Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 77/540/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om parkeringslyktor på motorfordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 220 , 29/08/1977 s. 0083 - 0094

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 7 s. 0223

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 6 s. 0222

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 7 s. 0223

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 7 s. 0235

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 7 s. 0235RÅDETS DIREKTIV av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om parkeringslyktor på motorfordon (77/540/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

De tekniska krav som motorfordon måste uppfylla enligt nationell lagstiftning gäller bl.a. deras parkeringslyktor.

Dessa krav skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att alla medlemsstater antar samma krav, antingen som tillägg till eller i stället för sina nuvarande bestämmelser för att för varje fordonstyp medge det förfarande för EEG-typgodkännande som föreskrivs i rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(3).

I direktiv 76/756/EEG(4) fastställde rådet gemensamma krav för montering av belysning och ljussignalanordningar på motorfordon och släpvagnar.

Ett harmoniserat förfarande för typgodkännande av parkeringslyktor gör det möjligt för varje medlemsstat att kontrollera överensstämmelsen med gemensamma konstruktions- och provningskrav och att upplysa övriga medlemsstater om sina resultat genom att översända ett exemplar av EEG-typgodkännandeintyget för varje typ av parkeringslykta. Anbringandet av EEG-typgodkännandemärke på alla parkeringslyktor som tillverkats i överensstämmelse med den godkända typen undanröjer behovet av tekniska kontroller på dessa parkeringslyktor i de andra medlemsstaterna.

Tillnärmningen av nationell lagstiftning om motorfordon medför att medlemsstaterna ömsesidigt erkänner de kontroller som utförts av varje enskild stat på grundval av gemensamma krav.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Varje medlemsstat skall bevilja EEG-typgodkännande för varje typ av parkeringslykta som uppfyller konstruktions- och provningskrav enligt bilagorna 1, 2, 4, 5 och 6.

2. Den medlemsstat som beviljat EEG-typgodkännande skall vidta de åtgärder som krävs för att kontrollera att serietillverkade exemplar överensstämmer med den godkända typen, i den utsträckning detta är nödvändigt och vid behov i samarbete med de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna. En sådan kontroll skall begränsas till stickprover.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall, för varje typ av parkeringslykta som de godkänner enligt artikel 1, tilldela tillverkaren eller hans representant ett EEG-typgodkännandemärke enligt mallen i bilaga 4.

Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att förhindra användningen av märkningar som är ägnade att leda till förväxling med parkeringslyktor som har typgodkänts enligt artikel 1 och andra anordningar.

Artikel 3

1. Ingen medlemsstat får förbjuda att parkeringslyktor släpps ut på marknaden med hänvisning till deras konstruktion eller funktion om lyktorna är försedda med EEG-typgodkännandemärke.

2. En medlemsstat får dock förbjuda att parkeringslyktor som är försedda med EEG-typgodkännandemärke släpps ut på marknaden om lyktorna genomgående inte överensstämmer med den godkända typen.

Denna stat skall genast underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om de åtgärder som vidtagits och ange skälen för sina beslut.

Artikel 4

De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat skall till de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna inom en månad översända ett exemplar av det intyg om typgodkännande, varav ett exempel ges i bilaga 3, för varje typ av parkeringslykta som de godkänner eller som de vägrar godkänna.

Artikel 5

1. Om den medlemsstat som utfärdat EEG-typgodkännande finner att ett antal parkeringslyktor med samma EEG-typgodkännandemärke inte överensstämmer med den typ som godkänts, skall denna stat vidta nödvändiga åtgärder för att se till att serietillverkade exemplar överensstämmer med den godkända typen. De behöriga myndigheterna i denna stat skall upplysa motsvarande myndigheter i de andra medlemsstaterna om de åtgärder som vidtagits, vilka om den bristande överensstämmelsen genomgående upprepas kan innebära en återkallelse av EEG-typgodkännande. Sistnämnda myndigheter skall vidta samma åtgärder om de upplyses av de behöriga myndigheterna i en annan medlemsstat om en sådan bristande överensstämmelse.

2. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna skall inom en månad upplysa varandra om varje återkallelse av EEG-typgodkännande och om skälen till en sådan åtgärd.

Artikel 6

Av varje beslut, som fattas enligt de bestämmelser som antagits för genomförande av detta direktiv, för att vägra eller återkalla ett EEG-typgodkännande för en parkeringslykta eller för att förbjuda att den släpps ut på marknaden eller används, skall i detalj framgå de skäl på vilka det grundas. Sådana beslut skall delges den berörda parten, som samtidigt skall upplysas om vilka möjligheter till prövning som står till buds inom ramen för medlemsstatens lagstiftning och inom vilken tid prövning skall begäras.

Artikel 7

Ingen medlemsstat får vägra att utfärda EEG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för ett fordon av skäl som hänför sig till dess parkeringslyktor om dessa har EEG-typ-godkännandemärke och är monterade enligt de krav som anges i direktiv 76/756/EEG.

Artikel 8

Ingen medlemsstat får vägra eller förbjuda att fordon saluförs, registreras, tas i bruk eller används av skäl som hänför sig till fordonets parkeringslyktor om dessa har EEG-typgodkännandemärke och är monterade enligt de krav som angetts i direktiv 76/756/EEG.

Artikel 9

I detta direktiv avses med fordon varje motorfordon som är avsett att användas på väg med eller utan karosseri, som har minst fyra hjul och som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 25 km/tim med undantag av spårbundna fordon, jord- eller skogsbrukstraktorer och maskiner för lant- eller skogsbruk samt motorredskap.

Artikel 10

Ändringar som är nödvändiga för att anpassa kraven i bilagorna till tekniska framsteg skall antas enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 13 i direktiv 70/156/EEG.

Artikel 11

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som behövs för att följa detta direktiv inom 18 månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall se till att till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 12

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 28 juni 1977.

På rådets vägnar

W. RODGERS

Ordförande

(1) EGT nr C 118, 16.5.1977, s. 29.

(2) EGT nr C 114, 11.5.1977, s. 4.

(3) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

(4) EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 1.

ANNEXE>

BILAGA 1

DEFINITIONER, ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER, LJUSSTYRKA, PROVNINGSFÖRFARANDE, FÄRG PÅ UTSÄNT LJUS, ÖVERENSSTÄMMELSE MED GODKÄND TYP, ANMÄRKNING ANGÅENDE FÄRG.

1. DEFINITIONER

1.1 Parkeringslykta: den lykta som används för att dra uppmärksamheten till ett stillastående fordon i tättbebyggt område.

1.2 Referensaxel: ljusets huvudaxel, vilken tillverkaren har valt som riktningsreferens (H = 0°, V = 0°) för fotometriska mätningar och då lyktan monteras på fordonet.

1.3 Referenscentrum: den av tillverkaren bestämda skärningspunkten mellan referensaxeln och den yttre, ljusavgivande ytan.

1.4 Typ av parkeringslykta: parkeringslykta som inte väsentligen avviker med avseende på

1.4.1 handelsnamn eller varumärke,

1.4.2 det optiska systemets egenskaper,

1.4.3 typ av glödlampa.

2. ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER

2.1 Varje exemplar som hänvisas till i 1.2.3 i bilaga 4 skall överensstämma med kraven i 3 och 5.

2.2 Parkeringslyktorna skall utformas och konstrueras så att de under normala användningsförhållanden, oaktat de vibrationer som kan uppträda under sådan användning, fungerar tillfredställande och bibehåller de egenskaper som föreskrivs i detta direktiv.

3. LJUSSTYRKA

3.1 Ljusets intensitet på referensaxeln för de två exemplar som åsyftas i 1.2.3 i bilaga 2 får inte understiga lägsta intensitet respektive överstiga högsta intensitet enligt nedan:

>Plats för tabell>

3.2 Utanför referensaxeln och inom de belysningsvinklar som definieras av diagrammen i bilaga 2 skall ljusintensiteten för vart och ett av de två exemplaren

3.2.1 i varje riktning motsvarande punkterna i tabellen över ljusstyrkans fördelning i bilaga 5 inte vara mindre än angivna värden, uttryckt i procent av det lägsta värdet enligt 3.1.

3.2.2 i någon riktning där ljuset är synligt inte överstiga maximivärdet enligt 3.1.

3.2.3 En ljusstyrka på 60 cd medges dock för parkeringslyktor som är sammanbyggda med stopplyktor (se 3.1.2) under ett plan som bildar en vinkel på 5° med och nedåt från horisontalplanet.

3.2.4 Vidare gäller följande:

3.2.4.1 Ljusstyrkan skall i alla delar av de fält som anges i bilaga 2 vara minst lika med 0,05 cd.

3.2.4.2 Kraven i 2.2 i bilaga 5 om lokala intensitetsvariationer skall beaktas.

3.3 Ljusets intensitetet skall mätas med glödlampor som kontinuerligt är tända och, i fall av anordningar som avger rött eller orangegult ljus, i färgat ljus.

3.4 I bilaga 5, till vilken hänvisas i 3.2.1, ges närmare upplysningar om de mätmetoder som skall användas.

4. PROVNINGSFÖRFARANDE

Alla mätningar skall utföras med ofärgade standardglödlampor av de typer som rekommenderas för parkeringslyktor, och som regleras så att de avger normalt ljusflöde som föreskrivs för dessa typer av lampor.

5. FÄRG PÅ UTSÄNT LJUS

Färgen på det utsända ljuset, mätt med en ljuskälla med färgtemperatur på 2854 K, motsvarande ljuskälla A enligt den Internationella elektrotekniska kommissionen (IEC), skall ligga inom gränserna för de koordinater som föreskrivs för motsvarande färg i bilaga 6.

6. ÖVERENSSTÄMMELSE MED GODKÄND TYP

Varje parkeringslykta som är försedd med ett EEG-typgodkännandemärke skall överensstämma med den godkända typen och uppfylla de fotometriska krav som anges i 3 och 5. Dock skall kraven på det lägsta värdet på ljusintensitet (mätt med en standardglödlampa enligt punkt 4) från en parkeringslykta, som valts slumpmässigt från serieproduktionen, begränsas i varje tillämplig riktning till 80 % av de lägsta värden som anges i 3.1 och 3.2.

7. ANMÄRKNING ANGÅENDE FÄRG

EEG-typgodkännande skall utfärdas om färgen på ljuset från parkeringslyktan överensstämmer med 3.13 i bilaga 1 till direktiv 76/756/EEG.

BILAGA 2

KRAV PÅ MINSTA VINKLAR FÖR LJUSETS SPRIDNING(1)

De minsta värdena för ljusets vertikala spridning är i samtliga fall 15° över och 15° under horisontalplanet.

Minsta vinklar för ljusets horisontella spridning

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

(1) Vinklarna i dessa figurer gäller för anordningar som monteras på fordonets högra sida. Pilarna pekar mot fordonets framdel.

BILAGA 3

MALL FÖR EEG-TYPGODKÄNNANDEINTYG

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

BILAGA 4

KRAV FÖR EEG-TYPGODKÄNNANDE OCH MÄRKNING

1. ANSÖKAN OM EEG-TYPGODKÄNNANDE

1.1 Ansökan om EEG-typgodkännande skall ges in av innehavaren av handelsnamnet eller varumärket eller av hans representant.

1.2 För varje typ av parkeringslykta skall ansökan åtföljas av följande:

1.2.1 En kortfattad teknisk beskrivning, som särskilt innehåller uppgifter om den eller de typer av glödlampor som rekommenderas, vilka måste överensstämma med kraven från den Internationella elektrotekniska kommissionen (IEC).

1.2.2 Tillräckligt detaljerade ritningar (tre exemplar) som möjliggör identifiering av typen av parkeringslykta och som geometriskt visar var lyktan skall monteras på fordonet, samt observationsaxeln som skall användas som referensaxel vid provningar (horisontell vinkel H = 0°, vertikal vinkel V = 0°) och den punkt som vid nämnda provningar skall användas som referenscentrum.

1.2.3 Två provexemplar. Om parkeringslyktornas utformning är sådan att de endast kan monteras på fordonets ena sida, får de två provexemplaren vara identiska och avsedda att monteras endast på fordonets vänstra eller högra sida.

2. MÄRKNINGAR

2.1 De provexemplar av en typ av parkeringslykta som inlämnats för EEG-typgodkännande skall vara försedda med följande:

2.1.1 Den sökandes handelsnamn eller varumärke, som skall vara klart läsbart och outplånligt.

2.1.2 Märkning som anger rekommenderade glödlampor, vilken skall vara klart läsbar och outplånlig.

2.1.3 Ett utrymme stort nog för EEG-typgodkännandemärke, inklusive de tilläggssymboler som föreskrivs i 4. Detta utrymme skall framgå av de ritningar som nämns i 1.2.2.

3. EEG-TYPGODKÄNNANDE

3.1 Om de två provexemplaren som inlämnats enligt 1 uppfyller kraven i bilagorna 1, 2, 4, 5 och 6, skall EEG-typgodkännande utfärdas och ett typgodkännandenummer tilldelas.

3.2 Detta nummer skall inte tilldelas någon annan typ av parkeringslykta.

3.3 När EEG-typgodkännande begärs för en typ av belysnings- eller ljussignalanordning som består av parkeringslykta och andra lyktor, får ett gemensamt EEG-typgodkännandemärke utfärdas. Detta förutsätter dock att ifrågavarande lykta överensstämmer med kraven i detta direktiv och att var och en av de andra lyktorna som utgör en del av belysnings- eller ljussignalanordningen, för vilken EEG-typgodkännande begärs, överensstämmer med det direktiv som gäller för respektive lykta.

4. MÄRKEN

4.1. Varje parkeringslykta som överensstämmer med en godkänd typ i detta direktiv skall vara försedd med ett EEG-typgodkännandemärke.

4.2 Detta märke skall bestå av en rektangel som omger litet "e" följd av ett nummer eller en eller flera bokstäver som identifierar den medlemsstat som beviljat typgodkännandet:

>Plats för tabell>

Märket skall också innehålla det EEG-typgodkännandenummer motsvarande numret på det EEG-typgodkännandeintyg som utfärdats för den aktuella typen av parkeringslykta.

4.3 EEG-typgodkännandemärket skall åtföljas av tilläggssymbolen "P".

4.4 EEG-typgodkännandenumret skall vara placerat på en lämplig plats nära den rektangel som omger bokstaven "e".

4.5 EEG-typgodkännandemärket och tilläggssymboler skall anbringas på lyktglaset eller på ett av glasen så att märkningen inte kan utplånas och är klart läsbar även när parkeringslyktorna har monterats på fordonet.

4.6 Exempel på EEG-typgodkännandemärke och tilläggssymboler ges i tillägget.

4.7 När ett gemensamt EEG-typgodkännandenummer har tilldelats, såsom i 3.3, för en typ av belysnings- och ljussignalanordning, bestående av en parkeringslykta och andra lyktor, får ett EEG-typgodkännandemärke anbringas, bestående av

- en rektangel som omger bokstaven "e" följd av ett nummer eller en eller flera bokstäver som identifierar den medlemsstat som beviljat EEG-typgodkännandet,

- EEG-typgodkännandenumret,

- de tilläggssymboler som krävs enligt olika direktiv, enligt vilka EEG-typgodkännande har beviljats.

4.8 Måtten för de olika delarna i detta märke skall inte understiga det största av de minsta mått som anges för enskilda märkningar som anges i direktiven enligt vilka EEG-typgodkännande har beviljats.

Tillägg Exempel på ett EEG-typgodkännandemärke

>Hänvisning till >

Den anordning som är försedd med ovanstående EEG-typgodkännandemärke är en parkeringslykta, som är EEG-typgodkänd i Storbritannien (e 11) under nummer 1471.

>Hänvisning till >

BILAGA 5

FOTOMETRISKA MÄTNINGAR

1. MÄTMETODER

1.1 Vid fotometriska mätningar skall ströreflexioner förhindras genom lämplig avskärmning.

1.2 Skulle mätresultaten ifrågasättas skall mätningarna utföras så att följande krav uppfylls:

1.2.1 Mätavståndet skall vara sådant att lagen om omvänd proportionalitet mot avståndet i kvadrat kan tillämpas.

1.2.2 Mätutrustningen skall vara sådan att mottagarens vinkelöppning, sedd från lyktans referenscentrum, ligger mellan 10' och 1°.

1.2.3 Ljusstyrkekravet för en särskild observationsriktning skall anses vara tillgodosett när detta krav är uppfyllt i en riktning som inte avviker mer än 15' från observationsriktningen.

2. FÖRDELNINGSTABELL FÖR STANDARDLJUSSTYRKA

>Hänvisning till >

2.1 Riktningen H = 0° och V = 0° motsvarar referensaxeln (vilken, när lampan är monterad på fordonet, måste vara horisontell, parallell med fordonets horisontella mittplan och orienterad i synfältets riktning). Den går genom referenscentrum. Värdena i tabellen, för de olika mätriktningarna, anger lägsta intensiteten i procent av föreskrivet lägsta värde på axeln för respektive lampa (i riktning H = 0° och V = 0°).

2.2 Om en lykta uppvisar betydande lokala intensitetsvariationer vid visuell kontroll, skall kontroll utföras för att säkerställa att ingen intensitet mätt mellan två av de i 2.1 angivna mätriktningarna är

2.2.1 för en minimispecifikation: lägre än 50 % av den lägsta intensiteten av de två som föreskrivs för dessa mätriktningar,

2.2.2 för en maximispecifikation: högre än den lägsta intensiteten av de två som är föreskrivna för dessa mätriktningar, ökad med en del, uttryckt som en linjär funktion av skillnaden mellan intensiteterna som föreskrivs för de nämnda mätriktningarna.>Hänvisning till >

BILAGA 6

FÄRG PÅ UTSÄNT LJUS

>Plats för tabell>

För kontroll av dessa färgegenskaper skall en ljuskälla användas som har en färgtemperatur på 2854 K motsvarande ljuskälla A enligt Internationella elektrotekniska kommissionen (IEC).