Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52022XC0210(01).pdf

10.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 69/8


Sammanfattning av Europeiska kommissionens beslut om tillstånd för utsläppande på marknaden för användningen och/eller för användning av de ämnen som förtecknas i bilaga XIV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

(Offentliggjord i enlighet med artikel 64.9 i förordning (EG) nr 1907/2006 (1))

(Text av betydelse för EES)

(2022/C 69/08)

Beslut om beviljande av tillstånd

Hänvisning till beslutet (2)

Datum för beslutet

Ämnesnamn

Tillståndshavare

Tillståndsnummer

Tillåten användning

Datum då omprövningsperioden löper ut

Skäl för beslutet

C(2022)524

3.2.2022

Bis(2-metoxietyl)eter (diglym) EG-nr: 203-924-4 CAS-nr: 111-96-6

Acton Technologies Limited

REACH/22/2/0

Som bärarlösningsmedel vid beredning och användning av natriumnaftalid som etsmedel för modifiering av fluorpolymerytor utan att det påverkar artikelns struktur (interna processer)

3 februari 2034

Risken kontrolleras på ett adekvat sätt i enlighet med artikel 60.2 i förordning (EG) nr 1907/2006.

Det finns inga lämpliga alternativ.

REACH/22/2/1

Som bärarlösningsmedel vid användning av natriumnaftalid som etsmedel för modifiering av fluorpolymerytor utan att det påverkar artikelns struktur (processer för nedströmsanvändare)


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Beslutet finns på Europeiska kommissionens webbplats: https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_sv