Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 74/408/EEG av den 22 juli 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om inredningsdetaljer i motorfordon (hållfastheten hos sätena och fästanordningarna för dessa)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 221 , 12/08/1974 s. 0001 - 0009

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 4 s. 0042

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 3 s. 0003

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 4 s. 0042

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 4 s. 0015

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 4 s. 0015RÅDETS DIREKTIV av den 22 juli 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om inredningsdetaljer i motorfordon (hållfastheten hos sätena och fästanordningarna för dessa) (74/408/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:

De tekniska krav som motorfordon måste uppfylla enligt nationell lagstiftning gäller bl.a. inredningsdetaljer med avseende på hållfastheten hos sätena och fästanordningarna för dessa.

Dessa skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att alla medlemsstater antar samma krav, antingen som tillägg till eller i stället för sina nuvarande regler, så att det förfarande för EEG-typgodkännande som anges i rådets direktiv 70/156/EEG(2) av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon kan tillämpas för alla fordonstyper.

Gemensamma krav på inredningsdetaljer i passagerarutrymmet, manöverorganens utformning, innertaket, ryggstöden och sätenas baksida har fastställts i rådets direktiv 74/60/EEG(3) av den 17 december 1973. Kraven på inredningsdetaljer med avseende på styrinrättningens beteende i händelse av en kollision har fastställts i rådets direktiv 74/297/EEG(4) av den 4 juni 1974. Andra krav på inredningsdetaljer, särskilt de som berör nackstöden, bilbältenas fästanordningar och utformningen av manöverorganen, kommer att antas vid en senare tidpunkt.

Det är lämpligt att huvudsakligen utnyttja vissa tekniska krav som antagits av FNs ekonomiska kommission för Europa i dess förordning nr 17(5) (Enhetliga bestämmelser om godkännande av fordon med avseende på hållfastheten hos sätena och fästanordningarna för dessa) som är bilagd avtalet av den 20 mars 1958 om antagande av enhetliga villkor för godkännande och ömsesidigt erkännande av godkännande av utrustning och delar till motorfordon.

Tillnärmningen av nationell lagstiftning om motorfordon innebär att medlemsstaterna ömsesidigt erkänner den kontroll som utförs av var och en av dem på grundval av gemensamma bestämmelser. För att ett sådant system skall fungera tillfredsställande måste det tillämpas av alla medlemsstater från samma tidpunkt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. I detta direktiv avses med fordon varje motorfordon som konstruerats för att användas på väg, med eller utan karosseri, som har minst fyra hjul och som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 25 km/tim, med undantag av spårbundna fordon, jord- eller skogsbrukstraktorer och maskiner för lant- eller skogsbruk och andra motorredskap.

2. Detta direktiv gäller inte för säten med inbyggda fästanordningar för bilbälten, och inte heller för fällbara säten eller säten som är vända åt sidan eller bakåt.

Artikel 2

Ingen medlemsstat får vägra att bevilja EEG-typgodkännande eller ett nationellt typgodkännande för en fordonstyp av skäl som hänför sig till hållfastheten hos sätena eller fästanordningarna för dessa om de uppfyller kraven enligt bilagorna 1 och 2 för fordon i kategori M1 och kraven enligt bilaga 3 för fordon i kategorierna M2, M3, N1, N2 och N3. Fordonskategorierna definieras i bilaga 1 till direktiv 70/156/EEG.

Artikel 3

Ingen medlemsstat får vägra att registrera ett fordon eller förbjuda att det saluförs, tas i bruk eller används, av skäl som hänför sig till hållfastheten hos sätena eller fästanordningarna för dessa om de uppfyller kraven enligt bilagorna 1 och 2 för fordon i kategori M1 och kraven i bilaga 3 för fordon i kategorierna M2, M3, N1, N2 och N3.

Artikel 4

Den medlemsstat som har beviljat ett typgodkännande måste vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att den får kännedom om varje ändring av de delar eller egenskaper som nämns i bilaga 1, 2.2. Medlemsstatens behöriga myndigheter skall besluta om nya kontroller skall utföras på den ändrade typen och om en ny rapport skall utarbetas. Om sådana kontroller visar att kraven i detta direktiv inte uppfylls, skall ändringen inte godkännas.

Artikel 5

Ändringar som är nödvändiga för att anpassa kraven i bilagorna 1-4 till den tekniska utvecklingen skall antas enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 13 i direktiv 70/156/EEG.

Artikel 6

1. Före den 1 mars 1975 skall medlemsstaterna anta och offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv och de skall genast underrätta kommissionen om detta.

Medlemsstaterna skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 oktober 1975.

2. Efter anmälan av detta direktiv skall medlemsstaterna även underrätta kommissionen om alla förslag till lagar och andra författningar som de avser att anta inom det område som omfattas av detta direktiv. Underrättelsen skall lämnas i så god tid att kommissionen hinner lämna synpunkter på förslaget.

Artikel 7

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 juli 1974.

På rådets vägnar

J. SAUVAGNARGUES

Ordförande

(1) EGT nr C 108, 10.12.1973, s. 75.,

(2) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

(3) EGT nr L 38, 11.2.1974, s. 2.

(4) EGT nr L 165, 20.6.1974, s. 16.

(5) EEG-dokument från Genève.

Discarding a TABLE

>Plats för tabell>

BILAGA 1(1)

ALLMÄNT, DEFINITIONER, ANSÖKAN OM EEG-TYPGODKÄNNANDE, EEG-TYPGODKÄNNANDE, ALLMÄN BESKRIVNING, PROVNINGAR, KONTROLL, ÖVERENSSTÄMMELSE MED GODKÄND TYP

1. ALLMÄNT

1.1 De krav som fastställs i denna bilaga gäller enbart för fordon i kategori M1.

2. DEFINITIONER

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

(2.1)

2.2 Fordonstyp med avseende på hållfastheten hos sätena och fästanordningarna för dessa: motorfordon som inte är olika i fråga om sådana väsentliga faktorer som

2.2.1 sätenas uppbyggnad, form, mått och material,

2.2.2 utformningen och måtten för ryggstödens inställnings- och spärranordningar,

2.2.3 utformningen och måtten för sätenas fästanordningar och karosseridelar som berörs av dessa.

2.3 Fästanordning: den anordning varmed hela sätet är fastsatt i fordonets karosseri, inklusive därav berörda karosseridelar.

2.4 Inställningsanordning: den anordning varmed sätet eller dess delar kan ställas in så att sätet passar för den sittandes kroppsform, denna anordning kan särskilt medge

2.4.1 inställning i längdled,

2.4.2 höjdinställning,

2.4.3 lutningsinställning.

2.5 Förskjutningsanordning: en anordning som medger att sätet eller en av dess delar kan förskjutas i vinkel eller i längdled, utan något fast mellanläge, för att underlätta passagerarnas på- och avstigning.

2.6 Spärranordning: en anordning som säkerställer att sätet och dess delar förblir i inställt läge.

2.7 Fällbart säte: ett säte vars ryggstöd kan fällas framåt mot sittdynan varefter denna kan fällas framåt.

3. ANSÖKAN OM EEG-TYPGODKÄNNANDE

3.1 Ansökan om EEG-typgodkännande för en fordonstyp med avseende på hållfastheten hos sätena och fästanordningarna för dessa skall inlämnas av fordonstillverkaren eller dennes representant.

3.2 Ansökan skall åtföljas av följande dokument i tre exemplar och med följande uppgifter:

3.2.1 En detaljerad beskrivning av fordonstypen med avseende på konstruktionen av sätena, deras fästanordningar och inställnings- och spärranordningar.

3.2.2 Tillräckligt detaljerade ritningar i lämplig skala av sätena, deras fästanordningar i fordonet och inställnings- och spärranordningar.

3.3 Följande måste tillhandahållas provningsorganet som har ansvaret för typgodkännandeprovningarna:

3.3.1 Ett fordon som är representativt för den fordonstyp som skall godkännas.

3.3.2 En extra uppsättning av de säten som fordonet är försett med, inklusive fästanordningar för dessa.

4. EEG-TYPGODKÄNNANDE

(4.1)

(4.2)

4.3. Ett intyg enligt mallen i bilaga 4 skall bifogas till EEG-typgodkännandeintyget.

(4.4)

(4.4.1)

(4.4.2)

(4.5)

(4.6)

5. ALLMÄN BESKRIVNING

5.1 Alla inställningsanordningar och eventuella förskjutningsanordningar skall innehålla en spärranordning som fungerar automatiskt.

5.2 Manöverorganet för att frigöra en anordning enligt punkt 2.5 skall sitta på sätets utsida intill dörren. Det skall vara lätt åtkomligt, även för den som sitter i sätet omedelbart bakom det aktuella sätet.

6. PROVNINGAR

6.1 Provning av hållfastheten hos ryggstödet och dess spärranordningar

6.1.1 Vid denna provning skall ryggstödet, om det är inställbart, vara låst i ett läge som motsvarar en bakåtlutning så nära 25° som möjligt från lodplanet för referenslinjen genom den provdocka som beskrivs i punkt 3 i bilaga 2, såvida inte annat angetts av tillverkaren.

6.1.2 En kraft som orsakar ett moment på 53 mdaN i förhållande till H-punkten skall ansättas i längdled och bakåt mot ryggstödets övre del med hjälp av en del som motsvarar ryggen på den provdocka som beskrivs i punkt 3 i bilaga 2.

6.2 Provning av hållfastheten hos sätets fäst- och spärranordningar

6.2.1 Anordningarna skall, i alla sittlägen, motstå de krafter som anges i punkt 6.2.2. Denna bestämmelse skall emellertid betraktas som uppfylld om den provning som utförs i de lägen som anges i punkt 6.2.5 och, där så är lämpligt, i punkt 6.2.6 ger tillfredsställande resultat.

6.2.2 En horisontell längsgående kraft genom tyngdpunkten på det kompletta sätet och lika med 20 gånger vikten för det kompletta sätet skall ansättas mot sätets ram. Två provningar skall utföras på varje säte, varvid kraften skall ansättas en gång framåt och en gång bakåt. Om sätet består av separata delar som var för sig är fastsatta i ramen, skall provningarna utföras på varje särskild del på det sätt som beskrivs ovan. Om sätet består av delar som dels är fastsatta i fordonets karosseri och dels är inbördes förbundna till någon del, skall provningarna utföras samtidigt genom att de krafter som motsvarar varje särskild del ansättas mot tyngdpunkten för varje del.

6.2.3 För provningen enligt punkt 6.2.1 får förbindelsen mellan ryggstödet och sittdynan förstärkas, under förutsättning att förstärkningsdetaljerna sätts fast i ryggstödets ram i höjd med den punkt där kraften ansätts och i den främsta punkten på sittdynans ram.

6.2.4 De villkor som föreskrivs i punkt 6.2.2 får betraktas som uppfyllda om två krafter, var och en motsvarande hälften av den föreskrivna kraften, ansätts i höjd med tyngdpunkten mot de sidokraftupptagande delarna i sätets ram.

6.2.5 Sätet skall provas

6.2.5.1 i det mest framskjutna läget, varvid sittdynan skall stå i det högsta främre läget när kraften ansätts i framåtriktningen, och

6.2.5.2 i det mest bakåtskjutna läget, varvid sittdynan skall stå i det lägsta bakre läget när kraften ansätts i bakåtriktningen.

6.2.6 I de fall där spärranordningarnas utförande uppenbarligen är sådant att ett annat sätesläge än de som definieras i punkterna 6.2.5.1 och 6.2.5.2 ger en mindre fördelaktig fördelning av krafterna på spärranordningarna och sätets fästanordningar än med de inställningar som definieras i de nämnda punkterna, skall provningarna upprepas i detta sätesläge.

6.3 Provningar av spärranordningarnas motståndskraft mot tröghetseffekter

6.3.1 När sätet utsätts för en horisontell längsgående acceleration framåt eller bakåt på 20 g får inte spärranordningarna utlösas.

6.3.2 En beräkning av tröghetseffekterna på alla delar i spärranordningarna får accepteras i stället för den dynamiska provning som föreskrivs i punkt 6.3.1. Friktionskrafterna skall bortses från vid en sådan beräkning.

6.4 Likvärdiga provningsmetoder skall tillåtas om resultaten enligt punkterna 6.1, 6.2 och 6.3 kan erhållas antingen helt med hjälp av en annan provningsmetod eller genom beräkning med resultat från denna provningsmetod. Om någon annan metod än den som beskrivs i punkterna 6.1, 6.2 och 6.3 används, måste dess likvärdighet kunna bevisas.

7. KONTROLL

7.1 Inget fel skall kunna iakttas i sätets ram eller sätets fästanordningar, inställnings- och förskjutningsanordningar eller spärranordningarna för dessa under de provningar som föreskrivs i punkterna 6.1 och 6.2. Inställnings- och förskjutningsanordningarna och spärranordningarna för dessa måste emellertid inte vara funktionsdugliga efter dessa provningar. Förskjutningsanordningen som omnämns i punkt 2.5 måste dock gå att öppna efter provningen.

(8.)

9. ÖVERENSSTÄMMELSE MED GODKÄND TYP

(9.1)

9.2 För att kontrollera överensstämmelsen med den godkända typen skall ett antal slumpmässiga kontroller utföras på de serietillverkade fordonen.

9.3 I allmänhet skall kontrollerna begränsas till mätning av dimensioner. Vid behov skall dock fordonen eller sätena underkastas provningar enligt föreskrifterna i punkt 6.

(10.)

(11.)

(1) Texten i denna bilaga 1 är i huvudsak densamma som i reglemente nr 17 från FNs ekonomiska kommission för Europa, särskilt gäller att avsnittens uppdelning i punkter är densamma. När en punkt i reglemente nr 17 inte har någon motsvarighet i denna bilaga, anges dess nummer inom parentes för fullständighetens skull.

BILAGA 2

FÖRFARANDE FÖR BESTÄMNING AV H-PUNKTEN OCH RYGGSTÖDETS FAKTISKA VINKEL OCH FÖR KONTROLL AV DERAS FÖRHÅLLANDE TILL R-PUNKTEN OCH RYGGSTÖDETS KONSTRUKTIONSBESTÄMDA VINKEL

0. ALLMÄNT

Kraven i denna bilaga gäller enbart för fordon i kategori M1.

1. DEFINITIONER

1.1 H-punkten: se punkt 1.1 i direktiv 74/60/EEG.

1.2 R-punkten: se punkt 1.2 i direktiv 74/60/EEG.

1.3 Med ryggstödets vinkel avses ryggstödets lutning i förhållande till lodplanet.

1.4 Med ryggstödets faktiska vinkel avses den vinkel som bildas av lodplanet genom H-punkten och referenslinjen genom den människokropp som representeras av provdockan som beskrivs i punkt 3.

1.5 Med ryggstödets konstruktionsbestämda vinkel avses den vinkel som anges av tillverkaren och som

1.5.1 bestämmer ryggstödets vinkel vid det lägsta och bakersta normala sittläget vid körning för varje säte som tillverkaren försett fordonet med,

1.5.2 bildas i R-punkten av lodplanet och kroppens referenslinje,

1.5.3 teoretiskt motsvarar ryggstödets faktiska vinkel.

2. BESTÄMNING AV H-PUNKTERNA

Se punkt 2 i bilaga 4 till direktiv 74/60/EEG.

3. BESKRIVNING AV PROVDOCKAN

Se punkt 3 i bilaga 4 till direktiv 74/60/EEG.

4. DOCKANS PLACERING

Se punkt 4 i bilaga 4 till direktiv 74/60/EEG.

5. RESULTAT

5.1 När dockan har placerats som beskrivs under punkt 4 skall H-punkten för det ifrågavarande sätet vara H-punkten för dockan.

5.2 Var och en av H-punktens koordinater och ryggstödets faktiska vinkel skall mätas så noggrant som möjligt. Detsamma gäller koordinaterna för bestämda punkter i passagerarutrymmet. Projektionen av dessa punkter på ett vertikalt längdplan skall sedan ritas upp på ett diagram, som också skall ange ryggstödets uppmätta faktiska vinkel.

6. KONTROLL AV R- OCH H-PUNKTERNAS RELATIVA LÄGEN OCH FÖRHÅLLANDET MELLAN RYGGSTÖDETS KONSTRUKTIONSBESTÄMDA OCH FAKTISKA VINKLAR

6.1 Resultaten av mätningarna enligt punkt 5.2 för H-punkten och ryggstödets faktiska vinkel skall jämföras med R-punktens koordinater och det värde som fordonstillverkaren angett för ryggstödets konstruktionsbestående vinkel.

6.2 Förhållandet mellan de två punkterna skall anses tillfredsställande för det ifrågavarande sittläget förutsatt att H-punktens koordinater befinner sig inom en längsgående rektangel vars horisontella och vertikala sidor är 30 respektive 20 mm, och vars diagonaler skär varandra i R-punkten. Ryggstödets vinkel skall anses som tillfredsställande om ryggstödets faktiska vinkel ligger inom 3° från ryggstödets konstruktionsbestämda vinkel. Om dessa villkor uppfylls, skall R-punkten och ryggstödets konstruktionsbestämda vinkel användas för provningen och vid behov skall provdockan ställas in så att H-punkten sammanfaller med R-punkten och så att ryggstödets faktiska vinkel sammanfaller med dess konstruktionsbestämda vinkel.

6.3 Om H-punkten eller ryggstödets faktiska vinkel inte uppfyller kraven i punkt 6.2, skall två andra bestämningar av H-punkten utföras (tre totalt).

Om två av de tre fastställda punkterna ligger inom rektangeln, skall resultatet av provningen anses som tillfredsställande.

6.4 Om minst två av de tre fastställda punkterna befinner sig utanför rektangeln, skall provningsresultatet anses som inte tillfredsställande.

6.5 I det fall som anges i punkt 6.3 eller då kontrollen inte kan genomföras på grund av att fordonstillverkaren inte angett R-punktens läge, får medelvärdet för de tre bestämningarna av H-punkten användas och anses som tillämpligt i samtliga fall där R-punkten nämns i detta direktiv.

6.6 Vid kontroll av förhållandet mellan R- och H-punkterna i ett fordon ur den löpande produktionen, skall den rektangel som nämns i punkt 6.2 ovan ersättas med en kvadrat med en 50 mm sida.

BILAGA 3

ALLMÄN BESKRIVNING

1. ALLMÄNT

1.1 De krav som anges i denna bilaga gäller för fordon i kategorierna M2, M3, N1, N2 och N3.

2. ALLMÄN BESKRIVNING

2.1 Säten och bänkar måste vara säkert fastsatta i fordonet.

2.2 Skjutbara säten och bänkar skall spärras automatiskt i alla inställningslägen.

2.3 Inställningsbara ryggstöd skall kunna spärras i alla inställningslägen.

2.4 Alla säten som kan fällas framåt eller har nedfällbara ryggstöd skall spärras automatiskt i normalläget.

BILAGA 4

MALL

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >