Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 70/221/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tankar för flytande bränsle och bakre underkörningsskydd på motorfordon och släpvagnar till dessa fordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 076 , 06/04/1970 s. 0023 - 0024

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 1 s. 0135

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1970(I) s. 0170

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 1 s. 0135

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1970(I) s. 0192

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 1 s. 0089

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 1 s. 0217

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 1 s. 0217RÅDETS DIREKTIV av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tankar för flytande bränsle och bakre underkörningsskydd på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (70/221/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

De tekniska krav som motorfordon måste uppfylla enligt nationell lagstiftning avser bl.a. deras tankar för flytande bränsle och bakre underkörningsskydd.

Dessa krav skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att alla medlemsstater antar samma krav, antingen som tillägg till eller i stället för sina nuvarande bestämmelser, för att för varje fordonstyp medge det förfarande för EEG-typgodkännande som anges i rådets direktiv(3) av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv avses med "fordon" dels varje motorfordon som är avsett att användas på väg, med eller utan karosseri, som har minst fyra hjul och som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 25 km/tim, dels släpvagnar till dessa fordon, med undantag av spårbundna fordon, jordbrukstraktorer och lantbruksmaskiner samt andra motorredskap.

Artikel 2

En medlemsstat får inte vägra att bevilja EEG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för ett fordon, av skäl som hänför sig till deras tankar för flytande bränsle eller bakre underkörningsskydd, om dessa anordningar uppfyller de krav som anges i bilagan.

Artikel 3

Ändringar, som är nödvändiga för att anpassa kraven i bilagan med hänsyn till den tekniska utvecklingen (med undantag för krav enligt 1), skall antas enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 13 i rådets direktiv av den 6 februari 1970 om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 18 månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall se till att till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelserna i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 mars 1970.

På rådets vägnar

P. HARMEL

Ordförande

(1) EGT nr C 160, 18.12.1969, s. 7.

(2) EGT nr C 48, 16.4.1969, s. 16.

(3) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

BILAGA

1. Tankar och reservtankar för flytande bränsle

1.1. Bränsletankar måste framställas så att de är korrosionsbeständiga. De skall klara de av tillverkaren utförda läckageprovningarna vid ett tryck som motsvarar det dubbla arbetstrycket, dock inte i något fall lägre än ett tryck på 1,3 bar. Ett eventuellt övertryck eller ett tryck som överstiger arbetstrycket skall utjämnas automatiskt med lämpliga anordningar (öppningar, säkerhetsventiler, etc.). Ventilationsöppningarna skall genom sin utformning förhindra flamgenomslag. Bränsle får inte tränga ut genom tanklocket eller de anordningar som används för att utjämna överskottstryck, inte ens när tanken vänds upp och ned: bränsledropp godtas.

1.2. Bränsletanken skall monteras så att den skyddas mot stötar fram- och bakifrån; i närheten av tanken får det inte finnas utskjutande delar, skarpa kanter, etc.

2. Bakre underkörningsskydd

2.1. Är avståndet från fordonets bakersta del till mittlinjen för den bakre bakaxeln större än en meter får markfrigången under chassiets bakre del eller karroseriets huvuddel inte överstiga 70 cm.

2.2. Om detta krav inte är uppfyllt måste fordonet förses med ett bakre underkörningsskydd i enlighet med nedanstående beskrivning.

2.3. Beskrivning för montering av bakre underkörningsskydd.

2.3.1. Det bakre underkörningsskyddets undersida skall vara mindre än 70 cm över markplanet när fordonet är utan last.

2.3.2. Det bakre underkörningsskyddets bredd får inte överstiga fordonets bredd där det är monterat, och det får inte understiga fordonets bredd minus 10 cm på varje sida.

2.3.3. Det bakre underkörningsskyddet skall placeras så nära fordonets bakre kant som möjligt och inte mer än 60 cm från fordonets bakre kant.

2.3.4. Ändarna på det bakre underkörningsskyddets bakre kant får inte vara böjda bakåt.

2.3.5. Det bakre underkörningsskyddet skall vara fast förbundet med chassiets längsgående balkar, eller med andra chassidelar som ersätter dessa.

2.3.6. Det bakre underkörningsskyddet skall ha en böjhållfasthet som motsvarar minst den för en stålbalk vars tvärsnitt har ett böjmotstånd på 20 cm³.

2.4. Utan hinder av ovanstående krav behöver fordon av följande typer inte vara försedda med bakre underkörningsskydd:

- Dragbilar till påhängsvagnar.

- Släpvagnar för långgodstransporter och andra liknande släpvagnar för transport av timmer eller andra, mycket långa föremål.

- Fordon, för vilka bakre underkörningsskydd är oförenliga med användningssättet.