Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52022XC0214(02).pdf

14.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 72/12


Offentliggörande av en ansökan om godkännande av en ändring, som inte är en mindre ändring, av en produktspecifikation i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2022/C 72/10)

I enlighet med artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (1) ges rätt att göra invändningar inom tre månader från dagen för detta offentliggörande.

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV EN ÄNDRING AV PRODUKTSPECIFIKATIONEN FÖR SKYDDADE URSPRUNGSBETECKNINGAR ELLER SKYDDADE GEOGRAFISKA BETECKNINGAR SOM INTE ÄR EN MINDRE ÄNDRING

Ansökan om godkännande av en ändring i enlighet med artikel 53.2 första stycket i förordning (EU) nr 1151/2012

”Taleggio”

EU-nr: PDO-IT-0025-AM01 – 3 augusti 2020

SUB (X) SGB ( )

1.   Ansökande grupp och berättigat intresse

Consorzio Tutela Taleggio [föreningen för skydd av osten ”Taleggio”]

Via Roggia Vignola 9

22047 Treviglio (BG)

ITALIA

E-postadress: info@taleggio.it; Certifierad e-postadress: consorziotutelataleggio@legalmail.it.

Consorzio Tutela Taleggio består av tillverkare av osten ”Taleggio” och har behörighet att ansöka om ändring i enlighet med artikel 13.1 i det italienska jordbruks-, livsmedels- och skogsbruksministeriets dekret nr 12511 av den 14 oktober 2013.

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Italien

3.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen (ändringarna)

Produktens namn

Produktbeskrivning

Geografiskt område

Bevis på ursprung

Produktionsmetod

Samband

Märkning och förpackning

Annat: Hänvisningar till lagstiftning som avser registrering. Hänvisningar till inspektionsorgan som lagts till i produktspecifikationen.

4.   Typ av ändring(ar)

Ändring av produktspecifikationen för en registrerad SUB eller SGB som inte kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 tredje stycket i förordning (EU) nr 1151/2012.

Ändring av produktspecifikationen för en registrerad SUB eller SGB, för vilken det inte har offentliggjorts något sammanfattande dokument (eller motsvarande), som kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 tredje stycket i förordning (EU) nr 1151/2012.

5.   Ändring(ar)

Det bör noteras att huvudsyftet med ändringen av produktspecifikationen för ”Taleggio” SUB är att omarbeta produktspecifikationen i enlighet med förordning (EU) nr 1151/2012 och konsolidera den i ett sammanfattande dokument.

”Taleggio” registrerades som en SUB i förordning (EG) nr 1107/96 av den 12 juni 1996 i enlighet med artikel 17 i förordning (EEG) nr 2081/92. Produkten registrerades på grundval av följande dokument: presidentdekretet av den 15 september 1988 om erkännande av ursprungsbeteckningar i Italien, ett 12 sidor långt dokument med uppgifter om produktspecifikationen enligt vad som anges i artikel 4.2 a–i i förordning (EEG) nr 2081/92, och en sammanfattning.

Produktens egenskaper

Ändringen avser artikel 4.2 b i den gällande produktspecifikationen och punkt 3.2 i det sammanfattande dokumentet. Syftet med ändringen är en formell omarbetning. Toleranser har fastställts för ostens vikt och kanthöjd. En mening som specificerar hur skorpan behandlas har lagts till. Ett förbud mot försäljning av produkten när den är frusen har lagts till.

Nuvarande version:

Beskrivningen av livsmedelsprodukten är som följer:

En mjuk bordsost med okokt ostmassa som uteslutande framställs av helmjölk från kor.

”Taleggio”-osten har följande fysiska egenskaper:

(1)

Form: Formen är ett rektangulärt block med sidor som mäter 18–20 cm.

(2)

Kant: Kanten är rak och mäter 4–7 cm, med plana ytor och sidor som mäter 18–20 cm.

(3)

Genomsnittlig vikt: Vikten ligger på 1,7–2,2 kg per ost och kan variera uppåt eller nedåt för båda egenskaper beroende på de tekniska förhållandena under bearbetningen. Variationerna får inte i något fall överskrida 10 %.

(4)

Skorpa: Skorpan är tunn, har en mjuk konsistens med en naturligt rosa färg (L ≤ 77 a/b ≥ 0,2 på tristimuluskolorimetern) och en karakteristisk mikroflora. Behandling av skorpan är inte tillåten.

(5)

Ostmassa: Ostmassan har en len konsistens och ett fåtal små pipor som är oregelbundet utspridda. Osten är huvudsakligen fast, men den är mjukare precis under skorpan.

(6)

Ostmassans färg: Ostmassans färg är vit till halmgul.

(7)

Smak: Smaken är säregen och en aning aromatisk.

(8)

Kemiska egenskaper: fetthalt i torrsubstans minst 48 %, torrsubstans minst 46 %, vattenhalt högst 54 %, furosinhalt högst 14 mg/100 g protein.

Detta ersätts med följande text:

”Artikel 2 – Produktens egenskaper

Ostar med SUB ’Taleggio’ ska ha följande egenskaper:

(1)

Form: Formen är ett rektangulärt block med plana ytor och en rak kant.

(2)

Storlek: Bredden på de plana ytorna ska mäta 18–22 cm, kanthöjden ska mäta 4–7 cm och kan variera något beroende på de tekniska förhållandena vid tillverkningen.

Vikt: Vikten varierar mellan 1,5 kg och 2,5 kg och fastställs i slutet av mognadsperioden som varar i minst 35 dagar.

(3)

För kanthöjden tillåts en tolerans på ±10 % för det högsta och lägsta värdet.

(4)

Skorpa: Skorpan är tunn, har en mjuk konsistens med en naturligt rosa färg (L ≤ 77 a/b ≥ 0,2 på tristimuluskolorimetern) och en karakteristisk mikroflora. Skorpan får endast behandlas med vatten och salt.

(5)

Ostmassa: Ostmassan har en len konsistens och ett fåtal små pipor som är oregelbundet utspridda. Osten är huvudsakligen fast, men den är mjukare precis under skorpan.

(6)

Ostmassans färg: Ostmassans färg är vit till halmgul.

(7)

Smak: Smaken är säregen, sötaktig, aromatisk och balanserad, med toner av mjölk och en eftersmak av tryffel.

(8)

Kemiska egenskaper: minimifetthalt i torrsubstans 48 %, torrsubstans minst 46 %, vattenhalt högst 54 %, furosinhalt högst 14 mg/100 g protein.

Produkten får inte frisläppas för konsumtion om den är eller har varit frusen.”

Motivering:

Beskrivningen innehåller samma information men den har omarbetats för att bli lättläsligare.

I den nuvarande produktspecifikationen fastställs en tolerans på ±10 % för ostens lägsta och högsta tillåtna vikt. Detta har i stället införts direkt i avsnittet om tillåten vikt genom att det lägsta och högsta värdet har justerats i enlighet med detta.

I den nuvarande versionen anges att värdena ”kan variera uppåt eller nedåt för båda egenskaper” (dvs. både för vikten och för kanten) utan att det specificeras vilka egenskaper det handlar om, vilket kan leda till tvetydliga tolkningar. Syftet med den nya versionen är därför att tydliggöra att de egenskaper det handlar om är kanthöjden och vikten.

Det har specificerats att skorpan endast får behandlas med vatten och salt.

Det har även gjorts tillägg av specifikationer som bättre beskriver smaken.

En särskild anvisning har lagts till i syfte att förhindra att produkten säljs frusen.

Geografiskt område

Ändringen avser artikel 4.2 c i produktspecifikationen samt punkt 4 i det sammanfattande dokumentet och utgörs av en justering av det geografiska området i syfte att ta hänsyn till administrativa förändringar.

Nuvarande version:

Med hänsyn till fastställandet av det geografiska området noteras det att det område där osten ”Taleggio” tillverkas omfattar följande områden:

Alla områden i provinserna Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Pavia, Novara och Treviso.

Detta ersätts med följande text:

”Artikel 3 – Produktionsområde

Det område där osten ’Taleggio’ SUB tillverkas, mognar och skärs upp i portionsbitar omfattar hela det administrativa området i provinserna Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Cremona, Milano, Lodi, Monza och Brianza, Pavia, Novara, Verbano-Cusio-Ossola och Treviso.”

Motivering:

Det geografiska områdets avgränsning har inte ändrats. Produktionsområdet har fastställts för att ta hänsyn till de administrativa förändringar som har skett. De administrativa provinserna Lecco, Lodi, Monza och Brianza samt Verbano-Cusio-Ossola har lagts till. Dessa inrättades efter att ursprungsbeteckningen ”Taleggio” erkändes. Provinsen Lecco omfattar kommuner som tidigare ingick i provinserna Bergamo och Como. Provinsen Lodi omfattar kommuner som tidigare ingick i provinsen Milano. Provinsen Monza och Brianza omfattar kommuner som tidigare ingick i provinsen Milano, och provinsen Verbano-Cusio-Ossola ingick tidigare i provinsen Novara.

Dessutom har alla processer som ska genomföras i det avgränsade geografiska området fastställts tydligt.

Bevis på ursprung

Ändringen avser artikel 4.2 c i den gällande produktspecifikationen.

Nuvarande version:

Följande stycken i den nuvarande produktspecifikationen som avser kontroller:

I syfte att tillhandahålla mer information vill vi framhäva de delar i led c som visar att villkoren i artikel 2.4 i förordning (EEG) nr 2081/92 har uppfyllts.

Det beaktas särskilt att det finns ett avgränsat område för mjölkproduktion. Mjölk för bearbetning till ”Taleggio” får endast komma från djurbesättningar på gårdar som är belägna inom detta avgränsade område.

Alla relevanta uppgifter om mjölkproducenterna samlas in. Producenterna identifieras i förteckningar som upprättas en gång i månaden och som registreras och stämplas officiellt.

Detta gör det enkelt att spåra vilken djurbesättning och vilken gård mjölken kommer från. Råvaran kontrolleras regelbundet för att säkerställa att den är lämplig i fråga om hälsa och hygien och att den har de egenskaper som krävs för att bearbetas till ost.

Detta ersätts med följande text:

”Artikel 4 – Bevis på ursprung

Producenterna förs in i register som förs av kontrollorganet. Producenterna ska genom sina egna register, som kan komma att kontrolleras av kontrollorganet, säkerställa att de kan bevisa ursprunget för foder, råvaror och produkter från ursprungsområdet, och de ska föra register över de partier som förs in och förs ut samt förhållandet mellan dem.”

Motivering:

Hänvisningar till lagstiftning som har upphört att gälla har tagits bort i den föreslagna versionen som har anpassats till standardformuleringen i alla produktspecifikationer.

Ändringen avser artikel 4.2 h i den gällande produktspecifikationen.

Nuvarande version:

I enlighet med artikel 5 i presidentdekret nr 667 av den 5 augusti 1955, utgörs ostmärket ”Taleggio” av fyra cirklar i en fyrkant. Cirklarna innehåller följande bokstäver och siffror:

 

Bokstaven T i den första cirkeln (överst till vänster).

 

Bokstaven T i den andra cirkeln (överst till höger).

 

Bokstaven T i den tredje cirkeln (nederst till höger).

 

”Taleggio”-tillverkarens nummer i den fjärde cirkeln (nederst till vänster).

Märket är framställt av livsmedelsgodkänd plast och trycks på en plan sida av osten efter att den har vänts för andra gången och innan den saltas, så att märket ska synas tydligt även när osten är mogen.

Detta ersätts med följande text:

”Logotypen för ’Taleggio’ SUB stämplas på en plan yta av osten efter att den har vänts för andra gången och innan den saltas, så att märket ska synas tydligt även när osten är mogen och redo att frisläppas för konsumtion.

Stämpeln är framställd av livsmedelsgodkänd plast och består av fyra cirklar i en fyrkant. Cirklarna innehåller följande bokstäver och siffror (bild 1):

 

Bokstaven T i den första cirkeln (överst till vänster).

 

Bokstaven T i den andra cirkeln (överst till höger).

 

Bokstaven T i den tredje cirkeln (nederst till höger).

