Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 76/762/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om främre dimstrålkastare för motorfordon och glödlampor för sådana strålkastareEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 262 , 27/09/1976 s. 0122 - 0134

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 5 s. 0151

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 4 s. 0097

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 5 s. 0151

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 5 s. 0161

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 5 s. 0161RÅDETS DIREKTIV av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om främre dimstrålkastare för motorfordon och glödlampor för sådana strålkastare (76/762/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, och särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

De tekniska krav som motorfordon måste uppfylla i enlighet med nationell lagstiftning avser bl.a. deras främre dimstrålkastare.

Dessa krav skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att alla medlemsstater antar samma krav, antingen som tillägg till eller i stället för sina nuvarande bestämmelser, särskilt för att därmed för alla fordonstyper medge det förfarande för EEG-typgodkännande, som beskrivs i rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(3).

Rådet har i direktiv 76/756/EEG(4) fastställt gemensamma krav för installation av belysning och ljussignalanordningar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon.

Ett harmoniserat förfarande för typgodkännande av främre dimstrålkastare gör det möjligt för varje medlemsstat att kontrollera överensstämmelsen med de gemensamma konstruktions- och provningskraven och att underrätta övriga medlemsstater om sina resultat genom att sända ett exemplar av det utfärdade typgodkännandeintyget för varje typ av främre dimstrålkastare. Anbringandet av ett EEG-typgodkännandemärke på alla främre dimstrålkastare som tillverkats i enlighet med den godkända typen undanröjer behovet av tekniska kontroller på dessa främre dimstrålkastare i de övriga medlemsstaterna.

Det är önskvärt att hänsyn tas till de tekniska krav som antagits av FNs Ekonomiska kommission för Europa i dess förordning nr 19 (Enhetliga bestämmelser avseende dimstrålkastare för motorfordon)(5), vilket bifogas avtalet av den 20 mars 1958 om antagande av enhetliga bestämmelser för godkännande och ömsesidigt erkännande av godkännade av utrustning och delar för motorfordon.

Tillnärmningen av nationell lagstiftning för motorfordon omfattar medlemsstaternas ömsesidiga erkännande av de kontroller som var och en av dem utför på grundval av gemensamma krav.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Varje medlemsstat skall bevilja EEG-typgodkännande för varje typ av främre dimstrålkastare som uppfyller de konstruktions- och provningskrav som anges i bilagorna 0, II, III, IV och V.

2. Den medlemsstat som har beviljat EEG-typgodkännande skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för kontroll av att serietillverkade exemplar stämmer överens med den godkända typen, i den mån det är nödvändigt och vid behov i samarbete med de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater. En sådan kontroll skall begränsas till stickprover.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall för varje typ av främre dimstrålkastare som de godkänner i enlighet med artikel 1 tilldela tillverkaren eller dennes representant ett EEG-typgodkännandemärke enligt mallen i bilaga II.

Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att förhindra användning av märken som kan leda till förväxling av främre dimstrålkastare som har typgodkänts i enlighet med artikel 1 och andra anordningar.

Artikel 3

1. Ingen medlemsstat får förbjuda att främre dimstrålkastare släpps ut på marknaden av skäl som hänför sig till deras konstruktion eller funktion om de är försedda med EEG-typgodkännandemärke.

2. En medlemsstat får dock förbjuda att främre dimstrålkastare som är försedda med EEG-typgodkännandemärke släpps ut på marknaden om dessa systematiskt avviker från den godkända typen.

Medlemsstaten skall genast underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om vidtagna åtgärder och ange skälen för sitt beslut.

Artikel 4

De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat skall inom en månad till de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater sända ett exemplar av typgodkännandeintygen, varav ett exempel visas i bilaga I, för varje typ av främre dimstrålkastare som har beviljats eller vägrats godkännande.

Artikel 5

1. Om den medlemsstat som har beviljat EEG-typgodkännande konstaterar att ett antal främre dimstrålkastare som är försedda med samma EEG-typgodkännandemärke inte överensstämmer med den godkända typen, skall medlemsstaten vidta nödvändiga åtgärder som säkerställer överensstämmelse mellan produktionen och den godkända typen. De behöriga myndigheterna i medlemsstaten skall underrätta motsvarande myndigheter i övriga medlemsstater om vidtagna åtgärder som vid systematisk brist på överensstämmelse kan medföra återkallelse av EEG-typgodkännande. De nämnda myndigheterna skall vidta samma åtgärder när de av de behöriga myndigheterna i en annan medlemsstat underrättas om sådan brist på överensstämmelse.

2. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna skall inom en månad underrätta varandra om en eventuell återkallelse av EEG-typgodkännande och om skälen till en sådan åtgärd.

Artikel 6

Av varje beslut, som fattats i enlighet med de bestämmelser som antagits för genomförande av detta direktiv, att vägra eller återkalla typgodkännande för främre dimstrålkastare eller förbjuda att de släpps ut på marknaden eller används, skall i detalj framgå de skäl på vilka beslutet grundas. Ett sådant beslut skall delges den berörda parten, som samtidigt skall upplysas om vilka möjligheter till prövning som står till buds inom ramen för gällande lagstiftning och inom vilken tid prövning skall begäras.

Artikel 7

Ingen medlemsstat får vägra att bevilja EEG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för ett fordon av skäl som hänför sig till dess främre dimstrålkastare om dessa är försedda med EEG-typgodkännandemärke och är monterade i enlighet med de krav som anges i direktiv 76/756/EEG.

Artikel 8

Ingen medlemsstat får vägra eller förbjuda försäljning, registrering, ibruktagande eller användning av ett fordon av skäl som hänför sig till dess främre dimstrålkastare om dessa är försedda med EEG-typgodkännandemärke och är monterade enligt de krav som anges i direktiv 76/756/EEG.

Artikel 9

I detta direktiv avses med fordon varje motorfordon avsett att användas på väg, med eller utan karosseri, som har minst fyra hjul och som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 25 km/tim, med undantag för spårbundna fordon, jordbrukstraktorer och lantbruksmaskiner och andra motorredskap.

Artikel 10

Varje ändring som är nödvändig för att anpassa kraven i bilagorna till den tekniska utvecklingen skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 13 i direktiv 70/156/EEG.

Artikel 11

1. Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 juli 1977 och skall genast underrätta kommissionen om detta. De skall börja tillämpa dessa bestämmelser senast den 1 oktober 1977.

2. Efter anmälan av detta direktiv skall medlemsstaterna även underrätta kommissionen om alla förslag till lagar och andra författningar som de avser att anta inom det område som omfattas av detta direktiv. Underrättelsen skall lämnas i så god tid att kommissionen hinner lämna synpunkter på förslaget.

Artikel 12

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 juli 1976.

På rådets vägnar

M. van der STOEL

Ordförande

(1) EGT nr C 55, 13.5.1974, s. 14.

(2) EGT nr C 109, 19.9.1974, s. 24.

(3) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

(4) EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 1.

(5) Ekonomiska kommissionen för Europa, dokument

Discarding a TABLE

>Plats för tabell>

BILAGA 0

DEFINITIONER, ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER, BELYSNING, ÖVERENSSTÄMMELSE MED GODKÄND TYP

1. DEFINITIONER

1.1 Främre dimstrålkastare

Med främre dimstrålkastare avses den strålkastare som används för att förbättra belysningen av vägen i samband med dimma, snöfall, skyfall eller dammoln.

1.2 Typ av främre dimstrålkastare

Med typ av främre dimstrålkastare avses främre dimstrålkastare som inte avviker i sådana väsentliga avseenden som

1.2.1 handelsnamn eller varumärke,

1.2.2 egenskaperna hos det optiska systemet,

1.2.3 innefattande av komponenter som kan ändra de optiska effekterna genom reflektion, refraktion eller absorption,

1.2.4 typ av glödlampa.

(2)

(3)

(4)

5 ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER

5.1 Varje provexemplar som inlämnas i enlighet med punkt 1.2.3 i bilaga II skall överensstämma med de i punkterna 6 och 7 angivna föreskrifterna.

5.2 De främre dimstrålkastarna skall vara så utformade och konstruerade att de vid normal användning, och trots de vibrationer som de därvid kan utsättas för, förblir funktionssäkra och bibehåller de egenskaper som föreskrivs i detta direktiv. Lyktglasets korrekta placering skall anges klart och tydligt och glaset och reflektorn skall vara fastsatt på ett sätt som förhindrar varje vridning under användningen.

5.3 Kontroll av överensstämmelsen med kraven i detta avsnitt utförs genom visuell inspektion och, vid behov, genom provmontering.

6 BELYSNING

6.1 De främre dimstrålkastarna skall vara så utformade att de ger belysning med begränsad bländning.

6.2 Belysningen från den främre dimstrålkastaren skall bestämmas med hjälp av en vertikal skärm som placeras 25 meter framför lyktglaset och i rät vinkel mot den främre dimstrålkastarens referensaxel. HV-punkten är den punkt där linjen från lyktans centrum skär skärmen med rät vinkel. Linjen hh är den vågräta linjen genom HV (se bilaga V).

6.3 När strålkastaren inte är av förseglad typ (sealed-beam) skall en färglös standardglödlampa användas av den typ som anges av tillverkaren i enlighet med kraven i bilaga IV, och som är avsedd för en nominell spänning på 12 V och tillhandahålles av tillverkaren. Denna lampa skall matas med elektrisk ström vid en spänning så att den avger ett flöde som föreskrivs för de provningar som motsvarar dess typ. För strålkastare av s.k. sealed-beam konstruktion skall strömförsörjning ske med provningsspänningen (6,0 V, 12,0 V eller 24,0 V i respektive fall).

6.4 Ljuskäglan skall på skärmen med en bredd av minst 225 cm på båda sidor av linjen vv ge upphov till en horisontell ljus/mörker-gräns som är tillräckligt skarp för att medge inställning.

6.5 Den främre dimstrålkastaren skall vara så riktad att ljus/mörker-gränsen på skärmen befinner sig 50 cm under linjen hh.

6.6 Inställd på detta sätt skall den främre dimstrålkastaren uppfylla de krav som anges i punkt 6.7.

6.7 Den på skärmen erhållna belysningen (se bilaga V) skall uppfylla följande krav:

>Plats för tabell>

Belysningen skall mätas antingen i vitt ljus eller i färgat ljus som anges av tillverkaren för normal användning av den främre dimstrålkastaren. I fälten B och C får det inte finnas sådana variationer i belysningen som försämrar god sikt.

6.8 Belysningen av den i punkt 6.7 nämnda skärmen skall mätas med hjälp av en fotoelektrisk cell, vars ljuskänsliga yta skall ligga inom en kvadrat med sidan 65 mm.

7 LJUSETS FÄRG

EEG-typgodkännande kan erhållas för en typ av främre dimstrålkastare som avger antingen vitt eller gult(1*) ljus. Den eventuella färgningen av ljuskäglan kan framkallas antingen av glödlampans glas, av den främre dimstrålkastarens glas eller på annat lämpligt sätt.

(8)

(9)

10 ÖVERENSSTÄMMELSE MED GODKÄND TYP

Varje främre dimstrålkastare som är försedd med ett EEG-typgodkännandemärke skall överensstämma med den godkända typen och uppfylla de fotometriska krav som anges i avsnitt 6.

(11)

(12)

(1*) Samma definition som för "selektivt gult", men med en annan renhetsfaktor: gränsen mot vitt skall vara y ≥ -x + 0,940 och y ≥ 0,440 i stället för: y ≥ × + 0,996, som för selektivt gult.

BILAGA 1

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

BILAGA II

FÖRESKRIFTER FÖR EEG-TYPGODKÄNNANDE OCH MÄRKNING

1 ANSÖKAN OM EEG-TYPGODKÄNNANDE

1.1 Ansökan om EEG-typgodkännande skall lämnas in av innehavaren av handelsnamnet eller varumärket eller dennes representant.

1.2 För varje typ av främre dimstrålkastare skall ansökan följas av

1.2.1 en kortfattad teknisk beskrivning. Om strålkastaren inte är av typen sealed-beam, skall typen av glödlampa anges. Denna typ måste vara en av de vars egenskaper anges i bilaga III;

1.2.2 tillräckligt detaljerade ritningar (i tre exemplar) som medger identifiering av typen av strålkastare, och som visar lyktan framifrån och i tvärsnitt, och vid behov med detaljer av lyktglasets räffling. Ritningarna skall visa det avsedda läget för typgodkännandenumret och tilläggssymboler i förhållande till den rektangel som omger EEG-typgodkännandemärket,

1.2.3 två provexemplar av den aktuella typen av dimstrålkastare.

2 MÄRKNING

2.1 Provexemplaren av den typ av främre dimstrålkastare som lämnats in för EEG-typgodkännande skall vara försedda med sökandens handelsnamn eller varumärke, som skall vara klart läsbart och outplånligt.

2.2 Varje strålkastare skall på såväl lyktglas som strålkastarhus ha tillräckligt med plats för EEG-typgodkännandemärke. Denna plats skall anges på de i punkt 1.2.2 angivna ritningarna.

3 EEG-TYPGODKÄNNANDE

3.1 Om alla exemplar som lämnas in i enlighet med punkt 1 uppfyller kraven i avsnitten 5, 6 och 7 i bilaga 0 skall EEG-typgodkännande beviljas och ett typgodkännandenummer tilldelas.

3.2 Detta nummer får inte tilldelas någon annan typ av främre dimstrålkastare utom i det fall där EEG-typgodkännandet utvidgas till en annan typ som endast avviker i färg.

3.3 Om EEG-typgodkännande begärs för en typ av belysnings- och ljussignalanordning som består av en främre dimstrålkastare och andra lyktor, får ett gemensamt EEG-typgodkännandemärke tilldelas under förutsättning att dimstrålkastaren uppfyller kraven i detta direktiv och att var och en av de övriga lyktorna som ingår i den typ av belysnings- och ljussignalanordning som ansökan avser överensstämmer med de särdirektiv som gäller för dessa.

4 MÄRKEN

4.1 Varje främre dimstrålkastare som överensstämmer med en typ som godkänts i enlighet med detta direktiv skall vara försedd med ett EEG-typgodkännandemärke.

4.2 Detta märke skall bestå av en rektangel som omger den gemena bokstaven "e", följd av en bokstavs- eller sifferkod som identifierar den medlemsstat som har beviljat typgodkännandet:

1 för Tyskland

2 för Frankrike

3 för Italien

4 för Nederländerna

6 för Belgien

11 för Storbritannien

13 för Luxemburg

DK för Danmark

IRL för Irland

samt ett EEG-typgodkännandenummer motsvarande numret på EEG-typgodkännandeintyget som utfärdats för den aktuella typen av främre dimstrålkastare.

4.3 EEG-typgodkännandemärket skall kompletteras med tilläggssymbolen "B".

4.4 EEG-typgodkännandenumret skall placeras i närheten av rektangeln som omger bokstaven "e".

4.5 EEG-typgodkännandemärket och tilläggssymbolen skall sitta på glaset eller ett av glasen så att det är outplånligt och klart läsbart även då de främre dimstrålkastarna har monterats på fordonet.

4.6 I tillägget ges ett exempel på EEG-typgodkännandemärke tillsammans med tilläggssymbolen.

4.7 När ett gemensamt EEG-typgodkännandenummer tilldelas, som nämns under punkt 3.3, för en typ av belysnings- och ljussignalanordning bestående av en främre dimstrålkastare och andra lyktor får endast ett gemensamt EEG-typgodkännandemärke anbringas, bestående av

- en rektangel som omger bokstaven "e", följd av en bokstavs- eller sifferkod som identifierar den medlemsstat som har beviljat typgodkännandet,

- ett EEG-typgodkännandenummer,

- de tilläggssymboler som krävs enligt de olika direktiv under vilka EEG-typgodkännandet har beviljats.

4.8 Måtten för de olika delarna i detta märke får inte understiga det största av de minsta mått som anges för enskilda märkningar i direktiven under vilka EEG-typgodkännande har beviljats.

Tillägg

EXEMPEL PÅ EEG-TYPGODKÄNNANDEMÄRKE

>Hänvisning till >

Den anordning som är försedd med ovanstående EEG-typgodkännandemärke är en främre dimstrålkastare som har EEG-typgodkänts i Storbritannien (e 11) under nummer 1471.>Hänvisning till >

BILAGA 3

GLÖDLAMPOR FÖR FRÄMRE DIMSTRÅLKASTARE

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

BILAGA IV

STANDARD (REFERENS) GLÖDLAMPOR FÖR FRÄMRE DIMSTRÅLKASTARE

>Plats för tabell>

BILAGA V

MÄTSKÄRM på ett avstånd av 25 meter

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >