Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52021AP0274.pdf

8.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 67/190


P9_TA(2021)0274

EU:s digitala covidintyg – tredjelandsmedborgare ***I

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 9 juni 2021 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination, testning och tillfrisknande för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är lagligen bosatta på medlemsstaters territorier under covid 19 pandemin (digitalt grönt intyg) (COM(2021)0140 – C9-0100/2021 – 2021/0071(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

(2022/C 67/32)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2021)0140),

med beaktande av artiklarna 294.2 och 77.2 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0100/2021),

med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 21 maj 2021 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av artiklarna 59 och 163 i arbetsordningen,

1.

Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen (1).

2.

Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

3.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)  Denna ståndpunkt ersätter ändringarna antagna den 29 april 2021 (Antagna texter, P9_TA(2021)0146).


P9_TC1-COD(2021)0071

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 9 juni 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/… om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är bosatta på medlemsstaternas territorier under covid-19-pandemin

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2021/954)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Uttalande från kommissionen

Kommissionen håller med om att ekonomiskt överkomliga och tillgängliga covid-19-vacciner och tester för SARS-CoV-2-infektion är avgörande i kampen mot covid-19-pandemin. Med tanke på att inte hela befolkningen kommer att ha vaccinerats när Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2021/953 och (EU) 2021/954 träder i kraft är det viktigt att ha tillgång till ekonomiskt överkomliga och brett tillgängliga testningsmöjligheter för att underlätta fri rörlighet i Europa.

För att stödja medlemsstaternas testningskapacitet har kommissionen redan mobiliserat medel inom ramen för instrumentet för krisstöd, i syfte att köpa in antigentest i form av snabbtest, och har inlett en gemensam upphandling för över en halv miljard snabbantigentest. Internationella Röda korset hjälper också medlemsstaterna att öka testkapaciteten genom anslag från instrumentet för krisstöd.

För att ytterligare stödja tillgången till ekonomiskt överkomliga tester, särskilt för personer som ofta eller dagligen korsar gränser för att åka till sin arbetsplats eller skola, besöka nära släktingar, söka läkarvård eller ta hand om nära och kära, åtar sig kommissionen att mobilisera ytterligare 100 miljoner euro inom ramen för instrumentet för krisstöd, för inköp av tester för SARS-CoV-2-infektion vilka berättigar till utfärdande av ett testintyg i enlighet med denna förordning (EU) 2021/953. Vid behov kan ytterligare finansiering utöver 100 miljoner euro mobiliseras, förutsatt att budgetmyndigheten godkänner det.”