Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52011XC0726(01).pdf

26.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 220/12


Medlemsstaternas genomförande av artiklarna 35, 36, 43, 55 och 64 i kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser (auktioneringsförordningen) och deras relevans för förordnande av auktionsplattformar enligt artikel 26 i den förordningen

Öppenhetsåtgärder för dokument som avser anbudsförfarandet enligt artikel 92 i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget och artikel 130.1 i dess genomförandebestämmelser som utbyts mellan kommissionen och medlemsstaterna vid förordnande av en gemensam auktionsövervakare enligt artikel 24 i auktioneringsförordningen och förordnande av auktionsplattformar enligt artikel 26 i den förordningen

2011/C 220/02

1.   Inledning

Enligt den översyn av EU:s utsläppshandelssystem som ingick i klimat- och energipaketet 2008 kommer auktionering av utsläppsrätter att vara regel snarare än undantag från och med den tredje handelsperioden som inleds 2013 (1). Dessutom ska 15 % av luftfartens utsläppsrätter fördelas genom auktion från och med 2012 (2). Kommissionen fick i uppdrag att anta en förordning om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter (3). Den 12 november 2010 antog kommissionen en sådan förordning (nedan kallad auktioneringsförordningen) (4).

I artiklarna 24 och 26 i auktioneringsförordningen föreskrivs gemensamma upphandlingsförfaranden mellan kommissionen och medlemsstaterna för förordnande av en gemensam auktionsövervakare och gemensamma auktionsplattformar.

De gemensamma upphandlingsförfarandena för förordnande av en gemensam auktionsövervakare och gemensamma auktionsplattformar kommer att genomföras som en gemensam åtgärd i enlighet med artikel 91.1 tredje stycket i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (nedan kallad budgetförordningen) (5), och artikel 125c i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (nedan kallad genomförandebestämmelserna) (6).

Enligt artikel 125c tredje stycket i genomförandebestämmelserna ska kommissionen och medlemsstaterna enas om det praktiska tillvägagångssättet för att genomföra den gemensamma upphandlingen. Kommissionen och medlemsstaterna kommer att fastställa det praktiska tillvägagångssättet för genomförandet av de gemensamma upphandlingarna genom ett avtal om gemensam upphandling för förordnande av en gemensam auktionsövervakare och ett annat avtal för förordnande av de gemensamma auktionsplattformarna.

2.   Upphandling av en reglerad marknad som en auktionsplattform enligt auktioneringsförordningen

Enligt auktioneringsförordningen (7) får auktioner endast genomföras på en auktionsplattform som har godkänts som en reglerad marknad enligt direktivet om marknader för finansiella instrument (nedan kallat MiFID-direktivet) (8). En sådan reglerad marknad bör upphandlas genom ett offentligt upphandlingsförfarande som är förenligt med unionslagstiftningen.

Om medlemsstaterna, i enlighet med artikel 26 i auktioneringsförordningen, upphandlar den reglerade marknaden tillsammans med kommissionen i enlighet med artikel 91.1 tredje stycket i budgetförordningen, ska de procedurbestämmelser som gäller för kommissionen gälla för upphandlingsförfarandet, enligt artikel 125c första stycket i genomförandebestämmelserna.

Om medlemsstaterna, i enlighet med artikel 30 i auktioneringsförordningen, upphandlar en egen auktionsplattform, måste de göra det genom ett urvalsförfarande som är förenligt med tillämplig unionslagstiftning och nationell lagstiftning om offentlig upphandling. Tyskland, Polen och Förenade kungariket har beslutat att förordna egna auktionsplattformar.

Förutsatt att enskilda medlemsstater införlivar MiFID-direktivet i nationell lagstiftning kan medlemsstaterna ändra sina nationella lagar om införlivande av MiFID-direktivet för att göra det möjligt för reglerade marknader (och aktörerna på dessa marknader (9)) som är etablerade inom deras territorium att godkännas för auktionering av de auktionsprodukter som avses i artikel 4.2 och 4.3 i auktioneringsförordningen. Det finns ingen skyldighet enligt artikel 35.4 i auktioneringsförordningen för någon medlemsstat att ändra de nationella lagarna om införlivande av MiFID-direktivet för att möjliggöra för reglerade marknader (och dess marknadsaktörer) som är etablerade inom deras territorium att godkännas för auktionering av auktionsprodukter enligt auktioneringsförordningen.

För medlemsstaternas och kommissionens gemensamma upphandling av auktionsplattformar enligt artikel 26.1 och 26.2 i auktioneringsförordningen, föreskrivs det i artikel 97.1 i budgetförordningen att kontrakt ska tilldelas med utgångspunkt i de tilldelningskriterier som är tillämpliga på anbudets innehåll sedan kapacitet hos de ekonomiska aktörerna, som ej uteslutits, har kontrollerats i enlighet med urvalskriterierna. Enligt artikel 135.3 i genomförandebestämmelserna, kan en anbudsgivare eller anbudssökande dessutom bli ombedd att styrka sin rätt, enligt nationell lagstiftning, att producera det som upphandlingen gäller, till exempel genom att avge en försäkran under ed eller i ett intyg eller med ett uttryckligt tillstånd. Detta kan inbegripa ett bevis på auktorisation som reglerad marknad för auktionering av auktionsprodukterna. Detaljerade uppgifter om vilka intyg som krävs för efterlevnad av artikel 135.3 i genomförandebestämmelserna och tidpunkten för inlämnandet av dessa intyg kommer att utgöra en del av de handlingar som rör den anbudsinfordran som avses i artikel 92 i budgetförordningen, som kommissionen har offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning, S-serien, på http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do (10). Det kan emellertid inte uteslutas att anbudsgivare eller anbudssökande kan åläggas att lämna in nödvändiga intyg vid tidsfristen för inlämnande av anbud och anbudsansökningar, enligt artikel 140 i genomförandebestämmelserna.

Anbudsgivare eller anbudssökande behöver endast auktoriseras som reglerad marknad i en enda medlemsstat för att kunna lämna in ett anbud i enlighet med artikel 135.3 i genomförandebestämmelserna. Det åligger anbudsgivare eller anbudssökande att kontrollera statusen för genomförandet av artikel 35.4 i auktioneringsförordningen hos medlemsstaternas myndigheter.

3.   Nationellt genomförande av andra bestämmelser i auktioneringsförordningen som är relevanta för förordnandet av en reglerad marknad som en auktionsplattform

Medlemsstaterna ska även vid behov ändra sina nationella lagar för att genomföra artiklarna 36.1 och 43 i auktioneringsförordningen avseende bestämmelserna om marknadsmissbruk, artikel 55.1, 55.3 och 55.4 i auktioneringsförordningen avseende bestämmelser om penningtvätt, finansiering av terrorism eller brottslig verksamhet samt artikel 64.2 i auktioneringsförordningen avseende bestämmelserna om tillhandahållande av en mekanism för hantering utanför domstol inom den reglerade marknaden.

Genomförande av dessa artiklar i den medlemsstat där den reglerade marknad som förordnats som auktionsplattform (eller dess marknadsoperatör) är etablerad, är inte relevant för beslutet att tilldela kontraktet genom det gemensamma upphandlingsförfarandet för förordnande av auktionsplattformar, men det kan vara ett relevant krav för genomförandet av eventuella kontrakt. Om genomförandet av kontraktet störs på grund av bristande genomförande av ovannämnda bestämmelser i den medlemsstat där den reglerade marknaden förordnats som auktionsplattform (eller dess marknadsoperatör) är etablerad, kan kontraktet sägas upp omedelbart.

Om genomförandet av de ovannämnda artiklarna i medlemsstaterna skulle medföra skyldigheter för en auktionsplattform att införa vissa kapaciteter, kan det dock inte uteslutas att en auktionsplattform kan åläggas att visa de nödvändiga kapaciteterna i anbud eller anbudsansökan oavsett om den medlemsstat där en auktionsplattform är belägen har fullföljt det nationella genomförandet av den relevanta artikeln i auktioneringsförordningen. I artikel 55.4 i auktioneringsförordningen anges bland annat att medlemsstaterna ska se till att de nationella genomförandeåtgärderna för artikel 34.1 i direktiv 2005/60/EG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism (nedan kallat direktivet om penningtvätt) (11) tillämpas på en auktionsplattform som är belägen inom deras territorium. Enligt de nationella genomförandeåtgärderna för artikel 34.1 i direktivet om penningtvätt skulle det krävas att medlemsstaterna ser till att den berörda auktionsplattformen inför tillfredsställande och lämpliga riktlinjer och rutiner för att förebygga och förhindra transaktioner som har samband med penningtvätt eller finansiering av terrorism. En auktionsplattform kan åläggas att visa sin kapacitet att införa dessa riktlinjer i anbud eller anbudsansökningar. Det åligger anbudssökande eller anbudsgivare att kontrollera statusen för genomförandet av artiklarna 36.1, 43, 55.1, 55.3, 55.4 och 64.2 i auktioneringsförordningen hos medlemsstaternas myndigheter.

