Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31978L0315.pdf

31978L0315

Rådets direktiv 78/315/EEG av den 21 december 1977 om ändring av direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 081 , 28/03/1978 s. 0001 - 0002

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 8 s. 0056

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 7 s. 0041

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 8 s. 0056

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 8 s. 0103

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 8 s. 0103RÅDETS DIREKTIV av den 21 december 1977 om ändring av direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (78/315/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Vissa system eller delar till fordon som bildar en särskild teknisk enhet marknadsförs redan såväl separat som efter det att de monterats på ett fordon. Om det är möjligt att kontrollera sådana system eller delar innan de monteras på ett fordon, kan deras fria rörlighet underlättas genom införande av EEG-typgodkännande även för dessa särskilda tekniska enheter.

Det är därför önskvärt att rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(3) utan dröjsmål kompletteras med bestämmelser där ett sådant typgodkännande införs, utan att andra ändringar i direktivet påverkas, särskilt inte de ändringar som finns i kommissionens förslag av den 5 januari 1977.

EEG-typgodkännande av särskilda tekniska enheter som är avsedda att monteras på fordon förenklar förfarandet för typgodkännande av motorfordon genom att en upprepning av vissa kontroller under typgodkännandet undviks. Vid beviljandet av EEG-typgodkännande för särskilda tekniska enheter måste det vara möjligt att fastställa begränsningar för deras användning eller villkor för deras montering.

Det måste alltid förbli möjligt att anpassa direktiven till den tekniska utvecklingen vid tillverkning av särskilda tekniska enheter. Det förfarande som fastställs i artikel 13 i direktiv 70/156/EEG är lämpligt för detta ändamål.

Artikel 1

Följande artikel 9a skall införas efter artikel 9:

"Artikel 9a

1. Där särskilda direktiv har en uttrycklig bestämmelse för ett sådant förfarande får EEG-typgodkännande även beviljas för typer av system eller delar till fordon vilka utgör särskilda tekniska enheter.

2. Där den särskilda tekniska enheten som skall godkännas fyller sin funktion eller erbjuder en särskild egenskap enbart i förening med andra fordonskomponenter och detta uppfyllande av ett eller flera krav endast kan kontrolleras när den tekniska enheten som skall godkännas används tillsammans med andra fordonskomponenter, verkliga eller simulerade, måste omfattningen av EEG-typgodkännande för den särskilda tekniska enheten begränsas i motsvarande grad. EEG-typgodkännandeintyget för en särskild teknisk enhet skall då omfatta varje begränsning för dess användning och i intyget skall alla villkor för dess montering anges. Efterlevanden av dessa begränsningar och villkor skall kontrolleras då fordonet EEG-typgodkänns.

3. Artiklarna 3-9 och 14 skall även tillämpas på tekniska enheter.

Innehavaren av ett EEG-typgodkännande som beviljats enligt denna artikel för en särskild teknisk enhet skall dock inte endast vara skyldig att fylla i det intyg som anges i artikel 5.2, utan han måste även förse varje enhet som tillverkas i överensstämmelse med den godkända typen med handelsbeteckning eller varumärke, typbeteckning och, om det så föreskrivs, typgodkännandenummer."

Artikel 2

Följande stycke skall läggas till i artikel 11:

"Detta förfarande skall också tillämpas för ändamålet att införa bestämmelser om EEG-typgodkännande för särskilda tekniska enheter i de särskilda direktiven."

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 18 månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall se till att texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv överlämnas till kommissionen.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 december 1977.

På rådets vägnar

J. CHABERT

Ordförande

(1) EGT nr C 118, 16.5.1977, s. 29.

(2) EGT nr C 114, 11.5.1977, s. 1.

(3) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.