insprängt fett i muskelköttet.

Köttet ska ha en lätt salt eller sötaktig smak och en torr konsistens. Lukten ska vara angenäm och intensiv och påminna om rostat bröd eller nötter, vilket är karakteristiskt för denna typ av produkt.

Strukturen ska inte vara särskilt trådig.

Fettet ska vara glänsande och ha en vitrosa till gulaktig färg. Det ska vara aromatiskt och ha en angenäm smak. Konsistensen varierar beroende på hur stor andel ekollon som har ingått i fodret.

4.3   Geografiskt område:

De grisar som är avsedda för framställning av skinka och bog med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Los Pedroches” ska födas, uppfödas och slutgödas i det område som omfattas av de kommuner i provinsen Cordoba som anges nedan. Dessutom ska slakt, styckning, saltning, torkning, mogning och lagring utföras i samma område: Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Bélmez, Los Blázquez, Cardeña, Conquista, Dos Torres, Espiel, Fuente La Lancha, Fuente Obejuna, La Granjuela, El Guijo, Hinojosa del Duque, Pedroche, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, Santa Eufemia, Torrecampo, Valsequillo, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque, Villanueva del Rey, Villaralto y El Viso, samt de områden på en höjd av mer än 300 meter över havet som ingår i de gemensamma markerna för Adamuz, Hornachuelos, Montoro, Obejo, Posadas, Villaharta och Villaviciosa.

4.4   Bevis på ursprung:

Bevisen på att produkten har sitt ursprung i det avgränsade område som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen ”Los Pedroches” utgörs av de kontrolldokument som upprättas av kontrollorganet om uppfödare, betesområden i ekskogar, registrerade grisar, slakterier och styckerier, torkerier, källare och skyddade produkter.

Samtliga etapper i grisens liv, från födelsen och uppfödningen fram till slutgödningen ska äga rum i det område som anges ovan på de företag som är registrerade för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Los Pedroches” under kontroll av kontrollorganet.

Varje djur som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen ”Los Pedroches” identifieras före slutgödningen genom en öronmärkning av metall i högra örat. Märkningen är numrerad och innehåller texten Consejo Regulador de la Denominación de Origen”Los Pedroches”.

Dessutom måste alla faser i framställningen av de iberiska skinkorna och bogarna, dvs. slakt, styckning, saltning, mogning och slutlig lagring i källare, äga rum i de företag som är registrerade för ursprungsbeteckningen ”Los Pedroches”. Dessa måste ligga inom det produktionsområde för kontrollorganet som definieras i punkt 4.3 i det här dokumentet.

För att garantera en fullständig spårbarhet för konsumenten ska varje del som skyddas av ursprungsbeteckningen ”Los Pedroches” innan grisen styckas märkas individuellt med en outplånlig identifiering. Stämplarna ska innehålla en angivelse av ursprungsbeteckningen, vilken kategori delen tillhör samt det individuella identifieringsnumret.

Alla dessa operationer utförs under kontroll av kontrollorganet.

4.5   Framställningsmetod:

De uppfödningsmetoder som används av de företag som omfattas av ursprungsbeteckningen är anpassade efter de traditionella normerna för ollonbete, gräsbete och andra naturprodukter i de betesmarker (dehesa) som består av stenek, korkek och Quercus faginea och som är belägna inom det geografiska området, genom extensiv uppfödning och även efter de genetiska egenskaperna.

För att fastställa kvaliteten hos de iberiska grisar som omfattas av ursprungsbeteckningen ”Los Pedroches” och därmed den organoleptiska kvaliteten hos de skinkor och bogar som ska produceras, bör hänsyn tas till vissa avgörande faktorer: djurens ras, ålder, utfodring och behandling i den extensiva uppfödningen under slutgödningen. Denna sista fas är avgörande för slutkvaliteten hos produkterna, och är alltså en nyckelfaktor. Beroende på slutgödningsfasen framställs tre kategorier av skinkor och bogar:

Bellota: under slutgödningen äter grisarna uteslutande ekollon och gräs från betesmarkerna hos de företag som är registrerade för ursprungsbeteckningen ”Los Pedroches”. Deras foder kommer alltså uteslutande från det geografiska område som definieras i detta dokument.