4.   Förteckning över medlemsstaternas genomförande

En förteckning över de medlemsstater som har meddelat kommissionen att de antingen redan har ändrat eller håller på att ändra den nationella lagstiftningen i enlighet med avsnitten 2 och 3, däribland en preliminär tidsplan för det nationella genomförandet kommer att offentliggöras på http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_en.htm. Syftet med denna förteckning är att ge anbudssökande eller anbudsgivare information om status för genomförandet av artiklarna 36.1, 43, 55.1, 55.3, 55.4 och 64.2 i auktioneringsförordningen i de olika medlemsstaternas jurisdiktioner. Kommissionen ansvarar inte för uppgifternas riktighet, fullständighet eller aktualitet i nämnda förteckning.

5.   Öppenhetsåtgärder för de dokument som avser anbudsförfarandet för upphandling av den gemensamma auktionsövervakaren och de gemensamma auktionsplattformarna

Enligt artikel 90.1 i budgetförordningen ska meddelanden om upphandling offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning (EUT). Upphandlingsdokumenten förtecknas i artikel 130.1 i genomförandebestämmelserna. I artikel 121 i genomförandebestämmelserna medges andra former av offentliggörande under förutsättning att de inte föregår offentliggörandet av meddelandet i EUT och att de hänvisar till meddelandet i EUT, som är det enda giltiga.

Inom ramen för de gemensamma upphandlingarna för förordnande av den gemensamma auktionsövervakaren enligt artikel 24 i auktioneringsförordningen och de gemensamma auktionsplattformarna enligt artikel 26 i auktioneringsförordningen, kommer de dokument som rör anbudsförfarandet enligt artikel 92 i budgetförordningen och beskrivs mer utförligt i artikel 130 i genomförandebestämmelserna att innehålla känslig marknadsinformation. Enligt de gemensamma upphandlingsavtalen är kommissionen skyldig att dela denna information med medlemsstaterna.

För att säkerställa lika tillgång till sådan information för alla marknadsaktörer, avser kommissionen att lägga ut viktiga utkast till dokument om anbudsförfarandet för förordnande av den gemensamma auktionsövervakaren och de gemensamma auktionsplattformarna på http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_en.htm samtidigt som medlemsstaterna får tillgång till denna information. Offentliggjorda utkast kan komma att ändras, i betydande omfattning, före offentliggörandet i EUT. Offentliggörande av utkast till dokument om anbudsförfarandet ska inte utgöra offentliggörande i den mening som avses i artikel 90.1 i budgetförordningen eller artiklarna 118, 119 och 120 i genomförandebestämmelserna. Det ska inte heller vara bindande för kommissionen eller för de medlemsstater som deltar i de gemensamma upphandlingarna. Endast meddelanden och tillhörande dokument om anbudsförfarandet som offentliggörs i EUT ska vara giltiga i den mening som avses i artikel 121 första stycket i genomförandebestämmelserna.


(1)  Artikel 10.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 25.10.2003, s. 32).

(2)  Artiklarna 3c.1 och 3d.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen, och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 25.10.2003, s. 32).

(3)  Artiklarna 3d.3 och 10.4 i direktiv 2003/87/EG i ändrad lydelse.

(4)  Kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (EUT L 302, 18.11.2010, s. 1).

(5)  Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

(6)  Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357, 31.12.2002, s. 1).

(7)  Se artikel 35.1 i auktioneringsförordningen.

(8)  Artikel 4.1.14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2010, s. 1).

(9)  Artikel 4.1.13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG(EUT L 145, 30.4.2010, s. 1).

(10)  Dessa finns även på http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm

(11)  EUT L 309, 25.11.2005, s. 15.