Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52022XC0128(03).pdf

28.1.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 44/30


Meddelande till företag som har för avsikt att släppa ut fluorkolväten i bulk på marknaden i Europeiska unionen under 2023

(2022/C 44/13)

1.   

Detta meddelande riktas till företag som har för avsikt att lämna en deklaration om att släppa ut fluorkolväten i bulk på marknaden i unionen under 2023 i enlighet med artikel 16.2 och 16.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (1) (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser (nedan kallad förordningen). I detta meddelande ska hänvisningar till unionen förstås så att de inbegriper Nordirland (2).

2.   

Med fluorkolväten avses ämnen som förtecknas i avsnitt 1 i bilaga I till förordningen, eller blandningar som innehåller något av följande ämnen:

 

HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152, HFC-152a, HFC-161, HFC-227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-245fa, HFC-365mfc, HFC-43-10mee.

3.   

Varje utsläppande på marknaden av dessa ämnen, med undantag för de användningsområden som anges i artikel 15.2 a–f i förordningen eller en total årlig kvantitet av dessa ämnen på mindre än 100 ton koldioxidekvivalenter per år, omfattas av kvantitativa begränsningar i det kvotsystem som fastställs i artiklarna 15 och 16 samt bilagorna V och VI till förordningen.

4.   

Importörerna måste vid tidpunkten för övergång till fri omsättning av fluorkolväten ha en giltig registrering som importörer av fluorkolväten i bulk i portalen för fluorerade växthusgaser och licenssystemet för fluorkolväten (3) i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/661 om säkerställande av ett välfungerande elektroniskt register över kvoter för utsläppande på marknaden av fluorkolväten (4). En sådan registrering betraktas som en obligatorisk importlicens. En liknande licens behövs för export av fluorkolväten (5).

5.   

Från och med den 1 januari 2022 krävs det i Europeiska gemenskapernas integrerade tulltaxa (TARIC) att importörerna ska ange mängderna fluorkolväten i koldioxidekvivalenter vid tidpunkten för övergång till fri omsättning i det administrativa enhetsdokumentet. Importörer bör anges som ”Mottagare” (fält 8) i det administrativa enhetsdokumentet.

6.   

Enligt bilaga VI till förordningen ska summan av de kvoter som tilldelats på basis av referensvärden subtraheras från den högsta tillåtna mängden för 2023 för att fastställa den mängd som ska tilldelas från denna reserv.

7.   

Alla uppgifter som lämnas in av företag samt kvoter och referensvärden lagras elektroniskt i portalen för fluorerade växthusgaser och licenssystemet för fluorkolväten. Alla uppgifter i portalen för fluorerade växthusgaser och licenssystemet för fluorkolväten, inklusive kvoter, referensvärden och företags- och personuppgifter, kommer att behandlas konfidentiellt av Europeiska kommissionen.

8.   

Företag som önskar erhålla kvoter från denna reserv måste följa det förfarande som beskrivs i punkterna 9–12 i detta meddelande.

9.   

I enlighet med artiklarna 16.2 och 17.1 i förordningen måste företaget ha en giltig registreringsprofil, som godkänts av kommissionen i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2019/661, som producent och/eller importör av fluorkolväten i online-portalen för fluorerade växthusgaser och licenssystemet för fluorkolväten. För att ansökan om registrering ska kunna behandlas korrekt, även med tanke på att det eventuellt behövs ytterligare information, måste den göras absolut senast två veckor före deklarationsperiodens början, dvs. före den 28 februari 2022. För ansökningar som inkommer senare kan det inte garanteras att ett slutligt beslut om ansökan om registrering kan fattas före deklarationsperiodens slut. För företag som ännu inte är registrerade finns det på GD Klimatpolitiks webbplats vägledning om hur man anmäler sig (6).

10.   

Företaget måste lämna in en deklaration om förväntade mängder för 2023 i portalen för fluorerade växthusgaser och licenssystemet för fluorkolväten under deklarationsperioden från och med den 14 mars 2022 till och med den 13 april 2022, kl. 13.00 MET. Vägledning om hur man anmäler finns på GD Klimatpolitiks webbplats.

11.   

Kommissionen kommer bara att beakta korrekta och vederbörligen ifyllda deklarationer som inkommit senast den 13 april 2022 kl. 13.00 MET.

12.   

På grundval av dessa deklarationer tilldelar kommissionen dessa företag kvoter i enlighet med artikel 16.2, 16.4 och 16.5 i samt bilagorna V och VI till förordningen.

13.   

I artikel 7 i genomförandeförordning (EU) 2019/661 föreskrivs att alla företag med samma verkliga huvudman för ändamålet att tilldela kvoter för utsläppande på marknaden av fluorkolväten enligt artikel 16.5 i förordning (EU) nr 517/2014 ska anses vara en enda deklarant i enlighet med artikel 16.2 och 16.4 i den förordningen.

14.   

Kommissionen kommer att informera företagen om totala tilldelade kvoter för 2023 via portalen för fluorerade växthusgaser och licenssystemet för fluorkolväten.

15.   

Registrering i portalen för fluorerade växthusgaser och licenssystemet för fluorkolväten och/eller en deklaration om avsikt att släppa ut fluorkolväten på marknaden 2023 ger i sig inte automatiskt någon rätt att släppa ut fluorkolväten på marknaden under 2023.


(1)  Europaparlamen tets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006 (EUT L 150, 20.5.2014, s. 195).

(2)  Protokollet om Irland och Nordirland: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12020W/TXT

(3)  Registret inrättades i enlighet med artikel 17 i förordning (EU) 517/2014: https://webgate.ec.europa.eu/fgas/resources/domain

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/661 av den 25 april 2019 om säkerställande av ett välfungerande elektroniskt register över kvoter för utsläppande på marknaden av fluorkolväten (EUT L 112, 26.4.2019, s. 11).

(5)  Se artikel 1.2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1375 (EUT L 194, 26.7.2017, s. 4).

(6)  https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-11/policy_f-gas_guidance_document_en.pdf