 

Identifikationsnumret för det mejeri som producerar ’Taleggio’-osten i den fjärde cirkeln (nederst till vänster).

Bild 1”

Motivering:

Hänvisningar till lagstiftning som har upphört att gälla har tagits bort.

Termen ”märke” har ersatts med ordet ”logotyp” för att ange den symbol som stämplas på osten, samt med ordet ”stämpel” för hänvisningen till det plastverktyg som används för att återge logotypen i relief.

Stämpeln placeras på ytan av osten när den förs in i formen så att logotypen stämplas på den plana ytan av osten medan den håller på att bearbetas.

Produktionsmetod

Ändringen avser artikel 4.2 e i den gällande produktspecifikationen. Dessutom har en del av artikel 6 i produktspecifikationen lagts till i den här artikeln, där den passar bättre, samt angivits i punkt 3.3 i det sammanfattande dokumentet.

Ordningen för bearbetningsstegen har gjort om och en del detaljer har lagts till.

Nuvarande version:

Vad gäller beskrivningen av den metod som används för framställning av ”Taleggio”-osten kan vi konstatera att produktions- och bearbetningsmetoderna omfattar en rad steg som kan sammanfattas enligt följande:

 

Förberedelse av mjölksyrakulturen.

 

Koagulering av mjölken.

 

Brytning av ostmassan.

 

Placering i formarna.

 

Värmebehandling.

 

Vändning i formarna.

 

Saltning.

 

Vändning.

 

Mognadslagring.

Detta ersätts med följande text:

”Artikel 5 – Produktionsmetod

Osten ’Taleggio’ SUB framställs av mjölk från kor som fötts upp i ursprungsområdet.

Minst 50 % av torrsubstansen i kornas foder ska komma från ursprungsområdet utslaget på ett helt år.

Nötkreaturens foder består av spannmål, torrfoder och grönfoder samt ensilage.

Fodret kan kompletteras med koncentrat och/eller proteinkakor. Det är tillåtet att använda mineral- och vitamintillskott.

För att säkerställa lönsam drift är det viktigt att jordbruksföretagen, om möjligt, kan få så mycket som möjligt av fodret från de egna anläggningarna. På grund av det alltmer oförutsägbara klimatet (omväxlande perioder med kraftiga regn som försenar eller förhindrar sådd och perioder med svår torka som minskar skördarna) har dock produktionsnivån varierat kraftigt de senaste åren och ofta varit lägre än förväntat, med hänsyn till djurbesättningarnas höga genetiska kvalitet och relativt höga krav på näring. Därför bör det garanteras att minst 50 % av torrsubstansen i nötkreaturens foder kommer från ursprungsområdet. Detta är enbart en försiktighetsåtgärd och överensstämmer med bestämmelserna. Denna procentandel garanterar fortfarande det samband mellan nötkreaturens foder och mjölkens egenskaper som gör den lämplig för framställning av ’Taleggio’. Den gör det även möjligt att bevara mikrofloran som finns i våmmen hos djurbesättningar som har högkvalitativa genetiska särdrag, vilket i sin tur påverkar kvaliteten på råvaran. Produktionen och mognaden av ’Taleggio’-osten måste äga rum inom produktionsområdet i enlighet med följande metod:

 

Förberedelse av mjölksyrakulturen eller utvalda jästsvampar.

 

Koagulering av mjölken.

 

Skärning av ostmassan.

 

Placering i formarna.

 

Märkning.

 

Värmebehandling.

 

Vändning i formarna.

 

Saltning.

 

Vändning.

 

Mognadslagring.”

Motivering:

Det har gjorts ett tillägg i form av en inledande mening som beskriver foderanvändningen tydligare, i enlighet med vad som anges i förordning (EU) nr 664/2014. Detta anges i punkt 3.3 i det sammanfattande dokumentet.

Kravet att minst 50 % av fodret ska komma från ursprungsområdet garanterar fortfarande sambandet mellan nötkreaturens kost och mjölkens egenskaper. Det påverkar t.ex. inte den fett- och proteinhalt som gör att mjölken är lämplig för bearbetning till ”Taleggio”.

Angivelsen om ”utvalda jästsvampar” och steget ”Märkning” har lagts till i beskrivningen av bearbetningen. De ingår redan i beskrivningen, men det hänvisas inte specifikt till dem i bearbetningens flödesschema. ”Brytning” har ersatts med ”skärning” av ostmassan (de är synonymer).

Ändringen avser artikel 4.2 e i den gällande produktspecifikationen och punkt 3.3 i det sammanfattande dokumentet.

Beskrivningen av råvaran har omarbetats.

Nuvarande version:

Det är tillåtet att använda pastöriserad mjölk. Det löpe som används får enbart vara flytande animaliskt löpe från kalv eller ungdjur, men det måste inte nödvändigtvis vara i samma proportion. Användning av löpe från genetiskt modifierade mikroorganismer är inte tillåten. Mjölksyrakulturen bör bestå av en kombination av Lactobacillus bulgaricus och Streptococcus thermophilus. En naturlig mjölksyrakultur får användas, vilken får komma från jordbruksföretaget eller från utvalda kulturer.”

Detta ersätts med följande text:

”Det är tillåtet att använda opastöriserad eller pastöriserad mjölk.

Mjölksyrakulturen bör bestå av en kombination av Lactobacillus delbrueckii bulgaricus och Streptococcus thermophilus. En naturlig mjölksyrakultur får användas, vilken får komma från jordbruksföretaget eller från utvalda kulturer.

Koaguleringen får endast ske med flytande animaliskt löpe från kalv eller ungdjur, men det måste inte nödvändigtvis vara i samma proportion.

Användning av löpe från genetiskt modifierade mikroorganismer är inte tillåten.”

Motivering:

Beskrivningen av råvaran har omarbetats. I den nuvarande versionen av produktspecifikationen anges pastöriserad mjölk som ett alternativ. Det kan tolkas som att mjölken får användas som den är om ingen pastörisering sker. I den ändrade versionen är den sistnämnda möjligheten, dvs. att använda opastöriserad mjölk, det föredragna alternativet (detta är redan tillåtet).

Ändringen avser artikel 4.2 e i den gällande produktspecifikationen. Varje steg beskrivs och tiden för hur länge ostmassan ska vila har tagits bort. Det föreslås att stegen för formning och märkning ska kombineras.

Nuvarande version:

”Ostmassan bryts två gånger. Först bryts den upp i grova bitar och får sedan vila i 10–15 minuter så att den blir tjockare när den sträcks. Sedan bryts den en andra gång så att den delar sig i hasselnötsstora klumpar.

Av rent tekniska skäl stämplas ursprungsmärket på en plan yta under värmebehandlingen vid vändningen efter att ostmassan har pressats i formar.”

Detta ersätts med följande text:

”Ostmassan skärs i flera omgångar. Först skärs den i grova bitar och får sedan vila så att den blir tjockare när den sträcks. Efter detta skärs den så att den delar sig i hasselnötsstora klumpar. Ostmassan hälls i formar och ursprungsmärket stämplas på en plan yta under formningen.”

Motivering:

Bearbetningsstegen beskrivs tydligare och det föreslås att angivelsen för den tid då ostmassan ska vila och antalet gånger ostmassan ska brytas tas bort, då detta kan variera beroende på bearbetningsförhållandena. Tack vare både den tekniska utvecklingen och förbättringen av de mjölksyrakulturer som används är det osttillverkarna som, utifrån sina erfarenheter, avgör hur länge ostmassan behöver vila för att resultatet ska bli bra.

Till följd av den begärda ändringen utförs formningen och märkningen i samma steg: Ostmassan hälls i formar och ursprungsmärket stämplas på en plan yta under formningen så att märket syns tydligt på osten. Det har framkommit under bearbetningen att ursprungsmärket förblir mer synligt i kontrollsteget om det stämplas under formningen.

Ändringen avser artikel 4.2 e i den gällande produktspecifikationen. Ändringen avser värmebehandlingssteget.

Nuvarande version:

”Värmebehandlingen får pågå i minst åtta timmar till högst 16 timmar. Temperaturen hålls mellan cirka 22 °C och 25 °C och luftfuktigheten på cirka 90 %.”

Detta ersätts med följande text:

”Värmebehandlingen får pågå i minst åtta timmar till högst 16 timmar. Temperaturen hålls mellan cirka 20 °C och 28 °C och luftfuktigheten på över 80 %.”

Motivering:

Det temperaturintervall då värmebehandlingen får genomföras har ökats och den lägsta procentandelen för luftfuktigheten i lagringsutrymmet har sänkts.

Ibland genomförs värmebehandlingen i relativt stora lagringsutrymmen som ofta öppnas och stängs. Det är därför svårt att hålla konstanta temperatur- och luftfuktighetsnivåer då dessa ofta påverkas av externa klimatförhållanden och fuktigheten i föremål som kommer in i utrymmet.

Observera att denna ändring inte påverkar egenskaperna hos slutprodukten.

Ändringen avser artikel 4.2 e i den gällande produktspecifikationen. Ändringen avser saltningssteget.

Nuvarande version:

”Saltningen är en torrsaltning. Eftersom de tekniska förutsättningarna har ändrats är även saltning i saltlake tillåten.”

Detta ersätts med följande text:

”Saltning får genomföras som torrsaltning och/eller i saltlake.”

Motivering:

Lydelsen i meningen om saltning har förenklats.

Ändringen avser artikel 4.2 e i den gällande produktspecifikationen. Ändringen avser mognadssteget.

Nuvarande version:

”Miljöer där osten mognar ska ha en naturlig eller kontrollerad luftfuktighet på 85–90 % och en temperatur på 2–6 °C.”

Detta ersätts med följande text:

”Miljöer där osten mognar ska ha en naturlig eller kontrollerad luftfuktighet på mer än 80 % och en temperatur på 1–6 °C.”

Motivering:

Det föreslås att den lägsta temperaturen för mognad av osten sänks och att den lägsta luftfuktighetsprocenten fastställs mer precist.

Eftersom mognaden sker både i naturliga miljöer (traditionella källare) och i lagringsutrymmen som ofta öppnas och stängs är det svårt att hålla konstanta temperatur- och luftfuktighetsnivåer då dessa ofta påverkas av externa klimatförhållanden, särskilt under årets varmare perioder.

Det kan därför vara nödvändigt att sänka temperaturen i lagringsutrymmet med en grad för att säkerställa att mognadsförhållandena förblir lämpliga. Produktens faktiska vattenhalt beror även på säsongsvariationer. Mognad i naturliga källare eller i underjordiska lagringsutrymmen där bergsluft återcirkulerar påverkas också av externa klimatförhållanden.

Dessa ändringar är därför nödvändiga mindre ändringar som inte påverkar slutproduktens egenskaper.

Ändringen avser artikel 4.2 e i den gällande produktspecifikationen. Kravet att en duk ska användas under mognadsprocessen har tagits bort.

Nuvarande version:

Under mognadsperioden, som varar i minst 35 dagar, ska osten vändas ofta och behandlas med en duk indränkt i saltlake för att hålla skorpan fuktig och mjuk och ta bort svamphyfer, vilket samtidigt ger ”Taleggio”-osten dess karakteristiska färg som särskiljer den från andra ostar.

Detta ersätts med följande text:

”Under mognadsperioden, som varar i minst 35 dagar, ska osten vändas ofta och skorpan ska behandlas med en lösning gjord på vatten och salt för att hålla den fuktig och mjuk och ta bort svamphyfer, vilket samtidigt ger ’Taleggio’-osten dess karakteristiska färg som särskiljer den från andra ostar.”

Motivering:

Kravet att använda en duk har tagits bort eftersom den tekniska utvecklingen under årens lopp har gjort det möjligt att använda andra material som är enklare att hantera ur ett hygieniskt perspektiv, vilket har lett till att tillverkarna föredrar att i stället använda borstar, som är effektivare för att tvätta skorpan med vatten och salt under mognadsprocessen. Detta utförs alltid av specialister som följer den traditionella produktionsprocessen.

Samband

Ändringen avser punkt 5 i det sammanfattande dokumentet och artikel 4.2 d och f i den gällande produktspecifikationen.