Recebo: under slutgödningen utfodras grisarna i en första etapp uteslutande med ekollon och gräs, och därefter följer en andra etapp där grisarna får stanna kvar på betesmarkerna hos de företag som är registrerade för ursprungsbeteckningen och äta gräs. Under den etappen stödutfodras de vid behov med foder som är godkänt och kontrollerat av kontrollorganet. Minst 85 procent av fodret måste komma från det geografiska område som definieras i detta dokument.

Cebo de Campo: under slutgödningen går grisarna på betesmarker inom de jordbruksföretag som är registrerade för ursprungsbeteckningen och äter naturligt foder som ekollonrester, gräs och spannmålsstubb beroende på årstid. Under den etappen stödutfodras de vid behov med foder som är godkänt och kontrollerat av kontrollorganet. Minst 65 procent av fodret måste komma från det geografiska område som definieras i detta dokument.

Innan de iberiska grisarna uppnår slutgödningsfasen hålls de i betesområdena för de företag som är registrerade för ursprungsbeteckningen och livnär sig på naturliga produkter från betesmarkerna, som gräs, hö och spannmålsstubb, beroende på årstid. De stödutfodras med små givor av foder som är godkänt och kontrollerat av kontrollorganet. Under denna fas måste minst 65 procent av fodret komma från det geografiska område som definieras i detta dokument.

Framställningen av fodret till de grisar som omfattas av ursprungsbeteckningen sker helt och hållet i det geografiska område som definieras i det här dokumentet.

Kontrollorganet har upprättat en positivlista över godkända foder för kategorierna Recebo och Cebo de campo under slutgödningsfasen. Sammansättningen av fodret måste utgöras av spannmål och baljväxter som har producerats i det avgränsade geografiska område som definieras i det här dokumentet.

När kontrollmyndigheten har kontrollerat grisarnas ras och ålder samt vilken metod som har används vid slutgödningen, slaktas djuren. Därefter styckas de med den teknik som är ändamålsenlig för att ta fram de skinkor och bogar som sedan får genomgå en mognadsprocess under vilken det naturliga klimatet i det angivna geografiska området ger delarna den typiska färg, smak och arom som präglar skinkor och bogar som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen.

Processen omfattar följande faser:

 

Saltning: syftet med detta förfarande är att låta muskelköttet dra åt sig salt för att delarna lättare ska torka och bevaras bättre. Denna process äger rum vid en temperatur på mellan 0 °C och 5 °C, med en relativ luftfuktighet på mer än 80 procent. Saltningstiden varierar beroende på delarnas vikt, men måste vara 0,7–1,2 dagar per kg.

 

Sköljning: delarna sköljs med vatten för att överflödigt salt ska avlägsnas och därefter får de dropptorka.

 

Vila: under denna fas sprider sig saltet i alla vävnader i köttet. Därefter minskar fuktighetsgraden långsamt och gradvis och delarna får en fastare konsistens. Denna process äger rum vid en temperatur på mellan 0 °C och 6 °C, med en relativ luftfuktighet på 75–85 procent. Hur länge delarna förvaras i kylrymmen varierar, beroende på vikt, men ligger på 30–90 dagar.

 

Torkning och mogning: under denna fas fortsätter dehydreringen. Därefter följer en torkningsfas, då fettet sprider sig i muskelfibrerna, som på det viset bevarar sin arom. Processen äger rum i naturliga torkrum där man kan utnyttja klimatet i det angivna geografiska området, vilket ger produkterna deras slutliga gastronomiska egenskaper. Denna process pågår i ungefär sex månader.

 

Lagring i källare: lagringen sker alltid i naturliga källare för att utnyttja det speciella klimatet i det angivna geografiska området, vilket ger de iberiska skinkorna och bogarna deras slutliga gastronomiska egenskaper. Delarna lagras i dessa anläggningar under minst 18 månader för skinkor och 12 månader för bogar. Under denna process får skinkorna och bogarna sina karakteristiska organoleptiska egenskaper och den arom och smak som är utmärkande för det mikroklimat och den mikroflora som finns i området ”Los Pedroches”.

4.6   Samband med området:

I norra delen av provinsen Córdoba finns 300 000 hektar betesmark med stenekar. I detta jord-skogs-betesbrukssystem har det sedan antiken utvecklats en betydande extensiv uppfödning och framför allt uppfödning och användning av iberiska grisar, som kan livnära sig på ekollon och som är ett oumbärligt djur för hela ekosystemet. Den genomsnittliga skörden av ekollon i det geografiska området ”Los Pedroches” kan uppgå till 1 000 kg/ha.

Dessa ekskogar köptes till kronan under 1500-talet och har till stora delar utnyttjats genom utauktionering av nyttjanderätter, framför allt för ollonbete. Under 1800-talet avstod kronan äganderätten till markerna, men bruket av dem fortsatte, vilket tillsammans med andra senare bestämmelser om fällning och skötsel av ekarna, har bidragit till att bevara ekosystemet fram till våra dagar.

Ekollon är den viktigaste ingrediensen i slutgödningsfasen och förberedelsen inför slakten av grisarna. Detta foder ger ett fett vars smältpunkt är lägre ju högre andel ekollon som grisen har ätit. Dessutom ger ekollonen en mycket uppskattad arom och mildhet. Den andra utmärkande egenskapen för denna uppfödningsmetod är att djuren är mycket fysiskt aktiva, vilket ger en tätare muskelmassa med mer integrerat fett.

Den extraordinära sensoriska kvaliteten hos de skinkor och bogar som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen är förknippad med ett produktionssystem i form av extensiv uppfödning på betesmarker och ekskogar, vilket globalt sett är en mycket unik och exklusiv metod. Det är denna metod som gör det möjligt att utnyttja områdets naturresurser under slutgödningsfasen, framför allt ekollon, gräs, hö och spannmålsstubb, beroende på årstid, vilket är en avgörande faktor som ger produkten en fettsammansättning som är omöjlig att åstadkomma med andra produktionsmetoder.

Betesmarkerna i norra delen av provinsen Córdoba har den största procentuella andelen stenek jämfört med andra Quercus-arter för hela den iberiska halvön, vilket påverkar vilken typ av ekollon som konsumeras av grisarna i det geografiska området för denna ursprungsbeteckning. Dessutom är detta det enda område i landet där stenekens ollon mognar i någon betydande grad, vilket sker ungefär 20 dagar tidigare än för de andra Quercus-arterna. Detta betyder att de iberiska grisarna kan släppas tidigare i ekskogarna. Detta är ytterst viktigt i den process som ger de produkter som omfattas av ursprungsbeteckningen deras särskilda egenskaper.

Fodret från de betesmarker där de iberiska grisarna föds upp har en mycket stor betydelse för att ge de skyddade produkterna deras särskilda och särpräglade egenskaper, vilket också visar sambandet med det geografiska området. Detta har också bevisats vetenskapligt.

Under 1980-talet kompletterades uppfödningstraditionen med en etablering av bearbetnings- och försäljningsföretag i regionen för produkterna från den iberiska grisen, vars utmärkta egenskaper bygger både på den kulinariska kvaliteten i djurens finare delar och på de hantverksmässiga framställningsteknikerna som, på en genomsnittlig höjd av 700 meter över havet, gynnas av det kyliga och torra inlandsklimat som dominerar i området vid produktionstillfället.

4.7   Kontrollorgan:

Namn:

Consejo Regulador de la Denominación de Origen «Los Pedroches»

Adress:

C/ Real, 6

14440 Villanueva de Córdoba (Córdoba)

ESPAÑA

Tfn

+34 957121084

Fax

+34 957121084

E-post:

secretariogeneral@jamondolospedroches.es

Kontrollorganet uppfyller normen EN-45011.

4.8   Märkning:

Kontrollorganet märker varje del med en väl synlig kontrolletikett som inte går att återanvända och som ska innehålla texten ”Denominación de Origen “Los Pedroches” ” samt en uppgift om vilken kategori den aktuella delen tillhör.