Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31970L0156.pdf

31970L0156

Rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 042 , 23/02/1970 s. 0001 - 0015

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 1 s. 0120

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1970(I) s. 0082

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 1 s. 0120

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1970(I) s. 0096

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 1 s. 0046

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 1 s. 0174

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 1 s. 0174RÅDETS DIREKTIV av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (70/156/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

I varje medlemsstat måste motorfordon avsedda för transport av gods eller passagerare uppfylla vissa obligatoriska tekniska krav. Sådana krav är olika i olika medlemsländer och utgör således ett hinder för handeln inom Europeiska ekonomiska gemenskapen.

Sådana hinder för upprättandet av en väl fungerande, gemensam marknad kan minskas och även undanröjas om alla medlemsstater antar samma krav, antingen som tillägg till eller i stället för deras befintliga lagstiftning.

Det är praxis att medlemsstaterna kontrollerar att fordonen uppfyller gällande tekniska krav innan de släpps ut på marknaden; denna kontroll utförs på fordonstyper.

Harmoniserade tekniska krav som gäller enskilda delar av eller egenskaper hos ett fordon bör specificeras i särdirektiv.

På gemenskapens nivå är det nödvändigt att införa ett förfarande för typgodkännande av varje fordonstyp. Dels för kontroll av att ovanstående krav är uppfyllda, dels för att varje medlemsstat skall kunna erkänna kontroller som utförts av andra medlemsstater.

Genom förfarandet skall varje medlemsstat kunna säkerställa att en fordonstyp har utsatts för de kontroller som fastställs i särdirektiv och anges i typgodkännandeintyget. Vidare skall förfarandet göra det möjligt för tillverkarna att fylla i ett intyg om överensstämmelse för alla fordon som överensstämmer med en godkänd typ. Ett fordon som åtföljs av ett sådant intyg måste av alla medlemsstater anses vara i överensstämmelse med landets egna författningar. Varje medlemsstat bör upplysa övriga medlemsstater om erhållna resultat genom att sända ett ifyllt exemplar av typgodkännandeintyget för varje fordonstyp som har godkänts.

I ett övergångsskede måste det vara möjligt att bevilja typgodkännande grundat på gemenskapens krav allt eftersom särdirektiv om olika fordonsdelar och egenskaper träder i kraft, medan nationella krav fortfarande är giltiga för delar och egenskaper som inte omfattas av sådana direktiv.

Utan att det inverkar på tillämpningen av artiklarna 169 och 170 i fördraget är det lämpligt att, inom ramen för samarbetet mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter, fastställa bestämmelser i syfte att lösa tvister av teknisk natur om överensstämmelse mellan serietillverkade fordon och en godkänd typ.

Ett fordon kan överensstämma med en godkänd typ men ändå ha vissa egenskaper som kan utgöra en fara för trafiksäkerheten, det är därför tillrådligt att föreskriva ett lämpligt förfarande som undanröjer sådana risker.

Den tekniska utvecklingen kräver snabb anpassning av de tekniska krav som anges i särdirektiven. För att underlätta genomförandet av lämpliga åtgärder i detta syfte bör ett förfarande införas som upprättar ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom Kommittén för anpassning till teknisk utveckling av direktiv om avskaffande av tekniska handelshinder inom motorfordonssektorn.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1 Definitioner

Artikel 1

I detta direktiv avses med fordon dels varje motordrivet fordon som är avsett att användas på väg, med eller utan karosseri, som har minst fyra hjul och som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 25 km/tim, dels släpvagnar till dessa fordon. Spårbundna fordon samt jordbrukstraktorer och lantbruksmaskiner är undantagna.

Artikel 2

I detta direktiv avses med

a) nationellt typgodkännande: ett administrativt förfarande som kallas

- "agréation par type" och "aanneming" i belgisk lagstiftning,

- "allgemeine Betriebserlaubnis" i tysk lagstiftning,

- "réception par type" i fransk lagstiftning,

- "omologazione" eller "approvazione del tipo" i italiensk lagstiftning,

- "agréation" i luxemburgsk lagstiftning,

- "typegoedkeuring" i nederländsk lagstiftning,

b) EEG-typgodkännande: det förfarande genom vilket en medlemsstat intygar att en fordonstyp uppfyller de tekniska kraven enligt särdirektiven och de kontrollkrav som anges i EEG-typgodkännandeintyget. En mall för detta intyg finns i bilaga 2.

KAPITEL II EEG-typgodkännande av fordon

Artikel 3

En ansökan om EEG-typgodkännande skall lämnas in till en medlemsstat av tillverkaren eller hans representant. Ansökan skall åtföljas av ett tekniskt underlag, enligt mallen i bilaga 1, och av de handlingar som anges där. En ansökan för en och samma fordonstyp får inte lämnas in till mer än en medlemsstat.

Artikel 4

1. En medlemsstat skall godkänna alla fordonstyper som uppfyller följande villkor:

a) Fordonstypen måste överensstämma med specifikationerna i det tekniska underlaget.

b) Fordonstypen måste vid kontroll uppfylla de krav som anges i mallen för typgodkännandeintyget enligt artikel 2 b.

2. Den medlemsstat som har beviljat typgodkännande skall vidta nödvändiga åtgärder för att kontrollera, i den utsträckning som är nödvändig och vid behov i samarbete med behöriga myndigheter i andra medlemsstater, att serietillverkade fordon överensstämmer med den godkända typen. Sådan kontroll skall begränsas till stickprov.

Varje medlemsstat skall utfärda ett fullständigt ifyllt typgodkännandeintyg för varje fordonstyp som godkänns av denna.

Artikel 5

1. De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat skall till de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna inom en månad sända ett exemplar av det tekniska underlaget och godkännandeintyget för varje fordonstyp som de godkänner eller vägrar att godkänna.

2. För varje fordon som tillverkas i överensstämmelse med den godkända typen skall tillverkaren eller hans representant i registreringslandet utfärda ett intyg om överensstämmelse, enligt mallen i bilaga 3.

3. Medlemsstaternas har dock rätt att, i syfte att beskatta ett fordon eller för att utfärda dess registreringshandlingar, begära att uppgifter som inte ingår i bilaga 3 skall anges i intyget om överensstämmelse. Detta under förutsättning att uppgifterna uttryckligen anges i det tekniska underlaget eller kan härledas därifrån med en enkel beräkning.

Artikel 6

1. Den medlemsstat som har beviljat ett EEG-typgodkännande måste vidta åtgärder som säkerställer att den blir underrättad, om produktionen upphör eller om uppgifterna i det tekniska underlaget ändras.

2. Om medlemsstaten bedömer att en sådan ändring inte utgör skäl för en ändring av det befintliga typgodkännandeintyget eller för utfärdande av ett nytt typgodkännandeintyg, skall de behöriga myndigheterna i denna medlemsstat upplysa tillverkaren om detta och de skall regelbundet sända kopior om ändringar som gäller det tekniska underlag som redan har sänts ut.

3. Om medlemsstaten finner att en ändring av ett tekniskt underlag utgör skäl till nya kontroller eller nya provningar, och att det därför är nödvändigt att ändra det befintliga typgodkännandeintyget eller utfärda ett nytt intyg, skall de behöriga myndigheterna i denna stat upplysa tillverkaren om detta. Vidare skall, senast en månad efter utfärdandet av sådana handlingar, dessa sändas till de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna.

4. Om ett typgodkännande ändras eller ersätts, eller inte längre är giltigt på grund av att fordonstypen ifråga inte längre tillverkas, skall de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som beviljade typgodkännandet inom en månad upplysa de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna om chassinumret för det sista fordon som tillverkats i enlighet med det gamla typgodkännandet och, i fall då detta är tillämpligt, om serienummer för det första fordon som tillverkats enligt det nya eller ändrade typgodkännandeintyget.

Artikel 7

1. Ingen medlemsstat får vägra att registrera ett nytt fordon eller förbjuda att det saluförs, tas i bruk eller används av skäl som hänför sig till dess konstruktion eller funktion, om ett intyg om överensstämmelse åtföljer fordonet.

2. Ett sådant intyg får dock inte hindra en medlemsstat från att vidta sådana åtgärder mot fordon vilka inte överensstämmer med den godkända typen.

Ett fordon anses inte överensstämma med den godkända typen om det avviker från det tekniska underlaget och om avvikelsen inte har godkänts i enlighet med artikel 6.2 eller 6.3 av den medlemsstat som beviljat typgodkännandet. Ett fordon skall inte anses avvika från den godkända typen om toleranser som medgetts i särdirektiv inte har överskridits.

Artikel 8

1. Om den medlemsstat som har beviljat EEG-typgodkännandet finner att ett antal fordon med intyg om överensstämmelse inte överensstämmer med den godkända typen, skall denna stat vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att serietillverkade exemplar överensstämmer med den godkända typen. De behöriga myndigheterna i denna stat skall upplysa motsvarande myndigheter i de andra medlemsstaterna om de åtgärder som vidtagits, vilket om så är påkallat kan leda till att EEG-typgodkännandet återkallas.