Styckena som tidigare fanns i artikel 4.2 d och f i den gällande produktspecifikationen har reviderats och flyttats eller tagits bort för att formulera en ny artikel.

Artikeln om sambandet, som har omarbetats och korrigerats, anges nedan.

”Artikel 6 – Samband med det geografiska området

’Taleggio’-ostens egenskaper härrör i huvudsak från dess geografiska område, då dess unika och oefterlikneliga egenskaper beror på mänskliga och naturliga faktorer som är typiska för det område där den framställs, bearbetas och mognar.

Namnet ’Taleggio’ syftar på ett specifikt geografiskt område i Lombardiet som innefattar dalarna Valsassina och Val Taleggio, där orten med samma namn ligger.

Framställningen av osten spreds i hela det område som avgränsas i punkt 4 genom alternerande beteshållning, då djur och bönder (’bergamini’ [lokala herdar]) kom ner från bergen till slätten inför vintern.

De faktorer som påvisar sambandet mellan produktens kvalitet och det geografiska ursprungsområdet är starkt knutna till tillverkarnas sakkunskaper och osttillverkningstraditioner, de särskilda saltningsmetoderna och mognadstekniken. De geografiska förhållandena i området är också viktiga. dvs. klimatet, fodergrödorna och det dominerande bevattningssystemet.

Faktorer som klimat och djurhållning påverkar den producerade mjölken, som lämpar sig för den särskilda osttillverkningen och mognaden samt bildandet och utvecklingen av mikrofloran i mjölken.

Kvaliteten på den mjölk som bearbetas har ett nära samband med SUB-produktens ursprungsområde, där fodret (hö, spannmål, proteingrödor och oljeväxter osv.) växer i riklig omfattning tack vare det omfattande bevattningssystemet.

I dag framställs osten fortfarande enbart med mjölk, löpe och salt och det är inte tillåtet att på något sätt behandla skorpan eller tillsätta tillsatser eller hjälpämnen av något slag, i enlighet med den traditionella bearbetningsmetoden. Dessutom används fortfarande trä i stor utsträckning för både transporter av ’Taleggio’-ost (transportbehållare) och mognadsprocessen (trähyllor). Detta material gör att osten kan andas och avge överskott av vassle, vilket gör att den kan mogna normalt, på samma sätt som den gjorde för mer än tusen år sedan.

Det finns inget som ersätter osttillverkarnas traditionella kunskap, som har förts vidare genom århundrandena. Denna sakkunskap är inte bara viktig för steget där mjölken bearbetas, utan även för de efterföljande stegen.

Saltning genomförs som torrsaltning och/eller i saltlake och är en process som är avgörande för tillverkningen av ’Taleggio’-osten, som normalt mognar utifrån och in.

På ’Taleggio’-ostarnas utsida lever en blandad naturlig mikroflora som består av en kombination av Schizomycetes, som tillhör familjen Micrococcaceae, och Eumycetes, däribland Geotrichum candidum, Mucor racemosus, Penicillium frequentans och jästsvampar från släktena Torulaspora och Saccharomyces.

Osten mognar därför tack vare denna mikroflora som uppstår på grund av miljön, både under tillverkningen (ostfabriken) och under mognadsprocessen (i källare eller lagringsutrymme), och som ger ’Taleggio’ dess typiska fysiska, kemiska och organoleptiska egenskaper, i synnerhet skorpans rosa färg, konsistensen som huvudsakligen är fast, men mjukare precis under skorpan, och smaken, som är säregen, sötaktig, aromatisk och balanserad, med toner av mjölk och en eftersmak av tryffel. Inhemska mikroorganismer väljs ut i miljön där mognadsprocessen äger rum tack vare temperaturen och luftfuktigheten och närvaron av produkten i sig. Osten mognar i cykler och utvecklar en mikroflora på ytan som utför följande viktiga funktioner:

a)

Ger skorpan dess konsistens, som främst bildas på grund av att osten hårdnar naturligt vid kontakt med luften och skapar ett ’täcke’ över ostmassan (Geotrichum och jästsvampar).

b)

Ger upphov till den säregna rosa färgen tack vare mikrokockerna.

c)

Främjar proteolysen, som främst släktena Penicillium och Mucor och i mindre utsträckning jästsvampar och familjen Micrococcaceae är att tacka för.

d)

Främjar lipolysen, främst genom Geotrichum-släktets och jästsvamparnas aktivitet, utöver Penicillium och Mucor.

Denna komplexa enzymatiska aktivitet i mikrofloran på skorpan sker på grund av att osten mognar utifrån och in.

De andra bearbetningsstegen, som omfattar de ingredienser som används (mjölk, löpe och mjölksyrakulturerna), temperaturen och luftfuktigheten samt saltningen och ’salinatura’ (tvättningen med vatten och salt) bidrar också till ’Taleggio’-ostens särskilda egenskaper.”

Märkning

Ändringen avser artikel 4.2 h i produktspecifikationen och punkt 3.6 i det sammanfattande dokumentet.

Nuvarande version:

”Eftersom ’Taleggio’ även säljs förpackad och därför är täckt placeras även märket på den yttre förpackningen.

Detta märke (se den bifogade bilden) har en röd inre linje, en vit mellanlinje och en grön yttre linje.

I mitten är ’Taleggio’-ostens logotyp placerad och under denna kan förpackningsföretagets nummer placeras. Förpackningen måste äga rum inom ursprungsområdet så att området kan identifieras under försäljningen. Ovannämnda märke har också registrerats i enlighet med lagstiftningen.”

Detta ersätts med följande text:

”Artikel 8 – Förpackning och märkning

När osten frisläpps för konsumtion ska alla förpackningar med ’Taleggio’ SUB, både när det gäller hela ostar och portionsbitar, vara försedda med namnet ’Taleggio’.

Förpackningarna ska även vara försedda med den logotyp som visas nedan i bild 2, som har en röd inre linje, en vit mellanlinje och en grön yttre linje. Akronymen CTT står i svart i mitten och numret, som föreningen för skydd av osten har tilldelat det företag som innehar varumärket, får anges under denna. Logotypen får även tryckas i en enda färg.

Bild 2

Denna logotyp ska åtföljas av en hänvisning till den förordning som reglerar registreringen av ’Taleggio’ SUB, dvs. ’förordning (EG) nr 1107/96’. Ovanstående logotyp har registrerats i enlighet med lagstiftningen.

För att skydda konsumenterna och garantera att färdigförpackad och färdigskuren ost med SUB ’Taleggio’ är äkta när den släpps ut på marknaden, måste uppdelningen i portionsbitar och påföljande förpackning äga rum inom det avgränsade geografiska område som avses i artikel 3.

Det bör noteras att föreningen för skydd av osten tilldelar medlemmar som tillverkar osten identifikationsnummer mellan 1 och 299 och medlemmar som ansvarar för mognaden av osten nummer mellan 301 och 499.”

Förpackning

Ändringen avser artikel 4.2 h i produktspecifikationen och punkt 3.5 i det sammanfattande dokumentet.

Nuvarande version:

”[…] förpackningsföretagets nummer placeras. Förpackningen måste äga rum inom ursprungsområdet så att området kan identifieras under försäljningen.”

Detta ersätts med följande text:

”Artikel 8 – Förpackning och märkning

När osten frisläpps för konsumtion ska alla förpackningar med ’Taleggio’ SUB, både när det gäller hela ostar och portionsbitar, vara försedda med namnet ’Taleggio’. Förpackningarna ska även vara försedda med den logotyp som visas nedan i bild 2, som har en röd inre linje, en vit mellanlinje och en grön yttre linje. Akronymen CTT står i svart i mitten och numret, som föreningen för skydd av osten har tilldelat det företag som innehar varumärket, får anges under denna. Logotypen får även tryckas i en enda färg.

Bild 2

Denna logotyp ska åtföljas av en hänvisning till den förordning som reglerar registreringen av ’Taleggio’ SUB, dvs. ’förordning (EG) nr 1107/96’. Ovanstående logotyp har registrerats i enlighet med lagstiftningen.

För att skydda konsumenterna och garantera att färdigförpackad och färdigskuren ost med SUB ’Taleggio’ är äkta när den släpps ut på marknaden, måste uppdelningen i portionsbitar och påföljande förpackning äga rum inom det avgränsade geografiska område som avses i artikel 3.

Det bör noteras att föreningen för skydd av osten tilldelar medlemmar som tillverkar osten identifikationsnummer mellan 1 och 299 och medlemmar som ansvarar för mognaden av osten nummer mellan 301 och 499.”

Motivering:

Den första delen som avser märket har omarbetats för att bli tydligare.

Vad gäller uppdelningen i portionsbitar ska reglerna i den nuvarande produktspecifikationen, som har godkänts i samband med registreringen av den skyddade ursprungsbeteckningen, inte ändras.

För att skydda konsumenterna och garantera att färdigförpackad och färdigskuren ost med SUB ”Taleggio” är äkta när den släpps ut på marknaden, måste uppdelningen i portionsbitar och påföljande förpackning äga rum inom det avgränsade geografiska området. Syftet med detta är att garantera att osten med SUB ”Taleggio” är äkta eftersom uppdelningen i positionsbitar och påföljande förpackning skulle innebära att de märken som stämplas på en hel ost och som identifierar den som SUB ”Taleggio” inte längre skulle vara synliga.

Det har beslutats att den del som avser förpackning av hela ostar och hänvisningen till detaljhandel (avhämtning) ska tas bort, eftersom dessa redan regleras av obligatoriska regler och utgör verksamhet som kontrolleras av föreningen för skydd av osten och som inte omfattas av produktspecifikationen.

Följande mening har tagits bort: ”Utöver medlemmarna får även godkända förpackningsföretag som har registrerat sig hos föreningen för skydd av osten förpacka ostar med SUB ’Taleggio’. Om dessa är belägna utanför ursprungsområdet får de dock enbart förpacka hela ’Taleggio’-ostar.”

Övrigt

Hänvisningar till lagstiftning som avser registrering

Ändringen avser artikel 4.2 a i produktspecifikationen som i den nya specifikationen blir artikel 1, och detta läggs till i punkt 3.2 i det sammanfattande dokumentet.

Nuvarande version:

Namnet på det livsmedel som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen är ”Taleggio”. Namnet erkändes genom presidentdekretet av den 15 september 1988.

Detta ersätts med följande text:

”Artikel 1 – Namn

Beteckningen ’Taleggio’ (SUB) tilldelas uteslutande mjuka bordsostar med okokt ostmassa som uteslutande framställs av opastöriserad eller pastöriserad helmjölk från kor och som uppfyller de villkor och krav som fastställs i denna produktspecifikation.”

Motivering:

Den nya lydelsen innebär att hänvisningar till lagstiftning som har upphört att gälla kan tas bort. Dessutom har produktbeskrivningen av ”Taleggio” som för närvarande finns i artikel 4.2 b lagts till och det anges uttryckligen att både opastöriserad eller pastöriserad mjölk får användas, vilket redan anges i artikel 4.2 e i den nuvarande produktspecifikationen.

Kontroller

Ändringen avser artikel 4.2 i i den gällande produktspecifikationen

Artikeln om kontroller har skrivits om och omformulerats i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 36 och 37 i förordning (EU) nr 1151/2012.

Artikeln om kontroller har följande lydelse:

”Artikel 7 – Övervakning

I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 36 och 37 i förordning (EU) nr 1151/2012 ska det behöriga kontrollorganet kontrollera överensstämmelsen med produktspecifikationen innan produkten släpps ut på marknaden.

Kontroller avseende den ursprungsskyddade ’Taleggio’-ostens överensstämmelse med produktspecifikationen genomförs av Certiprodop S.r.l. – Säte: Via del Macello 26, Crema – Administrativa kontor: Via del commercio 29, 26013 Crema (CR) – Tfn 0373/259662 – Fax 0373/253530 – E-post: info@certiprodop.it.”

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

Taleggio

EU-nr: PDO-IT-0025-AM01 – 3 augusti 2020

SUB (X) SGB ( )

1.   Namn [på SUB eller SGB]

”Taleggio”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Italien

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1.   Produkttyp [se bilaga XI]

Klass 1.3 Ost

3.2.   Beskrivning av den produkt för vilken namnet i punkt 1 är tillämpligt

Beteckningen ”Taleggio” (SUB) tilldelas uteslutande mjuka bordsostar med okokt ostmassa som uteslutande framställs av opastöriserad eller pastöriserad helmjölk från kor uppfödda i det geografiska ursprungsområdet, löpe, salt och mjölksyrakulturer och som uppfyller villkoren och kraven nedan.

Ostar med SUB ”Taleggio” ska ha följande egenskaper:

Form: Formen är ett rektangulärt block med plana ytor och en rak kant.

Storlek: Bredden på de plana ytorna ska mäta 18–22 cm. Kanthöjden ska mäta 4–7 cm och kan variera något beroende på de tekniska förhållandena vid tillverkningen.

Vikt: Vikten varierar mellan 1,5 kg och 2,5 kg och fastställs i slutet av mognadsperioden som varar i minst 35 dagar.

För kanthöjden tillåts en tolerans på ±10 % för det högsta och lägsta värdet.

Skorpa: Skorpan är tunn, har en mjuk konsistens med en naturligt rosa färg (L ≤ 77 a/b ≥ 0,2 på tristimuluskolorimetern) och en karakteristisk mikroflora. Skorpan får endast behandlas med vatten och salt.

Ostmassa: Ostmassan har en len konsistens och ett fåtal små pipor som är oregelbundet utspridda. Osten är huvudsakligen fast, men den är mjukare precis under skorpan.

Ostmassans färg: Ostmassans färg är vit till halmgul.

Smak: Smaken är säregen, sötaktig, aromatisk och balanserad, med toner av mjölk och en eftersmak av tryffel.

Kemiska egenskaper: minimifetthalt i torrsubstans 48 %, torrsubstans minst 46 %, vattenhalt högst 54 %, furosinhalt högst 14 mg/100 g protein.

Produkten får inte frisläppas för konsumtion om den är eller har varit frusen.

3.3.   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung) och råvaror (endast för bearbetade produkter)

Minst 50 % av torrsubstansen i kornas foder ska komma från ursprungsområdet utslaget på ett helt år. Nötkreaturens foder består av spannmål, torrfoder och grönfoder samt ensilage. Fodret kan kompletteras med koncentrat och/eller proteinkakor. Mineral- och vitamintillskott får användas.

För att säkerställa lönsam drift är det viktigt att jordbruksföretagen, om möjligt, kan få så mycket som möjligt av fodret från de egna anläggningarna. På grund av det alltmer oförutsägbara klimatet (omväxlande perioder med kraftiga regn som försenar eller förhindrar sådd och perioder med svår torka som minskar skördarna) har dock produktionsnivån varierat kraftigt de senaste åren och ofta varit lägre än förväntat, med hänsyn till djurbesättningarnas höga genetiska kvalitet och relativt höga krav på näring. Därför bör det garanteras att minst 50 % av torrsubstansen i nötkreaturens foder kommer från ursprungsområdet. Detta är enbart en försiktighetsåtgärd och överensstämmer med bestämmelserna.

Denna procentandel garanterar fortfarande det samband mellan nötkreaturens foder och mjölkens egenskaper som gör den lämplig för framställning av ”Taleggio”. Den gör det även möjligt att bevara mikrofloran som finns i våmmen hos djurbesättningar som har högkvalitativa genetiska särdrag, vilket i sin tur påverkar kvaliteten på råvaran.

”Taleggio” SUB framställs av opastöriserad eller pastöriserad komjölk, löpe, salt och mjölksyrakulturer.

3.4.   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Alla steg i produktionsprocessen, från uppfödning av nötkreaturen till mjölkning, osttillverkning och mognad, måste äga rum inom det geografiska område som avgränsas i punkt 4.

3.5.   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning osv. av den produkt som det registrerade namnet avser

För att skydda konsumenterna och garantera att färdigförpackad och färdigskuren ost med SUB ”Taleggio” är äkta när den släpps ut på marknaden, måste uppdelningen i portionsbitar och påföljande förpackning äga rum inom det geografiska område som avgränsas i punkt 4.

Det bör noteras att föreningen för skydd av osten tilldelar medlemmar som tillverkar osten identifikationsnummer mellan 1 och 299 och medlemmar som ansvarar för mognaden av osten nummer mellan 301 och 499.

Detta är nödvändigt eftersom märkningarna som identifierar en hel ost som ”Taleggio” SUB försvinner eller är inte synliga på ostar som skurits i portionsbitar, så ursprunget för den färdigförpackade produkten måste garanteras.

Portionsbitar av ost med SUB ”Taleggio” får endast förpackas utanför ursprungsområdet på detaljhandelsstället och på begäran av konsumenten (i portionsbitar). Portionsbitar av osten får även förpackas för direktförsäljning på detaljhandelsstället (för avhämtning).

För att skydda konsumenterna och garantera att färdigförpackad och färdigskuren ost med SUB ”Taleggio” är äkta när den släpps ut på marknaden, måste uppdelningen i portionsbitar och påföljande förpackning äga rum inom det geografiska området.

3.6.   Särskilda regler för märkning av den produkt som det registrerade namnet avser

När hela ostar med SUB ”Taleggio” släpps ut på marknaden ska de vara försedda med ett ursprungsmärke.

Logotypen för ”Taleggio” SUB stämplas på en plan yta av osten efter att den har vänts för andra gången och innan den saltas, så att märket ska synas tydligt även när osten är mogen och redo att frisläppas för konsumtion.

Stämpeln är framställd av livsmedelsgodkänd plast och består av fyra cirklar i en fyrkant. Cirklarna innehåller följande bokstäver och siffror (bild 1):

 

Bokstaven T i den första cirkeln (överst till vänster).

 

Bokstaven T i den andra cirkeln (överst till höger).

 

Bokstaven T i den tredje cirkeln (nederst till höger).

 

Identifikationsnumret för det mejeri som producerar ”Taleggio”-osten i den fjärde cirkeln (nederst till vänster).

Bild 1

När osten frisläpps för konsumtion ska alla förpackningar med ”Taleggio” SUB, både när det gäller hela ostar och portionsbitar, vara försedda med namnet ”Taleggio”.

Förpackningarna ska även vara försedda med den logotyp som visas nedan i bild 2, som har en röd inre linje, en vit mellanlinje och en grön yttre linje. Akronymen CTT står i svart i mitten och numret, som föreningen för skydd av osten har tilldelat det företag som innehar varumärket, får anges under denna. Logotypen får även tryckas i en enda färg.

Bild 2

Denna logotyp ska åtföljas av en hänvisning till den förordning som reglerar registreringen av ”Taleggio” SUB, dvs. ”förordning (EG) nr 1107/96”. Ovanstående logotyp har registrerats i enlighet med lagstiftningen.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Det område där osten ”Taleggio” SUB framställs, mognar och skärs upp i portionsbitar omfattar hela det administrativa området i provinserna Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Cremona, Milano, Lodi, Monza och Brianza, Pavia, Novara, Verbano-Cusio-Ossola och Treviso.

5.   Samband med det geografiska området

”Taleggio”-ostens egenskaper härrör i huvudsak från dess geografiska område, då dess unika och oefterlikneliga egenskaper beror på mänskliga och naturliga faktorer som är typiska för det område där den framställs, bearbetas och mognar.

Namnet ”Taleggio” syftar på ett specifikt geografiskt område i Lombardiet som innefattar dalarna Valsassina och Val Taleggio, där orten med samma namn ligger.

Framställningen av osten spreds i hela det område som avgränsas i punkt 4 genom alternerande beteshållning, då djur och bönder (”bergamini” [lokala herdar]) kom ner från bergen till slätten inför vintern.

De faktorer som påvisar sambandet mellan produktens kvalitet och det geografiska ursprungsområdet är starkt knutna till tillverkarnas sakkunskaper och osttillverkningstraditioner, de särskilda saltningsmetoderna och mognadstekniken. De geografiska förhållandena i området är också viktiga. dvs. klimatet, fodergrödorna och det dominerande bevattningssystemet.

Faktorer som klimat och djurhållning påverkar den producerade mjölken, som lämpar sig för den särskilda osttillverkningen och mognaden samt bildandet och utvecklingen av mikrofloran i mjölken.

Kvaliteten på den mjölk som bearbetas har ett nära samband med SUB-produktens ursprungsområde, där fodret (hö, spannmål, proteingrödor och oljeväxter osv.) växer i riklig omfattning tack vare det omfattande bevattningssystemet.

I dag framställs osten fortfarande enbart med mjölk, löpe och salt och det är inte tillåtet att på något sätt behandla skorpan eller tillsätta tillsatser eller hjälpämnen av något slag, i enlighet med den traditionella bearbetningsmetoden. Dessutom används fortfarande trä i stor utsträckning för både transporter av ”Taleggio”-ost (transportbehållare) och mognadsprocessen (trähyllor). Detta material gör att osten kan andas och avge överskott av vassle, vilket gör att den kan mogna normalt, på samma sätt som den gjorde för mer än tusen år sedan.

Det finns inget som ersätter osttillverkarnas traditionella kunskap, som har förts vidare genom århundrandena. Denna sakkunskap är inte bara viktig för steget där mjölken bearbetas, utan även för de efterföljande stegen.

Saltning genomförs som torrsaltning och/eller i saltlake och är en process som är avgörande för tillverkningen av ”Taleggio”-osten, som normalt mognar utifrån och in.

På ”Taleggio”-ostarnas utsida lever en blandad naturlig mikroflora som består av en kombination av Schizomycetes, som tillhör familjen Micrococcaceae, och Eumycetes, däribland Geotrichum candidum, Mucor racemosus, Penicillium frequentans och jästsvampar från släktena Torulaspora och Saccharomyces.

Osten mognar därför tack vare denna mikroflora som uppstår på grund av miljön, både under tillverkningen (ostfabriken) och under mognadsprocessen (i källare eller lagringsutrymme), och som ger ”Taleggio” dess typiska fysiska, kemiska och organoleptiska egenskaper, i synnerhet skorpans rosa färg, konsistensen som huvudsakligen är fast, men mjukare precis under skorpan, och smaken, som är säregen, sötaktig, aromatisk och balanserad, med toner av mjölk och en eftersmak av tryffel. Inhemska mikroorganismer väljs ut i miljön där mognadsprocessen äger rum tack vare temperaturen och luftfuktigheten och närvaron av produkten i sig. Osten mognar i cykler och utvecklar en mikroflora på ytan som utför följande viktiga funktioner:

a)

Ger skorpan dess konsistens, som främst bildas på grund av att osten hårdnar naturligt vid kontakt med luften och skapar en ”täcke” över ostmassan (Geotrichum och jästsvampar).

b)

Ger upphov till den säregna rosa färgen tack vare mikrokockerna.

c)

Främjar proteolysen, som främst släktena Penicillium och Mucor och i mindre utsträckning jästsvampar och familjen Micrococcaceae är att tacka för.

d)

Främjar lipolysen, främst genom Geotrichum-släktets och jästsvamparnas aktivitet, utöver Penicillium och Mucor.

Denna komplexa enzymatiska aktivitet i mikrofloran på skorpan sker på grund av att osten mognar utifrån och in.

De andra bearbetningsstegen, som omfattar de ingredienser som används (mjölk, löpe och mjölksyrakulturerna), temperaturen och luftfuktigheten samt saltningen och ”salinatura” (tvättningen med vatten och salt) bidrar också till ”Taleggio”-ostens särskilda egenskaper.

Hänvisning till offentliggörandet av produktspecifikationen

(artikel 6.1 andra stycket i denna förordning)

Den konsoliderade versionen av produktspecifikationen finns på webbplatsen http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

eller

så kan den också nås direkt från startsidan på webbplatsen för ministeriet för jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukspolitik (www.politicheagricole.it). Klicka på ”Qualità” (längst upp till höger på skärmen) och sedan på ”Prodotti DOP, IGP e STG” (till vänster på skärmen) och till sist på ”Disciplinari di produzione all’esame dell’UE”.


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.