Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 70/388/EEG av den 27 juli 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om ljudsignalanordningar på motorfordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 176 , 10/08/1970 s. 0012 - 0017

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 1 s. 0159

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1970(II) s. 0503

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 1 s. 0159

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1970(II) s. 0571

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 1 s. 0104

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 1 s. 0241

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 1 s. 0241RÅDETS DIREKTIV av den 27 juli 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om ljudsignalanordningar på motorfordon (70/388/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:

De tekniska krav som motorfordon måste uppfylla enligt nationell lagstiftning gäller bl.a. deras ljudsignalanordningar.

Dessa krav skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att alla medlemsstater antar samma krav, antingen som tillägg till eller i stället för sina nuvarande bestämmelser, särskilt för att för alla fordonstyper medge det förfarande för EEG-typgodkännande som beskrivs i rådets direktiv(1) av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon.

Reglerna för ljudsignalanordningar bör innehålla krav som inte endast gäller anordningarnas montering på fordonen utan också anordningarnas konstruktion.

Ett harmoniserat förfarande för typgodkännande av ljudsignalanordningar gör det möjligt för varje medlemsstat att kontrollera överensstämmelsen med de gemensamma konstruktions- och provningskraven och att informera andra medlemsstater om sina resultat genom att översända en kopia av typgodkännandeintyget för varje typ av ljudsignalanordning. Genom att EEG-typgodkännandemärkning anbringas på alla anordningar som tillverkats i överensstämmelse med den godkända typen undanröjs behovet av tekniska kontroller på dessa anordningar i de andra medlemsstaterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Varje medlemsstat skall godkänna varje typ av ljudsignalanordning som uppfyller de konstruktions- och provningskrav som anges i punkt 1 i bilaga 1.

2. Den medlemsstat som har beviljat ett typgodkännande skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att kontrollera att de serietillverkade exemplaren överensstämmer med den godkända typen. Om det är nödvändigt skall detta göras i samarbete med de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna. En sådan kontroll skall begränsas till stickprover.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall, för varje typ av ljudsignalanordning som godkänns enligt artikel 1 för tillverkaren eller dennes representant utfärda ett EEG-typgodkännandemärke enligt förebilden i punkt 1.4 i bilaga 1.

Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att förhindra användning av märkningar som kan leda till förväxling mellan ljudsignalanordningar som typgodkänts enligt artikel 1 och andra anordningar.

Artikel 3

1. Ingen medlemsstat får förbjuda att ljudsignalanordningar släpps ut på marknaden av skäl som hänför sig till deras konstruktion eller funktionssätt, om anordningarna är försedda med EEG-typgodkännandemärkningen.

2. Denna bestämmelse får emellertid inte hindra en medlemsstat från att vidta sådana åtgärder beträffande ljudsignalanordningar med EEG-typgodkännandemärkningen, om dessa på grund av sin konstruktion inte överensstämmer med den godkända typen.

Denna stat skall genast upplysa övriga medlemsstater och kommissionen om vilka åtgärder som vidtagits och ange skälen för sitt beslut. Bestämmelserna i artikel 5 skall också gälla.

Bristande överensstämmelse med den godkända typen i enlighet med vad som sägs i första stycket anses föreligga då den övre eller nedre gränsen enligt punkt 1.2.1.6 i bilaga 1 inte iakttagits.

Artikel 4

De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat skall inom en månad till de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater översända ett exemplar av typgodkännandeintyget för varje typ av ljudsignalanordning som de godkänner eller vägrar godkänna.

Artikel 5

1. Om den medlemsstat som beviljat EEG-godkännande finner att ett antal ljudsignalanordningar med samma godkännandemärkning inte överensstämmer med den typ som har godkänts, skall denna stat vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att serietillverkade exemplar överensstämmer med den godkända typen. De behöriga myndigheterna i denna stat skall upplysa motsvarande myndigheter i de andra medlemsstaterna om de åtgärder som vidtagits, vilket om det är nödvändigt kan leda till att EEG-godkännandet återkallas. De skall vidta samma åtgärder om de från de behöriga myndigheterna i en annan medlemsstat får upplysningar om en sådan bristande överenstämmelse.

2. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna skall inom en månad upplysa varandra om varje återkallelse av ett EEG-typgodkännande och om skälen till återkallelsen.

3. Om den medlemsstat som beviljat ett EEG-typgodkännande bestrider den påpekade avvikelsen, skall de berörda medlemsstaterna sträva efter att bilägga tvisten. Kommissionen skall fortlöpande informeras och vid behov hålla överläggningar för att nå en överenskommelse.

Artikel 6

Alla beslut som fattats enligt föreskrifter meddelade vid tillämpningen av detta direktiv och som innebär att godkännande för en ljudsignalanordning vägras eller återkallas eller innebär förbud mot att den släpps ut på marknaden eller används, skall ange i detalj de skäl på vilka beslutet grundas. Den berörda parten skall underrättas om beslutet och samtidigt upplysas om vilka möjligheter till prövning av beslutet som står till buds inom ramen för medlemsstaternas lagstiftning och inom vilken tid prövning skall begäras.

Artikel 7

Ingen medlemsstat får vägra att bevilja ett EEG-typgodkännande eller ett nationellt typgodkännande för ett fordon av skäl som hänför sig till fordonets ljudsignalanordning, om denna är försedd med EEG-godkännandemärkning och om den är monterad i enlighet med de krav som anges i punkt 2 i bilaga 1.

Artikel 8

I detta direktiv avses med fordon varje motorfordon som är avsett att användas på väg, med eller utan karosseri, med minst fyra hjul och som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 25 km/tim, dock med undantag av spårbundna fordon, jordbrukstraktorer och lantbruksmaskiner samt andra motorredskap.

Artikel 9

De ändringar som är nödvändiga för att anpassa kraven i bilagorna 1 och 2 till den tekniska utvecklingen skall antas enligt det förfarande som anges i artikel 13 i rådets direktiv av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon.

Artikel 10

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som behövs för att följa detta direktiv inom 18 månader efter dagen för anmälan och de skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall se till att till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 11

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 juli 1970.

På rådets vägnar

W. ARENDT

Ordförande

(1) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

BILAGA 1

1. EEG-TYPGODKÄNNANDE FÖR EN LJUDSIGNALANORDNING

1.1. Signalanordningen skall avge ett sammanhängande ljud.

1.2. Signalanordningen skall ha sådana akustiska (ljudfrekvensspektrum och ljudtrycksnivå) och mekaniska egenskaper att den klarar följande prov i angiven ordning.

1.2.1. Mätning av ljudnivå

1.2.1.1. Signalanordningen skall provas i ett tillräckligt tyst och öppet utrymme(1) (omgivningsbruset och vindbruset skall vara minst 10 db (A) lägre än det ljud som skall mätas) eller i ett ekofritt rum. Mätinstrumentets mikrofon skall sitta 2 m från anordningens framsida i den riktning där den subjektiva ljudnivån är störst, varvid mikrofonen och anordningen skall sitta 1,20 m över marken.

1.2.1.2. Mätningarna skall utföras med "A"-vägning enligt Internationella elektrotekniska kommissionens standard med hjälp av ljudnivåmätare som överensstämmer med den typ som beskrivs i dess publikation nr 179, 1:a upplagan, (1965).

1.2.1.3. Anordningen skall matas med en spänning på 6,5, 13 och 26 volt mätt på spänningskällans anslutningskontakt, motsvarande en märkspänning på 6, 12 och 24 volt.

1.2.1.4. Motståndet hos anslutningsledarna, inklusive kontaktmotståndet, skall vara:

0,05 ohm för 6 V-system,

0,10 ohm för 12 V-system,

0,20 ohm för 24 V-system.

1.2.1.5. Anordningen skall vara fast monterad, med hjälp av den eller de delar som tillhandahålls av tillverkaren, på ett stöd som väger minst tio gånger så mycket som anordningen och inte mindre än 15 kg.

1.2.1.6. Under ovanstående villkor skall den subjektiva ljudtrycksnivån vara högst 118 dB (A) och lägst 105 dB (A).

1.2.1.7. Tiden mellan aktiveringsögonblicket och det ögonblick då ljudet når den minsta nivå som anges i punkt 1.2.1.6 ovan får inte överstiga 0,2 sekunder vid en omgivningstemperatur på 20 ± 5°C.

Denna bestämmelse skall beaktas särskilt för pneumatiska och elektro-pneumatiska anordningar.

1.2.1.8. Pneumatiska och elektro-pneumatiska anordningar skall, med den pneumatiska kretsen inkopplad enligt tillverkarens anvisningar, ha samma akustiska prestanda som den som krävs för elektriska ljudsignalanordningar.

1.2.2. Uthållighetsprovningar

1.2.2.1. Signalanordningen skall matas med någon av de märkspänningar som anges i punkt 1.2.1.3 ovan, genom anslutningsledare med något av de motstånd som anges i punkt 1.2.1.4 ovan, och aktiveras 50 000 gånger, varje gång under en tid av en sekund följd av en paus på fyra sekunder. Under provningen skall anordningen ventileras med en luftström med en hastighet på cirka 10 m/sek.

1.2.2.2. Om provningen utförs i ett ekofritt rum skall detta ha tillräcklig volym för att medge normal avledning av den värme som alstras av anordningen under uthållighetsprovningen.

1.2.2.3. Omgivningstemperaturen i provningsrummet skall vara mellan + 15°C och + 30°C.

1.2.2.4. Om ljudnivån efter 25 000 aktiveringstillfällen har förändrats i förhållande till ljudnivån före provningen, får anordningen justeras. Efter 50 000 aktiveringstillfällen och eventuell ytterligare justering skall anordningen klara det prov som beskrivs i punkt 1.2.1.

1.2.3. Akustiska provningar

1.2.3.1. Spektrumet för det ljud som utsänds av anordningen, mätt på ett avstånd av 2 m, skall uppvisa ett högre ljudtryck inom frekvensbandet från 1 800 till 3 550 Hz än för någon frekvenskomponent över 3 550 Hz, och inte i något fall får ljudtrycket understiga 105 dB (A).

1.2.3.2. Kraven som anges i punkt 1.2.3.1 ovan skall uppfyllas av en signalanordning som tillhandahållits för provning enligt punkt 1.2.2 ovan och matas med en spänning på mellan 115 % och 95 % av märkspänningen.

1.2.3.3. Den effektiva spänningen skall vara den som anges i punkt 1.2.1 ovan.

1.2.3.4. Motståndet hos anslutningsledarna, inklusive motståndet hos batteriet och kontakterna, skall vara det som anges i punkt 1.2.1 ovan.

1.2.3.5. Den anordning som provas och mikrofonen skall placeras på samma höjd. Mikrofonen skall vara vänd mot signalanordningens framsida i den riktning där den subjektiva ljudnivån är störst.

1.2.3.6. Anordningen skall vara fast monterad, med hjälp av den eller de delar som tillhandahålls av leverantören, på ett stöd som väger minst tio gånger så mycket som anordningen och i varje fall inte mindre än 30 kg.

1.2.3.7. Ovanstående provning skall utföras i ett ekofritt rum.

1.3. Typgodkännandeprovning

1.3.1. Typgodkännandeprovningarna skall utföras på två provexemplar av varje typ som tillhandahållits av tillverkaren för godkännande. Båda provexemplaren skall underkastas alla provningar och måste överensstämma med de tekniska beskrivningarna i denna bilaga.

1.4. Typgodkännandemärkning

1.4.1. Typgodkännandemärket består av en rektangel vilken innehåller bokstaven "e" följd av ett nummer för det land som har beviljat godkännandet (1 för Tyskland, 2 för Frankrike, 3 för Italien, 4 för Nederländerna, 6 för Belgien och 12 för Luxemburg). Alldeles intill denna rektangel placeras ett typgodkännandenummer som motsvarar numret på godkännandeintyget för den aktuella typen.

1.4.2. Godkännandemärkningen (symbol och nummer) som nämns ovan skall synas på ljudsignalanordningens huvudstomme på ett sådant sätt att den är klart synlig från utsidan sedan signalanordningen monterats på fordonet.

1.4.3. De olika märkningarna skall vara klart läsbara och outplånliga.

1.4.4. Godkännandemärkningens mått i nedanstående figur är angivna i millimeter och utgör minimimått. Förhållandena mellan måtten skall bibehållas.

>Hänvisning till >

(1) 1. De värden som anges i figuren är endast exempel.

2. LJUDSIGNALANORDNINGENS EGENSKAPER SEDAN DEN MONTERATS PÅ FORDONET

2.1. Akustiska provningar

När ett fordon har typgodkänts skall egenskaperna hos signalanordningen som är monterad på fordonstypen provas enligt följande:

2.1.1. Anordningens ljudtrycksnivå skall sedan den monterats på fordonet mätas vid en punkt 7 m framför fordonet på en plats som är öppen och så horisontell som möjligt. Fordonets motor skall inte vara igång. Den effektiva spänningen skall vara den som anges i punkt 1.2.1 ovan.

2.1.2. Mätningarna skall utföras med "A"-vägning enligt Internationella elektrotekniska kommissionens standard.

2.1.3. Högsta ljudtrycksnivån skall fastställas på en höjd av mellan 0,5 och 1,5 m över marken.

2.1.4. Högsta nivån får inte vara lägre än 93 dB (A).>Hänvisning till >

(1) Det nämnda utrymmet kan exempelvis utgöras av ett öppet utrymme med 50 m radie och med en central del med minst 20 m radie som är så gott som plan och belagd med betong, asfalt eller likartat material och inte täckt av nysnö, långt gräs, lös jord eller aska. Mätningarna skall utföras i klart väder. Ingen annan person än instrumentavläsaren får befinna sig i närheten av ljudsignalanordningen eller mikrofonen, eftersom närvaron av åskådare intill anordningen eller mikrofonen kan påverka mätresultaten avsevärt. Vid avläsningarna skall man bortse från variationer i visarutslaget som inte tycks ha samband med ljudnivån.

BILAGA 2

TYPGODKÄNNANDEINTYG

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >