Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 74/297/EEG av den 4 juni 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om inredningsdetaljer i motorfordon (styrmekanismens uppförande i händelse av en sammanstötning)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 165 , 20/06/1974 s. 0016 - 0025

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 4 s. 0012

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 2 s. 0247

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 4 s. 0012

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 3 s. 0230

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 3 s. 0230RÅDETS DIREKTIV av den 4 juni 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om inredningsdetaljer i motorfordon (styrmekanismens uppförande i händelse av en sammanstötning) (74/297/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

De tekniska krav som motorfordon måste uppfylla enligt nationell lagstiftning avser bland annat styrmekanismens uppförande i händelse av en sammanstötning.

Dessa krav skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att alla medlemsstater antar samma krav, antingen som tillägg till eller i stället för sina nuvarande bestämmelser, särskilt för att därmed för alla fordonstyper medge det förfarande för EEG-typgodkännande som beskrivs i rådets direktiv av den 6 februari 1970(3) om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon.

Allmänna krav för inre backspeglar har fastställts genom rådets direktiv av den 1 mars 1971(4), och för inredningsdetaljer i passagerarutrymmet, utformningen av kontroller, tak och sätenas ryggstöd och baksida genom rådets direktiv av den 17 december 1973(5). Andra krav kommer att antas senare som rör inredningsdetaljer, förankringar för bilbälten och säten, huvudstöd och märkning av manöverorgan.

Harmoniserade krav måste minska risken för eller svårighetsgraden av skador som kan drabba förarna av motorfordon och därigenom säkerställa trafiksäkerheten i hela gemenskapen.

Med hänsyn till tekniska krav är det lämpligt att utnyttja de som har antagits av FNs Ekonomiska kommission för Europa i dess reglemente nr 12(6) (Enhetliga regler om godkännande av fordon med hänsyn till förarens skydd mot styrmekanismen i händelse av sammanstötning), vilken ingår som en bilaga till avtalet av den 20 mars 1958 om antagandet av enhetliga villkor för godkännande och ömsesidigt erkännande av godkännande som avser utrustning och delar till motordrivna fordon.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv avses med fordon varje motordrivet fordon av kategori M1 (definierad i bilaga 1 till direktiv av den 6 februari 1970) som är avsett att användas på väg, med eller utan karosseri, med minst fyra hjul och som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 25 km/tim, med undantag för ett fordon som är försett med forward control enligt definitionen i punkt 2.7 i bilaga 1.

Artikel 2

Ingen medlemsstat får vägra att bevilja EEG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för ett motorfordon av skäl som hänför sig till styrmekanismens uppförande i händelse av en sammanstötning om styrmekanismen uppfyller de krav som anges i bilagorna 1-3.

Artikel 3

Ingen medlemsstat får vägra att registrera ett fordon eller förbjuda att det saluförs, tas i bruk eller används av skäl som hänför sig till styrmekanismens uppförande i händelse av en sammanstötning om styrmekanismen uppfyller de krav som anges i bilagorna 1-3.

Artikel 4

En medlemsstat som har beviljat godkännande för en fordonstyp skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att medlemsstaten får upplysningar om varje ändring av någon av de detaljer eller egenskaper som hänsyftas i bilaga 1, punkt 2.2. De behöriga myndigheterna i denna medlemsstat skall bestämma om det är nödvändigt att utföra nya provningar av en modifierad fordonstyp och att utställa en ny rapport. När sådana provningar avslöjar brist på överensstämmelse med kraven i detta direktiv, skall modifieringen inte beviljas EEG-typgodkännande.

Artikel 5

Ändringar som är nödvändiga för att anpassa kraven i bilagorna 1-4 till den tekniska utvecklingen skall antas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 13 i rådets direktiv av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon.

Artikel 6

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 18 månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall se till att till kommissionen överlämna texterna till bestämmelser i lagstiftningen som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 7

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 4 juni 1974.

På rådets vägnar

H. D. GENSCHER

Ordförande

(1) EGT nr C 14, 27.3.1973, s. 18.

(2) EGT nr C 60, 26.7.1973, s. 13.

(3) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

(4) EGT nr L 68, 22.3.1971, s. 1.

(5) EGT nr L 38, 11.2.1974, s. 2.

(6) ECE Genevedokument E/ECE/324/tillägg 11.

BILAGA 1*

DEFINITIONER, ANSÖKAN OM EEG-TYPGODKÄNNANDE, EEG-TYPGODKÄNNANDE, SPECIFIKATIONER FÖR EEG-TYPGODKÄNNANDE, PROVNINGAR, ÖVERENSSTÄMMELSE MED GODKÄND TYP

(1.)

2. DEFINITIONER

I detta direktiv avses med

2.1 styrmekanismens uppförande i händelse av en sammanstötning uppförande av denna mekanism under påverkan av två slags krafter, dvs:2.1.1 de som härrör från en frontalkrock och som kan leda till förskjutning mot rattstångens baksida,

2.1.2 de som beror på förarens masströghet i den händelse föraren träffar rattstången vid en frontalkrock.

2.2 fordonstyp en kategori av motorfordon som inte avviker i sådana väsentliga avseenden som:

2.2.1 uppbyggnad, mått, form och material hos den del av fordonet som befinner sig framför manöverorganet för styrning,

2.2.2 fordonets högsta tillåtna totalvikt.

2.3 manöverorganet för styrningen den styrningsanordning, vanligen ratten, som manövreras av föraren.

2.4 rattstång den kapsling om innesluter styraxeln.

2.5 styraxel den del som till styrväxelhuset överför det moment som anbringas på manöverorganet för styrning.

2.6 styrmekanism det aggregat som består av manöverorganet för styrning, rattstången, monteringstillbehören, styraxeln, styrväxelhuset och samtliga andra delar som är avsedda att bidra till energiupptagningen i händelse av en stöt mot ratten.

2.7 Med forward control avses en uppbyggnad i vilken motorn till mer än sin halva längd befinner sig bakom den främsta punkten i vindrutans bas och där rattnavet befinner sig i den främre fjärdedelen av fordonets längd.

3. ANSÖKAN OM EEG-TYPGODKÄNNANDE

3.1 Ansökan om EEG-typgodkännande för en fordonstyp skall lämnas in av tillverkaren eller hans representant.

3.2 Ansökan skall åtföljas av nedanstående dokument i tre exemplar och följande upplysningar

3.2.1 en detaljerad beskrivning av fordonstypen med avseende på uppbyggnaden, måtten, formen och materialet hos den del av fordonet som befinner sig framför manöverorganet för styrningen,

3.2.2 tillräckligt detaljerade ritningar i lämplig skala av styrmekanismen och dess fastsättning i fordonets chassi och karosseri, och

3.2.3 en teknisk beskrivning av mekanismen.

3.3 Följande måste tillhandahållas den tekniska tjänst som är ansvarig för godkännandeprovningarnas genomförande:

3.3.1 ett fordon som är representativt för den fordonstyp som skall godkännas, för den i punkt 5.1 angivna provningen,

3.3.2 efter tillverkarens val, antingen ett andra fordon eller de delar av fordonet som anses väsentliga för den provning som avses i punkt 5.2.

4. EEG-TYPGODKÄNNANDE

(4.1)

(4.2)

4.3 En blankett som överensstämmer med den mall som visas i bilaga 4 skall bifogas EEG-typgodkännadeintyget.

(4.4)

(4.5)

(4.6)

5. SPECIFIKATIONER

5.1 När den olastade bilen utan docka krockprovas mot en barriär med en hastighet av 48,3 km/tim skall rattstångens överdel och dess axel inte förskjutas bakåt, horisontellt och parallellt med fordonets längsgående axel, med mer än 12,7 cm i förhållande till en punkt i fordonet som inte påverkas av stöten. Avståndet skall bestämmas genom en dynamisk mätning.

5.2 När manöverorganet för styrningen träffas av en provkropp som har släppts mot manöverorganet med en relativ hastighet av lägst 24,1 km/tim får den kraft som manöverorganet utövar på provkroppens "bröstparti" inte överstiga 1 111 daN.

5.2.1 Manöverorganet för styrningen skall vara så utformat, konstruerat och monterat att den varken har farliga ojämnheter eller skarpa kanter som kan öka risken för allvarliga skador på föraren i händelse av en sammanstötning.

5.2.2 Manöverorganet för styrningen skall vara så utformat, konstruerat och monterat att den inte har delar eller tillbehör, inklusive signalhornets manöverorgan och monteringsdelar, som kan gripa tag i förarens kläder eller smycken under normala rörelser vid körning.

6. PROVNINGAR

Kontrollen av överensstämmelse med kraven i punkt 5 skall utföras enligt de metoder som beskrivs i bilagorna 2 och 3.

7. ÖVERENSSTÄMMELSE MED GODKÄND TYP

(7.1)

7.2 För att kontrollera överensstämmelse skall ett tillräckligt stort antal serietillverkade utvalda fordon stickprovskontrolleras.

7.3 Som en allmän regel skall dessa kontroller, som redan påpekats, begränsas till mätningar. När så är nödvändigt skall fordonen emellertid utsättas för den provning som föreskrivs i punkt 5.

(8.)

(9.)

* Texten i bilagorna är, frånsett punkt 2.1, i allt väsentligt den samma som i reglemente nr 12 från FNs Ekonomiska kommission för Europa. Särskilt indelningen i avsnitt är den samma. I det fall en punkt i reglemente nr 12 saknar motsvarighet i dessa bilagor, anges motsvarande nummer inom parentes.

BILAGA 2

SAMMANSTÖTNINGSPROV MOT EN BARRIÄR FRAMIFRÅN

1. SYFTE

Syftet med detta prov är att kontrollera om fordonet uppfyller de krav som beskrivs i punkt 5.1 i bilaga 1.

2. INSTALLATIONER, FÖRFARANDEN OCH MÄTINSTRUMENT

2.1 Provningsplats

Provningsområdet skall vara tillräckligt stort för att ha plats för framkörningsbana, barriär och de tekniska installationer som är nödvändiga för provningen. Den sista delen av banan, minst fem meter före barriären, skall vara horisontell, plan och stabiliserad.

2.2 Barriär

Barriären skall bestå av ett block av armerad betong som är minst 3 meter brett, minst 1,5 meter högt och minst 0,6 meter tjockt. Kollisionsytan måste vara vinkelrät mot den sista delen av framkörningsbanan och täckt med 2 cm tjock plywood. Betongblocket skall på baksidan stöttas med minst 90 ton jord. Betong- och jordbarriären kan ersättas av hinder som har samma frontyta och som ger likvärdiga resultat.

2.3 Fordonets framdrivning

Fordonet skall i sammanstötningsögonblicket röra sig fritt som ett resultat av framdrivningen. Det måste träffa hindret i en bana vinkelrät mot kollisionsväggen. Den största tillåtna laterala avvikelsen som medges mellan den vertikala mittlinjen för fordonets front och kollisionsväggens vertikala mittlinje är ± 30 cm.

2.4 Fordonets tillstånd

Fordonet skall under provningen vara försett med samtliga normala delar och utrustningsenheter. Dessutom får föremål i passagerarutrymmet inte oavsiktligt träffa ratten (uppfällbart förarsäte, baksäteskudde, etc.).

2.5 Hastighet

Hastigheten i sammanstötningsögonblicket skall vara mellan 48,3 km/tim och 53,1 km/tim.

2.6 Mätinstrument

2.6.1 De instrument som används till de i punkt 3.1 nämnda registreringarna måste medge mätningar med följande grad av noggrannhet:

2.6.1.1 fordonets hastighet: inom >NUM>1

>DEN>100

,

2.6.1.2 registrering av tid: inom >NUM>1

>DEN>1000

sekund,

2.6.1.3 sammanstötningens början (nollpunkt), i det ögonblick fordonet först kommer i kontakt med hindret, skall markeras på de registreringar och filmer som används för att utvärdera proven.

2.6.2 Det i punkt 3.1 angivna avståndet måste mätas inom ± 5 mm.

3. RESULTAT

3.1 För att bestämma manöverorganets bakåtförskjutning skall under krocken en registrering(1) ske av avståndet - mätt horisontellt och parallellt med fordonets längsgående axel - mellan rattstångens överdel (och axel) och en punkt på fordonet som inte påverkas av sammanstötningen. Om den uppmätta hastigheten överstiger den nominella hastigheten av 48,3 km/tim, skall denna förskjutning reduceras till det rättade värde som motsvarar den nominella hastigheten genom att förskjutningen multipliceras med kvadraten på förhållandet mellan den nominella hastigheten och den uppmätta hastigheten.

3.2 Efter provet skall de kvarvarande skador som fordonet har erhållit beskrivas i en skriftlig rapport. Fordonet skall dokumenteras med minst en bild i var och en av följande riktningar:

3.2.1 från sidan (höger och vänster),

3.2.2 framifrån,

3.2.3 underifrån,

3.2.4 det påverkade området inuti passagerarutrymmet.

4. LIKVÄRDIGA PROVNINGSMETODER

Likvärdiga, icke-förstörande provningsmetoder är tillåtna, förutsatt att de i punkt 3 angivna resultaten kan erhållas antingen helt och hållet genom ersättningsprovning eller genom beräkning med ledning av ersättningsprovningens resultat. Om en annan metod än den i punkterna 2 och 3 beskrivna används, måste dess likvärdighet visas.

(1) Denna registrering kan ersättas med högsta och lägsta mätvärden.

BILAGA 3

PROVNING AV ENERGIUPPTAGNINGSFÖRMÅGA I HÄNDELSE AV STÖT MOT MANÖVERORGANET FÖR STYRNING

1. SYFTE

Syftet med denna provning är att kontrollera om fordonet uppfyller de krav som beskrivs i punkt 5.2 i bilaga 1.

2. INSTALLATIONER, FÖRFARANDEN OCH MÄTINSTRUMENT

2.1 Montering av manöverorganet för styrning

2.1.1 Manöverorganet skall vara monterat på fordonets främre del, vilken erhålls genom att kapa karosseriet i sidled vid framsätena och genom att eventuellt ta bort taket, vindrutan och dörrarna. Denna del av fordonet skall förankras fast på provbänken, så att den inte flyttar på sig under sammanstötningen med provkroppen.

2.1.2 På tillverkarens begäran kan manöverorganet för styrning dock monteras på ett ramverk som efterliknar styrmekanismens montering, förutsatt att "ramverk och styrning" i jämförelse med den verkliga "karosseri-framdelen och styrningen" har:

2.1.2.1 samma geometriska utformning,

2.1.2.2 större styvhet.

2.2 Under den första provningen vrids manöverorganet för styrning in så att dess styvaste eker står vinkelrätt mot beröringspunkten med provkroppen. Om manöverorganet för styrning är en ratt skall provningen upprepas med rattens mest flexibla del vinkelrätt mot denna beröringspunkt. Om manöverorganet för styrning kan justeras skall båda provningarna utföras med ratten inställd i mittläge.

2.3 Provkropp

Provkroppen skall ha form, mått, vikt och egenskaper som beskrivs i tillägget till denna bilaga.

2.4 Mätning av krafter

2.4.1 Mätningarna skall utföras på den största kraften som verkar på provkroppen som en följd av sammanstötningen med manöverorganet. Kraften skall verka horisontellt och parallellt med fordonets längdaxel.

2.4.2 Denna kraft kan mätas direkt eller indirekt, eller beräknas med ledning av de värden som uppmätes under provningen.

2.5 Provkroppens framdrivning

En valfri framdrivningsmetod kan användas, förutsatt att provkroppen är helt frikopplad från framdrivningsanordningen när den träffar manöverorganet för styrning. Provkroppen måste träffa detta manöverorgan efter att har rört sig i en ungefärlig rät bana, parallell med den längsgående axeln av fordonets främre del. Provkroppens första kontakt med manöverorganet för styrning skall ske i den punkt där kontakten normalt sker när en mansperson med 75,3 kg vikt och 1,73 m längd(1), som sitter i fordonets förarsäte (inställt i sitt främsta läge), kastas framåt, parallellt med fordonets längsgående axel, tills han träffar ratten.

2.6 Hastighet

Provkroppen skall träffa manöverorganet för styrning med en hastighet av minst 24,1 km/tim och så nära denna hastighet som möjligt.

2.7 Mätinstrument

2.7.1 Det instrument som används för registrering av de i punkt 3.2 nämnda mätningarna måste ha följande grad av noggrannhet:

2.7.1.1 provkroppens hastighet: inom >NUM>2

>DEN>100

,

2.7.1.2 registrering av tid: inom >NUM>1

>DEN>1000

sekund,

2.7.1.3 sammanstötningens början (nollpunkt) i det ögonblick provkroppen först kommer i kontakt med manöverorganet för styrning skall markeras på de registreringar och filmer som används för utvärdering av provningen,

2.7.1.4 mätning av kraft: mätområdet skall vara 3 920 daN. Kraften måste registreras utan förvrängning för fenomen med en frekvens upp till 1000 Hz, med en noggrannhet på 2,5% av det största mätområdet eller ± 5% av det faktiska värdet,

2.7.1.5 tvärgående känslighet: under 5% av mätområdet.

3. RESULTAT

3.1 Efter provningen skall kvarvarande skada på styrmekanismen säkerställas och beskrivas i en skriftlig rapport. "Manöverorgan för styrning/rattstången/ instrumentpanelen" skall fotograferas med minst en bild från sidan och en från framsidan.

3.2 Under kollisionen skall en registrering utföras av de totala krafter varmed manöverorganet för styrningen påverkar provkroppens "bröstparti". Denna mätning utförs på det sätt som beskrivs i punkt 2.7.

4. LIKVÄRDIGA PROVNINGSMETODER

Likvärdiga, icke-förstörande provningsmetoder är tillåtna, förutsatt att de i punkt 3 beskrivna resultaten kan erhållas, antingen helt och hållet genom ersättningsprovningen eller genom beräkning med ledning av ersättningsprovningens resultat. Om en annan än den i punkterna 2 och 3 beskrivna metoden används skall dess likvärdighet visas.

(1) Dessa mått motsvarar en docka 50 percentil enligt föreskrifterna från National Centre for Health Statistics,serie 11, nr 8, United States of America Centre for Health, Education and Welfare, den 12 maj 1967.

BILAGA 4

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >