Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 29 september 1999. - L. Nederhoff & Zn. mot Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Rijnland. - Begäran om förhandsavgörande: Raad van State - Nederländerna. - Miljö - Direktiven 76/464/EEG, 76/769/EEG och 86/280/EEG - Begreppet "utsläpp" - Möjlighet för en medlemsstat att vidta strängare åtgärder än de som anges i direktiv 76/464/EEG - Inverkan av direktiv 76/769 på en sådan åtgärd. - Mål C-232/97.Rättsfallssamling 1999 s. I-06385Sammanfattning

Nyckelord1 Miljö - Vattenföroreningar - Direktiv 76/464 - Begreppet utsläpp i den mening som avses i artikel 1.2 d i direktivet - Förorening från betydande källor, inklusive källor som förekommer i stort antal och diffusa källor, som avses i artikel 5.1 i direktiv 86/280 - Omfattas inte - En persons utplacerande i ytvatten av träpålar som behandlats med kreosot

(Rådets direktiv 76/464, artikel 1.2 d och 86/280, artikel 5.1)

2 Miljö - Vattenföroreningar - Direktiv 76/464 - Utfärdande av utsläppstillstånd - Medlemsstaternas möjlighet att ställa ytterligare krav som inte föreskrivs i direktivet för att utfärda utsläppstillstånd - Räckvidd

(Rådets direktiv 76/464)

3 Tillnärmning av lagstiftning - Begränsning av användning och utsläppande på marknaden av farliga ämnen och preparat - Direktiv 76/769, i dess lydelse enligt direktiv 94/60 - Användning av kreosot - Ansökan om tillstånd - Bedömningskriterier - Fastställs av medlemsstaterna

(Rådets direktiv 76/769, i dess lydelse enligt direktiv 94/60)

Sammanfattning1 Begreppet "utsläpp" i artikel 1.2 d i direktiv 76/464 om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö skall tolkas så, att det inte omfattar förorening från betydande källor, inklusive källor som förekommer i stort antal och diffusa källor, som avses i artikel 5.1 i direktiv 86/280 om gränsvärden och kvalitetsmål för utsläpp av vissa farliga ämnen som ingår i förteckning I i bilagan till direktiv 76/464.

Begreppet "utsläpp" i ovannämnda bestämmelse i direktiv 76/464 avser varje handling som kan tillskrivas en person och som innebär tillförsel, direkt eller indirekt, till de vatten som direktivet är tillämpligt på, av något av de farliga ämnen som anges i förteckning I eller II i bilagan till direktivet. Begreppet "förorening" från betydande källor, inklusive källor som förekommer i stort antal och diffusa källor, i artikel 5.1 i direktiv 86/280 avser de fall då föroreningen, just på grund av att den är diffus, inte kan tillskrivas en person och under dessa omständigheter inte heller kan bli för föremål för ett förhandstillstånd.

Härav följer att en persons utplacerande i ytvatten av träpålar som behandlats med kreosot omfattas av begreppet "utsläpp" i artikel 1.2 d i direktiv 76/464 och att urlakning av kreosot ur träpålar som har placerats i ytvatten, då den förorening som ämnet orsakar kan tillskrivas en person, inte omfattas av begreppet "betydande källor (inklusive källor som förekommer i stort antal och diffusa källor)" i artikel 5.1 i direktiv 86/280.

2 Direktiv 76/464 om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö tillåter medlemsstaterna att ställa ytterligare krav som inte föreskrivs i direktivet för att utfärda ett utsläppstillstånd, i syfte att skydda gemenskapens vattenmiljö mot förorening som orsakas av vissa farliga ämnen. Skyldigheten att försöka finna eller att välja alternativa lösningar som har en mindre betydande inverkan på miljön utgör ett sådant krav, även om det kan få till följd att det blir omöjligt, eller möjligt endast i särskilda undantagsfall, att utfärda ett sådant tillstånd.

3 De begränsande villkor som föreskrivs för användningen av kreosot i punkt 32 i bilaga 1 till direktiv 76/769 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar), i dess lydelse enligt direktiv 94/60, utgör inte hinder för att en medlemsstats behöriga myndighet, vid prövning av ansökningar om tillstånd rörande tillförsel, till ytvatten, av professionella användare, av trä som behandlats med detta ämne, tillämpar bedömningskriterier som gör användningen av sådant trä omöjlig, eller möjlig endast i särskilda undantagsfall.