Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 76/761/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om motorfordonsstrålkastare för helljus eller halvljus och om elektriska glödlampor till dessa strålkastareEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 262 , 27/09/1976 s. 0096 - 0121

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 5 s. 0125

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 4 s. 0067

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 5 s. 0125

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 5 s. 0135

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 5 s. 0135RÅDETS DIREKTIV av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om motorfordonsstrålkastare för helljus eller halvljus och om elektriska glödlampor till dessa strålkastare (76/761/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1)

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

De tekniska krav som motordrivna fordon måste uppfylla enligt nationell lagstiftning gäller bland annat strålkastarna för helljus och/eller halvljus och glödlamporna till dessa strålkastare.

Dessa krav skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att alla medlemsstater antar samma krav, antingen som tillägg till eller i stället för sina nuvarande regler, för att därmed för alla fordonstyper medge det förfarande för EEG-typgodkännande som föreskrivits i rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(3).

I direktiv 76/756/EEG(4) har rådet fastställt de gemensamma kraven för installationen av belysnings- och ljussignalanordningar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon.

Ett harmoniserat förfarande för typgodkännande av strålkastare för helljus och/eller halvljus och glödlampor till dessa strålkastare gör det möjligt för varje medlemsstat att kontrollera överensstämmelsen med de gemensamma konstruktions- och provningskraven och att upplysa andra medlemsstater om sina resultat genom att översända en kopia av det utfärdade typgodkännandeintyget för varje typ av strålkastare eller glödlampa. Anbringandet av EEG-typgodkännandemärkning på alla strålkastaranordningar som tillverkas i överensstämmelse med den godkända typen undanröjer behovet av tekniska kontroller på dessa strålkastaranordningar i de andra medlemsstaterna.

Det är önskvärt att ta hänsyn till de tekniska krav som antagits av FNs ekonomiska kommission för Europa i dess förordning nr 1 (Enhetliga bestämmelser för godkännandet av motorfordonsstrålkastare som avger asymmetriskt halvljus eller helljus eller båda)(5) och nr 2 (Enhetliga bestämmelser angående godkännande av elektriska glödlampor till strålkastare som avger asymmetriskt halvljus eller helljus eller båda)(6) vilka bilagts avtalet av den 20 mars 1958 om antagande av enhetliga villkor för godkännande och ömsesidigt erkännande av godkännande av utrustningar och delar till motorfordon.

Tillnärmningen av den nationella lagstiftningen om motorfordon innefattar medlemsstaternas ömsesidiga erkännande av de kontroller som utförts av var och en av dem på grundval av gemensamma bestämmelser.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Varje medlemsstat skall bevilja EEG-typgodkännande för varje typ av strålkastare för helljus och/eller halvljus som uppfyller de konstruktions- och provningskrav som anges i bilagorna 1 och 6, och varje typ av elektrisk glödlampa till dessa strålkastare som uppfyller de konstruktions- och provningskrav som anges i bilagorna III och VI.

2. Den medlemsstat som har beviljat EEG-typgodkännande skall vidta de åtgärder som erfordras för att kontrollera att de serietillverkade exemplaren överensstämmer med den godkända typen, vid behov i samarbete med de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna. En sådan kontroll skall begränsas till stickprover.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall, för varje typ av strålkastare för helljus och/eller halvljus och för varje typ av glödlampa till dessa strålkastare som godkänns enligt artikel 1, utfärda EEG-typgodkännandemärkning enligt förebilden i bilaga VI till tillverkaren eller dennes representant.

Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att förhindra användningen av märkningar som kan leda till förväxling mellan strålkastare för helljus och/eller halvljus och glödlampor till dessa strålkastare som typgodkänts enligt artikel 1 och andra anordningar.

Artikel 3

1. Ingen medlemsstat får förbjuda att strålkastare för helljus och/eller halvljus och glödlampor till dessa strålkastare släpps ut på marknaden av skäl som hänför sig till deras konstruktion eller funktionssätt om strålkastarna och glödlamporna är försedda med EEG-typgodkännandemärkning.

2. En medlemsstat får dock förbjuda att strålkastare för helljus och/eller halvljus och glödlampor till dessa strålkastare med EEG-typgodkännandemärkning släpps ut på marknaden om strålkastarna och glödlamporna vid upprepade tillfällen inte överensstämmer med den godkända typen.

Denna stat skall så snart som möjligt upplysa övriga medlemsstater och kommissionen om vilka åtgärder som vidtagits och ange skälen för sitt beslut.

