Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52022XC0210(02).pdf

10.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 69/9


Sammanfattning av Europeiska kommissionens beslut om tillstånd för utsläppande på marknaden för användningen och/eller för användning av de ämnen som förtecknas i bilaga XIV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

(Offentliggjord i enlighet med artikel 64.9 i förordning (EG) nr 1907/2006 (1))

(Text av betydelse för EES)

(2022/C 69/09)

Beslut om delvis beviljande av tillstånd

Hänvisning till beslutet (2)

Datum för beslutet

Ämnesnamn

Tillståndshavare

Tillståndsnummer

Tillåten användning

Datum då omprövningsperioden löper ut

Skäl för beslutet

C(2022)523

10.2.2022

Bis(2-metoxietyl)eter (diglym)

EG-nr: 203-924-4 CAS-nr: 111-96-6

Acton Technologies Limited

REACH/22/1/0

Som bärarlösningsmedel vid användning av natriumnaftalid som etsmedel för modifiering av fluorpolymerytor utan att det påverkar artikelns struktur med avseende på ES2 och ES5 (processer för nedströmsanvändare)

Otillåten användning

3 februari 2026

Risken kontrolleras på ett adekvat sätt i enlighet med artikel 60.2 i förordning (EG) nr 1907/2006.

Det finns inga lämpliga alternativ.

Som bärarlösningsmedel vid beredning och användning av natriumnaftalid som etsmedel för modifiering av fluorpolymerytor utan att det påverkar artikelns struktur (interna processer)

Som bärarlösningsmedel vid användning av natriumnaftalid som etsmedel för modifiering av fluorpolymerytor utan att det påverkar artikelns struktur med avseende på ES1, ES3 och ES4 (processer för nedströmsanvändare)

Ej tillämpligt

Användningen påvisade inte att risken kontrolleras på ett adekvat sätt i enlighet med artikel 60.2 i förordning (EG) nr 1907/2006. Användningen påvisade inte att de samhällsekonomiska fördelarna uppväger riskerna för människors hälsa och miljön i samband med ämnets användning, i enlighet med artikel 60.4 i förordning (EG) nr 1907/2006.


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Beslutet finns (på engelska) på Europeiska kommissionens webbplats: Authorisation (europa.eu).