Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 75/440/EEG av den 16 juni 1975 om den kvalitet som krävs på det ytvatten som är avsett för framställning av dricksvatten i medlemsstaternaEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 194 , 25/07/1975 s. 0026 - 0031

"Grekisk specialutgåva

" Område 15 Volym 1 s. 0080

Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 1 s. 0123

Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 1 s. 0123

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 1 s. 0232

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 1 s. 0232

DE L 328 25/07/1975 P. 0034-0039RÅDETS DIREKTIV av den 16 juni 1975 om den kvalitet som krävs på det ytvatten som är avsett för framställning av dricksvatten i medlemsstaterna (75/440/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 och 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Den ökande användningen av vattenresurser för uttag av vatten avsett för mänsklig konsumtion gör det nödvändigt att minska föroreningen av vattnet och att skydda det mot ytterligare försämring.

Det är nödvändigt att skydda allmänhetens hälsa och att, för detta syfte, övervaka det ytvatten som avses användas för uttag av dricksvatten samt reningen av sådant vatten.

Skillnader i de bestämmelser om kvalitetskrav på ytvatten som avses användas för uttag av dricksvatten som redan tillämpas eller är under utarbetande i de olika medlemsstaterna kan skapa ojämlika konkurrensvillkor och sålunda direkt påverka den gemensamma marknadens funktion. Det är därför nödvändigt att närma lagarna på detta område till varandra i enlighet med artikel 100 i fördraget.

Det förefaller nödvändigt att denna tillnärmning av lagstiftningen åtföljs av gemenskapsåtgärder för att genom mer omfattande bestämmelser uppnå ett av gemenskapens mål beträffande miljöskydd och förbättring av livskvaliteten. Vissa särskilda bestämmelser bör därför fastställas för att möjliggöra detta. Eftersom fördraget inte ger de nödvändiga befogenheterna för detta bör artikel 235 i fördraget åberopas.

I Europeiska gemenskapernas aktionsprogram för miljön(3) föreskrivs att gemensamma kvalitetsmål skall upprättas med avseende på de krav som miljön skall motsvara, bland annat angivande av vattenparametervärden, inklusive ytvatten som används för framställning av dricksvatten.

Utarbetandet av gemensamma minimikrav på kvaliteten på det ytvatten som avses användas för uttag av dricksvatten utesluter varken strängare krav när sådant vatten används på annat sätt eller de krav som kan ställas med hänsyn till det akvatiska livet.

Det kommer att bli nödvändigt att med hänvisning till nyvunnen teknisk och vetenskaplig kunskap ompröva de parametervärden som anger kvaliteten på ytvatten som används för uttag av dricksvatten.

För närvarande utarbetas metoder för provtagning av vatten och för mätning av de parametervärden som anger de fysiska, kemiska och mikrobiologiska egenskaperna för ytvatten som avses användas för uttag av dricksvatten. Dessa metoder skall omfattas av ett direktiv som skall antas fortast möjligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv gäller de kvalitetskrav som sött ytvatten som används eller är avsett att användas för uttag av dricksvatten, i fortsättningen benämnt ytvatten, måste uppfylla efter det att lämplig behandling har utförts. Grundvatten, bräckvatten och vatten som är avsett att tillföras markens grundvattenskikt skall inte omfattas av detta direktiv.

2. Vid tillämpningen av detta direktiv skall allt ytvatten som är avsett för mänsklig konsumtion och som levereras via distributionsnät till allmänheten anses vara dricksvatten.

Artikel 2

Vid tillämpningen av detta direktiv skall ytvatten, beroende på gränsvärden indelas i tre grupper, A1, A2 och A3, som motsvarar de standardmetoder för behandling som beskrivs i bilaga 1. Grupperna motsvarar tre olika kvaliteter av ytvatten vars olika fysiska, kemiska och mikrobiologiska egenskaper anges i tabellen i bilaga 2.

Artikel 3

1. För samtliga provtagningspunkter eller för varje individuell provtagningspunkt skall medlemsstaterna för samtliga parametrar i bilaga 2 fastställa de värden som skall gälla för ytvatten.

Beträffande de parametrar för vilka inget värde anges i bilaga 2 får medlemsstaterna avstå från att fastställa de värden som avses i första stycket i avvaktan på att dessa värden fastställs i enlighet med förfarandet i artikel 9.

2. De värden som fastställs i enlighet med punkt 1 får inte vara mindre stränga än de som anges i spalterna märkta "I" i bilaga 2.

3. Medlemsstaterna skall sträva efter att, om inte annat följer av artikel 6, tillämpa de värden som anges i spalterna märkta "G" i bilaga 2 som riktlinjer, oavsett om det finns ett motsvarande värde i spalterna märkta "I" i den bilagan.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att ytvatten uppfyller de krav på värden som fastställs enligt artikel 3. Varje medlemsstat skall tillämpa detta direktiv utan åtskillnad mellan nationella vatten och gränsöverskridande vatten.

2. I enlighet med målen för detta direktiv skall medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa en fortlöpande förbättring av miljön. För detta ändamål skall de utarbeta en systematisk åtgärdsplan som innehåller en tidtabell för förbättringen av ytvatten, särskilt för sådant i grupp A3. De nationella programmen skall ge avsevärda förbättringar i detta hänseende under de närmaste tio åren.

Den tidtabell som avses i första stycket skall utarbetas med hänsyn till behovet att förbättra miljökvaliteten, och i synnerhet vattenkvaliteten, samt med hänsyn till de ekonomiska och tekniska begränsningar som finns eller som kan uppstå inom gemenskapens olika regioner.

Kommissionen skall genomföra en grundlig granskning av de planer som avses i första stycket, inklusive tidtabellerna, och skall, om nödvändigt, överlämna lämpliga förslag till rådet.

3. Ytvatten med fysiska, kemiska och mikrobiologiska egenskaper som inte uppfyller de obligatoriska gränsvärden som motsvarar reningstyp A3 får inte användas för uttag av dricksvatten. Vatten av sådan lägre kvalitet får dock utnyttjas under speciella omständigheter om lämpliga processer - inklusive blandning - används för att förbättra vattnets kvalitetsegenskaper så mycket att kvalitetsnormerna för dricksvatten uppfylls. Kommissionen skall meddelas om skälen för sådana undantag, vilka skall göras med hänvisning till en plan för hantering av vattenresurserna för det berörda området, snarast möjligt för befintliga anläggningar och på förhand för nya anläggningar. Kommissionen skall granska dessa skäl ingående och om så erfordras överlämna lämpliga förslag till rådet.

Artikel 5

1. Vid tillämpningen av artikel 4 skall ytvatten anses uppfylla de relevanta parameterkraven om prover av vatten som har tagits med regelbundna intervall vid samma provtagningspunkt och använts för uttag av dricksvatten visar att det uppfyller parametervärdena för ifrågavarande vattenkvalitet

- i 95 % av proverna för parametrar enligt spalterna märkta "I" i bilaga 2,

- i 90 % av proverna för samtliga andra fall, och för de 5 eller 10 % av proverna som inte uppfyller kraven gäller att

a) vattnet inte får avvika från det aktuella parametervärdet med mer än 50 %, med undantag för temperatur, pH, löst syre och mikrobiologiska parametrar,

b) det inte får medföra fara för folkhälsan,

c) efterföljande vattenprover tagna vid statistiskt lämpliga intervaller inte får avvika från de relevanta parameter-värdena.

2. I avvaktan på en gemenskapspolitik på detta område skall provtagningsfrekvensen och analysen av varje parameter samt mätmetoderna anges av de behöriga nationella myndigheterna med beaktande av den uttagna vattenvolymen, uttagens omfattning, betjänad befolkningsmängd, de risker som vattnets kvalitet medför samt av säsongsmässiga variationer i kvaliteten.

3. Värden som är högre än de som avses i punkt 2 skall inte beaktas vid beräkningen av de procenttal som avses i punkt 1 om de beror på översvämningar, naturkatastrofer eller onormala väderförhållanden.

4. Med provtagningsplats avses den plats där ytvattnet utvinns innan det vidarebefordras till reningsanläggningen.

Artikel 6

Medlemsstaterna får när som helst fastställa strängare värden för ytvatten än de som fastställs i detta direktiv.

Artikel 7

Genomförandet av åtgärder som har beslutats enligt detta direktiv får inte under några förhållanden direkt eller indirekt medföra att ytvattnets aktuella kvalitet försämras.

Artikel 8

Bestämmelserna i detta direktiv får åsidosättas

a) vid översvämning eller andra naturkatastrofer,

b) i fråga om vissa parametrar märkta (O) i bilaga 2 vid exceptionella meteorologiska eller geografiska förhållanden,

c) om ytvatten berikas på naturlig väg med vissa ämnen och på detta sätt kommer att överskrida de gränsvärden som har fastställts för grupperna A1, A2 och A3 i tabellen i bilaga 2, och i fråga om ytvatten i grunda sjöar eller praktiskt taget stillastående vatten, för parametrarna märkta med asterisk i tabellen i bilaga 2; åsidosättandet gäller endast för sjöar som inte är djupare än 20 meter och vars vattenutbyte tar längre tid än ett år samt under förutsättning att avloppsvatten inte släpps ut i vattenmassan.

Naturlig berikning avser den process genom vilken en viss vattenmassa, utan mänsklig påverkan, erhåller vissa ämnen från marken.

De undantag som föreskrivs i första stycket får under inga omständigheter åsidosätta kravet på skydd av folkhälsan.

Om en medlemsstat åsidosätter bestämmelserna i detta direktiv skall den omedelbart meddela kommissionen detta med uppgift om skälen och den förväntade tidsperioden.

Artikel 9

De numeriska värden och den parameterförteckning i bilaga 2 som anger de fysiska, kemiska och mikrobiologiska egenskaperna hos ytvatten får revideras på begäran av en medlemsstat eller efter förslag från kommissionen om den tekniska och vetenskapliga kunskapen om behandlingsmetoder förbättras eller om dricksvattennormerna förändras.

Artikel 10

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom två år efter dagen för anmälan. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 11

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 16 juni 1975.

På rådets vägnar

R. RYAN

Ordförande

(1) EGT nr C 62, 30.5.1974, s. 7.

(2) EGT nr C 109, 19.9.1974, s. 41.

(3) EGT nr C 112, 20.12.1973, s. 3.

BILAGA I

Definition av standardbehandlingsmetoder för framställning av dricksvatten från ytvatten av grupperna A1, A2 och A3

Grupp A1

Enkel fysisk behandling och desinfektion, t ex snabbfiltrering och desinfektion.

Grupp A2

Normal fysisk och kemisk behandling samt desinfektion, t ex för-klorering, koagulering, flockning, dekantering, filtrering, desinfektion (avslutande klorering).

Grupp A3

Intensiv fysisk och kemisk behandling, utökad rening och desinfektion, t ex för-klorering till "breakpoint", koagulering, flockning, dekantering, filtrering, adsorption (aktivt kol), desinfektion (ozon, avslutande klorering).

BILAGA 2

Karakteristik hos ytvatten avsett för uttag av dricksvatten

>Plats för tabell>