Artikel 4

De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat skall till de motsvarande myndigheterna i de övriga medlemsstaterna inom en månad översända en kopia av EEG-typgodkännandeintygen för varje typ av strålkastare för helljus och/eller halvljus och varje typ av glödlampa till dessa strålkastare som de godkänt eller vägrat godkänna. Exempel visas i bilagorna II och IV.

Artikel 5

1. Om den medlemsstat som beviljat EEG-typgodkännande finner att ett antal strålkastare för helljus och/eller halvljus eller glödlampor till dessa strålkastare med samma EEG-typgodkännandemärkning inte överensstämmer med den typ som har godkänts, skall denna stat vidta nödvändiga åtgärder för att försäkra sig om att de serietillverkade exemplaren överensstämmer med den godkända typen. De behöriga myndigheterna i denna stat skall upplysa motsvarande myndigheter i andra medlemsstater om de åtgärder som vidtagits, vilka vid upprepad bristande överensstämmelse kan leda till en återkallelse av EEG-typgodkännande. Sistnämnda myndigheter skall vidta motsvarande åtgärder om de av de behöriga myndigheterna i en annan medlemsstat upplyses om en sådan bristande överenstämmelse.

2. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna skall inom en månad upplysa varandra om varje återkallelse av EEG-typgodkännande och om skälen till en sådan åtgärd.

Artikel 6

Av varje beslut som fattats enligt de bestämmelser som antagits vid genomförandet av detta direktiv för att vägra eller återkalla EEG-typgodkännande för en typ av strålkastare för helljus och/eller halvljus eller för en typ av glödlampa till dessa strålkastare eller för att förbjuda att de släpps ut på marknaden eller används skall i detalj framgå de skäl på vilka beslutet grundas. Beslutet skall tillkännages för den berörda parten, som samtidigt skall upplysas om sina möjligheter att överklaga beslutet enligt medlemsstatens lagstiftning och om de tidsgränser som gäller för detta.

Artikel 7

Ingen medlemsstat får vägra att bevilja EEG-typgodkännande eller ett nationellt typgodkännande för ett fordon av skäl som hänför sig till fordonets strålkastare för helljus och/eller halvljus eller till glödlamporna till dessa strålkastare om dessa är försedda med EEG-typgodkännandemärkning och är monterade i enlighet med de krav som angetts i direktiv 76/756/EEG.

Artikel 8

Ingen medlemsstat får vägra eller förbjuda registrering, försäljning, ibruktagande eller användning av en fordonstyp av skäl som hänför sig till fordonets strålkastare för helljus och/eller halvljus eller till glödlamporna till dessa strålkastare om dessa är försedda med EEG-typgodkännandemärkning och är monterade i enlighet med de krav som angetts i direktiv 76/756/EEG.

Artikel 9

I detta direktiv avses med fordon varje motordrivet fordon avsett att användas på väg, med eller utan karosseri, med minst fyra hjul och med en högsta konstruktiv hastighet som överstiger 25 km/tim, dock med undantag av spårbundna fordon, jordbrukstraktorer och lantbruksmaskiner samt andra motorredskap.

Artikel 10

Varje ändring som är nödvändig för att anpassa kraven i bilagorna till den tekniska utvecklingen skall antas enligt det förfarande som beskrivs i artikel 13 i direktiv 70/156/EEG.

Artikel 11

1. Medlemsstaterna skall före den 1 juli 1977 utfärda de bestämmelser som behövs för att följa detta direktiv och genast underrätta kommissionen om detta. De skall börja tillämpa dessa bestämmelser senast den 1 oktober 1977.

2. När detta direktiv anmälts skall medlemsstaterna också se till att kommissionen informeras i så god tid att den kan avge sina kommentarer om eventuella förslag till lagar och andra författningar som de föreslår bli antagna inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 12

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 juli 1976.

På rådets vägnar

M. van der STOEL

Ordförande

(1) EGT nr C 76, 7.4.1975, s. 37.

(2) EGT nr C 255, 7.11.1975, s. 2.

(3) EGT nr L 42, 23.2.1970, s.1.

(4) EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 1.