Myndigheterna skall vidta motsvarande åtgärder om de från de behöriga myndigheterna i en annan medlemsstat får upplysningar om sådan bristande överensstämmelse.

2. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna skall inom en månad upplysa varandra om varje återkallelse av ett EEG-typgodkännande och om skälen för återkallelsen.

3. Om den medlemsstat som har beviljat EEG-typgodkännande bestrider den påpekade avvikelsen, skall de berörda medlemsstaterna sträva efter att bilägga tvisten.

Kommissionen skall fortlöpande informeras och, vid behov, hålla överläggningar för att nå en överenskommelse.

Artikel 9

Om en medlemsstat finner att fordon av en viss typ äventyrar trafiksäkerheten trots att det för dessa fordon finns ett i behörig ordning utfärdat intyg om överensstämmelse, har medlemsstaten rätt att under högst 6 månader vägra registrera dem eller att förbjuda att de saluförs, tas i bruk eller används inom statens territorium. Medlemsstaten skall genast upplysa övriga medlemsstater och kommissionen om detta samt ange skälen för sitt beslut.

KAPITEL III Övergångsbestämmelser

Artikel 10

1. När detta direktiv har trätt i kraft och nödvändiga särdirektiv för utfärdande av EEG-typgodkännande blir tilllämpliga skall följande gälla:

- Nationella typgodkännanden skall grundas på harmoniserade, tekniska EEG-krav i stället för motsvarande nationella krav, om den sökande begär detta.

- Den berörda medlemsstaten skall utfärda de delar av typgodkännandet som anges i artikel 2 b efter ansökan från en tillverkare eller hans representant och efter inlämnandet av det tekniska underlaget som avses i artikel 3. En kopia av intyget skall utfärdas för sökanden. Andra medlemsstater som också får en ansökan om nationellt typgodkännande avseende samma typ av fordon skall godta denna kopia som bevis på att de föreskrivna kontrollerna har genomförts.

2. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel skall upphävas så snart alla krav som är nödvändiga för beviljande av EEG-typgodkännande har trätt i kraft.

KAPITEL IV Allmänna och avslutande bestämmelser

Artikel 11

Varje ändring som behövs för att anpassa

- bilaga 1, 2 och 3 i detta direktiv, eller

- de närmare bestämmelser som har tagits in i särdirektiv enligt bilaga 2

till den tekniska utvecklingen skall beslutas med tillämpning av det förfarande som anges i artikel 13.

Artikel 12

1. En kommitté för anpassning till teknisk utveckling av direktiv om avskaffande av tekniska handelshinder inom motorfordonssektorn (i fortsättningen benämnd "kommittén") inrättas härmed. Den skall bestå av representanter för medlemsstaterna och ha en representant för kommissionen som ordförande.

2. Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

Artikel 13

1. När det förfarande skall tillämpas som anges i denna artikel, skall ärendet hänskjutas till kommittén av ordföranden, antingen på hans eget initiativ eller på begäran av en företrädare för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall till kommittén lämna ett förslag om åtgärder som skall beslutas. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande ärendet är. Kommitténs beslut skall fattas med en majoritet av tolv röster, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt artikel 148.2 i fördraget. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall anta förslaget, om det har tillstyrkts av kommittén.

b) Om förslaget inte har tillstyrkts av kommittén eller om den inte avger något yttrande, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet åtgärder. Rådet skall besluta med kvalificerad majoritet.

c) Om rådet inte fattar beslut inom tre månader efter det att förslaget har lämnats, skall kommissionen besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 14

Varje beslut som fattas enligt föreskrifter meddelade vid tillämpningen av detta direktiv och som innebär att godkännande vägras eller återkallas, att registrering vägras eller att försäljning förbjuds, skall ange i detalj de skäl på vilka beslutet grundas. Den berörda parten skall underrättas om beslutet och samtidigt upplysas om vilka möjligheter till prövning av beslutet som står till buds inom ramen för medlemsstaternas lagstiftning och inom vilken tid prövning skall begäras.

Artikel 15

1. Medlemsstaterna skall inom 18 månader efter dagen för anmälan av detta direktiv sätta i kraft de bestämmelser som krävs för att följa direktivet och de skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall se till att texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv överlämnas till kommissionen.

Artikel 16

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 februari 1970.

På rådets vägnar

P. HARMEL

Ordförande

(1) EGT nr C 160, 18.12.1969, s. 7.

(2) EGT nr C 48, 16.4.1969, s. 14.

BILAGA 1

MALL FÖR TEKNISKT UNDERLAG (a)

0. ALLMÄNT

0.1. Fabrikat (företagsnamn)

0.2. Typ och handelsbeteckning (eventuella varianter anges)

0.3. Sort

0.4. Fordonskategori (b)

0.5. Tillverkarens namn och adress

0.6. Namn och adress till tillverkarens representant (om sådan finns)

0.7. Placering av föreskrivna skyltar, uppgifter och fastsättningsmetod

0.7.1. på chassiet

0.7.2. på karosseriet

0.7.3. på motorn

0.8. Serienummer på chassi av denna typ startar från nr...

1. ALLMÄNNA UPPGIFTER OM FORDONETS KONSTRUKTION

(bifoga fotografier som visar i ¾ vy fordonet snett framifrån respektive snett bakifrån)

(bifoga måttskiss av hela fordonet)

1.1. Antal axlar och hjul (i tillämpliga fall, antal larvfötter eller band)

1.1.1. antal axlar med dubbla hjul (om tillämpligt)

1.2. Drivhjul (antal, placering, koppling till andra axlar)

1.3. Chassi (om sådant finns) (översiktsritning)

1.4. Material i sidobalkar (c)

1.5. Motorns placering och läge

1.6. Förarhytt (frambyggd, halvframbyggd eller normal)

2. VIKTER OCH MÅTT (d) (i mm och kg)

2.1. Hjulbas (vid full last) (e)

2.1.1. För påhängsvagnar: centrumavståndet mellan kopplingstappen och den främre bakaxeln

2.2. För dragfordon:

2.2.1. Vändskivans placering (max. och min.) (f)

2.2.2. Högsta höjd för vändskiva (standardiserad) (g)

2.2.3. Avstånd mellan hyttens baksida och bakaxeln

2.2.3.1. Avstånd mellan hyttens baksida och bakaxeln(-arna) (för chassi med hytt)

2.2.3.2. Avstånd mellan rattens bakre del och bakaxeln(-arna) (för rent chassi)

2.3. Spårvidd för resp. axel (h)

2.4. Fordonets maximala mått (totalt) (i)

>Plats för tabell>

2.5. Vikt av rent chassi (utan hytt, kylvätska, oljor, bränsle, reservhjul, verktyg och förare)

2.5.1. Viktens fördelning mellan axlarna

2.6. Fordonets vikt med körklart karosseri, eller chassits vikt med hytt om tillverkaren inte tillhandahåller karosseriet (inkl. kylvätska, oljor, bränsle, verktyg, reservhjul och förare) (p)

2.6.1. Viktens fördelning mellan axlarna (fördelning mellan axlar och last på kopplingstapp för påhängsvagn)

2.7. Totalvikt enligt tillverkarens uppgifter

2.7.1. Viktens fördelning mellan axlarna (fördelning mellan axlar och last på kopplingstapp för påhängsvagn)

2.8. Högsta tillåtna axeltryck på varje axel enligt tillverkaren (fördelning mellan axlar och last på kopplingstapp för påhängsvagn)

2.9. Om fordonet används som dragfordon, den tekniskt tillåtna högsta totalvikten för kombinationen enligt tillverkarens uppgifter (och, i tillämpliga fall, släpvagnens tekniskt tillåtna totalvikt)

2.10. Maximal, vertikal belastning vid kopplingspunkten (krok eller särskilt 3-punkts kopplingssystem)

2.11. Svepyta

2.12. Förhållandet motoreffekt/totalvikt (i hk/kg) och förmåga att starta i motlut

3. MOTOR (q)

3.1. Tillverkare

3.2. Förbränningsmotor

3.2.1. Namn

3.2.2. Typ (Ottomotor, diesel, etc.), takt

3.2.3. Antal cylindrar och deras placering

3.2.4. Borrning, slaglängd och slagvolym

3.2.5. Maximal effekt vid ...varv/min (ange aktuell provningsstandard)

3.2.6. Maximalt vridmoment vid ...varv/min (samma standard som för 3.2.5)

3.2.7. Standardbränsle

3.2.8. Bränsletankar (volym och placering)

3.2.9. Extra bränsletankar (volym och placering)

3.2.10. Bränslematningssystem (typ)

3.2.11. Överladdningsaggregat (om monterat) (typ, reglering, överladdningstryck)

3.2.12. Regulator (om monterad) (funktionsprinciper)

3.2.13. Elsystem (spänning, positiv eller negativ jord)

3.2.14. Generator (typ och nominell utspänning)

3.2.15. Tändning (typ av utrustning, typ av förinställning)

3.2.16. Störningsskydd (beskrivning)

3.2.17. Kylsystem (luft, vatten)

3.2.18. Ljudnivå

3.2.19. Avgassystem (skiss)

3.2.20. Åtgärder mot luftföroreningar

3.3. Elmotor

3.3.1. Typ (serie, lindning)

3.3.2. Max uteffekt per timma och märkspänning

3.3.3. Batteri (antal celler, vikt, kapacitet i amperetimmar och placering)

3.4. Andra motorer än elektriska motorer och förbränningsmotorer (uppgifter om komponenter i sådana motorer)

4. KRAFTÖVERFÖRING (r) (skiss över kraftöverföringen samt ritning)

4.1. Typ (mekanisk, hydraulisk, elektrisk, etc.)

4.2. Koppling (typ)

4.2.1. Kopplingens vikt

4.3. Växellåda (typ, direkt inkoppling, regleringssätt)

4.3.1. Växellådans vikt

4.4. Kraftöverföring från motor till växellåda, bakaxel(-lar), överförings- eller mellanliggande växlar, om monterade

4.5. Utväxling, med eller utan tillsatsväxellåda(-or)

>Plats för tabell>

4.6. Fordonshastighet vid motorvarvtal 1000 varv/min med standardmonterade däck (6.1) (däckens rullningsomkrets med belastning= .....meter) (s)

>Plats för tabell>

4.7. Högsta hastighet på högsta växel (i km/tim) (s)

4.8. Drag- och tryckkrafter från acceleration och retardation

4.9. Hastighetsmätare

4.10. Färdskrivare för hastigheten (om monterad) (tillverkare och typ)

4.11. Differentialspärr (om monterad)

5. AXLAR

(Bifoga en måttskiss för varje axel, inklusive uppgifter om förekommande material samt (valfritt) fabrikat och typ)

6. HJULUPPHÄNGNING (översiktlig skiss över hjulupphängningens uppbyggnad)

6.1. Standardmonterade däck (dimension och typ)

6.2. Typ och utformning av upphängning för varje axel eller hjul

6.3. Uppgifter om upphängningens fjädrande delar (utformning, typ av material samt mått)

6.4. Krängningshämmare (t)

6.5. Stötdämpare (t)

7. STYRNING (skiss)

7.1. Typ av mekanism och koppling till hjul, servosystem, om sådant finns (metod och diagram för funktion, fabrikat och typ) och styrkraft på ratten

7.2. Hjulens maximala styrutslag:

7.2.1. åt höger ...(grader): antal varv på ratt...

7.2.2. åt vänster ...(grader): antal varv på ratt...

7.3. Minsta vändradie (u):

7.3.1. åt höger

7.3.2. åt vänster

8. BROMSAR (översiktlig skiss och arbetsschema) (v)

8.1. Färdbroms

8.2. Reservbroms

8.3. Parkeringsbroms

8.4. Extra broms, om monterad (inkl. retarder)

8.5. Automatisk broms som träder i funktion i händelse av kopplingsbrott (för släpvagn eller påhängsvagn)

8.6. Dimensionering av bromssystem: bestämning av förhållandet mellan total bromskraft på hjulens omkrets och kraft som appliceras på bromspedal

8.7. Yttre energikälla, om tillämpligt (kännetecken, energibehållarens kapacitet, maximi- och minimitryck, manometer och lågtrycksindikator på instrumentpanelen, vakuumtankar och matningsventil, kompressor, överensstämmelse med bestämmelser avseende tryckbärande utrustning)

8.8. Fordon avsedda att dra släpvagn

8.8.1. Bromsanordning till släpvagn

8.8.2. Anslutningar, säkerhetsanordningar

9. KAROSSERI (översiktlig skiss med in- och utvändiga mått)

9.1. Typ av karosseri

9.2. Förekommande material samt konstruktion

9.3. Dörrar (antal, mått, öppningsriktning, dörrlås och -gångjärn)

9.4. Siktfält

9.5. Vindruta och andra fönster (antal och placering, förekommande material)

9.5.1. Vindrutans lutningsvinkel

9.6. Vindruta

9.7. Vindrutespolare

9.8. Defroster

9.9. Backspeglar

9.10. Inredningsdetaljer:

9.10.1. Inre säkerhetsanordningar för förare och passagerare

9.10.2. Placering och märkning av manöverorgan

9.10.3. Säten (antal, placering, kännetecken)

9.11. Utvändiga utrustningsdetaljer

9.12. Bilbälten och andra fästanordningar (antal och placering)

9.13. Fästpunkter för bilbälten (antal och placering)

9.14. Plats för montering av registreringsskyltar

9.15. Bakre skyddsanordningar

10. BELYSNINGS- OCH SIGNALERINGSANORDNINGAR

(skisser av fordonets utsida med mått och placering avseende alla belysningsytor; belysningens färg)

10.1. Obligatorisk utrustning

10.1.1. Huvudstrålkastare för halvljus

10.1.2. Huvudstrålkastare för helljus

10.1.3. Främre positionslyktor

10.1.4. Körriktningsvisare

10.1.5. Bakre positionslyktor

10.1.6. Stopplyktor

10.1.7. Belysningsanordning, bakre registreringsskylt

10.1.8. Röda, bakre reflexanordningar

10.1.9. Främre reflexanordningar på släpvagnar

10.2. Extrautrustning:

10.2.1. Dimstrålkastare

10.2.2. Parkeringslyktor

10.2.3. Backningsstrålkastare

10.2.4. Främre positionslyktor på släpvagnar

10.2.5. Orangegula sidomarkeringsreflexer

10.3. Tilläggsutrustning på specialfordon

11. KOPPLINGAR MELLAN DRAGFORDON OCH SLÄPVAGNAR ELLER PÅHÄNGSVAGNAR

12. ÖVRIGT

12.1. Akustiska varningsanordningar:

12.1.1. Normala

12.1.2. Särskilda

12.2. Särskilda bestämmelser för kollektiva transportfordon

12.3. Särskilda bestämmelser för taxi

12.4. Särskilda bestämmelser för fordon avsedda för godstransporter

12.5. Anordningar mot obehörig användning av fordonet

12.6. Bogseringsanordning

12.7. Stödben för påhängsvagn

12.8. Varningsanordning för fara

ANMÄRKNINGAR

I de fall ritningar eller fotografier måste bifogas, skall motsvarande dokumentnummer anges.

a) Komponenter som är typgodkända behöver inte beskrivas, förutsatt att hänvisning lämnas till godkännandet. På samma sätt behöver komponenter inte beskrivas om deras konstruktion klart framgår av bifogade scheman eller skisser.

b) Klassificerade enligt följande, internationella kategorier:

1. Kategori M: Motorfordon med minst fyra hjul, eller tre hjul med totalvikt överstigande 1 metriskt ton, och som används för personbefordran.

- Kategori M1: Fordon som används för personbefordran med högst åtta säten utöver förarsätet.

- Kategori M2: Fordon som används för personbefordran, med mer än åtta säten utöver förarsätet och en totalvikt inte överstigande 5 metriska ton.

- Kategori M3: Fordon som används för personbefordran, med mer än åtta säten utöver förarsätet och en totalvikt överstigande 5 metriska ton.

2. Kategori N: Motorfordon med minst fyra hjul, eller tre hjul med en totalvikt överstigande 1 metriskt ton och som används för godsbefordran.

- Kategori N1: Fordon som används för godsbefordran, med en totalvikt inte överstigande 3,5 metriska ton.

- Kategori N2: Fordon som används för godsbefordran, med en totalvikt överstigande 3,5 metriska ton men inte överstigande 12 metriska ton.

- Kategori N3: Fordon som används för godsbefordran, med en totalvikt överstigande 12 metriska ton.

3. Kategori O: Släpvagnar (inkl. påhängsvagnar)

- Kategori O1: Släpvagnar med en totalvikt inte överstigande 0,75 metriska ton.

- Kategori O2: Släpvagnar med en totalvikt överstigande 0,75 metriska ton men inte överstigande 3,5 metriska ton.

- Kategori O3: Släpvagnar med en totalvikt överstigande 3,5 men inte överstigande 10 metriska ton.

- Kategori O4: Släpvagnar med en totalvikt överstigande 10 metriska ton.

c) Om möjligt, Euronorm-benämning. Ange, om tillämpligt:

- materialbeskrivning

- sträckgräns

- högsta dragpåkänning

- förlängning (som a%)

- Brinell-hårdhet

d) När det finns ett utförande med normal hytt och ett utförande med sovhytt, skall vikt och mått anges för båda.

e) Utkast ISO rekommendation 586 (1), term nr. 2.

f) Utkast ISO rekommendation 586, term nr. 33.

g) Utkast ISO rekommendation 586, term nr. 35.

h) Utkast ISO rekommendation 586, term nr. 1.

i) Om fordonet, för vilket ansökan om typgodkännande har inlämnats, saknar kaross, skall tillverkarens maximi- och minimimått skrivas in i andra kolumnen medan tredje kolumnen lämnas tom.

j) Utkast ISO rekommendation 586, term nr. 9.

k) Utkast ISO rekommendation 586, term nr. 12.

l) Utkast ISO rekommendation 586, term nr. 13.

m) Utkast ISO rekommendation 586, term nr. 18.

n) Utkast ISO rekommendation 586, term nr. 19.

o) Utkast ISO rekommendation 586, term nr. 7.

p) Förarens vikt antas vara 75 kg.

q) Om det inte är fråga om en kolvmotor, måste en beskrivning lämnas.

r) De specificerade uppgifterna måste anges för varje föreslagen variant.

s) 5 % tolerans medges.

t) Ange endast om monterad.

u) Utkast ISO rekommendation 586, term nr. 27.

v) Följande uppgifter skall anges för varje bromssystem:

- bromsarnas typ och uppbyggnad (måttritning) (trummor eller skivor, bromsade hjul, koppling till bromsade hjul, friktionsytor, deras egenskaper och effektiva ytor, radien på trummor, backar eller skivor, trummornas vikt, justeringsanordningar).

- kraftöverföring och regleringsanordning (skiss) (konstruktion, justering, utväxling för hävarmar, åtkomlighet för kontroll och dess placering, spärrfunktion för mekanisk överföring, egenskaper hos länksystemets huvuddelar, cylindrar och styrkolvar, bromscylindrar).

(1) Dokument ISO/TC 22 (sekretariat 133) 328 - januari 1963.

BILAGA 2

EEG-TYPGODKÄNNANDEINTYGA. ALLMÄNT

EEG-typgodkännandeintyg skall fyllas i enligt följande:1. Fyll i tillämpliga delar av typgodkännandeintyget, enligt punkt B i denna bilaga, med ledning av närmare detaljer i mallen för tekniskt underlag och efter verifiering av dessa.2. Utför tillämpliga kontroller och provningar, och fyll i de förkortningar som anges mitt för varje post i mallen för typgodkännandeintyget:"CONF" kontrollera att den berörda detaljen eller egenskapen överensstämmer med uppgifterna i mallen för tekniskt underlag,"SD" kontrollera att ifrågavarande detalj eller egenskap överensstämmer med de harmoniserade krav som antagits vid införande av motsvarande, särskilda direktiv,"R" sammanställ provningsrapporten som skall bifogas typgodkännandeintyget,"S" kontrollera att en skiss och/eller ett schema har bifogats.

B. MALL FÖR TYPGODKÄNNANDEINTYG FÖR ETT MOTORFORDON

0. ALLMÄNT0.1. Fabrikat (företagsnamn)0.2. Typ och handelsbeteckning (ange eventuella varianter)0.3. Sort0.4. Fordonskategori0.5. Tillverkarens namn och adress0.6. Namn och adress till tillverkarens representant (om sådan finns)0.7. Placering av föreskrivna skyltar, uppgifter och fastsättningsmetod SD0.7.1. på chassiet0.7.2. på karosseriet0.7.3. på motorn0.8. Serienummer på chassi av denna typ startar från nr...1. ALLMÄNNA UPPGIFTER OM FORDONETS KONSTRUKTION1.1. Chassi (om sådant finns) CONF2. VIKTER OCH MÅTT (i mm och kg)2.1. För dragfordon:2.1.1. Vändskivans placering (max. och min.) CONF2.2. Fordonets största mått (totalt) SD>Plats för tabell>

SD SD SD SD SD SD SD2.3. Tekniskt tillåten totalvikt för fordonet CONF2.3.1. Viktens fördelning mellan axlarna (fördelning mellan axlar och last på kopplingstapp för påhängsvagn) CONF2.4. Högsta tillåtna totalvikt: SD2.4.1. Viktens fördelning mellan axlarna (fördelning mellan axlar och last på kopplingstapp för påhängsvagn) SD2.5. Högsta tillåtna belastning på varje axel (fördelning mellan axlar och last på kopplingstapp för påhängsvagn) CONF2.6. Högsta tillåtna belastning på varje axel (och last på kopplingstapp för påhängsvagn) SD2.7. Om fordonet används som dragfordon, den tekniskt tillåtna högsta totalvikten för kombinationen (och, i tillämpliga fall, släpvagnens tekniskt tillåtna totalvikt) CONF2.8. Om fordonet används som dragfordon, tillåten totalvikt för kombinationen (och, i tillämpliga fall, släpvagnens totalvikt) SD2.9. Svepyta SD2.10. Förhållandet motoreffekt/totalvikt (i hk/kg) och förmåga att starta i motlut SD3. MOTOR3.1. Tillverkare3.2. Förbränningsmotor3.2.1. Maximal effekt vid ...varv/min (ange aktuell provningsstandard) CONF3.2.2. Bränsletankar SD3.2.3. Extra bränsletankar SD3.2.4. Elsystem CONF3.2.5. Störningsskydd SDR3.2.6. Ljudnivå SDR3.2.7. Ljuddämpare SDRD3.2.8. Luftförorening:3.2.8.1. Fordon med bensinmotorer SDR3.2.8.2. Fordon med dieselmotorer SDR4. KRAFTÖVERFÖRING4.1. Högsta hastighet på högsta växeln (i km/tim) CONF4.2. Hastighetsmätare SD4.3. Backningsanordning SD5. AXLAR CONF6. HJULUPPHÄNGNING6.1. Standardmonterade däck SD6.2. Uppgifter om upphängningens fjädrande delar SD7. STYRNING7.1. Typ av mekanism och överföring SD7.2. Servosystem och styrkraft på ratten SD7.3. Minsta vändradie: CONF7.3.1. åt höger7.3.2. åt vänster8. BROMSAR8.1. Färdbroms SD8.2. Reservbroms SD8.3. Parkeringsbroms SD8.4. Extra broms, om monterad (inkl. retarder) SD8.5. Automatisk broms som träder i funktion i händelse av kopplingsbrott (för släpvagn eller påhängsvagn) SD8.6. Fordon avsedda att dra släpvagn8.6.1. Bromsanordning till släpvagn SD8.7. Externa energikällor SD8.8. Provningsförhållanden R8.9. Provningsresultat R9. KAROSSERI9.1. Dörrar (antal, mått, öppningsriktning, dörrlås och -gångjärn) SD9.2. Siktfält SD9.3. Vindruta och andra fönster SD9.3.1. Vindrutans lutningsvinkel9.4. Vindrutetorkare SD9.5. Vindrutespolare SD9.6. Defroster SD9.7. Backspeglar SD9.8. Inredningsdetaljer SD9.8.1. Inre säkerhetsanordningar för förare och passagerare9.8.2. Placering och märkning av manöverorgan9.8.3. Säten (antal, placering, kännetecken)9.9. Utvändiga utrustningsdetaljer SD9.10. Bilbälten och andra fästanordningar SD9.11. Fästpunkter för bilbälten SD9.12. Plats för montering av registreringsskyltar SD9.13. Bakre skyddsanordningar SD10. BELYSNINGS- OCH SIGNALANORDNINGAR10.1. Obligatorisk utrustning:10.1.1. Huvudstrålkastare för halvljus SD10.1.2. Huvudstrålkastare för helljus SD10.1.3. Främre positionslyktor SD10.1.4. Körriktningsvisare SD10.1.5. Bakre positionslyktor SD10.1.6. Stopplyktor SD10.1.7. Belysningsanordning, bakre registreringsskylt SD10.1.8. Röda, bakre reflexanordningar SD10.1.9. Främre reflexanordningar på släpvagnar SD10.2. Extrautrustning:10.2.1. Dimstrålkastare SD10.2.2. Parkeringslyktor SD10.2.3. Backningsstrålkastare SD10.2.4. Främre positionslyktor på släpvagnar SD10.2.5. Orangegula sidomarkeringsreflexer SD11. KOPPLINGAR MELLAN DRAGFORDON OCH SLÄPVAGNAR ELLER PÅHÄNGSVAGNAR SD12. ÖVRIGT12.1. Akustiska varningsanordningar SD12.2. Särskilda bestämmelser för kollektiva transportfordon SD12.3. Särskilda bestämmelser för taxi SD12.4. Särskilda bestämmelser för fordon avsedda för godstransport SD12.5. Anordningar mot obehörig användning av fordonet SD12.6. Bogseringsanordning SD12.7. Stödben för påhängsvagn SD12.8. Varningsanordning för fara SD12.9. Färdskrivare för hastighet (om monterad) SD>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

BILAGA 3

MALLG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >