Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 76/758/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om breddmarkeringslyktor, främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor och stopplyktor på motorfordon och släpvagnar till dessa fordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 262 , 27/09/1976 s. 0054 - 0070

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 5 s. 0083

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 4 s. 0025

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 5 s. 0083

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 5 s. 0093

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 5 s. 0093RÅDETS DIREKTIV av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om breddmarkeringslyktor, främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor och stopplyktor på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (76/758/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

De tekniska krav som motorfordon skall uppfylla enligt nationell lagstiftning gäller bl. a. deras breddmarkeringslyktor, främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor och stopplyktor.

Dessa krav skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att alla medlemsstater antar samma krav, antingen som tillägg till eller i stället för sina nuvarande bestämmelser, för att därmed särskilt för alla fordonstyper medge det förfarande för EEG-typgodkännande, som anges i rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(3).

I direktiv 76/756/EEG(4) har rådet fastställt gemensamma krav för installationen av belysnings- och ljussignalanordningar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon.

Ett harmoniserat förfarande för typgodkännande av främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor och stopplyktor gör det möjligt för varje medlemsstat att kontrollera överensstämmelsen med de gemensamma konstruktions- och provningskraven och att upplysa andra medlemsstater om sina resultat genom att översända ett exemplar av typgodkännandeintyget för varje typ av främre sidopositionslykta, bakre sidopositionslykta och stopplykta. Anbringandet av ett EEG-typgodkännandemärke på alla lyktor som tillverkats i överensstämmelse med den godkända typen undanröjer behovet av tekniska kontroller på dessa främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor och stopplyktor i de andra medlemsstaterna.

Det är önskvärt att hänsyn tas till de tekniska krav som antagits av FNs ekonomiska kommission för Europa i dess förordning nr 7 ("Enhetliga bestämmelser för godkännande av sidopositionslyktor, röda baklyktor och stopplyktor för motorfordon [utom motorcyklar] och släpvagnar till dessa fordon")(5), vilket är bilagt avtalet av den 20 mars 1958 om antagandet av enhetliga villkor för godkännande och ömsesidigt erkännande av godkännande av utrustning och delar till motorfordon.

Tillnärmningen av den nationella lagstiftningen om motorfordon innebär att medlemsstaterna ömsesidigt erkänner de kontroller som utförs av var och en av dem på grundval av gemensamma krav.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Medlemsstaterna skall bevilja EEG-typgodkännande för varje typ av främre sidopositionslykta, bakre sidopositionslykta och stopplykta som uppfyller de konstruktions- och provningskrav som anges i bilagorna 0, 1, 3, 4 och 5.

2. Den medlemsstat som har beviljat EEG-typgodkännande skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att kontrollera att de serietillverkade exemplaren överensstämmer med den godkända typen, i den mån det är nödvändigt och vid behov i samarbete med de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna. En sådan kontroll skall begränsas till stickprover.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall, för varje typ av främre sidopositionslykta, bakre sidopositionslykta och stopplykta som de godkänner enligt artikel 1, tilldela tillverkaren eller dennes representant ett EEG-typgodkännandemärke enligt mallarna i bilaga 3.

Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att förhindra användning av märken som kan leda till förväxling mellan främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor och stopplyktor som typgodkänts enligt artikel 1 och andra anordningar.

Artikel 3

1. Ingen medlemsstat får förbjuda att främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor och stopplyktor släpps ut på marknaden av skäl som hänför sig till lyktornas konstruktion eller funktionssätt om lyktorna är försedda med EEG-typgodkännandemärke.

2. En medlemsstat får dock förbjuda att främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor och stopplyktor med EEG-typgodkännandemärke släpps ut på marknaden om dessa lyktor genomgående avviker från den godkända typen.

Denna stat skall genast upplysa övriga medlemsstater och kommissionen om vilka åtgärder som vidtagits och ange skälen för sitt beslut.

Artikel 4

De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat skall inom en månad till de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna översända ett exemplar av det typgodkännandeintyg som visas i bilaga 2 för varje typ av främre sidopositionslykta, bakre sidopositionslykta och stopplykta som de godkänner eller vägrar att godkänna.

Artikel 5

1. Om den medlemsstat som beviljat EEG-typgodkännande finner att ett antal främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor och stopplyktor med samma EEG-typgodkännandemärke inte överensstämmer med den typ som har godkänts, skall denna stat vidta nödvändiga åtgärder för att försäkra sig om att de serietillverkade exemplaren överensstämmer med den godkända typen. De behöriga myndigheterna i denna stat skall upplysa motsvarande myndigheter i de andra medlemsstaterna om de åtgärder som vidtagits, vilket vid en genomgående bristande överensstämmelse kan leda till återkallelse av EEG-typgodkännandet. De nämnda myndigheterna skall vidta motsvarande åtgärder om de av de behöriga myndigheterna i en annan medlemsstat upplyses om en sådan bristande överenstämmelse.

2. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna skall inom en månad upplysa varandra om varje återkallelse av ett EEG-typgodkännande och om skälen till en sådan åtgärd.

Artikel 6

Av varje beslut som fattas enligt de bestämmelser som införts för genomförandet av detta direktiv, för att vägra eller återkalla EEG-typgodkännande för främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor och stopplyktor eller för att förbjuda att de släpps ut på marknaden eller används skall i detalj framgå de skäl på vilka beslutet grundas. Beslutet skall delges den berörda parten, som samtidigt skall upplysas om vilka möjligheter till prövning som står till buds inom ramen för medlemsstaternas lagstiftning och inom vilken tid prövning skall begäras.

Artikel 7

Ingen medlemsstat får vägra att bevilja EEG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för ett fordon av skäl som hänför sig till fordonets breddmarkeringslyktor, främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor och stopplyktor om dessa är försedda med EEG-typgodkännandemärke och är monterade i enlighet med de krav som anges i direktiv 76/756/EEG.

Artikel 8

Ingen medlemsstat får vägra att fordon saluförs, registreras, tas i bruk, eller används av skäl som hänför sig till fordonets breddmarkeringslyktor, främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor och stopplyktor om dessa är försedda med EEG-typgodkännandemärke och är monterade i enlighet med de krav som anges i direktiv 76/756/EEG.

Artikel 9

I detta direktiv avses med fordon: dels varje motorfordon som är avsett att användas på väg, med eller utan karosseri, som har minst fyra hjul och som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 25 km/tim, dels släpvagnar till dessa fordon, dock med undantag av spårbundna fordon, jordbrukstraktorer och lantbruksmaskiner samt andra motorredskap.

Artikel 10

Alla ändringar som är nödvändiga för att anpassa kraven i bilagorna till den tekniska utvecklingen skall antas enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 13 i direktiv 70/156/EEG.

Artikel 11

1. Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 juli 1977 och skall genast underrätta kommissionen om detta. De skall börja tillämpa dessa bestämmelser senast den 1 oktober 1977.

2. Efter anmälan av detta direktiv skall medlemsstaterna även underrätta kommissionen om alla förslag till lagar och andra författningar som de avser att anta inom det område som omfattas av detta direktiv. Underrättelsen skall lämnas i så god tid att kommissionen hinner lämna synpunkter på förslaget.

Artikel 12

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 juli 1976.

På rådets vägnar

M. van der STOEL

Ordförande

(1) EGT nr C 76, 7.4.1975, s. 37.

(2) EGT nr C 255, 7.11.1975, s. 3.

(3) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

(4) EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 1.

(5) Ekonomiska kommissionen för Europa, dokument E/ECE/324, tillägg 6, 22.5.1967, ändring 1, 9.2.1971.

BILAGA 0

DEFINITIONER, ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER, LJUSSTYRKA HOS UTSÄNT LJUS, PROVNINGSFÖRFARANDE, FÄRG PÅ UTSÄNT LJUS, ÖVERENSSTÄMMELSE MED GODKÄND TYP, ANMÄRKNING ANGÅENDE FÄRG

1. DEFINITIONER

1.0 Breddmarkeringslykta

Med breddmarkeringslykta avses de lyktor som är monterade på fordonets yttersta kant och så högt som möjligt på fordonet och som är avsedda att klart ange fordonets totala bredd. Denna lykta är avsedd att för vissa fordon och släpvagnar komplettera fordonets främre och bakre sidopositionslyktor för att särskilt fästa uppmärksamheten på fordonets omfång.

1.1 Främre sidopositionslykta

Med främre sidopositionslykta avses den lykta som används för att ange fordonets närvaro och bredd då det betraktas framifrån.

1.2 Bakre sidopositionslykta

Med bakre sidopositionslykta avses den lykta som används för att ange fordonets närvaro och bredd då det betraktas bakifrån.

1.3 Stopplykta

Med stopplykta avses den lykta som används för att, för andra trafikanter bakom fordonet, ange att fordonets förare ansätter färdbromsen.

1.4 Anordning

Med anordning avses en belysnings- eller ljussignalanordning som består av en ljuskälla, och i vissa fall ett optiskt system, en lins och ett lykthus. En anordning kan bestå av en eller flera lyktor. Om den består av flera lyktor kan dessa vara grupperade, kombinerade eller bilda flerfunktion.

1.4.1 Grupperade lyktor

Med grupperade lyktor avses anordningar som har skilda linser och skilda ljuskällor, men gemensamt lykthus.

1.4.2 Kombinerade lyktor

Med kombinerade lyktor avses anordningar som har skilda linser, men gemensam ljuskälla och gemensamt lykthus.

1.4.3 Flerfunktionslyktor

Med flerfunktionslyktor avses anordningar som har skilda ljuskällor, eller en enda ljuskälla som arbetar under olika betingelser, helt eller delvis gemensamma linser och gemensamt lykthus.

1.5 Lyktenhet

Med lyktenhet avses valfri kombination av två eller flera lyktor, identiska eller inte, som har samma funktion och avger ljus av samma färg, om den består av anordningar vars projektion av de samlade ljusavgivande ytorna på ett visst tvärplan upptar 60 % eller mer av ytan av den minsta rektangel som omskriver projektionerna av dessa ljusavgivande ytor, under förutsättning att en sådan kombination godkänns som en lyktenhet då godkännande krävs.

1.6 Två lyktor eller ett jämnt antal lyktor

Med två lyktor eller ett jämnt antal lyktor avses en enda ljusavgivande yta i form av ett band som sitter symmetriskt i förhållande till fordonets symmetrilängdplan och på båda sidorna sträcker sig till inom minst 400 mm från fordonets yttersta kant, och är minst 800 mm långt. Belysningen av en sådan yta skall erhållas från minst två ljuskällor som sitter så nära ytans ändar som möjligt. Den ljusavgivande ytan kan utgöras av ett antal element intill varandra om projektionerna av de enskilda ljusavgivande ytorna på samma tvärplan upptar minst 60 % av ytan av den minsta rektangel som omskriver projektionerna av dessa ljusavgivande ytor.

(2.)

(3.)

(4.)

5. ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER

5.1 Varje exemplar skall uppfylla föreskrifterna i avsnitten 6 och 8.

5.2 Anordningarna skall vara så konstruerade och uppbyggda att de vid normala användningsförhållanden och trots eventuella vibrationer som de kan utsättas för vid sådan användning, förblir funktionsdugliga och behåller de egenskaper som föreskrivs i detta direktiv.

5.3 Lyktor som godkänts som främre sidopositionslyktor skall också betraktas som breddmarkeringslyktor.

5.4 Lyktor som godkänts som bakre sidopositionslyktor skall också betraktas som breddmarkeringslyktor.

5.5 Kombinationer av främre och bakre sidopositionslyktor inrymda i ett gemensamt lamphus får också användas som breddmarkeringslyktor.

6. LJUSSTYRKA HOS UTSÄNT LJUS

6.1 I referensaxeln skall det utsända ljuset från vart och ett av de två exemplaren ha en ljusstyrka som varken understiger det lägsta värdet eller överstiger det högsta värdet som anges nedan:

>Plats för tabell>

6.2 Utanför referensaxeln och inom de vinkelområden som definieras i figurerna i bilaga 1 skall styrkan hos det utsända ljuset från vart och ett av de två exemplaren uppfylla följande krav:

6.2.1 I varje riktning som motsvarar punkterna i den fördelningstabell för ljusstyrka som återges i bilaga 4 skall ljusstyrkan uppgå till minst det värde som anges i nämnda tabell för riktningen i fråga, uttryckt som ett procenttal av den minsta angivna ljusstyrkan i 6.1.

6.2.2 I varje riktning inom det utrymme från vilket lyktan i fråga är synlig får inte ljusstyrkan överskrida det högsta värde som anges i 6.1.

6.2.3 En ljusstyrka på 60 cd skall dock tillåtas för bakre sidopositionslyktor som bildar flerfunktion med stopplyktor, se 6.1.2, nedanför ett plan som bildar en vinkel på 5° nedåt från horisontalplanet.

6.2.4 Dessutom gäller följande:

6.2.4.1 Inom hela de områden som definieras i bilaga 1 skall styrkan på det utsända ljuset vara minst 0,05 cd för främre sidopositionslyktor och bakre sidopositionslyktor, och 0,3 cd för stopplyktor.

6.2.4.2 Om en bakre sidopositionslykta bildar flerfunktion med en stopplykta skall förhållandet mellan de ljusstyrkor som faktiskt uppmäts för de två lyktorna då dessa är tända samtidigt och ljusstyrkan hos den bakre sidopositionslyktan då denna är tänd ensam vara minst 5:1 inom det område som avgränsas av de raka horisontella linjerna genom +5° och -5° V och de raka vertikala linjerna genom +10° och -10° H i ljusfördelningstabellen.

6.2.4.3 Kraven i 2.2 i bilaga 4 om lokala ljusstyrkevariationer skall iakttas.

6.3 Ljusstyrkorna skall mätas med glödlamporna stadigvarande tända, och i fråga om anordningar som avger selektivt gult eller rött ljus, med färgat ljus.

6.4 Bilaga 4, som nämns i 6.2.1, ger uppgifter om de mätmetoder som skall användas.

7. PROVNINGSFÖRFARANDE

Alla mätningar skall utföras med ofärgade standardglödlampor av de typer som rekommenderas för anordningen och vara reglerade så att det normala ljusflöde som föreskrivs för dessa lamptyper erhålls.

8. FÄRG PÅ UTSÄNT LJUS

Färgen på det utsända ljuset, mätt med hjälp av en ljuskälla med en färgtemperatur på 2854 K, vilket motsvarar ljuskälla A enligt Internationella belysningskommissionen (CIE), skall ligga inom de koordinatgränser som föreskrivs för färgen i fråga i bilaga 5.

9. ÖVERENSSTÄMMELSE MED GODKÄND TYP

Varje anordning med EEG-typgodkännandemärke skall överensstämma med den godkända typen och uppfylla de fotometriska villkor som anges i avsnitten 6 och 8. I fråga om en anordning som valts slumpmässigt från serieproduktionen får dock kraven angående minsta ljusstyrka hos utsänt ljus (mätt med en standardglödlampa enligt avsnitt 7) begränsas i varje aktuell riktning till 80 % av de minsta värden som anges i 6.1 och 6.2.

(10.)

11. ANMÄRKNING ANGÅENDE FÄRG

EEG-typgodkännande skall beviljas om färgen på det utsända ljuset är den som anges i 3.13 i bilaga 1 till direktiv 76/756/EEG.

(12.)

BILAGA 1

FRÄMRE SIDOPOSITIONSLYKTOR, BAKRE SIDOPOSITIONSLYKTOR OCH STOPPLYKTOR MINSTA VINKLAR SOM KRÄVS FÖR LJUSFÖRDELNINGEN(1*)

I samtliga fall är de minsta vertikala vinklarna för ljusfördelningen 15° över och 15° under horisontalplanet.

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

(1*) De vinklar som visas i dessa figurer är de rätta för de anordningar som skall monteras på höger fordonssida. Pilarna pekar mot fordonens front.

BILAGA 2

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

BILAGA 3

FÖRESKRIFTER FÖR EEG-TYPGODKÄNNANDE OCH MÄRKNING

1. ANSÖKAN OM EEG-TYPGODKÄNNANDE

1.1. Ansökan om EEG-typgodkännande skall lämnas in av innehavaren av handelsbeteckningen eller varumärket eller av dennes representant.

1.2. I fråga om en främre sidopositionslykta skall ansökan om EEG-typgodkännande ange huruvida lyktan är avsedd att utsända vitt eller selektivt gult ljus.

1.3. För varje typ av främre eller bakre sidopositionslykta och stopplykta skall ansökan åtföljas av följande:

1.3.1. En kortfattad teknisk beskrivning som särskilt anger typen för den eller de glödlampor som föreskrivs.

1.3.2. Ritningar (tre exemplar) som är tillräckligt detaljerade för att medge identifiering av typen av lykta och som geometriskt visar det läge i vilket lyktan skall monteras på fordonet, den observationsaxel som skall användas som referensaxel vid provningarna (horisontell vinkel H = 0°, vertikal vinkel V = 0°) och den punkt som skall användas som referenscentrum vid nämnda provningar.

1.3.3. Två exemplar. Om lyktorna är sådana att de endast kan monteras på en fordonssida får de två inlämnade exemplaren vara identiska och vara lämpliga endast för montering på höger eller vänster fordonssida.

2. MÄRKNINGAR

2.1. Anordningar som lämnas in för EEG-typgodkännande skall vara försedda med följande:

2.1.1. Den sökandes handelsbeteckning eller varumärke, vilket skall vara klart läsbart och outplånligt.

2.1.2. En klart läsbar och outplånlig märkning som anger den eller de typer av glödlampor som rekommenderas.

2.1.3. Ett utrymme som är tillräckligt stort för att rymma EEG-typgodkännandemärket och de tilläggssymboler som föreskrivs i 4.3. Detta utrymme skall framgå av de ritningar som nämns i 1.3.2.

3. EEG-TYPGODKÄNNANDE

3.1. Om samtliga exemplar som lämnats in enligt avsnitt 1 uppfyller kraven i avsnitten 5, 6, 7 och 8 i bilaga 0 skall EEG-typgodkännande beviljas och ett typgodkännandenummer tilldelas.

3.2. Detta nummer skall inte tilldelas någon annan typ av främre sidopositionslykta, bakre sidopositionslykta eller stopplykta, utom när EEG-typgodkännande utvidgas till en annan typ av anordning som endast avviker i fråga om färgen på utsänt ljus.

3.3. Om EEG-typgodkännande begärs för en typ av belysnings- och ljussignalanordning som består av en främre sidopositionslykta, en bakre sidopositionslykta eller en stopplykta och andra lyktor, får ett gemensamt EEG-typgodkännandemärke tilldelas under förutsättning att lyktan i fråga uppfyller kraven i detta direktiv och att alla de övriga lyktorna som ingår i belysnings- och ljussignalanordningen för vilken EEG-typgodkännande begärs överensstämmer med det särdirektiv som gäller för respektive lykta.

4. MÄRKEN

4.1. Varje främre sidopositionslykta, bakre sidopositionslykta eller stopplykta som överensstämmer med en typ som godkänts enligt detta direktiv skall vara försedd med ett EEG-typgodkännandemärke.

4.2. Detta märke skall bestå av en rektangel som omger litet "e" följd av en bokstavs- eller sifferkod som identifierar den medlemsstat som har beviljat typgodkännandet:

>Plats för tabell>

Märket skall också innehålla det EEG-typgodkännandenummer som motsvarar numret på det EEG-typgodkännandeintyg som utfärdats för typen av belysningsanordning i fråga.

4.3. EEG-typgodkännandemärket skall kompletteras med en eller flera tilläggssymboler enligt följande:

4.3.1. Bokstaven "A" på anordningar som uppfyller kraven angående främre sidopositionslyktor enligt detta direktiv.

4.3.2. Bokstaven "R" på anordningar som uppfyller kraven angående bakre sidopositionslyktor enligt detta direktiv.

4.3.3. Bokstaven "S" på anordningar som uppfyller kraven angående stopplyktor enligt detta direktiv.

4.3.4. Bokstäverna "R" och "S" åtskilda av ett bindestreck på anordningar som består av både en bakre sidopositionslykta och en stopplykta som uppfyller kraven angående sådana lyktor enligt detta direktiv.

4.3.5. En pil som pekar mot den sida på vilken de fotometriska föreskrifterna uppfylls inom en vinkel på 80° H på främre sidopositionslyktor eller bakre sidopositionslyktor vars vinklar för geometrisk synbarhet är osymmetriska i förhållande till referensaxeln i horisontell riktning.

4.4. EEG-typgodkännandenumret skall vara placerat på en lämplig plats nära rektangeln som omger bokstaven "e".

4.5. EEG-typgodkännandemärket och tilläggssymbolerna skall vara anbringade på lyktans lins eller en av linserna på ett sådant sätt att de är outplånliga och klart läsbara även då lyktorna är monterade på fordonet.

4.6. Exempel på EEG-typgodkännandemärken och tilläggssymboler visas i tillägget.

4.7. När ett gemensamt EEG-typgodkännandenummer utfärdas enligt 3.3 för en typ av belysnings- och ljussignalanordning som består av en främre sidopositionslykta, en bakre sidopositionslykta eller en stopplykta och andra lyktor får ett gemensamt EEG-typgodkännandemärke anbringas och det skall bestå av följande:

- En rektangel som omger bokstaven "e" följd av en bokstavs- eller sifferkod som identifierar den medlemsstat som har beviljat EEG-typgodkännandet.

- EEG-typgodkännandenumret.

- De tilläggssymboler som krävs av de olika direktiv enligt vilka EEG-typgodkännande beviljats.

4.8. Måtten för de olika delarna i detta märke skall inte understiga det största av de minsta mått som anges för enskilda märkningar i de olika direktiv enligt vilket EEG-typgodkännandet beviljats.

Tillägg

EXEMPEL PÅ EEG-TYPGODKÄNNANDEMÄRKEN

>Hänvisning till >

Anordningen med EEG-typgodkännandemärke enligt ovan är en främre sidopositionslykta som EEG-typgodkänts i Storbritannien (e 11) under nummer 1471. Pilen anger den sida där de fotometriska föreskrifterna uppfylls inom en vinkel på 80° H.

>Hänvisning till >

Anordningen med EEG-typgodkännandemärke enligt ovan är en bakre sidopositionslykta som EEG-typgodkänts i Storbritannien (e 11) under nummer 1471. Avsaknaden av pil betyder att de fotometriska föreskrifterna uppfylls inom en vinkel på 80° H både till höger och till vänster.

>Hänvisning till >

Anordningen med EEG-typgodkännandemärke enligt ovan är en stopplykta som EEG-typgodkänts i Storbritannien (e 11) under nummer 1471.

>Hänvisning till >

Anordningen med EEG-typgodkännandemärke enligt ovan är en anordning som består av både en bakre sidopositionslykta och en stopplykta som EEG-typgodkänts i Storbritannien (e 11) under nummer 1471. Pilen betyder att de fotometriska föreskrifterna uppfylls inom en vinkel på 80° H på den sida som pilen pekar mot.>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

BILAGA 4

FOTOMETRISKA MÄTNINGAR

1. MÄTMETODER

1.1. Vid fotometriska mätningar skall ströreflektioner förhindras genom lämplig avskärmning.

1.2. Om mätresultaten ifrågasätts skall mätningarna utföras på ett sådant sätt att följande krav uppfylls:

1.2.1. Mätavståndet skall vara sådant att lagen om omvänd proportionalitet mot avståndet i kvadrat kan tillämpas.

1.2.2. Mätutrustningen skall vara sådan att mottagarens öppning sedd från lyktans referenscentrum har en vinkel mellan 10' och 1°.

1.2.3. Ljusstyrkekravet för en viss observationsriktning skall anses uppfyllt om det uppfylls i en riktning som inte avviker mer än 15' från observationsriktningen.

2. FÖRDELNINGSTABELL FÖR STANDARDLJUSSTYRKA

>Hänvisning till >

2.1. Riktningen H = 0° och V = 0° motsvarar referensaxeln. På fordonet är den horisontell och parallell med fordonets symmetrilängdplan och orienterad i den erfordrade synbarhetsriktningen. Den passerar genom referenscentrum. De värden som visas i tabellen anger för de olika mätriktningarna de minsta ljusstyrkorna som procenttal av det lägsta värde som krävs i axeln för varje lykta (i riktningen H = 0° och V = 0°).

2.2. Om visuell undersökning av en lykta visar att betydande lokala ljusstyrkevariationer förekommer skall en kontroll utföras för att säkerställa att ingen ljusstyrka som uppmäts mellan två av de mätriktningar som anges i 2.1

2.2.1. när det gäller minsta värde: är under 50 % av det lägre av de två minimiljusstyrkor som föreskrivs för dessa mätriktningar,

2.2.2. när det gäller största värde: är över den lägre av de två maximiljusstyrkor som föreskrivs för dessa mätriktningar, ökat med en del som uttrycks som en linjär funktion av skillnaden mellan de ljusstyrkor som föreskrivs för nämnda mätriktningar.>Hänvisning till >

BILAGA 5

FÄRG PÅ UTSÄNT LJUSTRIKROMATISKA KOORDINATER

>Plats för tabell>

För kontroll av dessa färgegenskaper skall en ljuskälla med en färgtemperatur på 2854 K motsvarande ljuskälla A enligt Internationella belysningskommissionen (CIE) användas.