Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 77/389/EEG av den 17 maj 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bogseringsanordningar till motorfordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 145 , 13/06/1977 s. 0041 - 0042

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 7 s. 0044

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 6 s. 0050

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 7 s. 0044

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 7 s. 0056

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 7 s. 0056RÅDETS DIREKTIV av den 17 maj 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bogseringsanordningar till motorfordon (77/389/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

De tekniska krav som motorfordon måste uppfylla enligt nationell lagstiftning gäller bland annat deras bogseringsanordningar.

Dessa krav skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att alla medlemsstater antar samma krav, antingen som tillägg till eller i stället för sina nuvarande bestämmelser, särskilt för att därmed för varje fordonstyp medge det förfarande med EEG-typgodkännande som behandlats i rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(3).

En tillnärmning av den nationella lagstiftningen för motorfordon medför att medlemsstaterna ömesidigt erkänner de kontroller som utförs av varje enskild stat på grundval av de gemensamma kraven.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv avses med fordon varje motordrivet fordon som är avsett att användas på väg, med eller utan karosseri, som har minst fyra hjul och som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 25 km/tim. Spårbundna fordon, jordbrukstraktorer och lantbruks- och skogsmaskiner samt andra motorredskap är undantagna.

Artikel 2

Ingen medlemsstat får vägra att bevilja EEG-typgodkännande eller ett nationellt typgodkännande för ett fordon, av skäl som hänför sig till dess bogseringsanordningar, om dessa uppfyller de krav som anges i bilagan.

Artikel 3

Ingen medlemsstat får vägra att registrera ett fordon eller förbjuda att det saluförs, tas i bruk eller används, av skäl som hänför sig till dess bogseringsanordningar, om dessa uppfyller de krav som anges i bilagan till detta direktiv.

Artikel 4

De ändringar som är nödvändiga för att anpassa kraven i bilagan till den tekniska utvecklingen skall beslutas enligt det förfarande som anges i artikel 13 i rådets direktiv 70/156/EEG.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 18 månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de författningar som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 maj 1977.

På rådets vägnar

J. SILKIN

Ordförande

(1) EGT nr C 76, 7.4.1975, s. 37.

(2) EGT nr C 248, 29.10.1975, s. 24.

(3) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

BILAGA

BOGSERINGSANORDNINGAR

1 Antal

1.1 Alla motorfordon måste ha en särskild bogseringsanordning monterad framtill, till vilken en anslutningsdel, t.ex. en bogseringsstång eller en bogseringslina, kan kopplas.

1.2 Fordon i kategori M1 - enligt definitionen i bilaga 1 till direktiv 70/156/EEG - med undantag för de fordon som är olämpliga som dragfordon, måste ha en bogseringsanordning monterad baktill.

2 Hållfasthet

2.1 Varje särskild bogseringsanordning på fordonet måste kunna motstå en statisk drag- eller tryckkraft motsvarande minst halva den totalvikt som fastställts för fordonet, bogserad last oräknad.