Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52022XC0215(03).pdf

15.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 74/40


Offentliggörande av en ansökan om unionsändring av en produktspecifikation för ett namn inom vinsektorn i enlighet med artikel 97.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

(2022/C 74/07)

I enlighet med artikel 98 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 (1) ges rätt att göra invändningar inom två månader från dagen för detta offentliggörande.

ANSÖKAN OM UNIONSÄNDRING AV PRODUKTSPECIFIKATION

”Jumilla”

PDO-ES-A0109-AM05

Datum för ansökan: 10 februari 2021

1.   Sökande och berättigat intresse

Consejo Regulador D.O. ”Jumilla” (kontrollorganet för ursprungsbeteckningen ”Jumilla”)

Förening som utgörs av samtliga vinodlare och vinanläggningar som odlar druvor och producerar, lagrar eller tappar vin som är avsett för eller berättigat till den skyddade ursprungsbeteckningen ”Jumilla”.

2.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen(ändringarna)

Produktens namn

Kategori av vinprodukt

Samband

Saluföringsbegränsningar

3.   Beskrivning av och motivering till ändringen

Förpackning inom det avgränsade geografiska området och borttagning av möjligheten att flytta otappat skyddat vin till vinanläggningar som inte omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen.

a)

Berörda rubriker i produktspecifikationen: 8. Tillämpliga krav

b)

Berörda avsnitt i det sammanfattande dokumentet: 9. Ytterligare villkor

Skäl

Detta är en unionsändring som omfattas av en av de kategorier som avses i artikel 14.1 i förordning (EU) 2019/33, närmare bestämt ökad begränsning av handeln med produkten.

I enlighet med artikel 4 i förordning (EU) 2019/33 motiveras ändringen enligt följande:

Kvalitetsrelaterade skäl

Produktionen av viner med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Jumilla” avslutas inte med processen att omvandla must till vin genom alkoholjäsning och andra kompletterande processer, utan i stället med förpackningen. Förpackningen måste således ses som slutskedet i produktionen av dessa viner, eftersom den innefattar andra oenologiska metoder som kan påverka de särskilda egenskaperna, nämligen filtrering, stabilisering och olika typer av korrigerande åtgärder. För att göra det färdiga vinet fylligare är det dessutom i många fall nödvändigt med en tids lagring på flaska, vilken sker i de certifierade vinanläggningarnas flaskställ.

Att vinet förut tillåtits lämna det avgränsade området otappat har gett många lärdomar, som onekligen hjälpt producenterna att inse hur betydelsefull detta slutskede är för vinproduktionen.

Denna ursprungsbeteckning blev erkänd i Spanien 1966. Precis som resten av sektorn har den under sin långa historia varit föremål för avsevärda framsteg i kvalitetskraven, i så hög grad att det numera är en förutsättning för kvaliteten att noggrant övervaka tappningen. Av den anledningen vill man i själva sektorn försäkra sig om att inget vin med rätten att bära namnet ”Jumilla” får frångå sådan övervakning. Det räcker att påpeka situationen för 20 år sedan, under säsongen 2000–2001, då 86 % av vinet med denna ursprungsbeteckning exporterades otappat jämfört med cirka 4 % i dagsläget.

Det är dessutom uppenbart att långväga eller långvarig transport ökar risken för förändringar av produkten, t.ex. genom oxidering eller temperaturförändringar, som påverkar kvaliteten negativt. Om sådana försändelser tillåts undergräver det kvaliteten.

Producenterna är också så pass medvetna om detta att den nuvarande volym otappat vin som släpps ut på marknaden utgör endast en bråkdel av den totala säljvolymen för den skyddade ursprungsbeteckningen.

För att helt och hållet skydda produktkvaliteten bör tappning utföras av de certifierade producenter som tillhör den skyddade ursprungsbeteckningen, dvs. inom det avgränsade området. Sådana producenter är direkt ansvariga för och drar nytta av produktens prestige, som i annat fall skulle kunna äventyras.

Ursprungsgaranti

Kontrollorganet är utsett av den behöriga spanska myndigheten och ackrediterat av det nationella ackrediteringsorganet enligt ISO 17065 om produktcertifiering, och det är aktivt inom det avgränsade områdets gränser. Det är nödvändigt med fullständig spårbarhet för att garantera råvarans och produktionens faktiska ursprung. Endast kontrollorganet får utföra dessa åtgärder, och det kan av logistiska och ekonomiska skäl inte besöka vinanläggningar i andra medlemsstater eller tredjeländer för att garantera ursprunget på det vin som tappas där.

När otappat vin skickas till aktörer utanför ursprungsbeteckningens tillämpningsområde tillhandahåller kontrollorganet en garanti i form av en fraktsedel som bekräftar produktens ursprung och att den överensstämmer med specifikationerna för ”Jumilla” fram till avsändningsplatsen. Det förekommer dock ingen efterföljande kontroll, så denna ursprungsgaranti förlorar sin betydelse med tanke på ändamålen med den skyddade ursprungsbeteckningen.

Samarbete med kontrollorganen i bestämmelseländerna föreskrivs i EU:s regler. Dock visar erfarenheten att detta är begränsat till sedvanliga kontroller som producenterna utför. Det sker ingen ordentlig kontroll utifrån kraven för tappningsfasen enligt den relevanta produktspecifikationen.

Mer specifikt måste det på varje flaska finnas en ursprungsgaranti i form av en kontrolletikett eller numrerad etikett. Aktörer som utför tappning utanför det avgränsade området har dock inte begärt sådana etiketter från kontrollorganet. Detta innebär att kontrolletiketter och numrerade etiketter inte används fastän det krävs i produktspecifikationen.

Situationen är ännu värre när tappningen äger rum i ett tredjeland, och ungefär 75 % av vinet ”Jumilla” som säljs otappat går till länder utanför EU. I dessa fall saknas det helt en mekanism för att utföra kontroller av dessa viner.

Dessutom är det omöjligt för kontrollorganet att veta hur sådana produkter hamnar på marknaden: under den skyddade ursprungsbeteckningens namn, under ett annat namn eller blandade med andra viner.

Kontroll över garantin

Före tillämpningen av denna ändring åtföljdes försändelser med otappat skyddat vin på den registrerade aktörens begäran av ett ursprungsintyg.

Av de skäl som fastställs ovan, utifrån erfarenheten samt mot bakgrund av den bristande kvalitetskontroll och övrig kontroll som försändelser med otappat vin kännetecknas av, tycks det olämpligt att fortsätta utfärda intyg för viner som inte kontrolleras innan de släpps ut på marknaden.

Exporten av otappat vin har gradvis minskat i volym med tiden, vilket också syns tydligt på aktuella siffror. Ett exempel är att det under säsongen 2010–2011 exporterades 20 704 hektoliter, omkring 25 % av produktionen. För säsongen 2019–2020 var siffran 8 939 hektoliter, cirka 4 % av produktionen. Hittills under säsongen 2021 har inga försändelser av otappat vin gjorts. Det gör det ännu mindre motiverat för det certifierande organet att försöka utföra kontroller, då volymerna är mycket små och vida utspridda över olika bestämmelseorter.

Dessutom tror kontrollorganet självt och dess behöriga myndighet att dessa viner i själva verket i slutändan släpps ut på marknaden utan den skyddade ursprungsbeteckningen ”Jumilla”. Därför behöver ingen av de producenter som tappar vin med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Jumilla” ändra på sina metoder, och deras intressen påverkas inte heller.

Ingen av de producenter som exporterar otappat vin har invändningar mot denna åtgärd, som har godkänts av samtliga vinanläggningar och vinodlare som tillhör ursprungsbeteckningen. Det gjordes inga invändningar under det nationella invändningsförfarandet för att godkänna denna ändring av produktspecifikationen.

Det nationella ackrediteringsorganet, som årligen reviderar kontrollorganets arbete, har kommenterat den bristande kontrollen över volymer som exporteras med kontrollorganets garanti. Denna ändring kommer även att lösa sådana problem, som skulle kunna undergräva kontrollorganets status som certifierande organ för vin.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

1.   Produktens namn

Jumilla

2.   Typ av geografisk beteckning

SUB – Skyddad ursprungsbeteckning

3.   Kategorier av vinprodukter

1.

Vin

3.

Likörvin

4.   Beskrivning av vinet eller vinerna

1.   Vita viner (”Jumilla” och ”Jumilla Dulce”)

Utseende: från stålgrått till topasfärgat. Klart och ljust.

Doft: färsk frukt. De söta vinerna kan ha inslag av torkad frukt.

Smak: balans mellan friskhet och sötma. De söta vinerna har mer sötma än friskhet.

Analytiska krav som inte ingår i tabellen överensstämmer med EU:s gällande vinlagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

11

Lägsta totala syrahalt

4 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

13,3

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

2.   Roséviner (”Jumilla” och ”Jumilla Dulce”)

KORTFATTAD BESKRIVNING

Utseende: från hallonrosa till blekt laxfärgat. Klart och ljust.

Doft: färsk frukt. Röda bär. De söta vinerna kan ha inslag av torkad frukt.

Smak: balanserad friskhet. De söta vinerna har mer sötma än friskhet.

Analytiska krav som inte ingår i tabellen överensstämmer med EU:s gällande vinlagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

11,5

Lägsta totala syrahalt

4 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

13,3

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

3.   Roséviner (Jumilla Monastrell)

KORTFATTAD BESKRIVNING

Utseende: från hallonrosa till blekt laxfärgat. Klart och ljust.

Doft: färsk frukt. Röda bär. De söta vinerna kan ha inslag av torkad frukt.

Smak: balanserad friskhet. De söta vinerna har mer sötma än friskhet.

Analytiska krav som inte ingår i tabellen överensstämmer med EU:s gällande vinlagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

12

Lägsta totala syrahalt

4 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

13,3

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

4.   Röda viner (Jumilla Monastrell)

KORTFATTAD BESKRIVNING

Utseende: från violett till tegelrött, söta viner kan vara ockrafärgade. Klart och ljust.

Doft: röda bär. Mörka bär. De söta vinerna har inslag av torkad frukt.

Smak: balanserad friskhet. Tanninrik. De söta vinerna har mer sötma än friskhet.

Analytiska krav som inte ingår i tabellen överensstämmer med EU:s gällande vinlagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

12,5

Lägsta totala syrahalt

4 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

13,3

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

5.   Röda viner (”Jumilla” och ”Jumilla Dulce”)

KORTFATTAD BESKRIVNING

Utseende: från violett till tegelrött, söta viner kan vara ockrafärgade. Klart och ljust.

Doft: röda bär. Mörka bär. De söta vinerna har inslag av torkad frukt.

Smak: balanserad friskhet. Tanninrik. De söta vinerna har mer sötma än friskhet.

Analytiska krav som inte ingår i tabellen överensstämmer med EU:s gällande vinlagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

12

Lägsta totala syrahalt

4 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

13,3

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

6.   Likörviner (tinto monastrell)

KORTFATTAD BESKRIVNING

Utseende: från körsbärsrött till ockrafärgat. Klart och ljust.

Doft: mörka bär. Torkad frukt.

Smak: mer sötma än friskhet. Tanninrik.

Analytiska krav som inte ingår i tabellen överensstämmer med EU:s gällande vinlagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

15

Lägsta totala syrahalt

 

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

5.   Vinframställningsmetoder

a.   Särskilda oenologiska metoder

Odlingsmetod

Extensiva eller intensiva odlingsmetoder kan tillämpas på vingårdar som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen ”Jumilla”.

Extensiv odling: för vinodlingar där planttätheten, på grund av marken, höjden, nederbörden eller andra miljöfaktorer, uppfyller följande jordbruksparametrar: Högst 1 900 plantor per hektar och minst 1 100 plantor per hektar.

Intensiv odling: för vinodlingar som i enlighet med olika miljöförhållanden uppfyller följande jordbruksparametrar: Planttätheten ligger mellan 3 350 och 1 500 plantor per hektar.

Druvorna skördas på ett sådant sätt att kvaliteten bibehålls. För viner som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen används endast friska och tillräckligt mogna druvor som håller minst 10,70 baumégrader för gröna druvor och 11 baumégrader för blå druvor.

Monastrelldruvor som ska användas till likörvin måste hålla minst 13 baumégrader vid skörd.

Vid pressning av must och vin anbringas ett tryck, vilket ger upphov till en högsta avkastning som, efter omvandling, inte får överstiga 74 liter färdigt vin per 100 kilogram druvor.

För att beräkna när lagringsprocesserna inleds ska den första dagen i oktober varje år betraktas som startdatum.

b.   Högsta avkastning

1.

Utbrett odlade blå sorter

5 000 kg druvor per hektar

37 hektoliter per hektar

2.

Utbrett odlade gröna sorter

5 625 kg druvor per hektar

41,62 hektoliter per hektar

3.

Intensiv odling

8 750 kg druvor per hektar

64,75 hektoliter per hektar

6.   Avgränsat geografiskt område

Produktionsområdet för viner som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen ”Jumilla” utgörs av landområden i kommunerna Jumilla, i provinsen Murcia, och Fuentealamo, Albatana, Ontur, Hellín, Tobarra och Montealegre del Castillo i provinsen Albacete.

7.   Huvudsakliga druvsorter

AIRÉN

CABERNET SAUVIGNON

CHARDONNAY

GARNACHA TINTA

GARNACHA TINTORERA

MACABEO – VIURA

MALVASÍA AROMÁTICA – MALVASÍA DE SITGES

MERLOT

MONASTRELL

MOSCATEL DE GRANO MENUDO

PEDRO XIMÉNEZ

PETIT VERDOT

SAUVIGNON BLANC

SYRAH

TEMPRANILLO – CENCIBEL

VERDEJO

8.   Beskrivning av samband

8.1.   Vin

Den viktigaste druvan är monastrell, en mycket tålig sort som är perfekt anpassad till områdets ogynnsamma väderförhållanden med torka, mycket varma somrar och vårfrost. Den ger fylliga och köttiga viner med hög alkoholhalt, mycket friskhet, en karakteristisk arom av mogen frukt och väl integrerad strävhet.

De andra godkända sorterna kompletterar på ett utmärkt sätt monastrell och stabiliserar färgen, tillför friskhet och förbättrar lagringskapaciteten, samtidigt som alla aromer bringas i perfekt samklang.

8.2.   Likörviner

Dessa viner tillverkas av monastrelldruvor, och färgintensiteten är medelhög till mycket hög, och eventuellt nästan ogenomskinlig, till följd av de höga temperaturer som kännetecknar området.

9.   Väsentliga ytterligare villkor (förpackning, märkning, andra krav)

Märkning

Rättslig ram:

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Kompletterande bestämmelser om märkning

Beskrivning av villkoret:

Namnet på den skyddade ursprungsbeteckningen ska tydligt anges på etiketterna, i ett typsnitt som är minst 3 mm och högst 10 mm högt.

Orden ”Denominación de Origen Protegida” eller ”Denominación de Origen” ska anges bredvid namnet, i ett typsnitt som är minst 2 mm högt, men alltid mindre än det åtföljande namnet på den skyddade ursprungsbeteckningen.

Andra hänvisningar fastställs i allmän lagstiftning om vinmärkning och i kontrollorganets särskilda gällande regler och föreskrifter om märkning.

Förpackningarna ska förses med kvalitetsmärkningar, kontrolletiketter eller numrerade etiketter som utfärdats av kontrollorganet. Vintillverkaren ska anbringa dessa så att de är väl synliga på förpackningen och inte kan återanvändas.

Transport av viner

Rättslig ram

För en organisation som förvaltar skyddade ursprungsbeteckningar/skyddade geografiska beteckningar, när medlemsstaterna föreskriver detta.

Typ av ytterligare villkor

Förpackning i det avgränsade geografiska området

Beskrivning av villkoret

Det skyddade vinet måste förpackas uteslutande på anläggningar belägna inom produktionsområdet för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Jumilla”.

För att säkerställa att ursprungsbeteckningen används på rätt sätt måste alla skyddade viner sändas i förpackning.

Produktionen av viner med ursprungsbeteckningen avslutas inte med processen att omvandla must till vin genom alkoholjäsning och andra kompletterande processer, utan i stället med förpackningen. Förpackningen måste således ses som slutskedet i produktionen av dessa viner, eftersom den innefattar andra oenologiska metoder som kan påverka de särskilda egenskaperna, nämligen filtrering, stabilisering och olika typer av korrigerande åtgärder. För att göra det färdiga vinet fylligare är det dessutom i många fall nödvändigt med en tids lagring på flaska. Det är dessutom uppenbart att långväga eller långvarig transport ökar risken för förändringar av produkten, t.ex. genom oxidering eller temperaturförändringar, som påverkar kvaliteten negativt. För att bevara vinets kvalitet är det därför nödvändigt att tappa det inom den skyddade ursprungsbeteckningens avgränsade område.

Kontrollorganet är utsett av den behöriga spanska myndigheten och ackrediterat av det nationella ackrediteringsorganet enligt ISO 17065 om produktcertifiering. När det gäller volymer av otappat vin som sänds ut till aktörer utanför det avgränsade området, kan kontrollorganet garantera ursprung och överensstämmelse med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Jumilla” endast fram till avsändningsplatsen. Av logistik- och kostnadsskäl kan kontrollorganet dock inte arbeta i bestämmelseländer, där de nationella behöriga myndigheterna i praktiken inte heller utför kontroller. Omkring 75 % av försändelserna av otappat vin går till tredjeländer. Kontrollorganet vet följaktligen inte på vilket sätt dessa viner släpps ut på marknaden. Vad det däremot vet är att kontrolletiketter eller numrerade etiketter inte används på flaskorna enligt kraven, eftersom de aktörer som utför tappningen inte har begärt sådana. Därför bör tappning som inbegriper den skyddade ursprungsbeteckningen ”Jumilla” inte förekomma utanför det avgränsade området. För att garantera ursprunget och slå vakt om kontrollen är det alltså nödvändigt att allt vin tappas inom det avgränsade området.

Länk till produktspecifikationen

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/pcdopjumillamodificacionmayoram05limpio_tcm30-556674.pdf


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.