Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 76/760/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bakre skyltlyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 262 , 27/09/1976 s. 0085 - 0095

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 5 s. 0114

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 4 s. 0056

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 5 s. 0114

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 5 s. 0124

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 5 s. 0124RÅDETS DIREKTIV av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bakre skyltlyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (76/760/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

De tekniska krav som motorfordon måste uppfylla enligt nationell lagstiftning gäller bl.a. de bakre skyltlyktorna.

Dessa krav skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att alla medlemsstater antar samma krav, antingen som tillägg till eller i stället för sina nuvarande bestämmelser, för att för varje fordonstyp medge det förfarande för EEG-typgodkännande som föreskrivs i rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(3).

I direktiv 76/756/EEG(4) har rådet fastställt gemensamma krav för installation av belysnings- och ljussignalanordningar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon.

Ett harmoniserat förfarande för typgodkännande av bakre skyltlyktor gör det möjligt för varje medlemsstat att kontrollera överensstämmelsen med de gemensamma konstruktions- och provningskraven och att upplysa de övriga medlemsstaterna om sina resultat genom att översända ett exemplar av det utfärdade typgodkännandeintyget för varje typ av bakre skylt lykta. Anbringandet av ett EEG-typgodkännandemärke på alla skyltlyktor som tillverkats i överensstämmelse med den godkända typen undanröjer behovet av tekniska kontroller av dessa bakre skyltlyktor i andra medlemsstater.

Det är önskvärt att hänsyn tas till de tekniska krav som antagits av FNs ekonomiska kommission för Europa i dess förordning nr 4 [Enhetliga bestämmelser för godkännande av anordningar för belysning av bakre registreringsskyltar på motorfordon (utom motorcyklar) och släpvagnar till dessa fordon](5) som är bilagt avtalet av den 20 mars 1958 om antagande av enhetliga villkor för godkännande och ömsesidigt erkännande av godkännande av utrustningar och delar till motorfordon.

Tillnärmningen av nationell lagstiftning om motorfordon innefattar medlemsstaternas ömsesidiga erkännande av de kontroller som utförs av var och en av dem på grundval av gemensamma krav.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Medlemsstaterna skall bevilja EEG-typgodkännande för varje typ av bakre skyltlykta som uppfyller de konstruktions- och provningskrav som anges i bilagorna 0, 1, 3 och 4.

2. Den medlemsstat som beviljat EEG-typgodkännande skall vidta de åtgärder som krävs för att kontrollera att de serietillverkade exemplaren överensstämmer med den godkända typen, i den mån det är nödvändigt och vid behov i samarbete med de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater. En sådan kontroll skall begränsas till stickprover.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall, för varje typ av bakre skyltlykta som godkänns enligt artikel 1, tilldela tillverkaren eller dennes auktoriserade representant ett EEG-typgodkännandemärke enligt mallen i bilaga 1.

Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att förhindra användning av märken som kan leda till förväxling mellan bakre skyltlyktor som typgodkänts enligt artikel 1 och andra anordningar.

Artikel 3

1. Ingen medlemsstat får förbjuda att bakre skyltlyktor med hänvisning till deras konstruktion eller funktion släpps ut på marknaden om lyktorna är försedda med EEG-typgodkännandemärke.

2. En medlemsstat får dock förbjuda att bakre skyltlyktor med EEG-typgodkännandemärke släpps ut på marknaden om lyktorna systematiskt inte överensstämmer med den godkända typen.

Denna stat skall genast upplysa övriga medlemsstater och kommissionen om vilka åtgärder som vidtagits och ange skälen för sitt beslut.

Artikel 4

De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat skall till motsvarande myndigheter i övriga medlemsstater inom en månad översända ett exemplar av EEG-typgodkännandeintyget (exempel visas i bilaga 2) för varje typ av bakre skyltlykta som beviljats eller vägrats godkännande.

Artikel 5

1. Om en medlemsstat som beviljat EEG-typgodkännande finner att ett antal bakre skyltlyktor med samma EEG-typgodkännandemärke inte överensstämmer med den typ som godkänts, skall denna stat vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de serietillverkade exemplaren överensstämmer med den godkända typen. De behöriga myndigheterna i denna stat skall upplysa motsvarande myndigheter i andra medlemsstater om de åtgärder som vidtagits, vilket vid systematisk bristande överensstämmelse kan utvidgas till en återkallelse av EEG-typgodkännande. Nämnda myndigheter skall vidta samma åtgärder om de upplyses av de behöriga myndigheterna i en annan medlemsstat om en sådan bristande överenstämmelse.

2. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna skall inom en månad upplysa varandra om eventuell återkallelse av EEG-typgodkännande och om skälen till en sådan åtgärd.

Artikel 6

Av varje beslut som fattas enligt de bestämmelser som införts för genomförandet av detta direktiv, för att vägra eller återkalla EEG-typgodkännande för en bakre skyltlykta eller för att förbjuda att den släpps ut på marknaden eller används, skall i detalj framgå de skäl på vilka beslutet grundas. Sådana beslut skall delges den berörda parten, som samtidigt skall upplysas om vilka möjligheter till prövning som står till buds inom ramen för medlemsstatens lagstiftning och inom vilken tid prövning skall begäras.

Artikel 7

Ingen medlemsstat får vägra att bevilja EEG-typgodkännande eller ett nationellt typgodkännande för ett fordon av skäl som hänför sig till fordonets bakre skyltlykta om denna är försedd med EEG-typgodkännandemärke och är monterad enligt de krav som anges i direktiv 76/756/EEG.

Artikel 8

Ingen medlemsstat får vägra eller förbjuda att fordon saluförs, registreras, tas i bruk eller används av skäl som hänför sig till fordonets bakre skyltlykta om denna är försedd med EEG-typgodkännandemärke och är monterad enligt de krav som anges i direktiv 76/756/EEG.

Artikel 9

I detta direktiv avses med fordon dels varje motorfordon som är avsett att användas på väg, med eller utan karosseri, som har minst fyra hjul och som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 25 km/h, dels släpvagnar till dessa fordon, med undantag av spårbundna fordon, jordbrukstraktorer och lantbruksmaskiner samt andra motorredskap.

Artikel 10

Varje ändring som behövs för att anpassa kraven i bilagorna till tekniska framsteg skall antas enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 13 i direktiv 70/156/EEG.

Artikel 11

1. Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de bestämmelser som behövs för att följa detta direktiv före den 1 juli 1977 och skall genast underrätta kommissionen om detta. De skall börja tillämpa dessa bestämmelser senast den 1 oktober 1977.

2. När detta direktiv anmälts skall medlemsstaterna också se till att underrätta kommissionen om alla förslag till lagar eller andra författningar som de avser att anta inom det område som omfattas av detta direktiv; underrättelsen skall lämnas i så god tid att kommissionen hinner lämna synpunkter.

Artikel 12

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 juli 1976.

På rådets vägnar

M. van der STOEL

Ordförande

(1) EGT nr C 76, 7.4.1975, s. 37.

(2) EGT nr C 248, 29.10.1975, s. 23.

(3) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

(4) EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 1.

(5) Ekonomiska kommissionen för Europa, dokument E/ECE/324, tillägg 3, ändring 1 av den 29 oktober 1975.

BILAGA 0

DEFINITION, ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER, FÄRG PÅ UTSÄNT LJUS, INFALLSVINKEL, MÄTFÖRFARANDE, FOTOMETRISKA EGENSKAPER, ÖVERENSSTÄMMELSE MED GODKÄND TYP

1. DEFINITION

1.1. Bakre skyltlykta

Med bakre skyltlykta avses den anordning som används för att belysa det utrymme som är avsett för den bakre registreringsskylten. Anordningen kan bestå av olika optiska element.

(2.)

(3.)

(4.)

5. ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER

Varje exemplar skall överensstämma med en beskrivning som anges i avsnitt 9(1).

Dessa lyktor skall vara konstruerade så att hela den yta som skall belysas är synlig bakifrån inom det siktfält som anges på ritningen i bilaga 4.

Alla mätningar skall utföras genom att anordningens glödlampa eller lampor ställs in för minsta ljusflöde för den provspänning som anges i beskrivningen av glödlampan eller lamporna till anordningen.

6. FÄRG PÅ UTSÄNT LJUS

Belysningsanordningens ljus skall vara vitt, men tillräckligt neutralt för att inte orsaka någon märkbar förändring av registreringsskyltens färg.

7. INFALLSVINKEL

Tillverkaren av anordningen skall ange i vilket läge anordningen skall monteras i förhållande till utrymmet för registreringsskylten. Anordningen skall placeras så att ljusets infallsvinkel mot registreringsskylten inte överstiger 82° i någon punkt på den yta som skall belysas, varvid denna vinkel mäts från den kant på anordningens lysande yta som befinner sig längst bort från registreringsskyltens yta. När en anordning innehåller flera lyktor skall föregående krav endast gälla för den del av skylten som är avsedd att belysas med anordningen i fråga.

Anordningen skall vara konstruerad så att inget ljus utsänds rakt bakåt, med undantag för rött ljus om anordningen är kombinerad eller grupperad med en bakre positionslykta.

8. MÄTFÖRFARANDE

Luminansmätningar skall utföras på en bit matt vitt läskpapper med en reflektionsfaktor på minst 70 %. Detta papper skall ha samma mått som registreringsskylten och vara placerat på den plats som normalt upptas av skylten 2 mm framför skylthållaren.

Luminansmätningar skall utföras vinkelrätt mot pappersytan i de punkter som visas i bilaga 3 för den skylttyp som anordningen är avsedd för, varvid varje punkt utgör ett runt område med 25 mm i diameter.

9. FOTOMETRISKA EGENSKAPER

I var och en av mätpunkterna enligt bilaga 3 skall luminansen B vara minst 2,5 cd/m².

Luminansens gradient mellan värdena B1 och B2, uppmätt vid två valfria punkter 1 och 2 av de punkter som nämns ovan, får inte överstiga 2 × B0/cm, varvid B0 är den minsta luminans som uppmätts vid de olika punkterna, dvs.:

>NUM>B2-B1

>DEN>Avstånd 1-2 i cm

≤ B0/cm

10. ÖVERENSSTÄMMELSE MED GODKÄND TYP

Varje bakre skyltlykta med EEG-typgodkännandemärke skall överensstämma med den typ som godkänts.

Luminansen B för valfri anordning som utvalts slumpmässigt från en serietillverkad sats får inte vara lägre än 2 cd/m² och i formeln för gradienten får faktorn 2 bytas ut mot 3.

(11.)

(1) Dessa krav skall säkerställa god synbarhet om registreringsskyltens lutning inte överstiger 30° på någon sida om lodlinjen.

BILAGA 1

KRAV FÖR EEG-TYPGODKÄNNANDE OCH MÄRKNING

1. ANSÖKAN OM EEG-TYPGODKÄNNANDE

1.1. Ansökan om EEG-typgodkännande skall inlämnas av innehavaren av handelsnamnet eller varumärket eller av dennes representant.

1.2. För varje typ av bakre skyltlykta skall ansökningen åtföljas av följande:

1.2.1. en notering om huruvida anordningen är avsedd att belysa en bred skylt (520 × 120 mm), en hög skylt (340 × 240 mm) eller både en bred och en hög skylt,

1.2.2. en kortfattad teknisk beskrivning som anger typen och effekten för den eller de glödlampor som rekommenderas av tillverkaren,

1.2.3. ritningar (tre exemplar) som är tillräckligt detaljerade för att medge identifiering av typen och som geometriskt visar i vilket läge anordningen skall monteras i förhållande till det utrymme som skall upptas av registreringsskylten, samt gränserna för den yta som skall belysas,

1.2.4. två exemplar som är försedda med den eller de glödlampor som rekommenderas.

2. MÄRKNINGAR

2.1. De exemplar av en typ av bakre skyltlykta som inlämnas för EEG-typgodkännande skall vara märkta med sökandens handelsnamn eller varumärke, vilket skall vara klart läsbart och outplånligt.

2.2. Varje anordning skall på både linsen och lykthuset ha ett utrymme som är tillräckligt stort för att rymma EEG-typgodkännandemärke. Detta utrymme skall framgå av de ritningar som nämns i 1.2.3.

3. EEG-TYPGODKÄNNANDE

3.1. Om samtliga exemplar som inlämnas enligt avsnitt 1 uppfyller kraven i avsnitten 5, 6, 7, 8 och 9 i bilaga 0 skall EEG-typgodkännande beviljas och ett typgodkännandenummer tilldelas.

3.2. Detta nummer skall inte tilldelas någon annan typ av bakre skyltlykta.

3.3. Om EEG-typgodkännande begärs för en typ av belysnings- och ljussignalanordning som består av en bakre skyltlykta och andra lyktor, får ett gemensamt EEG-typgodkännandemärke utfärdas under förutsättning att skyltlyktan uppfyller kraven i detta direktiv och att de övriga lyktorna som ingår i belysnings- och ljussignalanordningen för vilken EEG-typgodkännande har begärts överensstämmer med det direktiv som gäller för respektive lykta.

4. MÄRKEN

4.1. Varje bakre skyltlykta som överensstämmer med en typ som godkänts enligt detta direktiv skall vara märkt med EEG-typgodkännandemärke.

4.2. Märket skall bestå av en rektangel som omger litet "e" följd av ett nummer eller en eller flera bokstäver som identifierar den medlemsstat som beviljat typgodkännandet:

>Plats för tabell>

Märket skall också innehålla det EEG-typgodkännandenummer som motsvarar numret på det EEG-typgodkännandeintyg som utfärdats för den aktuella typen av anordning.

4.3. EEG-typgodkännandenumret skall vara placerat på en lämplig plats nära rektangeln som omger bokstaven "e".

4.4. EEG-typgodkännandemärket skall vara anbringat på lyktans lins, eller en av linserna, på ett sådant sätt att det är outplånligt och klart läsbart även då den bakre skyltlyktan är monterad på fordonet.

4.5. Ett exempel på EEG-typgodkännandemärke visas i tillägget.

4.6. När ett gemensamt EEG-typgodkännandenummer utfärdas enligt 3.3 för en typ av belysnings- och ljussignalanordning som består av en bakre skyltlykta och andra lyktor, behöver endast ett EEG-typgodkännandemärke anbringas och det skall utgöras av

- en rektangel som omger bokstaven "e" följd av ett nummer eller en eller flera bokstäver som identifierar den medlemsstat som beviljat EEG-typgodkännandet,

- EEG-typgodkännandenumret,

- de tilläggssymboler som krävs av de olika direktiv enligt vilka EEG-typgodkännande beviljats.

4.7. Måtten för de olika delarna i detta märke skall inte understiga det största av de minsta mått som anges för enskilda märkningar i de direktiv enligt vilka EEG-typgodkännandet beviljats.

Tillägg

EXEMPEL PÅ ETT EEG-TYPGODKÄNNANDEMÄRKE

>Hänvisning till >

Anordningen med EEG-typgodkännandemärke enligt ovan är en bakre skyltlykta som EEG-typgodkänts i Storbritannien (e 11) under nummer 1471.>Hänvisning till >

BILAGA 2

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

BILAGA 3

MÄTPUNKTER FÖR PROVNINGSÄNDAMÅL

>Hänvisning till >

Obs! När det gäller anordningar för belysning av både höga och breda skyltar erhålls mätpunkterna genom en kombination av de två ritningarna ovan enligt de gränser som anges av tillverkaren. Om två mätpunkter därvid är mindre än 30 mm från varandra skall bara den ena användas.>Hänvisning till >

BILAGA 4

MINSTA SIKTFÄLT FÖR DEN YTA SOM SKALL BELYSAS

>Hänvisning till >

1. Vinklarna för siktfältet enligt ovan gäller endast för anordningens läge i förhållande till utrymmet för registreringsskylten.

(2.)

3. De angivna vinklarna tar hänsyn till den partiella avskärmning som orsakas av anordningen. Vinklarna måste uppfyllas i de riktningar där avskärmningen är som störst. Anordningarna skall vara utformade så att de reducerar avskärmade områden till ett absolut minimum.>Hänvisning till >