Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 70/222/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om monteringsutrymmet för och fastsättningen av bakre registreringsskyltar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 076 , 06/04/1970 s. 0025 - 0026

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 1 s. 0137

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1970(I) s. 0172

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 1 s. 0137

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1970(I) s. 0194 - 0195

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 1 s. 0091

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 1 s. 0219

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 1 s. 0219RÅDETS DIREKTIV av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om monteringsutrymmet för och fastsättningen av bakre registreringsskyltar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (70/222/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

De tekniska krav som motorfordon måste uppfylla enligt nationell lagstiftning avser bl.a. monteringsutrymmet för och fastsättningen av bakre registreringsskyltar.

Dessa krav skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att alla medlemsstater antar samma krav, antingen som tillägg till eller i stället för sina nuvarande bestämmelser, särskilt för att för varje fordonstyp medge det förfarande för EEG-typgodkännande som anges i rådets direktiv nr 70/156/EEG(1) av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv avses med fordon varje motorfordon som är avsett att användas på väg, med eller utan karosseri, med minst fyra hjul och som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 25 km/tim samt släpvagnar till dessa fordon, med undantag av spårbundna fordon, jordbrukstraktorer och lantbruksmaskiner samt andra motorredskap.

Artikel 2

Ingen medlemsstat får vägra att bevilja EEG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för ett fordon av skäl som hänför sig till fordonets monteringsutrymme och fastsättning av bakre registreringsskyltar om utrymmet och fastsättningen uppfyller de krav som anges i bilagan till detta direktiv.

Artikel 3

De ändringar som behövs för att anpassa kraven i bilagan till den tekniska utvecklingen skall antas enligt det förfarande som beskrivs i artikel 13 i rådets direktiv av den 6 februari 1970 om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall inom 18 månader efter dagen för anmälan av detta direktiv sätta i kraft bestämmelser med de krav som behövs för att följa detta direktiv och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall se till att de till kommissionen överlämnar texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 mars 1970.

På rådets vägnar

P. HARMEL

Ordförande

(1) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

BILAGA

1. FORM OCH MÅTT PÅ MONTERINGSUTRYMMET FÖR BAKRE REGISTRERINGSSKYLTAR

Monteringsutrymmet skall utgöras av en jämn eller nästan jämn rektangulär yta med följande minsta mått:

>Plats för tabell>

2. PLATS FÖR MONTERINGSUTRYMMET SAMT FASTSÄTTNINGEN AV SKYLTAR

Monteringsutrymmet skall vara sådant att följande gäller för skyltarna efter en riktig fastsättning:

2.1. Skyltens läge i förhållande till fordonets längdaxel

Skyltens mittpunkt får inte befinna sig till höger om fordonets symmetrilängdplan.

Skyltens vänstra kant får inte befinna sig till vänster om det lodplan som är parallellt med symmetrilängdplanet och tangerar fordonets yttersta kontur.

2.2. Skyltens läge i förhållande till fordonets symmetrilängdplan

Skylten skall sitta vinkelrätt eller nästan vinkelrätt mot fordonets symmetrilängdplan.

2.3. Skyltens läge i förhållande till lodplanet

Skylten skall sitta lodrätt, med en tolerans om högst 5°. Om fordonets form så kräver får skylten dock lutas i förhållande till lodplanet:

2.3.1. med högst 30° om ytan med registreringsnumret är vänd uppåt, under förutsättning att skyltens övre kant befinner sig högst 1,20 meter över marken,

2.3.2. med högst 15° om ytan med registeringsnumret är vänd nedåt, under förutsättning att skyltens övre kant befinner sig mer än 1,20 meter över marken.

2.4. Skyltens höjd över marken

Höjden över marken till skyltens nedre kant får inte vara mindre än 0,30 meter och höjden över marken till skyltens övre kant får inte vara större än 1,20 meter. Om det i praktiken är omöjligt att uppfylla det sistnämnda kravet får dock höjden över marken överstiga 1,20 meter, men den måste då vara så nära gränsen som fordonets konstruktion medger och får inte i något fall överstiga 2 meter.

2.5. Geometriska krav angående synbarheten

Skylten skall vara synbar inom hela det utrymme som begränsas av de fyra följande planen: de två lodplan som tangerar skyltens båda sidokanter och bildar en utåtriktad vinkel på 30° mot fordonets symmetrilängdplan, planet som tangerar skyltens övre kant och bildar en uppåtriktad vinkel på 15° mot horisontalplanet, och horisontalplanet genom skyltens nedre kant (om höjden över marken till skyltens övre kant är större än 1,20 meter skall dock det sistnämnda planet bilda en nedåtriktad vinkel på 15° mot horisontalplanet).

2.6. Bestämning av skyltens höjd över marken

De höjder som anges i 2.3, 2.4 och 2.5 skall mätas med fordonet olastat.