Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 74/483/EEG av den 17 september 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utskjutande delar på motorfordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 266 , 02/10/1974 s. 0004 - 0013

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 4 s. 0058

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 3 s. 0012

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 4 s. 0058

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 4 s. 0031

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 4 s. 0031RÅDETS DIREKTIV av den 17 september 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utskjutande delar på motorfordon (74/483/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:

De tekniska krav som motorfordon måste uppfylla enligt nationell lagstiftning berör bl.a. utskjutande delar.

Dessa krav skiljer sig åt från en medlemsstat till en annan. Det är därför nödvändigt att alla medlemsstater antar samma krav antingen som tillägg till eller i stället för sina nuvarande bestämmelser, särskilt för att det förfarande med EEG-typgodkännande, som behandlats i rådets direktiv 70/156/EEG(2) av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, skall kunna tillämpas på alla fordonstyper.

Det är önskvärt att anta vissa tekniska krav som antagits av FNs ekonomiska kommission för Europa i dess förordning nr 26 ("Enhetliga bestämmelser om godkännande av fordon med avseende på utskjutande delar")(3), vilket ingår som bilaga till Avtalet av den 20 mars 1958 om införande av enhetliga villkor för godkännande och ömsesidigt erkännande av godkännade för utrustning och delar till motorfordon.

Dessa krav avser motorfordon i kategori M1 (internationell klassificering av motorfordon anges i direktiv 70/156/EEG).

Tillnärmningen av nationell lagstiftning om motorfordon omfattar ömsesidigt erkännande av inspektioner som en medlemsstat utför på grundval av gemensamma krav. Ett sådant system måste, om det skall fungera smidigt, tillämpas av alla medlemsstater från en och samma dag.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv avses med fordon varje motorfordon i klass M1 (definieras i bilaga 1 till direktiv 70/156/EEG) som är avsett att användas på väg, som har minst fyra hjul och som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 25 km/tim.

Artikel 2

Ingen medlemsstat får vägra att bevilja EEG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för ett fordon av skäl som hänför sig till utskjutande delar, om sådana delar uppfyller de krav som fastställs i bilagorna 1 och 2.

Artikel 3

Ingen medlemsstat får vägra att registrera ett fordon eller förbjuda att det saluförs, tas i bruk eller används av skäl som hänför sig till utskjutande delar, om sådana delar uppfyller de krav som fastställs i bilagorna 1 och 2.

Artikel 4

Den medlemsstat som har beviljat typgodkännande skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att den underrättas om varje ändring av en sådan del eller egenskap som avses i punkt 2.2 i bilaga 1. De behöriga myndigheterna i staten skall avgöra om nya provningar behöver utföras på den ändrade fordonstypen och en ny rapport utarbetas. Om dessa provningar visar att kraven i detta direktiv inte uppfylls skall ändringen inte godkännas.

Artikel 5

De ändringar som är nödvändiga för att anpassa bestämmelserna i bilagorna 1, 2 och 3 till den tekniska utvecklingen skall beslutas enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 13 i direktiv 70/156/EEG.

Artikel 6

1. Medlemsstaterna skall före den 1 juni 1975 införa och offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv och skall genast underrätta kommissionen om detta.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 oktober 1975.

2. Så snart detta direktiv har anmälts skall medlemsstaterna se till att till kommissionen överlämna varje utkast till lagar och andra författningar som de avser att införa inom det område som omfattas av detta direktiv, i så god tid att kommissionen hinner yttra sig om dessa.

Artikel 7

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 september 1974.

På rådets vägnar

J. SAUVAGNARGUES

Ordförande

(1) EGT nr C 55, 13.5.1974, s. 14.

(2) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

(3) Ekonomiska kommissionen för Europa, dokument

Discarding a TABLE

>Plats för tabell>

BILAGA 1

ALLMÄNNA DEFINITIONER, ANSÖKAN OM EEG-TYPGODKÄNNANDE, EEG-TYPGODKÄNNANDE, ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER, SÄRSKILDA SPECIFIKATIONER, ÖVERENSSTÄMMELSE MED GODKÄND TYP(1)

1. ALLMÄNT

1.1 Bestämmelserna i denna bilaga gäller inte för yttre backspeglar eller tillbehör som radioantenner och lasträcken.

1.2 Syftet med dessa bestämmelser är att minska risken för eller svårighetsgraden av kroppsskador hos personer som träffas av karosseriet eller snuddar vid detta vid en kollision.

2. DEFINITIONER

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

2.1 Typgodkännande av ett fordon: godkännandet av en fordonstyp med avseende på dess utskjutande delar.

2.2 Fordonstyp med avseende på dess utskjutande delar: en kategori av motorfordon vilka inte skiljer sig från varandra väsentligt i fråga om form eller material för den utvändiga ytan.

2.3 Utvändig yta: den strukturella enhet som bildar fordonets utsida och innefattar motorhuv, bagagerumslock, dörrar, skärmar och synliga förstärkningskomponenter.

2.4 Golvlinje: den linje som bestäms enligt följande:

Förskjut runt fordonet en kon med vertikal axel och en halvvinkel på 30° på så sätt att den hela tiden har lägsta möjliga kontaktpunkt med karosseriets yttre yta. Golvlinjen är det geometriska spår som bildas av dessa kontaktpunkter. Vid bestämning av golvlinjen beaktas inte upphängningspunkterna för domkraft, avgasrören eller hjulen. Utskärningarna vid hjulen anses täckta av en tänkt yta som bildar en mjuk förlängning av omgivande, utvändig yta.

2.5 Radie: den ungefärliga avrundningen och inte den exakta geometriska formen.

3. ANSÖKAN OM EEG-TYPGODKÄNNANDE

3.1 Ansökan om EEG-typgodkännande för en fordonstyp med avseende på dess utskjutande delar skall göras av fordonstillverkaren eller hans representant.

3.2 Ansökan skall åtföljas av nedanstående dokument i tre exemplar:

3.2.1 fotografier av fordonets framsida, baksida och dess sidor,

3.2.2 där så är lämpligt ritningar, med mått, av stötfångare,

3.2.3 ritningar av vissa utskjutande delar och i tillämpliga fall ritningar av vissa delar av den utvändiga yta som avses i 6.9.1.

3.3 Följande skall tillhandahållas den tekniska tjänst som svarar för typgodkännandeprovningen:

3.3.1 antingen ett fordon som är representativt för den fordonstyp som skall typgodkännas eller den del eller de delar av fordonet som anses väsentliga för de kontroller och provningar som föreskrivs i denna bilaga,

3.3.2 på begäran av den tekniska tjänsten, vissa komponenter och prover av de material som används.

4. EEG-TYPGODKÄNNANDE

(4.1)

(4.2)

(4.3)

(4.4)

(4.4.1)

(4.4.2)

(4.5)

4.6 En blankett i överensstämmelse med mallen i bilaga 3 skall åtfölja EEG-typgodkännandeintyget.

5. ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER

5.1 Bestämmelserna i denna bilaga gäller inte de delar av den utvändiga ytan som, när fordonet är lastat och med alla dörrar, fönster och åtkomstlock etc. stängda, är antingen

5.1.1 på en höjd av mer än 2 meter, eller

5.1.2 under golvlinjen, eller

5.1.3 placerade så att de under statiska förhållanden inte kan komma i kontakt med en sfär med en diameter på 100 mm.

5.2 Det får på den utvändiga ytan av fordonet inte finnas spetsar eller skarpa kanter eller utåtriktade delar av sådan form, dimension, riktning eller hårdhet att de sannolikt ökar risken för eller svårighetsgraden av kroppsskador på en person som träffas av eller snuddar vid fordonets utsida vid en kollision.

5.3 Det får på fordonets utsida inte finnas utåtriktade delar som kan fastna i fotgängare, cyklister eller motorcyklister.

5.4 Med de undantag som anges i punkt 5.5, 6.1.3, 6.3, 6.4.2, 6.7.1, 6.8.1 och 6.10 nedan får inga utskjutande delar på den utvändiga ytan ha en radie som understiger 2,5 mm.

5.5 Utskjutande delar på den utvändiga ytan som består av material vars hårdhet inte överstiger 60 Shore A får ha en radie som är mindre än 2,5 mm.

6. SÄRSKILDA SPECIFIKATIONER

6.1 Ornament

6.1.1 Påmonterade ornament som skjuter ut mer än 10 mm från sitt stöd skall tryckas in, lossna eller böjas när de påverkas i sin mest utskjutande punkt av en kraft på 10 daN i vilken riktning som helst i ett plan som ungefär är parallellt med monteringsytan. Dessa bestämmelser gäller inte ornament på kylargaller, för vilka endast de allmänna kraven i punkt 5 gäller.

6.1.2 Kraven enligt punkt 6.1.1 gäller inte yttre skyddslister och andra yttre skyddsanordningar. Dessa skall dock vara ordentligt fastgjorda.

6.1.3 Om påmonterade ornament är tunnare än 5 mm gäller inte kravet på en minsta radie på 2,5 mm. Utåtriktade vinklar på sådana ornament skall dock vara avrundade.

6.2 Strålkastare

6.2.1 På strålkastare är framskjutande skydd och flänsar tillåtna under förutsättning att deras utskjutning, mätt från lyktglasets utsida, inte överstiger 30 mm och deras radie är minst 2,5 mm.

6.2.2 Infällbara strålkastare skall uppfylla kraven i punkt 6.2.1 ovan både då de är i läget för användning och i infällt läge.

6.3 Galler och mellanrum

6.3.1 Kraven i punkt 5.4 gäller inte för mellanrummet mellan fasta och rörliga komponenter liksom de som utgör en del av luftintaget eller luftutsläpp och kylargaller, förutsatt att avståndet mellan två komponenter inte överstiger 40 mm. För mellanrum mellan 40 mm och 25 mm skall radien vara 1 mm eller mer. Om avståndet mellan två komponenter är mindre än eller lika med 25 mm skall radien på komponenternas utvändiga ytor vara minst 0,5 mm.

6.3.2 Övergången mellan framsidan och sidoytan för varje komponent som ingår i ett galler eller bildar ett mellanrum skall vara avrundat.

6.4 Vindrutetorkare

6.4.1 Vindrutetorkarna skall vara fastgjorda på så sätt att deras axel är försedd med ett skyddande hölje som har en radie i enlighet med kraven i punkt 5.4 ovan och en yta som är minst 150 mm².

6.4.2 Punkt 5.4 gäller inte för torkarbladen eller andra stödjande delar. Dessa anordningar får dock inte ha skarpa vinklar eller skarpa eller spetsiga delar som inte har funktionell karaktär.

6.5 Stötfångare

6.5.1 Stötfångarnas ytterändar skall vara böjda in mot utsidan för att minska risken för att de griper tag.

6.5.2 Stötfångarens delar skall vara så utformade att alla utåtvända, fasta ytor har en minsta radie på 5 mm.

6.6 Handtag, gångjärn och tryckknappar på dörrar, bagageutrymmen och luckor; tanklocksöppningar och lock

6.6.1 Utskjutningen får inte överstiga 40 mm för sidomonterade handtag respektive 30 mm i övriga fall.

6.6.2 Om sidomonterade handtag vrids när de manövreras skall de uppfylla följande krav:

6.6.2.1 handtagens öppna delar måste vara bakåtriktade och handtaget skall vara så utformat att det vrids parallellt med dörrplanet och inte utåt,

6.6.2.2 handtagets yttre ände skall vara böjd in mot dörren och vara inpassad i en försänkning.

6.7. Hjulmuttrar, navkapslar och hjulskivor

6.7.1 Kraven i punkt 5.4 gäller inte för dessa delar.

6.7.2 Hjulmuttrar, navkapslar och hjulskivor får inte ha utskjutande delar i form av vingar.

6.7.3 När fordonet körs rakt fram får ingen annan del av hjulen än däcken och som är placerad över horisontalplanet genom deras rotationsaxlar skjuta ut utanför den vertikala projektionen i ett horisontellt plan av fordonets utsida eller uppbyggnad. Dock kan hjulskivor som täcker hjul och hjulmuttrar skjuta ut utanför den vertikala projektionen av fordonets utsida eller uppbyggnad om detta är motiverat av funktionella krav. Detta förutsätter dock att den utskjutande delens radie är minst 30 mm och att utskjutningen utanför den vertikala projektionen av fordonets utsida eller uppbyggnad inte i något fall överstiger 30 mm.

6.8. Plåtkanter

6.8.1 Plåtkanter, t.ex. avrinningslister och glidskenor till dörrar, är tillåtna under förutsättning att de är bakåtvikta och försedda med ett skydd i enlighet med tillämpliga krav i denna bilaga.

6.9 Karosseripaneler

6.9.1 Falsar i karosseripaneler får ha en radie som understiger 2,5 mm under förutsättning att den inte är mindre än 1/10 av utskjutningens höjd "H", mätt i enlighet med den i bilaga 2 beskrivna metoden.

6.10 Sidoriktade vind- eller regnavvisare

6.10.1 Sidoriktade avvisare skall ha en radie på minst 1 mm för kanter som kan riktas utåt.

6.11 Fästpunkter för domkraft

6.11.1 Fästpunkter för domkraft får inte skjuta ut mer än 10 mm utanför den vertikala projektionen av den omedelbart ovanliggande golvlinjen.

(7.)

(7.1)

(7.1.1)

(7.1.2)

(7.2)

8. ÖVERENSSTÄMMELSE MED GODKÄND TYP

(8.1)

8.2 För kontroll av överensstämmelsen med den godkända typen skall ett tillräckligt antal stickprovskontroller utföras på serieproducerade fordon.

(9.)

(9.1)

(9.2)

(10.)

(1) Texten i bilagorna liknar i det väsentliga den i reglemente nr 26 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa. Särskilt indelningen i punkter är densamma. När en punkt i reglemente nr 26 saknar motsvarighet i bilagorna markeras detta genom att punktens nummer återges inom parentes.

BILAGA 2

METOD FÖR BESTÄMNING AV UTSKJUTNINGEN PÅ DEN UTVÄNDIGA YTAN

1. Höjden "H" för en utskjutning bestäms grafiskt i förhållande till en cirkel med en diameter på 165 mm, som invändigt tangerar den yttre konturen av den utvändiga yta som skall kontrolleras.

2. Höjden "H" är det största värde av avståndet, mätt längs en rät linje genom centrum av cirkeln med en diameter på 165 mm, mellan omkretsen av nämnda cirkel och utskjutningens yttre kontur (se figur 1).

3. När utskjutningen har sådan form att en del av den yttre omkretsen av den utvändiga ytan på den del som skall undersökas inte kan beröras från utsidan med en cirkel med en diameter på 100 mm, antas ytans omkrets i detta område motsvara den som bildas av en cirkel med en diameter på 100 mm mellan dess tangeringspunkter med den utvändiga konturen (se figur 2).

4. Tvärsnittsritningar av nödvändiga delar genom den utvändiga ytan skall tillhandahållas av tillverkaren för bestämning av utskjutningens höjd enligt ovanstående metod.

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

BILAGA 3

MALL

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >