Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 74/61/EEG av den 17 december 1973 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om anordningar för att förhindra obehörigt nyttjande av motorfordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 038 , 11/02/1974 s. 0022 - 0028

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 3 s. 0206

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 2 s. 0188

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 3 s. 0206

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 3 s. 0162

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 3 s. 0162RÅDETS DIREKTIV av den 17 december 1973 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om anordningar för att förhindra obehörigt nyttjande av motorfordon (74/61/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

De tekniska krav som motorfordon måste uppfylla enligt nationell lagstiftning gäller bland annat anordningarna för att förhindra obehörigt nyttjande (obehörig användning) av sådana fordon.

Dessa krav skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att alla medlemsstater antar samma krav, antingen som tillägg till eller i stället för sina nuvarande bestämmelser, för att därmed särskilt för varje fordonstyp medge det förfarande för EEG-typgodkännande som behandlats i rådets direktiv av den 6 februari 1970(3) om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon.

När det gäller de tekniska kraven är det tillrådligt att i stort sett följa de krav som antagits av FNs ekonomiska kommission för Europa i dess förordning nr 18(4) (Enhetliga bestämmelser om godkännande av fordon med avseende på skyddet mot obehörig användning), som är bilagd avtalet av den 20 mars 1958 om antagande av enhetliga villkor för godkännande och ömsesidigt erkännande av godkännande av utrustningar och delar till motorfordon.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv avses med "fordon" varje motorfordon som är avsett att användas på väg, med eller utan karosseri, med minst fyra hjul och som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 25 km/tim, dock med undantag av spårbundna fordon, jordbrukstraktorer och lantbruksmaskiner samt andra motorredskap.

Artikel 2

Ingen medlemsstat får vägra att bevilja EEG-typgodkännande eller ett nationellt typgodkännande för ett fordon av skäl som hänför sig till anordningen för att förhindra obehörig användning om denna anordning uppfyller kraven i bilaga 1.

Artikel 3

Ingen medlemsstat får vägra eller förbjuda försäljning, registrering, ibruktagande eller användning av ett fordon av skäl som hänför sig till anordningen för förhindrande av obehörig användning om denna anordning uppfyller kraven i bilaga 1.

Artikel 4

Den medlemsstat som har beviljat ett typgodkännande skall vidta de åtgärder som krävs för att hålla sig underrättad om varje ändring av en del eller egenskap som nämns i punkt 2.2 i bilaga 1. Medlemsstatens behöriga myndigheter skall besluta om nya provningar skall utföras på den ändrade fordonstypen och om en ny provningsrapport skall utarbetas. Om sådana provningar visar att kraven i detta direktiv inte har uppfyllts, skall ändringen inte godkännas.

Artikel 5

De ändringar som är nödvändiga för att anpassa kraven i bilagorna 1 och 2 till den tekniska utvecklingen skall antas enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 13 i rådets direktiv av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon.

Artikel 6

1. Medlemsstaterna skall sätta de bestämmelser i kraft som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 18 månader efter dagen för dess anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall se till att texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv överlämnas till kommissionen.

Artikel 7

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 december 1973.

På rådets vägnar

I. NØRGAARD

Ordförande

(1) EGT nr C 112, 27.10.1972, s. 16.

(2) EGT nr C 60, 26.7.1973, s. 12.

(3) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

(4) EEG, Geneve, E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/rev. tillägg 17.

BILAGA 1(1)

OMFATTNING, DEFINITIONER, ANSÖKAN OM EEG-TYPGODKÄNNANDE, SPECIFIKATIONER

1. MONTERING AV EN ANORDNING

Varje fordon i kategorierna M1 och N1 (definierade i bilaga 1 till direktivet av den 6 februari 1970) skall vara försett med en anordning för att förhindra obehörig användning. Montering av sådana anordningar på fordon i andra kategorier är icke-obligatorisk.

2. DEFINITIONER

För detta direktiv gäller följande:

(2.1)

2.2 Med fordonstyp avses i samband med att förhindra obehörig användning en kategori motorfordon som inte är olika i sådana väsentliga avseenden som

2.2.1 tillverkarens beskrivning av fordonstypen,

2.2.2 placeringen och konstruktionen av den eller de fordonsdelar som skyddsanordningen verkar på,

2.2.3 typen av skyddsanordning.

2.3 Med "skyddsanordning" avses alla delar som konstruerats för att förhindra obehörig användning av fordonet. Skyddsanordningen åstadkoms genom att kombinera en anordning som hindrar motorn att starta med hjälp av det normala manöverorganet och någon annan anordning. Den andra anordningen skall vara en anordning som kan

- påverka styrinrättningen,

- påverka växelspaken,

- påverka transmissionen, eller

- hindra motorn från att gå.

2.3.1 Anordningar som endast förhindrar att fordonets bromsar lossas betraktas inte som "skyddsanordningar".

(2.4)

2.5 Med "styrinrättning" avses styrorganet, styrstången och dess infästning, styraxeln, styrväxeln och alla andra delar som konstruerats för att uppta energi i händelse av kollision mot ratten.

3. ANSÖKAN OM EEG-TYPGODKÄNNANDE

3.1 Ansökan om godkännande av en fordonstyp med avseende på skyddsanordningen för att förhindra obehörig användning skall lämnas in av fordonstillverkaren eller dennes representant.

3.2 Ansökan skall åtföljas av följande handlingar i tre exemplar och följande uppgifter:

3.2.1 En detaljerad beskrivning av fordonstypen med avseende på placeringen och konstruktionen av det manöverorgan eller den enhet som skyddsanordningen verkar på.

3.2.2 Tillräckligt detaljerade ritningar i lämplig skala över skyddsanordningen och dess montering i fordonet.

3.2.3 En teknisk beskrivning av anordningen.

3.3 Till den tekniska tjänst som har ansvaret för typgodkännandeprovningarna skall följande överlämnas:

3.3.1 Ett fordon som är representativt för den fordonstyp som skall godkännas.

3.3.2 På begäran av den tekniska tjänsten, sådana fordonsdelar som den tekniska tjänsten anser vara väsentliga för de kontroller som föreskrivs i punkterna 5 och 6.

4. EEG-TYPGODKÄNNANDE

(4.1)

(4.2)

4.3 Ett intyg enligt förebilden i bilaga 2 skall bifogas EEG-typgodkännandeintyget.

(4.4)

(4.4.1)

(4.4.2)

(4.5)

(4.6)

5. ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER

5.1 Skyddsanordningen skall vara så konstruerad att den måste tas ur funktion för att

5.1.1 motorn skall kunna startas med det normala manöverorganet, eller

5.1.2 fordonet skall kunna köras eller växlas framåt av egen kraft.

5.2 När anordningen är i funktion får det inte vara möjligt att med enkla medel sätta de delar av anordningen ur funktion som behövs för att uppfylla villkoret i punkt 5.1.2.

5.3 Motorn skall kunna startas och kraven enligt punkt 5.1 kunna uppfyllas endast med hjälp av en enda nyckel i ett enda lås. Med undantag av de fall som anges i punkt 6.1.6 får det inte vara möjligt att avlägsna nyckeln ur låset med mindre än att skyddsanordningen enligt punkt 5.1 trätt i funktion eller satts att fungera.

5.4 Skyddsanordningen som nämns i punkt 5.1 ovan skall vara konstruerad så att den utan att väcka uppmärksamhet inte kan öppnas, göras overksam eller förstöras snabbt.

5.5 Skyddsanordningen skall vara fast monterad i fordonet. Den skall vara monterad så att den inte ens sedan dess hölje avlägsnats kan tas isär på annat sätt än med specialverktyg när den befinner sig i låst läge. Om det är möjligt att göra skyddsanordningen overksam genom att ta bort skruvar, skall skruvarna, om de är löstagbara, övertäckas med delar av den låsta skyddsanordningen.

5.6 Låset skall vara säkert ihopsatt i skyddsanordningen.

5.7 Använda lås skall ha minst 1 000 olika kombinationer, dvs. med en nyckel som passar för en kombination skall inte mer än ett lås av 1 000 i genomsnitt kunna öppnas. I fordon av samma typ skall förekomsten av varje kombination vara ungefär en per 1 000.

5.8 Skyddsanordningar skall vara utformade så att de då fordonet är i rörelse utesluter risken för oavsiktlig låsning som kan äventyra säkerheten.

5.9 Om manövreringen av skyddsanordningen kräver att någon annan energikälla än föraren själv används, får denna energikälla endast användas för att låsa eller låsa upp anordningens låssystem. Skyddsanordningen skall bibehållas i sitt läge med rent mekaniska medel.

5.10 Skyddsanordningen kan som tillsats ha en yttre ljudsignalanordning som sätts i funktion vid varje försök att låsa upp anordningen, göra den overksam eller förstöra den. De avgivna signalerna skall vara korta och upphöra automatiskt efter högst 30 sekunder. De skall endast återupptas om anordningen sätts i funktion på nytt. Dessutom skall signalerna avges av fordonets normala signalanordning.

(5.10.1)

(5.10.2)

6. SÄRSKILDA SPECIFIKATIONER

Om skyddsanordningen är av en typ som verkar på styrinrättningen, på transmissionen eller på växelspaken, skall den utöver de allmänna specifikationerna enligt punkt 5 uppfylla de särskilda villkor som föreskrivs nedan för sådana typer av anordningar.

6.1 Skyddsanordningar som verkar på styrinrättningen

6.1.1 En skyddsanordning som verkar på styrinrättningen skall låsa denna.

6.1.2 Det får inte vara möjligt att låsa styrinrättningen oavsiktligt när nyckeln sitter i skyddsanordningens lås, även om anordningen som hindrar motorn från att kunna startas har trätt i funktion eller satts i funktion.

6.1.3 Det får inte vara möjligt att slå på tändningen i ett fordon med bensinmotor eller att starta motorn i ett fordon med dieselmotor med hjälp av det normala manöverorganet förrän låset som verkar på styrinrättningen har öppnats.

6.1.4 När skyddsanordningen satts i funktion får det inte på något sätt vara möjligt att hindra att låsregeln griper in i mothållet.

6.1.5 Låsregeln skall gripa in till sådant djup att skyddsanordningen fortsätter att vara effektiv även efter en viss nötning.

6.1.6 Om skyddsanordningen är utformad så att nyckeln kan tas ur i något annat läge än det läge där styrinrättningen är låst, skall den vara så konstruerad att det handgrepp som krävs för att låsa styrinrättningen och ta ur nyckeln inte kan åstadkommas oavsiktligt.

6.1.7 Skyddsanordningen skall vara stark nog att den, utan att skada styrinrättningen så att säkerheten äventyras, kan motstå anbringandet av ett vridmoment på 19,6 mdaN i båda riktningarna parallellt med styraxeln under statiska förhållanden.

6.2 Skyddsanordningar som verkar på transmissionen

En skyddsanordning som verkar på transmissionen skall förhindra rotationen hos fordonets drivhjul.

6.3 Skyddsanordningar som verkar på växelspaken

6.3.1 En skyddsanordning som verkar på växelspaken skall kunna förhindra all växling.

6.3.2 När det gäller manuella växellådor skall det endast vara möjligt att låsa växelspaken i följande lägen: backläge och friläge, eller enbart backläge.

6.3.3 När det gäller automatiska växellådor skall låsning endast vara möjlig i "parkeringsläget". Kompletterande låsning i "friläget" är tillåten.

(7.)

(8.)

(9.)

(10.)

(11.)

(1) Texten i bilagan är praktiskt taget identisk med texten i förordning nr 18 från FNs ekonomiska kommission för Europa, särskilt i fråga om uppdelningen i punkter. Där en punkt i förordning nr 18 inte har någon motsvarighet i detta direktiv, anges därför dess nummer inom parentes för fullständighetens skull.

BILAGA 2

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >