Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52011PC0478.pdf

52011PC0478

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTETenligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssättom rådets ståndpunkt om antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) /* KOM/2011/0478 slutlig - 2008/0241 (COD) */2008/0241 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om

rådets ståndpunkt om antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE)

BAKGRUND

Överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och rådet (dokument KOM(2008) 810 slutlig – 2008/0241 (COD)): | 16 december 2008 |

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande: | 11 juni 2009 |

Europaparlamentets yttrande vid första behandlingen: | 3 februari 2011 |

Antagande av rådets ståndpunkt: | 19 juli 2011 |

SYFTE MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

De särskilda målen med förslaget till omarbetning av WEEE (2008) var att öka resurseffektiviteten och försäkra en lämplig behandling av elektriskt och elektroniskt avfall genom att sätta upp nya insamlingsmål som är anpassade efter verkligheten i varje enskild medlemsstat. Vidare mål var att minska på onödig administration genom att klargöra att producentansvaret baseras på en europeisk modell samt att förbättra efterlevnaden av direktivet, framför allt genom att kasta om bevisbördan på export av använd utrustning som misstänks vara avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

KOMMENTARER TILL RÅDETS STÅNDPUNKT

Allmänna kommentarer

Europaparlamentet avgav sitt yttrande vid den första behandlingen den 3 februari 2011. Kommissionen godtog helt, delvis eller i princip 55 av de 86 ändringar som Europaparlamentet antog vid den första behandlingen. 30 av dessa 55 ändringar återkommer, åtminstone delvis, i den gemensamma ståndpunkten. Kommissionens ståndpunkt till de ändringar som antagits av Europaparlamentet vid den första behandlingen återfinns i dokument SP(2011)2217.

Kommissionen godtog de ändringar (antingen helt, i princip eller delvis) som förtydligar förslagets sammanhang eller som förbättrar förslaget ytterligare i linje med de utsatta målen. Ändringarna innefattar framför allt borttagandet av kopplingen till tillämpningsområdet för direktivet om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (RoHS), att insamlingsmålet ska grundas på avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter som härrör ur särskilda omständigheter samt ett krav på att distributörer inrättar lämpliga insamlings- och informationssystem för mycket små avfallskomponenter som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

Kommissionen tillbakavisade ändringar som skulle ändra förslagets karaktär, exempelvis ändringar som skulle sänka skyddsnivån för miljön och människors hälsa eller innebära en ökad administrativ börda. Den tillbakavisade även ändringar som går utöver omarbetningsförfarandets tillämpningsområde som tillämpas i linje med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter.

Medlemsstaterna nådde enhälligt en politisk överenskommelse den 14 mars 2011, när kommissionen hade framfört omfattande reservationer av texten.

Utförliga kommentarer

Parlamentets ändringar som godtagits av kommissionen och som helt, delvis eller i princip förts in i den gemensamma ståndpunkten

Ändringarna 2, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 24, 28, 29, 32, 37, 44, 45, 57, 62, 64, 65, 66, 68, 78, 80, 81, 82, 83, 86, 88, 97 och 98 godtogs av kommissionen och införlivades helt, delvis eller i princip i rådets ståndpunkt.

Parlamentets ändringar som tillbakavisats av kommissionen, men som helt, delvis eller i princip förts in i den gemensamma ståndpunkten

Ändringarna 14, 18, 27, 99 och 102 tillbakavisades av kommissionen men införlivades helt, delvis eller i princip i rådets ståndpunkt. Ändringarna 14 och 18 gäller skillnaden mellan avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter från privathushåll och avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter från andra användare än privathushåll. Kommissionen är inte övertygad om att den föreslagna texten innebär ett betydande klargörande. Ändring 99 inför ett nytt krav på att anta europeiska normer, vilket kan stå i konflikt med de delar av texten som inte omfattas av omarbetningsförfarandet.

Parlamentets ändringar som helt, delvis eller i princip godtagits av kommissionen, men som inte förts in i den gemensamma ståndpunkten

Ändringarna 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 22, 23, 26, 31, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 52, 58, 59, 60, 69, 76, 92 och 100 godtogs helt, delvis eller i princip av kommissionen men införlivades inte i rådets ståndpunkt. De innefattar väsentliga delar av texten beträffande definitioner, insamlingsmål, åtgärder för att öka medvetenhet och insamling samt anpassningen av kommittéförfarandet inför fördraget om Europeiska unionens funktionssätts ikraftträdande.

Parlamentets ändringar som tillbakavisats av kommissionen och rådet och som inte förts in i den gemensamma ståndpunkten

Ändringarna 11, 25, 35, 36, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 61, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 94, 95, 96 och 101 tillbakavisades av både kommissionen och rådet. Dessa ändringar varken förtydligar texten, gör den mer enhetlig eller ändrar de delar av texten som inte omfattas av omarbetningsförfarandet. Det sistnämnda gäller särskilt ändringarna 47-51 och 75 om producenters ekonomiska skyldigheter. Ändring 46 skulle införa nya krav på dokumentering i texten, vilka inte omfattas av omarbetningsförfarandets tillämpningsområde.

Rådets ändringar av förslaget

Rådet föreslog följande huvudsakliga ändringar av kommissionens förslag:

Öppet tillämpningsområde : Rådet föreslår att tillämpningsområdet ska inkludera all stor utrustning och liten utrustning med start sex år efter ikraftträdandet. Detta tillvägagångssätt kallas även öppet tillämpningsområde, eftersom tillämpningsområdet inte, som i nuvarande fall, är begränsat till en lista över stängda kategorier, utan öppet för eventuell ny utrustning som uppfyller direktivets definitioner. Ett antal nya undantag och relaterade definitioner skulle åtfölja inledningen till det öppna tillämpningsområdet. Kommissionen anser att utrustning som för närvarande omfattas av direktivets tillämpningsområde inte ska uteslutas i framtiden, och att en utökning av tillämpningsområdet endast bör göras om nyttan är större än kostnaderna. I princip behövs en bedömning i enlighet med riktlinjerna för konsekvensbedömningar för att kunna garantera att dessa villkor uppfylls.

Definition av kategorier för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter : Rådet ersätter de nuvarande tio kategorierna i direktivets bilaga med fem nya kategorier. Dessa kategorier är i nuläget viktiga för att kunna definiera direktivets tillämpningsområde och för att kunna skilja på målen för materialutnyttjande och återvinning. Enligt rådet skulle kategorierna i framtiden inte längre vara avgörande för att definiera tillämpningsområdet (se öppet tillämpningsområde ovan), men skulle fortsätta skilja på målen för materialutnyttjande och återvinning. Kommissionen kan anta en ändring av definitionen av dessa kategorier för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, om denna inte leder till en förändrad ambitionsnivå för materialutnyttjande/återvinning och inte heller skapar onödig administrativ börda.

Utvidgning av tillämpningsområdet till att omfatta solcellspaneler : Rådet föreslår en utvidgning av direktivets tillämpningsområde till att omfatta solcellspaneler från och med dagen för ikraftträdandet. Kommissionen instämmer i att uppsamling, riktig behandling och återvinning av solcellspaneler bör säkerställas. Kommissionen har genomfört en undersökning för att bedöma vad inkludering i tillämpningsområdet för direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter skulle ha för påverkan. Undersökningen pekar på att det finns miljömässiga fördelar och möjligheter med återvinning av returråvaror. Undersökningen och intressenters följande kommentarer kan användas för ytterligare överväganden om den potentiella inkluderingen av solcellspaneler i tillämpningsområdet för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

Nationell linje angående producentansvar : Rådet tillämpar en definition av producent som bygger på begreppet nationella marknader. Detta nationella begrepp kan leda till en situation med dubbelregistrering, dubbla betalningar för en och samma produkt, ett flertal krav på information om behandling och märkning av produkter, såväl som ett krav på att producenter ska ha ett juridiskt ombud i mer än en medlemsstat. Kommissionen hade föreslagit att klargöra att ett begrepp baserat på gemenskapsmarknaden borde användas för att undvika sådana bördor, och anser fortfarande att en europeisk linje angående producentansvar borde antas. Detta gäller särskilt ansvaret för gränsöverskridande distansförsäljare.

Insamlingsmål : Rådet kräver att medlemsstaterna uppfyller insamlingsmålet på 65 % av den elektriska och elektroniska utrustning som släppts ut på marknaden åtta år efter direktivets ikraftträdande. Jämfört med kommissionens förslag innebär detta ett dröjsmål på ungefär fyra år. För åtta medlemsstater planeras en ytterligare flexibilitet på två år. Kommissionen anser att de övergångsbestämmelser som tar hänsyn till speciella nationella omständigheter och som redan är inkluderade i kommissionens förslag ytterligare kan utvecklas i texten. Ser man till behovet att agera beslutsamt för att förbättra resurseffektiviteten och tillgången till returråvaror är det emellertid viktigt att behålla ett ambitiöst insamlingsmål både vad gäller nivå och tidpunkt för ikraftträdandet. Kommissionen kan därför inte godkänna en senareläggning av det årtal då insamlingsmålet ska vara uppnått. Kommissionen kan godta rådets avsikt att behandla lysrör som innehåller kvicksilver som prioriterade produkter att samla in separat, för vilka ett särskilt insamlingsmål kunde upprättas i framtiden.

Utarbetandet av standarder : Rådet kräver att kommissionen ska utarbeta minimistandarder för behandlingen av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter på grundval av artikel 27 i direktiv 2008/98/EG. Kommissionen ser i princip fördelar med att fastställa standarder för behandlingen av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, och stödjer för närvarande ett projekt som utvecklar sådana standarder som kan användas frivilligt. Kommissionen anser emellertid att den nya texten om standarder kan stå i konflikt med de delar av texten som inte omfattas av omarbetningsförfarandet.

Ändringar förbundna till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och andra frågor : Rådet fastställer genomförandebestämmelser för artiklarna 7, 16, 23 och bilaga VI. Kommissionen finner att dessa bör vara delegerade akter i linje med kommissionens förslag. Kravet på kommissionen att samråda med intressenter före antagandet av en delegerad akt bör endast nämnas i respektive punkt och bör strykas från direktivets normativa del. Rådet har strukit referensen till en jämförelsetabell över genomförande, vilken kommissionen anser vara nödvändig för att kunna övervaka införlivandet av direktivet i en anda av smart lagstiftning, i linje med kommissionens meddelande KOM(2010)543.

SLUTSATS

Alla ändringar som införts av rådet överensstämmer inte med målen i kommissionens förslag, i synnerhet inte vad gäller resurseffektivitet, behovet av att återvinna returråvaror och behovet av att minska på onödiga administrativa bördor. Därför kan kommissionen inte godta rådets ståndpunkt i dess helhet.