Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 77/538/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om dimbaklyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 220 , 29/08/1977 s. 0060 - 0071

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 7 s. 0200

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 6 s. 0199

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 7 s. 0200

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 7 s. 0212

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 7 s. 0212RÅDETS DIREKTIV av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om dimbaklyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (77/538/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

De tekniska krav som motorfordon skall uppfylla enligt nationell lagstiftning gäller bl.a. dimbaklyktorna.

Dessa krav skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att alla medlemsstater antar samma krav, antingen som tillägg till eller i stället för sina nuvarande bestämmelser, för att därmed för varje fordonstyp medge det förfarande för EEG-typgodkännande som föreskrivs i rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(3).

I direktiv 76/756/EEG(4) har rådet fastställt gemensamma krav för installation av belysnings- och ljussignalanordningar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon.

Ett harmoniserat förfarande för typgodkännande av dimbaklyktor gör det möjligt för varje medlemsstat att kontrollera överensstämmelsen med de gemensamma konstruktions- och provningskraven och att upplysa de övriga medlemsstaterna om sina resultat genom att översända ett exemplar av det utfärdade typgodkännandeintyget för varje typ av dimbaklykta.

Anbringandet av EEG-typgodkännandemärke på alla dimbaklyktor som tillverkats i överensstämmelse med den godkända typen undanröjer behovet av tekniska kontroller av dessa dimbaklyktor i de övriga medlemsstaterna.

Det är önskvärt att de tekniska kraven utformas så att de får samma målsättning som det arbete som utförs i ämnet inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa.

Tillnärmningen av den nationella lagstiftningen om motorfordon innefattar medlemsstaternas ömsesidiga erkännande av de provningar som utförs av var och en av dem på grundval av de gemensamma kraven.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Medlemsstaterna skall bevilja EEG-typgodkännande för varje typ av dimbaklykta som uppfyller de konstruktions- och provningskrav som anges i bilagorna 0, 2 och 3.

2. Den medlemsstat som beviljat EEG-typgodkännande skall vidta de åtgärder som krävs för att kontrollera att de serietillverkade exemplaren överensstämmer med den godkända typen, i den mån det är nödvändigt och vid behov i samarbete med de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater. En sådan kontroll skall begränsas till stickprover.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall, för varje typ av dimbaklykta som godkänns enligt artikel 1, tilldela tillverkaren eller dennes auktoriserade representant ett EEG-typgodkännandemärke enligt mallen i bilaga 2.

Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att förhindra användning av märken som kan leda till förväxling mellan dimbaklyktor som typgodkänts enligt artikel 1 och andra anordningar.

Artikel 3

1. Ingen medlemsstat får förbjuda att dimbaklyktor med hänvisning till deras konstruktion eller funktion släpps ut på marknaden om lyktorna är försedda med EEG-typgodkännandemärke.

2. En medlemsstat får dock förbjuda att dimbaklyktor försedda med EEG-typgodkännandemärke släpps ut på marknaden om lyktorna systematiskt inte överensstämmer med den godkända typen.

Denna stat skall omgående upplysa övriga medlemsstater och kommissionen om vilka åtgärder som vidtagits och ange skälen för sina beslut.

Artikel 4

De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat skall till motsvarande myndigheter i övriga medlemsstater inom en månad översända ett exemplar av EEG-typgodkännandeintygen (exempel visas i bilaga 1) för varje typ av dimbaklykta som beviljats eller vägrats godkännande.

Artikel 5

1. Om en medlemsstat som beviljat EEG-typgodkännande finner att ett antal dimbaklyktor med samma EEG-typgodkännandemärke inte överensstämmer med den typ som godkänts, skall denna stat vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de serietillverkade exemplaren överensstämmer med den godkända typen. De behöriga myndigheterna i denna stat skall upplysa motsvarande myndigheter i andra medlemsstater om de åtgärder som vidtagits, vilket vid systematisk bristande överensstämmelse kan utvidgas till en återkallelse av EEG-typgodkännande. Nämnda myndigheter skall vidta samma åtgärder om de upplyses av de behöriga myndigheterna i en annan medlemsstat om en sådan bristande överenstämmelse.

2. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna skall inom en månad upplysa varandra om eventuell återkallelse av EEG-typgodkännande och om skälen till en sådan åtgärd.

Artikel 6

Av varje beslut som fattas enligt de bestämmelser som införts för genomförande av detta direktiv, för att vägra eller återkalla EEG-typgodkännande för en dimbaklykta eller för att förbjuda att den släpps ut på marknaden eller används, skall i detalj framgå de skäl på vilka beslutet grundas. Beslutet skall delges den berörda parten, som samtidigt skall upplysas om vilka möjligheter till prövning som står till buds inom ramen för medlemsstatens lagstiftning och inom vilken tid prövning skall begäras.

Artikel 7

Ingen medlemsstat får vägra att bevilja EEG-typgodkännande eller ett nationellt typgodkännande för ett fordon med hänvisning till fordonets dimbaklyktor om dessa är försedda med EEG-typgodkännandemärke och är monterade enligt de krav som anges i direktiv 76/756/EEG.

Artikel 8

Ingen medlemsstat får vägra eller förbjuda att fordon saluförs, registreras, tas i bruk eller används av skäl som hänför sig till fordonets dimbaklyktor om dessa är försedda med EEG-typgodkännandemärke och är monterade enligt de krav som anges i direktiv 76/756/EEG.

Artikel 9

I detta direktiv avses med fordon dels varje motorfordon som är avsett att användas på väg, med eller utan karosseri, som har minst fyra hjul och som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 25 km/tim, dels släpvagnar till dessa fordon, med undantag av spårbundna fordon, jord- eller skogsbrukstraktorer, maskiner för lant- eller skogsbruk samt andra motorredskap.

Artikel 10

Varje ändring som behövs för att anpassa kraven i bilagorna till tekniska framsteg skall antas enligt det förfarande som beskrivs i artikel 13 i direktiv 70/156/EEG.

Artikel 11

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 18 månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 12

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 28 juni 1977.

På rådets vägnar

W. RODGERS

Ordförande

(1) EGT nr C 118, 16.5.1977, s. 29.

(2) EGT nr C 114, 11.5.1977, s. 2.

(3) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

(4) EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 1.

BILAGA 0

DEFINITIONER, ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER, LJUSSTYRKA, PROVNING AV VÄRMETÅLIGHET, FÄRG PÅ UTSÄNT LJUS, ÖVERENSSTÄMMELSE MED GODKÄND TYP

1. DEFINITIONER

1.1. Dimbaklykta

Med dimbaklykta avses den lykta som används för att göra fordonet mer synligt bakifrån i tät dimma.

1.2. Referensaxel

Med referensaxel avses ljussignalens karaktäristiska axel, vilken fastställs av tillverkaren för användning som referensriktning (H = 0°, V = 0°) för fotometriska mätningar och vid montering av lyktan på fordonet.

1.3. Referenscentrum

Med referenscentrum avses den av tillverkaren bestämda skärningspunkten mellan referensaxeln och den yttre ljusavgivande ytan.

1.4. Yttre ljusavgivande

Med yttre ljusavgivande yta avses, för en bestämd observationsriktning, den ortogonala projektionen av den ljusavgivande ytan på ett plan som ligger vinkelrätt mot observationsriktningen.

1.5. Typ av dimbaklykta

Med typ av dimbaklykta avses dimbaklyktor som inte skiljer sig åt i fråga om sådana väsentliga faktorer som

1.5.1. handelsbeteckningen eller varumärket,

1.5.2. egenskaperna hos det optiska systemet,

1.5.3. innefattandet av komponenter som kan förändra de optiska effekterna genom reflektion, refraktion eller absorption,

1.5.4. glödlampstypen.

2. ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER

2.1. Varje exemplar enligt 1.2.3 i bilaga 2 skall överensstämma med de krav som anges i avsnitten nedan.

2.2. Dimbaklyktorna skall vara så konstruerade och uppbyggda att de vid normala användningsförhållanden och trots eventuella vibrationer som de kan utsättas för vid sådan användning, förblir funktionsdugliga och behåller de egenskaper som föreskrivs i detta direktiv.

3. LJUSSTYRKA

3.1. Det ljus som avges av vart och ett av de två exemplaren som nämns i 1.2.3 i bilaga 2 skall, sedan kraven i avsnitt 5 nedan uppfyllts, ha en ljusstyrka som varken understiger det lägsta värdet eller överstiger det högsta värdet som anges nedan. Ljusstyrkan skall mätas i förhållande till referensaxeln i de riktningar som visas nedan (uttryckt i grader från referensaxeln).

3.2. Ljusstyrkan längs H- och V-axlarna, mellan 10° åt vänster och 10° åt höger och mellan 5° uppåt och 5° nedåt, skall vara minst 150 cd. Ljusstyrkan mellan axlarna skall vara minst 75 cd.

3.3. Ljusstyrkan skall, i alla riktningar som ljuset kan ses, vara högst 300 cd.

3.4. Den yttre ljusavgivande ytan i referensaxelns riktning får inte vara större än 140 cm².

3.5. Bilaga 3 innehåller närmare upplysningar om de mätmetoder som skall användas.

4. PROVNINGSFÖRFARANDE

Alla mätningar skall utföras med en ofärgad standardglödlampa av den typ som rekommenderas för dimbaklyktan och skall vara reglerad så att den avger det normala ljusflöde som anges för denna typ av glödlampa.

5. PROVNING AV VÄRMETÅLIGHET

5.1. Lyktan skall efter en uppvärmningsperiod på 20 minuter provas under en timme i kontinuerlig drift. Den omgivande temperaturen skall vara 23 ±5°C. Den glödlampa som används skall vara av den typ som rekommenderas för lyktan och skall matas med en sådan spänning att den ger den angivna medeleffekten vid motsvarande provningsspänning.

5.2. När endast den högsta effekten är angiven skall provningen utföras genom reglering av spänningen så att 90% av den angivna effekten erhålls. Medeleffekten eller den högsta effekten enligt ovan skall i samtliga fall väljas från det spänningsområde på 6, 12 eller 24 V inom vilket den når sitt högsta värde.

5.3. Sedan lyktan stabiliserats till omgivningstemperaturen får ingen deformation, sprickbildning eller färgförändring kunna iakttas.

6. FÄRG PÅ UTSÄNT LJUS

Belysningsanordningens ljus skall vara rött. Färgen på det utsända ljuset, uppmätt med hjälp av en ljuskälla med färgtemperaturen 2854 K, motsvarande ljuskälla A enligt Internationella elektrotekniska kommissionen (IEC), skall ligga inom gränserna för följande trikromatiska koordinater:

Gräns mot gult: y ≤ 0,335

Gräns mot purpur: z ≤ 0,008

7. ÖVERENSSTÄMMELSE MED GODKÄND TYP

Varje dimbaklykta med EEG-typgodkännandemärke skall överensstämma med den typ som godkänts och uppfylla de fotometriska krav som anges i 3 och 6. För en dimbaklykta som valts slumpmässigt från en serieproduktion, får dock kraven angående minsta ljusstyrka (uppmätt med en standardglödlampa enligt 4) begränsas i varje aktuell riktning till 80% av det lägsta värde som anges i 3.

BILAGA 1

MALL FÖR EEG-TYPGODKÄNNANDEINTYG

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

BILAGA 2

KRAV FÖR EEG-TYPGODKÄNNANDE OCH MÄRKNING

1. ANSÖKAN OM EEG-TYPGODKÄNNANDE

1.1. Ansökan om EEG-typgodkännande skall inlämnas av innehavaren av handelsnamnet eller varumärket eller av dennes auktoriserade representant.

1.2. För varje typ av dimbaklykta skall ansökningen åtföljas av

1.2.1. en kortfattad teknisk beskrivning som särskilt anger den eller de typer av glödlampor som rekommenderas och dessa skall uppfylla föreskrifterna från Internationella elektrotekniska kommissionen (IEC),

1.2.2. ritningar (tre exemplar) som är tillräckligt detaljerade för att medge identifiering av typen av dimbaklykta och som geometriskt visar i vilket läge dimbaklyktan skall monteras på fordonet, vilken observationsaxel som skall väljas som referensaxel för provningarna (horisontell vinkel H = 0°, vertikal vinkel V = 0°) och vilken punkt som skall väljas som referenscentrum för provningarna,

1.2.3. två provexemplar; om dimbaklyktan är utformad så att den bara kan monteras på ena sidan av fordonet får de två exemplaren vara likadana och vara avsedda för montering endast på höger eller vänster sida av fordonet,

1.2.4. ett extra provexemplar som skall förvaras av laboratoriet för ytterligare kontroller som kan visa sig vara nödvändiga.

2. MÄRKNING

2.1. De provexemplar av en typ av dimbaklykta som inlämnas för EEG-typgodkännande skall vara försedda med

2.1.1. sökandes handelsnamn eller varumärke, vilket skall vara klart läsbart och outplånligt,

2.1.2. en klart läsbar och outplånlig märkning som anger vilka glödlampstyper som rekommenderas,

2.1.3. ett utrymme som är tillräckligt stort för att rymma EEG-typgodkännandemärket, och de tilläggssymboler som anges i 4. Detta utrymme skall framgå av de ritningar som nämns i 1.2.2.

3. EEG-TYPGODKÄNNANDE

3.1. Om de två provexemplaren som inlämnas enligt 1.2.3 uppfyller kraven i bilagorna 0, 2 och 3 skall EEG-typgodkännande beviljas och ett typgodkännandenummer tilldelas.

3.2. Detta nummer skall inte tilldelas någon annan typ av dimbaklykta.

3.3. Om EEG-typgodkännande begärs för en typ av belysnings- och ljussignalanordning som består av en dimbaklykta och andra lyktor, får ett gemensamt EEG-typgodkännandemärke utfärdas under förutsättning att dimbaklyktan uppfyller kraven i detta direktiv och att de övriga lyktorna som ingår i belysnings- och ljussignalanordningen för vilken EEG-typgodkännande har begärts överensstämmer med det direktiv som gäller för respektive lykta.

4. MÄRKEN

4.1. Varje dimbaklykta som överensstämmer med en typ som godkänts enligt detta direktiv skall vara märkt med EEG-typgodkännandemärke.

4.2. Märket skall bestå av en rektangel som omger litet "e" följd av ett nummer eller en eller flera bokstäver som identifierar den medlemsstat som beviljat typgodkännandet:

>Plats för tabell>

Märket skall också innehålla det EEG-typgodkännandenummer som motsvarar numret på det EEG-typgodkännandeintyg som utfärdats för den aktuella typen av dimbaklykta.

4.3. EEG-typgodkännandemärket skall kompletteras med tilläggssymbolen "F".

4.4. EEG-typgodkännandenumret skall vara placerat på en lämplig plats nära rektangeln som omger bokstaven "e".

4.5. EEG-typgodkännandemärket och tilläggssymboler skall vara anbringade på lyktans lins, eller en av linserna, på ett sådant sätt att de blir outplånliga och klart läsbara även då dimbaklyktan är monterad på fordonet.

4.6. Ett exempel på EEG-typgodkännandemärke och tilläggssymbolen visas i tillägg 1.

4.7. När ett gemensamt EEG-typgodkännandenummer utfärdas enligt 3.3 för en typ av belysnings- och ljussignalanordning som består av en dimbaklykta och andra lyktor, behöver endast ett EEG-typgodkännandemärke anbringas och det skall bestå av

- en rektangel som omger bokstaven "e" följd av ett nummer eller en eller flera bokstäver som identifierar den medlemsstat som beviljat EEG-typgodkännandet,

- ett EEG-typgodkännandenummer,

- de tilläggssymboler som krävs enligt de olika direktiv enligt vilka EEG-typgodkännandet beviljats.

4.8. Måtten för de olika delarna i detta märke skall inte understiga det största av de minsta mått som anges för enskilda märkningar i de direktiv enligt vilka EEG-typgodkännandet beviljats.

4.9. Exempel på typgodkännandemärke för en anordning som består av flera lyktor visas i tillägg 2.

Tillägg 1 Exempel på ett EEG-typgodkännandemärke

>Hänvisning till >

Anordningen med EEG-typgodkännandemärke enligt ovan är en dimbaklykta som EEG-typgodkänts i Storbritannien (e 11) under nummer 1471.

Tillägg 2 Exempel på EEG-typgodkännandemärken

>Hänvisning till >

Anordningen med EEG-typgodkännandemärke enligt ovan består av en körriktningsvisare i kategori 2, en stopplykta, en bakre positionslykta, en reflexanordning i klass I och en dimbaklykta. Anordningen har EEG-typgodkänts i Belgien (e 6) under nummer 270. Pilen visar i vilket läge anordningen, som kan monteras endast på en sida av fordonet, skall monteras. Pilen pekar mot fordonets front.

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

BILAGA 3

FOTOMETRISKA MÄTNINGAR

1. Vid de fotometriska mätningarna skall ströreflektioner förhindras genom lämplig avskärmning.

2. Mätningarna skall utföras så att de uppfyller följande krav:

2.1. Mätavståndet skall vara sådant att lagen om omvänd proportionalitet mot avståndet i kvadrat kan tillämpas.

2.2. Mätutrustningen skall vara utformad så att mottagarens öppning sedd från lyktans referenscentrum har en vinkel mellan 10' och 1°.

2.3. Ljusstyrkekravet för en viss observationsriktning skall anses uppfyllt om det uppfylls i en riktning som inte avviker mer än 15' från observationsriktningen.

3. Riktningen H = 0° och V = 0° motsvarar referensaxeln som, när lyktan är monterad på fordonet, skall vara horisontell och parallell med fordonets längsgående symmetriplan och orienterad i den angivna siktriktningen. Den passerar genom referenscentrum.

>Hänvisning till >

3.1. Ljusstyrkan utanför axlarna skall mätas inom den romb som bestäms av de yttersta mätriktningarna (se figuren ovan).>Hänvisning till >