(5) Dokument från Ekonomiska kommissionen för Europa

Discarding a TABLE

>Plats för tabell>

BILAGA 1

KRAV PÅ HUVUDSTRÅLKASTARE FÖR HELLJUS OCH/ELLER HALVLJUS (DEFINITION, ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER, BELYSNING, ÖVERENSSTÄMMELSE MED GODKÄND TYP, STANDARDSTRÅLKASTARE)

1 DEFINITION

1.1 Typ av strålkastare

Med typ av strålkastare avses strålkastare som inte skiljer sig i fråga om sådana väsentliga avseenden som:

1.1.1 handelsbeteckningen eller varumärket,

1.1.2 det optiska systemets egenskaper,

1.1.3 innefattandet av ytterligare komponenter som kan förändra de optiska effekterna genom reflektion, refraktion eller absorption,

1.1.4 lämpligheten för höger- eller vänstertrafik eller för båda dessa trafikformer,

1.1.5 förmågan att åstadkomma halvljus eller helljus eller bådadera.

(2)

(3)

(4)

5 ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER

5.1 Varje provexemplar skall överensstämma med de krav som anges i avsnitten 6 och 7.

5.2 Strålkastarna skall vara så utformade och konstruerade att de vid normala användningsförhållanden, trots de vibrationer som de kan utsättas för vid sådan användning, förblir funktionsdugliga och behåller de fotometriska egenskaper som föreskrivs i detta direktiv.

5.3 De delar som håller fast glödlampan i reflektorn skall vara utförda på så sätt att glödlampan inte ens i mörker kan sättas fast i något annat läge än det rätta(1).

5.4 Strålkastare som konstruerats för att uppfylla kraven i såväl medlemsstater med högertrafik som medlemsstater med vänstertrafik får vara anpassade för en viss trafikform antingen genom en lämplig förstainställning när fordonet utrustats eller genom selektiv inställning av föraren. En sådan förstainställning eller selektiv inställning skall exempelvis utgöras av att den optiska enheten sätts fast i en bestämd vinkel på fordonet eller av att glödlampan sätts fast i en bestämd vinkel i förhållande till den optiska enheten. I samtliga fall får endast två exakta och skilda inställningslägen, ett för högertrafik och ett för vänstertrafik, vara möjliga och konstruktionen skall utesluta oavsiktlig omkoppling av strålkastaren från ena läget till det andra eller inställning i ett mellanläge. När två olika inställningslägen medges för glödlampan, måste de komponenter som håller fast glödlampan i reflektorn vara utformade och tillverkade så att glödlampan sätts fast i båda lägena med samma noggrannhet som krävs för lampor som är avsedda för endast en trafikform.

Överenstämmelse med kraven i detta avsnitt skall kontrolleras visuellt och om det är nödvändigt genom en provmontering.

6 BELYSNING

6.1 Strålkastarna skall vara utformade så att halvljusglödtrådarna i de avsedda glödlamporna ger tillräcklig belysning utan bländning samtidigt som helljusglödtrådarna i de avsedda glödlamporna också ger god belysning.

Den belysning som strålkastaren avger skall kontrolleras på en vertikal skärm som ställs upp 25 m framför strålkastaren vinkelrätt mot dess axel (se tilläggen 1 och 2 till bilaga V). Vidare skall strålkastaren vara försedd med en standardglödlampa konstruerad för en nominell spänning på 12 V, med slätt och ofärgat glas och som vid denna spänning har följande egenskaper:

>Plats för tabell>

De mått som bestämmer glödtrådens placering inuti standardglödlampan visas i figuren i tillägg 3 till bilaga V. Standardglödlampan skall matas med en spänning som ger nominella ljusflödesvärden.

6.2 Halvljuset skall ge en ljus/mörker-gräns på skärmen med sådan skärpa att tillfredsställande inställning medges. Ljus/mörker-gränsen skall utgöras av en rät horisontell linje på den sida som är motsatt den trafikriktning som strålkastaren är avsedd för. På andra sidan skall ljus/mörker-gränsen vara horisontell eller ligga inom en vinkel på 15° över horisontallinjen.

Strålkastaren skall vara inställd så att

- ljus/mörker-gränsen, för strålkastare som är konstruerade för att uppfylla kraven för högertrafik, är horisontell på vänster halva av skärmen(2) och, för strålkastare som är konstruerade för att uppfylla kraven för vänstertrafik, är horisontell på höger halva av skärmen,

- ljus/mörker-gränsens horisontella del på skärmen ligger 25 cm nedanför skärningslinjen med ett horisontalplan genom strålkastarens brännpunkt (se tilläggen 1 och 2 till bilaga V),

- Skärmen skall vara i det läge som anges i bilaga 5, tilläggen 1 och 2(3)

När strålkastaren är inställd enligt ovan skall den, om den är avsedd att avge både halvljus och helljus, uppfylla de krav som anges i 6.3 och 6.4. Om strålkastaren i huvudsak är avsedd att avge halvljus, behöver den bara uppfylla kraven i 6.3(4).

Om en strålkastare som är inställd enligt ovan inte uppfyller kraven i 6.3 och 6.4, får dess inställning ändras, under förutsättning att ljuskäglans axel eller skärningspunkten H enligt tilläggen 1 och 2 till bilaga 5 inte är sidoförskjuten mer än 1° (= 440 mm) åt höger eller vänster(5). För att underlätta inställningen med hjälp av ljus/mörker-gränsen får strålkastaren avskärmas delvis så att ljus/mörker-gränsen blir skarpare.

Om strålkastaren är konstruerad uteslutande för helljus skall den ställas in så att ytan med maximal belysning centreras på skärningspunkten mellan linjerna hh och vv. En sådan strålkastare behöver endast uppfylla kraven i 6.4.

6.3 Den belysning som halvljuset avger på skärmen skall uppfylla följande krav:

>Plats för tabell>

När ljusflödet för den standardglödlampa som används för mätningen är annat än 450 lumen måste mätresultaten korrigeras i förhållande till ljusflödets värde.

I zonerna I, II, III och IV får det inte finnas någon variation i sidled som kan försämra synbarheten.

Strålkastare som konstruerats för att uppfylla kraven för både höger- och vänstertrafik skall, i vart och ett av de två inställningslägena för den optiska enheten eller glödlampan, uppfylla de krav som anges för den aktuella trafikformen.

6.4 Mätningar av den belysning som helljuset avger på skärmen skall utföras med samma strålkastarinställning som vid mätning enligt 6.3 eller, för strålkastare för enbart helljus, enligt 6.2 sista stycket.

Den belysning som helljuset avger på skärmen skall uppfylla följande krav:

Skärningspunkten H mellan linjerna hh och vv skall befinna sig inom det belysningsområde som motsvarar 90% av högsta belysningsstyrka. Detta högsta värde får inte vara lägre än 32 lux.

Med början från H-punkten får belysningen längs en horisontell linje åt höger eller vänster inte understiga 16 lux upp till ett avstånd på 1125 mm och inte understiga 4 lux upp till ett avstånd på 2250 mm. Om ljusflödet hos den standardglödlampa som används för mätningarna är annat än 700 lumen, skall mätresultaten korrigeras i förhållande till ljusflödets värde.

6.5 Belysningsvärdena på skärmen enligt 6.3 och 6.4 skall mätas med hjälp av en fotoelektrisk cell med en ljuskänslig yta som ryms i en kvadrat med sidan 65 mm.

(7)

8 ÖVERENSSTÄMMELSE MED GODKÄND TYP

Varje strålkastare med EEG-typgodkännandemärkning skall överensstämma med den godkända typen och uppfylla de fotometriska krav som angetts i avsnitt 6.

(9)

10 STANDARDSTRÅLKASTARE(6)

10.1 Med standardstrålkastare avses en strålkastare som

- uppfyller ovanstående krav för EEG-typgodkännande,

- har en effektiv diameter på minst 160 mm,

- försedd med standardglödlampa avger en belysning enligt följande i de punkter och inom de områden som anges i 6.3:

- högst 90% av de högsta värdena,

- minst 120% av de minsta värdena som föreskrivits i tabellen i 6.3.

(11)

(12)

(1) En anordning anses uppfylla kraven i detta avsnitt när glödlampan lätt kan sättas fast i strålkastaren och styrtappen passas in i sitt spår även i mörker, om spåret har exakt rätt storlek. En anordning som medför att glödlampan lutar märkbart om den sätts in felaktigt, men inte om den sätts in rätt, anses uppfylla kraven i 5.3.

(2) Skärmen skall vara tillräckligt bred för att medge undersökning av ljus/mörker-gränsen över ett område på minst 5° från linjen vv (se tilläggen 1 och 2 till bilaga V).

(3) Om brännpunktsaxeln avviker märkbart från strålens huvudriktning i en strålkastare som konstruerats för att endast uppfylla kraven i detta direktiv med avseende på halvljuset, skall sidoinställningen utföras på ett sätt som uppfyller belysningskraven i mätpunkterna 75 och 50.

(4) En halvljusstrålkastare av detta slag får innefatta helljus som inte är underkastat några krav.

(5) Inställningsonoggrannheten på 1° åt höger eller vänster är inte oförenlig med vertikal onoggrannhet vid inställning. Den senare begränsas endast av kraven i 6.4.

(6) Se bilaga III, avsnitt 10.

BILAGA 2

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

BILAGA 3

KRAV PÅ ELEKTRISKA GLÖDLAMPOR TILL HUVUDSTRÅLKASTARE FÖR HELLJUS OCH/ELLER HALVLJUS (DEFINITION, ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER, NOMINELLA VÄRDEN, TILLVERKNING, WATT-TAL OCH LJUSFLÖDE, FÄRG, OPTISK KVALITETSKONTROLL, ANMÄRKNING ANGÅENDE FÄRG, ÖVERENSSTÄMMELSE MED GODKÄND TYP)

1 DEFINITION

1.1 Typ av glödlampa

Med typ av glödlampa avses glödlampor som inte är olika i fråga om sådana väsentliga avseenden som

1.1.1 handelsbeteckningen eller varumärket,

1.1.2 den nominella spänningen,

1.1.3 det nominella watt-talet,

1.1.4 formen på en eller flera glödtrådar,

1.1.5 glasets färg,

1.1.6 glasets utformning och dess inverkan på de optiska resultaten.

(2)

(3)

(4)

5 ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER

5.1 Varje provexemplar skall uppfylla de fotometriska krav som anges i avsnitt 8.

5.2 Alla mätningar skall utföras vid "provspänningen"(1) med glödlamporna tända under de villkor som anges i avsnitt 8.

5.3 Glödlamporna skall vara tillverkade så att en tillfredsställande funktion säkerställs vid normal användning. De får inte heller uppvisa något konstruktions- eller tillverkningsfel.

6 NOMINELLA VÄRDEN

De nominella spänningarna är 6, 12 och 24 volt.

De nominella watt-talen är

>Plats för tabell>

7 TILLVERKNING

7.1 Glödlampornas glas får inte ha några repor eller fläckar som kan försämra lampornas verkningsgrad. Ingen ljusstråle som utsänds från halvljusglödtråden och reflekteras mot glasets yta får träffa glödlampans axel mindre än 6 mm (från fattningsänden) bakom den aktuella glödtrådens första lindningsvarv.

7.2 Glödlampornas fattning skall överensstämma med den standardtyp som visas i figuren i tillägg 4 till bilaga V.

7.3 Placering, form och mått för glödtrådarna och skärmen inne i glödlampan skall överensstämma med specifikationerna i figuren i tillägg 3 till bilaga V.

7.4 Fattningen skall vara stark och säkert fastsatt i glaset.

För att kontrollera att glödlamporna uppfyller kraven i detta avsnitt skall en visuell kontroll, en mått- kontroll och vid behov en provfastsättning utföras. Måtten enligt 7.3 skall kontrolleras på glödlampor som matas med provspänning och, där så erfordras, med hjälp av ett projektionssystem.

8 WATT-TAL OCH LJUSFLÖDE

Watt-talet för varje glödtråd får inte överstiga det nominella watt-talet med mer än 10 %. Ljusflödet skall förbli inom följande gränser:

>Plats för tabell>

Kontrollen skall utföras med glödlampan i normalt bruksläge och matad med provspänning sedan den varit tänd i en timme under dessa villkor.

9 FÄRG

Glödlampans glas skall vara ofärgat eller selektivt gult. I det senare fallet skall den dominerande våglängden för det utsända ljuset vara mellan 575 och 585 nm (nanometer). Renhetsfaktorn skall vara mellan 0,90 och 0,98, och transmissionsfaktorn får inte vara mindre än 0,78(2) då värdena bestäms för ljus som utsänds av en glödtråd med en färgtemperatur på 2800°K och på en del av glaset till en glödlampa som matats med provspänning i en strålkastare under 48 timmar.

10 OPTISK KVALITETSKONTROLL

Det provexemplar som närmast uppfyller de krav som angetts för standardglödlampan skall provas i en standardstrålkastare(3) för att säkerställa att den anordning som består av denna strålkastare och den provade glödlampan uppfyller typgodkännandekraven för strålkastare.

11 ANMÄRKNING ANGÅENDE FÄRG

EEG-typgodkännande skall utfärdas om färgen på det utsända ljuset är den som anges i 3.13 i bilaga 1 till direktiv 76/756/EEG.

12 ÖVERENSSTÄMMELSE MED GODKÄND TYP

Varje glödlampa med EEG-typgodkännandemärkning skall överensstämma med den godkända typen och uppfylla de fotometriska krav som anges ovan.

(13)

(14)

(1) Provspänningarna är fastställda enligt följande:

nominell spänning 6 V, provspänning 6,0 V,

nominell spänning 12 V, provspänning 12,0 V,

nominell spänning 24 V, provspänning 24,0 V

(2) Dessa krav motsvarar följande trikromatiska koordinater:

Discarding a TABLE

>Plats för tabell>

(3) Se bilaga I, avsnitt 10.

BILAGA 4

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

BILAGA 5

Tillägg 1

>Hänvisning till >

Tillägg 2

>Hänvisning till >

Tillägg 3

DUBBELGLÖDTRÅD: INTERNA ELEMENT

>Hänvisning till >

Teckenförklaring

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

3. Anmärkningar

1. Glödlampans axel är vinkelrät mot referensplan 1 (se figur i tillägg 4) ritad genom skärningspunkten mellan detta plan och axeln för motsvarande centreringscylinder.

2. Ritningen är inte bindande när det gäller utformningen av skärmen och glödtrådarna.

3. Värdet som fastställts för Q-Q' gäller enbart den standardglödtråd som används för godkännandeprovning av strålkastaren. Skärmens mått måste vara sådana att punkterna Q' ligger innanför skärmens kant.

4. Angivna toleranser gäller den provning som krävs för godkännande av en glödlampstyp.

Tillägg 4

DUBBELGLÖDTRÅD: UTBYTBARHET

>Hänvisning till >

>Plats för tabell>

3. Anmärkningar

1. Referenspunkterna ovan överensstämmer med de standarder (IEC-publikationer, bladen 7004-95-1, 7004-95A-1 och 7004-95B-1) som antagits av Internationella elektrotekniska kommissionen.

2. Ritningen visar endast totalmått och mått som påverkar utbytbarheten och är bindande.

3. Glödlampans inre uppbyggnad och tillhörande mått anges på ritningen i figuren i tillägg 3.

4. Den del av fattningen som är märkt (*) får inte genom reflektion av det ljus som utsänds av halvljusglödtråden avge något ströljus när glödlampan befinner sig i normal bruksposition på fordonet.

5. Diametern på varje centreringscylinder mäts genom valfritt tvärsnittsplan som ligger minst 0,5 mm från motsvarande referensplan för cylindern.

6. Den relativa excentriciteten (avståndet mellan axlarna) hos de två centreringscylindrarna får inte överstiga 0,05 mm.

7. För avståndet S mellan de två referensplanen (4,7 mm) medges en avvikelse som innefattar det tillåtna parallellitetsfelet för de två planen.

8. De två styrtapparna (IX och X) måste kunna passas in samtidigt i en öppning som inte överstiger 3,1 mm.

9. I förhållande till styrtapparna måste kontaktblecken (XIV, XVI och XVII) antingen sitta i det läge som anges på ritningen eller i en vinkel på 180° från detta läge, med en tolerans på ± 20° i båda fallen. Öppningen (XV) och kontaktblecket för halvljuset (XVII) måste vara vända mot varandra på ömse sidor om glödlampans axel.>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

BILAGA VI

KRAV FÖR EEG-TYPGODKÄNNANDE OCH MÄRKNING

1 ANSÖKAN OM EEG-TYPGODKÄNNANDE

1.1 Ansökan om EEG-typgodkännande skall inlämnas av innehavaren av handelsbeteckningen eller varumärket eller av dennes representant.

1.2 Ansökan skall åtföljas av

1.2.1 för varje strålkastartyp för helljus och/eller halvljus:

1.2.1.1 En upplysning om huruvida strålkastaren är avsedd att ge både halvljus och helljus eller endast ettdera av dessa ljus, om strålkastaren är avsedd att ge halvljus, huruvida den är konstruerad för både vänster- och högertrafik eller för enbart vänster- eller högertrafik.

1.2.1.2 En kortfattad teknisk beskrivning.

1.2.1.3 Ritningar (tre exemplar) som är tillräckligt detaljerade för att medge identifiering av typen och som visar strålkastaren sedd framifrån med, om så erfordras, mönster i linsen, samt ett tvärsnitt.

Ritningarna skall ange den plats som typgodkännandemärkningen (särskilt typgodkännandenumret och kategoribeteckningen) skall uppta i rektangeln för typgodkännandemärkningen.

1.2.1.4 Två provexemplar.

1.2.2 för varje glödlampstyp:

1.2.2.1 En kortfattad teknisk beskrivning.

1.2.2.2 Ritningar (tre exemplar) som är tillräckligt detaljerade för att medge indentifiering av typen och som visar hela glödlampan i skala 2:1, varvid glödlampans skärm skall visas både framifrån och i tvärsnitt.

Ritningarna skall ange den plats som typgodkännandemärkningen (särskilt typgodkännandenumret och kategoribeteckningen) skall uppta i rektangeln för typgodkännandemärkningen.

1.2.2.3 I fråga om en glödlampstyp med ofärgat glas - fem provexemplar, i fråga om en glödlampstyp med färgat glas - ett provexemplar med färgat glas och fem provexemplar med ofärgat glas, varvid de fem sistnämnda endast skall skilja sig från det förstnämnda genom att glasen är ofärgade. När den aktuella glödlampstypen endast avviker i fråga om färgen från en ofärgad typ som tidigare provats med tillfredsställande resultat enligt avsnitten 4 till 8 i bilaga III är det tillräckligt att inlämna ett provexemplar med färgat glas och de enda provningar som behöver utföras på detta provexemplar är de som anges i avsnitt 9 i bilaga III.

2 PÅSKRIFTER

2.1 Strålkastare för helljus och/eller halvljus

2.1.1 De provexemplar av en strålkastartyp för helljus och/eller halvljus som inlämnats för EEG-typgodkännande måste vara försedda med den sökandes handelsbeteckning eller varumärke.

2.1.2 Varje strålkastare skall på både glaset och lykthuset ha ett utrymme som är tillräckligt stort för EEG-typgodkännandemärkning.

Om glaset inte kan avskiljas från resten av strålkastaren, är det tillräckligt med ett märkningsutrymme på glaset. Utrymmet måste överensstämma med det som visas på ritningarna som nämns i 1.2.1.3.

2.1.3 När det gäller strålkastare som konstruerats för att uppfylla kraven för en enda trafikform (höger- eller vänstertrafik), skall det område som kan avskärmas för att förhindra obehag för användare i en medlemsstat där trafikformen är den motsatta vara outplånligt utmärkt på frontglaset. Denna utmärkning behövs emellertid inte när området framgår tydligt av utformningen.

2.1.4 När det gäller strålkastare som konstruerats för att uppfylla kraven i såväl medlemsstater med högertrafik som i medlemsstater med vänstertrafik, skall de två inställningslägena för den optiska enheten på fordonet eller för glödlampan i reflektorn vara markerade med de versala bokstäverna R och D för högertrafik och L och G för vänstertrafik.

2.2 Glödlampor till strålkastare för helljus och/eller halvljus

2.2.1 De provexemplar av en glödlampstyp till strålkastare för helljus och/eller halvljus som inlämnats för EEG-typgodkännande måste vara försedda med den sökandes handelsbeteckning.

2.2.2 Varje glödlampa skall ha ett utrymme som är tillräckligt stort för EEG-typgodkännandemärkning. Utrymmet måste överensstämma med det som visas på ritningarna som nämns i 1.2.2.2.

2.2.3 Glödlamporna skall åtminstone vara märkta med nominell spänning och nominellt watt-tal för helljusglödtråden, följt av nominellt watt-tal för halvljusglödtråden.

2.3 Märkningarna måste vara lättlästa och beständiga.

3 EEG-TYPGODKÄNNANDE

3.1 Om alla provexemplar som inlämnas enligt avsnitt 1 uppfyller kraven i avsnitten 5 och 6 i bilaga I för strålkastare och avsnitten 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11 i bilaga III för glödlampor skall EEG-typgodkännande beviljas och ett typgodkännandenummer tilldelas.

3.2 Detta nummer skall inte tilldelas någon annan typ av strålkastare eller glödlampa, utom då det gäller ett tillägg till ett EEG-typgodkännande för en annan typ av strålkastare eller glödlampa som endast avviker i fråga om färgen på det ljus som utsänds.

3.3 När EEG-typgodkännande begärs för en typ av belysnings- och ljussignalanordning som består av strålkastare för helljus och/eller halvljus och andra lyktor, får en gemensam EEG-typgodkännandemärkning utfärdas under förutsättning att strålkastarna uppfyller kraven i detta direktiv och att alla de andra lyktorna som ingår i belysnings- och ljussignalanordningen för vilken EEG-typgodkännande har begärts överensstämmer med det direktiv som gäller för denna anordning.

4 MÄRKNINGAR

4.1 Alla strålkastare för helljus och/eller halvljus och alla glödlampor till dessa strålkastare vilka överensstämmer med en typ som godkänts enligt detta direktiv skall vara försedda med EEG-typgodkännandemärkning.

4.2 Märkningen skall utgöras av en rektangel som omger den gemena bokstaven "e", följd av de bokstäver eller siffror som anger vilken medlemsstat som beviljat typgodkännandet:

>Plats för tabell>

Märkningen måste också innehålla det EEG-typgodkännandenummer som motsvarar numret på det EEG-typgodkännandeintyg som utfärdats för den aktuella typen av strålkastare eller glödlampa. När det gäller strålkastare skall detta nummer placeras nedanför rektangeln och när det gäller glödlampor nära rektangeln.

4.3 För strålkastare för helljus och/eller halvljus skall EEG-typgodkännandemärkningen kompletteras med följande extrasymboler:

4.3.1 På strålkastare som endast uppfyller kraven för vänstertrafik, en horisontell pil nedanför rektangeln pekande åt höger för en betraktare som är vänd mot strålkastaren, d.v.s. pilen skall peka mot den sida av vägen där trafiken går.

4.3.2 På strålkastare som konstruerats för att uppfylla kraven för båda trafikformerna genom selektiv inställning av den optiska enheten eller glödlampan, en horisontell pil nedanför rektangeln med pilspetsar i båda ändarna pekande åt vänster och åt höger.

4.3.3 På strålkastare som endast uppfyller kraven i detta direktiv med avseende på halvljuset, bokstaven "C" ovanför rektangeln.

4.3.4 På strålkastare som endast uppfyller kraven i detta direktiv med avseende på helljuset, bokstaven "R" ovanför rektangeln.

4.3.5 På strålkastare som uppfyller kraven i detta direktiv med avseende på såväl halvljuset som helljuset, bokstäverna "CR" ovanför rektangeln.

4.4 EEG-typgodkännandemärkningen och extrasymbolerna måste anbringas på ett sådant sätt att de blir beständiga och lättlästa. När det gäller strålkastare måste de sättas på strålkastarens lins, eller en av linserna, på ett sådant sätt att de förblir läsbara även då strålkastaren är monterad på fordonet.

4.5 Exempel på EEG-typgodkännandemärkningar och extrasymboler visas i tillägget.

4.6 När ett gemensamt EEG-typgodkännandenummer är beviljat för en typ av belysnings- och ljussignalanordning som består av strålkastare för helljus och/eller halvljus och andra lyktor, behöver endast en EEG-typgodkännandemärkning anbringas och den skall utgöras av

- en rektangel som omger bokstaven "e" följd av de bokstäver eller siffror som anger vilken medlemsstat som utfärdat typgodkännandet,

- EEG-typgodkännandenummer,

- de extrasymboler som krävs av de olika direktiv enligt vilka EEG-typgodkännande har beviljats.

4.7 Måtten för de olika komponenterna i denna märkning får inte vara mindre än det största av de minimimått som anges för enskilda märkningar i de direktiv enligt vilka EEG-typgodkännande har beviljats.

Tillägg

EXEMPEL PÅ EEG-TYPGODKÄNNANDEMÄRKNINGAR

>Hänvisning till >

Anmärkning:

Strålkastare som uppfyller kraven i bilaga 1 skall dessutom vara försedda med

- bokstäverna CR om de uppfyller kraven i bilaga I med avseende på såväl halvljuset som helljuset (se figurerna 2, 3 och 4),

- bokstaven R om de endast uppfyller kraven i bilaga I med avseende på helljuset (se figur 8).

Om strålkastarna är konstruerade enbart för vänstertrafik eller, genom selektiv inställning av den optiska enheten eller glödlampan, för båda trafikformerna, skall de dessutom ha en horisontell pil som i första fallet avslutas med en pilspets som pekar åt höger (se figurerna 3 och 7) och i andra fallet avslutas med två pilspetsar, en pekande åt höger och en åt vänster (se figurerna 4 och 5).

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >