Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 15 mars 2012 –

Kommissionen mot Polen

(mål C‑46/11)

”Fördragsbrott – Direktiv 92/43/EEG – Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter – Otillräckligt skydd för vissa arter, särskilt för utter (Lutra lutra)”

1.                     Miljö – Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter – Direktiv 92/43 – Medlemsstaternas genomförande – Genomförande utan lagstiftning – Otillåtet – Genomförande genom administrativ praxis – Otillräckligt (Artikel 288 tredje stycket FEUF; rådets direktiv 92/43) (se punkterna 26–28 och 41)

2.                     Miljö – Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter – Direktiv 92/43 – Skyddet av arter – Undantag – Restriktiv tolkning (Rådets direktiv 92/43, artiklarna 12–16) (se punkterna 29, 31 och 42)

3.                     Miljö – Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter – Direktiv 92/43 – Skyddet av arter – Undantag – Nationell lagstiftning som tillåter åtgärder som påverkar en skyddad art under sådana omständigheter som inte är berättigade enligt artikel 16 – Lagstiftning som inte uppfyller villkoren för tillämpning av de undantag som föreskrivs i direktivet (Rådets direktiv 92/43, artiklarna 12 och 16) (se punkt 56)

Saken

Fördragsbrott – Åsidosättande av artikel 16.1 i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, s. 7; svensk specialutgåva, område 15, volym 11, s. 114) – Otillräckligt skydd för vissa arter, särskilt för utter ( Lutra lutra).

Domslut

1)

Republiken Polen har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 16.1 i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter genom att inte på ett korrekt sätt genomföra de villkor som uppställs i denna bestämmelse för tillämpning av undantag.

2)

Republiken Polen ska ersätta rättegångskostnaderna.