Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31972L0245.pdf

31972L0245

Rådets direktiv 72/245/EEG av den 20 juni 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om dämpning av radiostörningar som orsakas av ottomotorer i motorfordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 152 , 06/07/1972 s. 0015 - 0024

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 2 s. 0104

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1972(II) s. 0609

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 2 s. 0104

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1972(II) s. 0637 - 0645

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 1 s. 0250

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 2 s. 0117

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 2 s. 0117RÅDETS DIREKTIV av den 20 juni 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om dämpning av radiostörningar som orsakas av ottomotorer i motorfordon (72/245/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:

De tekniska krav som motorfordon med tändningsmotorer måste uppfylla enligt nationell lagstiftning gäller bl. a. dämpningen av radiostörningar som orsakas av sådana fordon.

Dessa krav skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att alla medlemsstater antar samma krav, antingen som tillägg till eller i stället för sina nuvarande bestämmelser, särskilt för att därmed för alla fordonstyper medge det förfarande för EEG-typgodkännande som behandlas i rådets direktiv av den 6 februari 1970(1) om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon.

Det är önskvärt att följa de tekniska krav som antagits av FNs ekonomiska kommission för Europa i dess förordning nr 10 (Enhetliga bestämmelser för godkännande av fordon med avseende på dämpningen av radiostörningar), som är bilagd avtalet av den 20 mars 1958 om införande av enhetliga villkor för godkännande och ömsesidigt erkännande av godkännande för utrustning och delar till motorfordon(2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv avses med fordon varje motorfordon som är försett med ett tändsystem med hög spänning, avsett att användas på väg, med eller utan karosseri, som har minst fyra hjul och som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 25 km/tim, med undantag av spårbundna fordon, jordbrukstraktorer och lantbruksmaskiner samt andra motorredskap.

Artikel 2

Ingen medlemsstat får vägra att bevilja EEG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för ett fordon av skäl som hänför sig till de radiostörningar som orsakas av de elektriska tändsystemen hos framdrivningsmotorn eller motorerna om fordonet är försett med en avstörningsutrustning som uppfyller kraven i bilagorna.

Artikel 3

En medlemsstat som beviljat ett typgodkännande skall vidta de åtgärder som krävs för att hålla sig underrättad om varje ändring av någon del eller egenskap som nämns i punkt 2.2 i bilaga 1. Medlemsstatens behöriga myndigheter skall besluta om nya provningar skall utföras på den ändrade prototypen och en ny provningsrapport utarbetas. Om sådana provningar visar att kraven i detta direktiv inte uppfylls, skall ändringen inte godkännas.

Artikel 4

De ändringar som är nödvändiga för att anpassa kraven i bilagorna till den tekniska utvecklingen skall antas enligt det förfarande som fastställs i artikel 13 i rådets direktiv av den 6 februari 1970 om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 18 månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall se till att till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 20 juni 1972.

På rådets vägnar

J.P. BUCHLER

Ordförande

(1) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

(2) Discarding a TABLE

>Plats för tabell>

BILAGA 1(1)

DEFINITIONER, ANSÖKAN OM EEG-TYPGODKÄNNANDE, MÄRKNINGAR, EEG- TYPGODKÄNNANDE, SPECIFIKATIONER, PROVNINGAR, ÖVERENSSTÄMMELSE MED GODKÄND TYP

(1.)

2.DEFINITIONER

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

(2.1)

2.2 Fordonstyp vad gäller dämpning av radiostörningar: motorfordon som inte skiljer sig åt i fråga om sådana väsentliga avseenden som

2.2.1 form och material på de karossdelar som bildar motorrummet och den del av passagerarutrymmet som ligger närmast motorrummet,

2.2.2 motortyp (tvåtakts- eller fyrtaktsmotor, cylindrarnas antal och volym, antal förgasare, ventilarrangemang, högsta effekt och motsvarande varvtal),

2.2.3 placering eller utförande av tändsystemets delar (spole, fördelare, tändstift, skärmning etc.),

2.2.4 placering av metallkomponenter i motorrummet (t. ex. värmeapparater, reservhjul, luftfilter etc.).

2.3 Begränsning av radiostörningar: en minskning av radiostörningarna på ljudradio- och televisionsfrekvensbanden till en sådan nivå att mottagare som inte är placerade i fordonet inte får sin funktion märkbart störd. Detta villkor är uppfyllt om störningsnivån ligger under de gränsvärden som anges i punkt 6.2.2 nedan.

2.4 Avstörningsutrustning för radio: en fullständig uppsättning med komponenter som behövs för att begränsa radiostörningarna från tändsystemet i ett motorfordon. I avstörningsutrustning för radio ingår också jordningsband och skärmningskomponenter som tas med särskilt för dämpning av radiostörningar.

2.5 Avstörningsutrustning av olika typer: utrustningar som skiljer sig åt i fråga om sådana väsentliga avseenden som

2.5.1 att komponenterna har olika handelsbeteckningar eller varumärken,

2.5.2 att en komponents "högfrekvensegenskaper" är olika eller att komponenterna skiljer sig åt i fråga om form eller storlek,

2.5.3 att verkningssätten hos minst en komponent är olika,

2.5.4 att komponenterna är sammansatta på olika sätt.

2.6 Avstörningskomponent: en av de enskilda delar som ingår i avstörningsutrustningen.

3. ANSÖKAN OM EEG-TYPGODKÄNNANDE

3.1 Ansökan om EEG-typgodkännande för en fordonstyp vad gäller dämpningen av radiostörningar skall lämnas in av fordonstillverkaren eller dennes representant.

3.2 Ansökan skall åtföljas av följande dokument i tre exemplar och följande uppgifter:

3.2.1 En beskrivning av fordonstypen vad gäller de punkter som nämns i punkt 2.2 ovan, åtföljd av en sprängbild eller ett fotografi över motorrummet. De nummer och/eller symboler som används för att identifiera motortypen och fordonstypen skall framgå.

3.2.2 En förteckning med klart identifierade komponenter som ingår i avstörningsutrustningen.

3.2.3 Detaljerade ritningar för varje komponent så att dessa lätt kan lokaliseras och identifieras.

3.2.4 Uppgifter om det nominella värdet för likströmsresistanserna och, när det gäller resistiva tändkablar, om deras nominella resistans per meter.

3.3 Dessutom skall ansökan om EEG-typgodkännande åtföljas av ett provexemplar av avstörningsutrustningen.

3.4 Ett fordon som är representativt för den fordonstyp som skall godkännas skall överlämnas till den tekniska tjänst som har ansvaret för typgodkännandeprovningarna.

4. MÄRKNINGAR

4.1 Avstörningsutrustningens komponenter skall vara försedda med

4.1.1 handelsbeteckning eller varumärke för tillverkarna av utrustningen och komponenter till denna,

4.1.2 tillverkarens handelsbeskrivning.

4.2 Märkningarna skall upprepas med högst 12 cm mellanrum på avstörningskablarna.

4.3 Märkningarna skall vara lättlästa och beständiga.

5. TYPGODKÄNNANDE

(5.1)

(5.2)

5.3 En blankett enligt förebilden i bilaga 4 skall bifogas EEG-typgodkännandeintyget.

(5.4)

(5.5)

(5.6)

6. SPECIFIKATIONER

6.1 Allmänna specifikationer

Avstörningsutrustningens komponenter skall vara så utformade, konstruerade och monterade att fordonet vid normal användning kan uppfylla kraven i detta direktiv.

6.2 Specifikationer för radiostörningar

6.2.1 Mätmetod

Den störande strålning som sänds ut från den fordonstyp som överlämnats för godkännande skall mätas med den metod som beskrivs i bilaga 2.

6.2.2 Gränsvärden

6.2.2.1 Gränsvärdena för utstrålningen vid kvasitoppmätning skall vara 50 ìV/m inom frekvensbandet 40-75 MHz och 50-120 ìV/m inom frekvensbandet 75-250 MHz, varvid gränsvärdet ökar linjärt för frekvenser över 75 MHz.

6.2.2.2 Om mätningar utförs med instrument som visar toppvärden skall avläsningarna i ìV/m divideras med 10.

6.2.3 För den fordonstyp som överlämnats för godkännande vad gäller dämpningen av radiostörningar skall de uppmätta värdena ligga minst 20 procent under gränsvärdena.

7. PROVNINGAR

Överensstämmelse med kraven i punkt 6 ovan skall kontrolleras enligt den metod som visas i bilaga 2.

(8.)

9. ÖVERENSSTÄMMELSE MED GODKÄND TYP

(9.1)

9.2 När överensstämmelsen för ett fordon som tagits ur tillverkningsserien provas skall produktionen anses uppfylla kraven i detta direktiv om de uppmätta nivåerna inte överstiger gränsvärdena enligt punkt 6.2.2 med mer än 25 %.

9.3 Om minst en av de nivåer som uppmätts för ett fordon som tagits ur tillverkningsserien överstiger gränsvärdena enligt punkt 6.2.2 med mer än 25 %, får tillverkaren begära att mätningarna utförs på en provgrupp som omfattar minst sex serietillverkade fordon. Resultaten för varje frekvensband skall tolkas med den statistiska metod som visas i bilaga 3.

(10.)

(11.)

(1) Texten i bilagorna motsvarar texten i förordning nr 10 från FNs ekonomiska kommission för Europa, särskilt i fråga om uppdelningen i punkter. Där en punkt i reglemente nr 10 inte har någon motsvarighet i detta direktiv, anges därför dess nummer inom parentes för fullständighetens skull.

BILAGA 2

MÄTMETOD FÖR RADIOSTÖRNINGAR SOM ORSAKAS AV TÄNDSYSTEM MED HÖG SPÄNNING

1. MÄTUTRUSTNING

Mätutrustningen skall uppfylla kraven i publikation nr 2 (första utgåvan, 1961) från CISPR (Internationella specialkommittén för radiostörningar) eller specifikationerna för mätinstrument som visar toppvärden enligt CISPR-publikation nr 5 (första utgåvan, 1967).

Obs Om den tillgängliga mätutrustningen inte överensstämmer helt med CISPR-specifikationerna skall avvikelserna anges klart.

2. FRAMSTÄLLNING AV RESULTAT

Mätresultaten skall uttryckas i ìV/m för bandbredden 120 kHz. Av statistiska skäl skall den logaritmiska enheten dB (ìV/m) användas. Om mätutrustningens verkliga bandbredd B (uttryckt i kHz) avviker något från 120 kHz skall avläsningarna omvandlas till bandbredden

120 kHz genom multiplicering med faktorn >NUM>120

>DEN>B

.

3 MÄTPLATS

Mätplatsen skall vara en horisontell yta som är fri från märkbart vågreflekterande ytor inom en ellips med en storaxel på 20 m och en lillaxel på 17,3 m. Antennen och motorns mittpunkt skall befinna sig på ellipsens storaxel, medan fordonets symmetriplan skall vara parallellt med lillaxeln. Antennen och skärningspunkten mellan storaxeln och den motorsida som befinner sig närmast antennen skall båda befinna sig i en av ellipsens brännpunkter. Mätutrustningen eller provhytten eller fordonet som utrustningen befinner sig i får finnas inom ellipsen, men i horisontalled inte närmare antennen än 3 m i riktning bort från det fordon som kontrolleras. Vidare skall frånvaron av ovidkommande brus och signaler som kan påverka mätningarna säkerställas. Kontroller skall därför utföras utan att motorn är igång före och efter mätavläsningarna, vilka endast kan betraktas som tillfredsställande om de ligger minst 10 dB över det högsta värde som erhållits vid kontrollerna.

4. FORDON

4.1 Vid mätningarna skall endast den elektriska utrustning som behövs för motorns drift vara igång.

4.2 Motorn skall ha normal arbetstemperatur. Under varje mätning skall motorn köras enligt följande:

>Plats för tabell>

4.3 Mätningar får inte utföras medan det regnar på fordonet eller inom 10 minuter efter ett regn.

5. ANTENN

5.1 Höjd

Dipolens mittpunkt skall befinna sig 3 m över marken.

5.2 Mätavstånd

Det horisontella avståndet från antennen till närmaste metalldel på fordonet skall vara 10 m.

5.3 Antennens placering i förhållande till fordonet

Antennen skall placeras omväxlande till vänster och till höger om fordonet i två mätlägen så att antennen är parallell med fordonets symmetriplan och i linje med motorn. (Se tillägget till denna bilaga.)

5.4 Antennens läge

I varje mätpunkt skall avläsningar göras med dipolen i horisontellt och vertikalt läge. (Se tillägget till denna bilaga.)

5.5 Avläsningar

Den högsta av fyra avläsningar skall betraktas som karakteristisk för den frekvens som mätningen avser.

6. FREKVENSER

Mätningar skall utföras inom området 40-250 MHz. Ett fordon anses med största sannolikhet kunna uppfylla de föreskrivna dämpningskraven inom hela frekvensområdet om det uppfyller kraven vid de sex följande frekvenserna: 45, 65, 90, 150, 180 och 220 MHz (± 5 MHz). (Toleransen på 5 MHz för de sex valda frekvenserna bör göra det möjligt att undvika störningar från sändare som arbetar på de nominella frekvenserna.)

BILAGA 3

STATISTISK METOD FÖR KONTROLL AV DÄMPNING AV RADIOSTÖRNINGAR

För att med 80 % sannolikhet kunna säkerställa att 80 % av fordonen uppfyller ett angivet gränsvärde L skall följande villkor uppfyllas:

+ kSn ≤L

där = aritmetiskt medelvärde av resultaten för n fordon

k = statistisk faktor som är beroende av n enligt följande tabell:

>Plats för tabell>

Sn = resultatens standardavvikelse för n fordon

Sn2 = Ó (x-)2/(n-1)

x = enskilt resultat

L = angivet gränsvärde

Sn, x, och L uttryckt i dB (ìV/m)

Om en första provgrupp med n fordon inte uppfyller specifikationen skall en andra provgrupp med n fordon provas och de totala resultaten behandlas som om de hade erhållits från en provgrupp med 2n fordon.

BILAGA 4

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >