Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 70/387/EEG av den 27 juli 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om dörrar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 176 , 10/08/1970 s. 0005 - 0011

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 1 s. 0152

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1970(II) s. 0497

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 1 s. 0152

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1970(II) s. 0564 - 0570

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 1 s. 0097

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 1 s. 0234

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 1 s. 0234RÅDETS DIREKTIV av den 27 juli 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om dörrar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (70/387/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:

De tekniska krav som motorfordon måste uppfylla enligt nationell lagstiftning avser bl.a. dörrarna.

Dessa krav skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att alla medlemsstater antar samma krav, antingen som tillägg till eller i stället för sina nuvarande regler, särskilt för att därmed för alla fordonstyper medge det förfarande för EEG-typgodkännande som anges i rådets direktiv nr 70/156/EEG(1) av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv avses med fordon dels varje motorfordon som är avsett att användas på väg, som har minst fyra hjul och som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 25 km/tim, dels släpvagnar till dessa fordon, med undantag av fordon för kollektivtrafik, spårbundna fordon, jordbrukstraktorer och lantbruksmaskiner samt andra motorredskap.

Artikel 2

Ingen medlemsstat får vägra att bevilja EEG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för ett fordon av skäl som hänför sig till dörrarna om dessa uppfyller kraven i bilagorna.

Artikel 3

De ändringar som är nödvändiga för att anpassa kraven i bilagan till den tekniska utvecklingen skall antas enligt det förfarande som beskrivs i artikel 13 i rådets direktiv av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 18 månader efter anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 juli 1970.

På rådets vägnar

W. ARENDT

Ordförande

(1) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

BILAGA 1

1. ALLMÄNT

1.1. Fordonets konstruktion skall medge en helt säker in- och urstigning.

1.2. Dörrar, ingångar och utgångar skall vara så utförda att de kan användas enkelt och utan risk.

1.3. Dörrar och dörrlås skall vara så konstruerade att varje irriterande ljud kan undvikas vid stängningen.

1.4. Dörrlåsen skall vara så konstruerade att de hindrar dörrarna från att öppnas oavsiktligt.

2. LÅS OCH GÅNGJÄRN (konstruktions- och monteringskrav)

2.1. Gångjärnen på gångjärnsupphängda dörrar (med undantag av vikdörrar) som monterats på fordonets sidor skall vara fästade i dörrens framkant i framåtriktad körriktning. För dubbeldörrar gäller detta krav den del av dörren som öppnas först; det skall vara möjligt att spärra den andra delen.

2.2. Låsen och gångjärnen på sidodörrarna på personbilar(1) skall uppfylla kraven i bilaga 2 i detta direktiv.

3. FOTSTEG (konstruktions- och monteringskrav)

3.1. Om golvet i fordonets ingång befinner sig mer än 700 mm över marken skall fordonet ha ett eller flera fotsteg. Fotsteget, eller det nedersta fotsteget om det finns flera, får inte befinna sig mer än 700 mm över marken och skall vara utformat så att det undanröjer halkrisken. Hjulnavet, fälgen eller andra delar av hjulet får inte anses som fotsteg med avseende på detta direktiv, utom då konstruktions- eller användningsskäl utesluter montering av fotsteg på annan plats på fordonet.

(1) Klass M1 i den internationella klassificering som anges i not b i bilagan till det direktiv som nämns i artikel 3 i detta direktiv.

BILAGA 2

KONSTRUKTIONS- OCH MONTERINGSKRAV OCH HÅLLFASTHETSPROV FÖR LÅS OCH GÅNGJÄRN PÅ SIDODÖRRAR FÖR IN- ELLER URSTIGNING I PERSONBILAR

1. ALLMÄNT

1.1. Lås och gångjärn skall vara utformade, konstruerade och monterade så att fordonet vid normal användning uppfyller kraven i detta direktiv.

1.2. Varje lås skall ha både ett mellanlåsläge och ett läge för full låsning.

2 DOKUMENT OCH ANTAL LÅS OCH GÅNGJÄRN SOM SKALL TILLHANDAHÅLLAS AV TILLVERKAREN ELLER DENNES REPRESENTANT

Tillverkaren eller dennes representant skall tillhandahålla följande dokument och antal lås och gångjärn:

2.1. Tillräckligt detaljerade ritningar över dörrarna och deras lås och gångjärn i lämplig skala.

2.2. En teknisk beskrivning av låsen och gångjärnen.

2.3. En sats med fem gångjärnsuppsättningar per dörr. Om samma uppsättning används för flera dörrar är det dock tillräckligt att överlämna en sats. Gångjärnsuppsättningar som bara skiljer sig åt genom att de är avsedda att monteras på vänster eller höger sida skall inte anses som olika.

2.4. En sats med fem kompletta lås, inklusive aktiveringsmekanism, per dörr. Om samma kompletta lås används för flera dörrar är det dock tillräckligt att överlämna en låssats. Lås som bara skiljer sig åt genom att de är avsedda att monteras på vänster eller höger sida skall inte anses som olika.

3 KONSTRUKTIONSKRAV

3.1. Lås

3.1.1. Längskraft

Låset och låsblecket skall kunna motstå en längskraft på 453 kp (444 daN) i mellanlåsläget och 1 134 kp (1 111 daN) i helt låst läge (figur 2).

3.1.2. Tvärkraft

Låset och låsblecket skall kunna motstå en tvärkraft på 453 kp (444 daN) i mellanlåsläget och 907 kp (889 daN) i helt låst läge (figur 3).

3.1.3. Tröghetskraft

Låset skall inte flyttas från helt låst läge när en längsgående eller tvärgående tröghetskraft på 30 g anbringas i båda riktningarna på låsanordningen och dess aktiveringsmekanism.

3.2. Gångjärn

3.2.1. Varje gångjärnssystem skall kunna bära dörren och motstå en längskraft på 1 134 kp (1 111 daN) och en tvärkraft på 907 kp (889 daN) i båda riktningarna.

4. KRAV FÖR PROVNING AV HÅLLFASTHETEN HOS DÖRRLÅS OCH GÅNGJÄRN

Överensstämmelse med kraven i punkterna 3.1 och 3.2 skall kontrolleras enligt följande:

4.1. Uppsättning, förfarande och utrustning för statiskt belastningsprov

4.1.1. Uppsättning

4.1.1.1. Gångjärn

4.1.1.1.1. Provningarna skall utföras med hjälp av stabila delar som återger monteringens geometriska villkor för en helt låst dörr på fordonet.

4.1.1.1.2. På denna utrustning anbringas följande mitt emellan gångjärnen:

4.1.1.1.2.1. Föreskriven längskraft, vinkelrätt mot gångjärnstapparnas axel och i ett plan som går genom denna axel.

4.1.1.1.2.2. Föreskriven tvärkraft, vinkelrätt mot det plan som bestäms av längskraften och tapparnas axel och i ett plan som går genom denna axel.

4.1.1.1.3. En ny gångjärnsuppsättning skall användas för varje provning.

4.1.1.1.4. Figur 1 visar en provningsanordning.

4.1.1.2. Lås

4.1.1.2.1. Provningarna skall utföras med hjälp av stabila delar som återger monteringen på fordonet av två låsdetaljer, låskroppen och låsblecket.

4.1.1.2.2. Den föreskrivna kraften skall anbringas på denna utrustning så att låset inte utsätts för någon påkänning. Dessutom skall en tvärgående statisk kraft på 90,7 kp (88,9 daN) anbringas så att den strävar efter att avlägsna låset från låsblecket i den riktning som dörren öppnas.

4.1.1.2.3. Figurerna 2 och 3 visar en provningsanordning.

4.1.2. Provningsförfarande och utrustning

Den utrustning som avses i punkterna 4.1.1.1 och 4.1.1.2 skall monteras på en dragprovningsmaskin med en kapacitet på minst 1 500 kp (1 470 daN). Krafter som gradvis ökas till de värden som föreskrivs i punkterna 3.1 och 3.2 skall anbringas på ett sådant sätt att hastigheten för åtskiljandet av låsdetaljerna inte överstiger 5 mm/min.

4.2. Förfarande för att bestämma låsens motståndskraft mot acceleration

4.2.1. Genom anbringande av en längsgående och tvärgående tröghetskraft på 30 g, i båda fallen mot öppningshandtaget i dess manövreringsriktning, bestäms motståndskraften, antingen dynamiskt eller analytiskt, mot att öppning sker i endera riktningen (figur 4) utan hänsyn till

4.2.1.1. friktionskrafter,

4.2.1.2. de delar av tyngdaccelerationen som strävar efter att hålla låset stängt.

4.2.2. Eventuella låsspärranordningar får inte vara i funktion.

4.3. Likvärdiga provningsmetoder

4.3.1. Likvärdiga icke-förstörande provningsmetoder är tillåtna, förutsatt att resultaten enligt punkterna 4.1.2 och 4.2 ovan kan fås antingen helt från den alternativa provningen eller genom beräkning av resultat från denna provning. Om någon annan metod än den som beskrivs i punkterna 4.1.2 och 4.2 ovan används, skall dess likvärdighet visas.

Dörrgångjärnssystem - fixtur för statisk belastning (tvärkraft)

>Hänvisning till >

Dörrlås - provningsutrustning för statisk belastning (längskraft)

>Hänvisning till >

Förmåga att motstå retardationskrafter - beräkningsexempel

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >