Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 75/443/EEG av den 26 juni 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om backväxeln och hastighetsmätarutrustning på motorfordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 196 , 26/07/1975 s. 0001 - 0005

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 4 s. 0157

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 3 s. 0125

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 4 s. 0157

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 4 s. 0152

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 4 s. 0152RÅDETS DIREKTIV av den 26 juni 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om backväxeln och hastighetsmätarutrustning på motorfordon (75/443/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

De tekniska krav som motorfordon måste uppfylla enligt nationell lagstiftning avser bland annat backväxeln och hastighetsmätaren.

Dessa krav, särskilt de som avser hastighetsmätaren, skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att alla medlemsstater antar samma bestämmelser antingen som tillägg till eller i stället för nuvarande bestämmelser, särskilt för att därmed för alla fordonstyper medge det förfarande för EEG-typgodkännande som behandlas i rådets direktiv 70/156/EEG(3) av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon.

Tillnärmning av den nationella lagstiftningen för motorfordon innefattar medlemsstaternas ömsesidiga erkännande av de kontroller som utförts av var och en av dem på grundval av de gemensamma kraven. För att ett sådant system skall kunna fungera effektivt, måste dessa krav tillämpas från samma dag av alla medlemsstaterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv avses med fordon varje motorfordon avsett att användas på väg, med eller utan karosseri, med minst fyra hjul och som är konstruerad för en högsta hastighet som överstiger 25 km/tim, med undantag för spårbundna fordon, jordbrukstraktorer och lantbruksmaskiner och andra motorredskap.

Artikel 2

Ingen medlemsstat får vägra att bevilja EEG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för ett fordon av skäl som hänför sig till backväxeln och hastighetsmätaren om dessa uppfyller de krav som fastställs i bilagorna 1 och 2 till detta direktiv.

Artikel 3

Ingen medlemsstat får vägra att registrera ett fordon eller förbjuda att det saluförs, tas i bruk eller används av skäl som hänför sig till backväxeln eller hastighetsmätaren om dessa uppfyller de krav som fastställs i bilagorna 1 och 2 till detta direktiv.

Artikel 4

Den medlemsstat som beviljar EEG-typgodkännande skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att hålla sig informerad om varje ändring av de delar eller egenskaper som avses i punkt 2.1 i bilaga 2. De behöriga myndigheterna i denna medlemsstat skall fastställa om det är nödvändigt att utföra ytterligare provningar på den ändrade fordonstypen och utarbeta en ny rapport. Om dessa provningar visar att kraven i detta direktiv inte är uppfyllda skall ändringen inte godkännas.

Artikel 5

De medlemsstater där fordonshastigheten, när detta direktiv antas, mäts i miles per timma får kräva att den hastighetsmätarutrustning som monteras i fordon som säljs i deras länder skall vara markerade för både kilometer per timma och miles per timma till dess deras nationella lagstiftning ändras till att endast kräva användningen av metriska (SI) måttenheter i enlighet med bestämmelserna i rådets direktiv 71/354/EEG(4) av den 18 oktober 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om måttenheter, i dess lydelse enligt anslutningsakten(5).

Artikel 6

De ändringar som är nödvändiga för anpassning av kraven i bilagorna 1 och 2 till den tekniska utvecklingen skall antas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 13 i direktiv 70/156/EEG.

Artikel 7

1. Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 april 1976 och skall genast underrätta kommissionen om detta.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 januari 1977.

2. Efter anmälan av detta direktiv skall medlemsstaterna även underrätta kommissionen om alla förslag till lagar och andra författningar som de avser att anta inom det område som omfattas av detta direktiv. Underrättelsen skall lämnas i så god tid att kommissionen hinner lämna synpunkter på förslaget.

Artikel 8

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 26 juni 1975.

På rådets vägnar

P. BARRY

Ordförande

(1) EGT nr C 5, 8.1.1975, s. 41.

(2) EGT nr C 47, 27.2.1975, s. 44.

(3) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

(4) EGT nr L 243, 29.10.1971, s. 29.

(5) EGT nr L 73, 27.3.1972, s. 14.

BILAGA 1

BACKVÄXEL

Alla fordon skall vara utrustade med en anordning för körning bakåt som kan manövreras från förarplatsen.

BILAGA 2

HASTIGHETSMÄTARUTRUSTNING

1. INLEDNING

Alla fordon skall vara utrustade med hastighetsmätarutrustning. Detta krav gäller dock inte fordon som tillverkas med färdskrivarutrustning, vars utförande och montering är i överensstämmelse med bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 1463/70(1) av den 20 juli 1970 om införande av färdskrivare vid transporter på väg.

2. DEFINITIONER

I detta direktiv avses med

2.1 fordonstyp med avseende på hastighetsmätarutrustning: varje fordon som inte avviker i följande viktiga avseenden:

2.1.1 normal däcksutrustning,

2.1.2 totalt utväxlingsförhållande innefattande reducerväxel om sådan är monterad (antalet varv på hastighetsmätarens ingång per varv hos den axel som driver hastighetsmätarutrustningen när fordonet färdas rakt fram),

2.1.3 typ(-er) av hastighetsmätarutrustning; typen skall definieras efter toleransen hos hastighetsmätarens mätmekanism, instrumentkonstanten och mätarens hastighetsområde;

2.2 normal däcksutrustning: den eller de typer av däck som tillhandahålls av tillverkaren för den aktuella fordonstypen och som anges i den bilagda beskrivningen till direktiv 70/156/EEG; vinterdäck betraktas inte som normal däcksutrustning,

2.3 normalt lufttryck: det av tillverkaren angivna lufttrycket för däcken i kallt tillstånd plus 0,2 bar,

2.4 hastighetsmätare: den del av hastighetsmätarutrustningen som vid varje givet tillfälle visar fordonets hastighet för föraren.

3. ANSÖKAN OM EEG-TYPGODKÄNNANDE

3.1 Ansökan om EEG-typgodkännande för en fordonstyp med avseende på hastighetsmätarutrustningen skall lämnas in av fordonstillverkaren eller av dennes representant.

3.2 Ansökningen skall åtföljas av följande dokument i tre exemplar och följande uppgifter:

3.2.1 Beskrivning av fordonstypen med avseende på hastighetsmätarutrustning.

3.2.2 Uppgifter om normal däcksutrustning.

3.2.3 Hastighetsmätarutrustningens utväxling.

3.3 För den provning som beskrivs i punkt 5 nedan skall ett fordon som är representativt för den typ som skall godkännas tillhandahållas den tekniska tjänst som är ansvarig för att utföra godkännandeprovningarna.

4. SPECIFIKATIONER

4.1 Hastighetsmätaren skall befinna sig i förarens direkta synfält och skall kunna avläsas tydligt såväl på dagen som på natten. Hastighetsområdet skall vara så stort att det omfattar den av tillverkaren angivna högsta hastigheten för den aktuella fordonstypen.

4.2 Om hastighetsmätaren är försedd med en skala, och inte en digital indikator, skall denna kunna läsas av tydligt.

4.2.1 Skalans indelning skall vara 1, 2, 5 eller 10 km/tim. På skalan skall hastighetsvärden som är multipler av 20 km/tim anges.

4.2.2 Om en hastighetsmätare har tillverkats för försäljning i någon medlemsstat som använder brittiska måttenheter, och i vilken övergångsbestämmelser i överensstämmelse med artikel 5 är i kraft, skall hastighetsmätaren vara markerad både i km/tim och mph; skalindelningen skall vara 1, 2, 5 eller 10 km/tim och 1, 2, 5 eller 10 mph. Hastighetsvärdena som visas på skalan skall vara multipler av 20 km/tim och 20 mph.

4.3 Hastighetsmätarutrustningens noggrannhet skall provas i enlighet med följande förfarande:

4.3.1 Fordonet är försett med normal däcksutrustning; provet skall upprepas för varje typ av hastighetsmätare som tillverkaren anger.

4.3.2 Belastningen på den axel som driver hastighetsmätarutrustningen måste motsvara vikten i överensstämmelse med 2.6 i bilaga 1 till direktiv 70/156/EEG.

4.3.3 Referenstemperaturen vid hastighetsmätaren skall vara 23°C ± 5°C.

4.3.4 Vid varje provning skall trycket i däcken motsvara normalt lufttryck enligt definitionen i punkt 2.3.

4.3.5 Fordonet skall provas vid följande tre hastigheter: 40, 80 och 120 km/tim, eller vid 80 % av den av tillverkaren angivna högsta hastigheten om denna är lägre än 150 km/tim.

4.3.6 Den provningsutrustning som används för mätning av fordonets verkliga hastighet skall ha en noggrannhet av ± 1,0 %.

4.3.6.1 Vid användning av en provbana skall denna ha en plan och torr yta med tillräcklig friktion.

4.4 Den angivna hastigheten får aldrig vara lägre än den verkliga hastigheten. Följande förhållande skall gälla mellan den hastighet som anges på hastighetsmätaren (V1) och den verkliga hastigheten (V2) vid de hastigheter som anges för provet i 4.3.5 ovan

och mellan dessa hastigheter: O ≤ V1 - V2 ≤

>NUM>V2

>DEN>10

+ 4 km/h

(1) EGT nr L 164, 27.7.1970, s. 1.