Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 77/143/EEG av den 29 december 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 047 , 18/02/1977 s. 0047 - 0051

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 7 s. 0011

"Grekisk specialutgåva

" Område 07 Volym 2 s. 0016

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 7 s. 0011

Spansk specialutgåva: Område 07 Volym 2 s. 0056

Portugisisk specialutgåva: Område 07 Volym 2 s. 0056RÅDETS DIREKTIV av den 29 december 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet (77/143/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 75 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Genomförandet av en gemensam transportpolitik kräver bland annat att vissa vägtransporter inom gemenskapen bör utföras under gynnsammast möjliga omständigheter såväl vad gäller säkerhet som konkurrensvillkor för transportföretag i medlemsstaterna.

Vägtrafikens tillväxt och därav förorsakade ökningar av faror och olägenheter ställer alla medlemsstater inför problem av likartad natur och vikt.

Tidsåtgången för periodisk trafiksäkerhetsprovning av vissa fordon och därav förorsakade kostnader är faktorer som kan påverka konkurrensvillkoren bland medlemsstaternas transportföretag; de nuvarande provningssystemen varierar från medlemsstat till medlemsstat.

Det är därför nödvändigt att så långt som möjligt harmonisera provningarnas periodicitet och antalet obligatoriska provningsmoment.

När man fastställer tidpunkten för att vidta de åtgärder som avses i detta direktiv bör man lämna tillräcklig tid för de administrativa och tekniska arrangemang som krävs för organisation och utbyggnad av provningsförfarandena.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I varje medlemsstat skall i den staten registrerade motorfordon med tillhörande släp- och påhängsvagnar genomgå periodisk trafiksäkerhetsprovning i enlighet med detta direktiv och tillhörande bilagor.

Artikel 2

1. Bilagorna 1 och 2 innehåller förteckningar över de fordonskategorier som skall provas, anvisningar om provningarnas periodicitet och redovisning av vilka komponenter som måste provas.

2. Medlemsstaterna skall ha rätt att undanta fordon som tillhör försvarsmakten och polisen från detta direktivs tillämpningsområde.

3. Efter samråd med kommissionen får medlemsstaterna undanta vissa fordon som används under speciella förhållanden eller som aldrig eller praktiskt taget aldrig körs på allmän väg eller som är tillfälligt tagna ur trafik från detta direktivs tillämpningsområde, eller också underkasta dem särskilda föreskrifter.

Artikel 3

Trots vad som föreskrivs i bilagorna 1 och 2 får medlemsstaterna

- tidigarelägga datum för de första obligatoriska trafiksäkerhetsprovningarna och, om så är lämpligt, låta fordonet genomgå provning innan registrering skett,

- förkorta tiden mellan två efter varandra följande obligatoriska provningar,

- göra provning av frivillig utrustning obligatorisk,

- öka antalet komponenter som måste provas,

- utsträcka kravet på obligatorisk provning även till andra fordonskategorier,

- föreskriva om särskilda kompletterande provningar.

Artikel 4

De trafiksäkerhetsprovningar som avses i detta direktiv skall utföras av staten eller av organ eller institutioner som utsetts och direkt övervakas av staten.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall vidta sådana åtgärder som de anser nödvändiga för att det skall kunna styrkas att ett fordon har genomgått ett trafiksäkerhetsprov som åtminstone har skett i enlighet med detta direktiv.

2. Dessa åtgärder skall anmälas till medlemsstaterna och till kommissionen.

3. På samma grunder som om medlemsstaten själv hade utfärdat intyget, skall varje medlemsstat erkänna intyg som utfärdats i en annan medlemsstat och som styrker att ett motorfordon har, tillsammans med tillhörande släp- eller påhängsvagn, genomgått ett trafiksäkerhetsprov som åtminstone har skett i enlighet med detta direktiv.

Artikel 6

Efter samråd med kommissionen skall medlemsstaterna anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast ett år efter anmälan, särskilt vad gäller tillämpningen av de i bilaga 1 föreskrivna tidsfristerna.

Artikel 7

Trots föreskrifterna i bilagorna 1 och 2 och fram till senast den 1 januari 1983 får medlemsstaterna

- senarelägga datum för de första obligatoriska trafiksäkerhetsprovningarna,

- förlänga tiden mellan två efter varandra följande obligatoriska provningar,

- minska antalet komponenter som måste provas,

- ändra bestämmelserna om vilka fordonskategorier som skall provas,

förutsatt att alla berörda fordon har ålagts genomgå trafiksäkerhetsprovning i enlighet med detta direktiv före denna tidpunkt.

Artikel 8

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 december 1976.

På rådets vägnar

T. WESTERTERP

Ordförande

(1) EGT nr C 23, 8.3.1974, s. 54.

(2) EGT nr C 60, 26.7.1973, s. 5.

BILAGA 1

>Plats för tabell>

BILAGA 2

Provningen skall omfatta åtminstone de komponenter som räknas upp nedan, förutsatt att dessa hör till standardutrustningen i de fordon som provas i berörd medlemsstat.

1 BROMSSYSTEM

1.1 Fotbroms

1.1.1 Mekaniskt skick

1.1.2 Effektivitet

1.1.3 Balans

1.1.4 Vakuumpump och kompressor

1.2 Reservbroms

1.2.1 Mekaniskt skick

1.2.2 Effektivitet

1.2.3 Balans

1.3 Parkeringsbroms

1.3.1 Mekaniskt skick

1.3.2 Effektivitet

1.4 Bromsar på släp- och påhängsvagnar

1.4.1 Mekaniskt skick

- automatbromssystemet

1.4.2 Effektivitet

2 STYRNING OCH RATT

2.1 Mekaniskt skick

2.2 Ratt

2.3 Spel

3 SIKT

3.1 Synfält

3.2 Fönsterglasets skick

3.3 Backspeglar

3.4 Vindrutetorkare

3.5 Vindrutespolare

4 LAMPOR, REFLEKTORER OCH ELUTRUSTNING

4.1 Strålkastare för hel- och halvljus

4.1.1 Skick och funktion

4.1.2 Inställning

4.1.3 Strömbrytare

4.1.4 Synbarhet

4.2 Sido- och parkeringsljus

4.2.1 Skick och funktion

4.2.2 Färg och synbarhet

4.3 Stoppljus

4.3.1 Skick och funktion

4.3.2 Färg och synbarhet

4.4 Körriktningsvisare

4.4.1 Skick och funktion

4.4.2 Färg och synbarhet

4.4.3 Strömbrytare

4.4.4 Blinkfrekvens

4.5 Dimljus fram och bak

4.5.1 Position

4.5.2 Skick och funktion

4.5.3 Färg och synbarhet

4.6 Backljus

4.6.1 Skick och funktion

4.6.2 Färg och synbarhet

4.7 Registreringsskyltsbelysning bak

4.8 Reflexanordningar

- skick och färg

4.9 Kontrollampor

4.10 Elförbindelserna mellan dragfordon och släp- eller påhängsvagn

4.11 Elkabelsystemet

5 AXLAR, HJUL, DÄCK, FJÄDRING

5.1 Axlar

5.2 Hjul och däck

5.3 Fjädring

6 CHASSI OCH CHASSIINFÄSTNINGAR

6.1 Chassi eller ram och infästningar

6.1.1 Allmänt skick

6.1.2 Avgasrör och ljuddämpare

6.1.3 Bränsletank och rörledningar

6.1.4 Styrgeometriska egenskaper och bakre påkörningsskyddets skick på tunga lastbilar

6.1.5 Reservhjulshållare

6.1.6 Kopplingssystem på dragfordon, släp- och påhängsvagnar

6.2 Hytt och stomme

6.2.1 Allmänt skick

6.2.2 Montering

6.2.3 Dörrar och lås

6.2.4 Golv

6.2.5 Förarsäte

6.2.6 Instrumentpaneler

7 ÖVRIG UTRUSTNING

7.1 Bilbälten

7.2 Brandsläckare

7.3 Lås och stöldskydd

7.4 Varningstriangel

7.5 Första hjälpen-låda

7.6 Hjulkilar

7.7 Ljudsignalens hörbarhet

7.8 Hastighetsmätare

7.9 Kilometerräknare (plombering skall finnas och vara obruten)

8 STÖRNINGAR

8.1 Buller

8.2 Avgasutsläpp

8.3 Avskärmning av radiostörningar

9 KOMPLETTERANDE PROVNINGSMOMENT FÖR KOLLEKTIVTRANSPORTFORDON

9.1 Nödutgång(ar) (inklusive hammare för att krossa fönsterrutor), skyltar som markerar nödutgång(ar)

9.2 Värme

9.3 Ventilation

9.4 Sittplatsernas placering

9.5 Inre belysning

10 IDENTIFIERING

10.1 Registreringsnummerskylt

10.2 Chassinummer