Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 78/316/EEG av den 21 december 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om inredningsdetaljer i motorfordon (märkning av manöverorgan, kontrollampor och visare)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 081 , 28/03/1978 s. 0003 - 0026

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 8 s. 0058

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 7 s. 0043

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 8 s. 0058

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 8 s. 0105

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 8 s. 0105RÅDETS DIREKTIV av den 21 december 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om inredningsdetaljer i motorfordon (märkning av manöverorgan, kontrollampor och visare) (78/316/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

De tekniska krav som motorfordon måste uppfylla enligt nationell lagstiftning avser bl.a. märkning av manöverorgan, kontrollampor och visare.

Dessa krav skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att alla medlemsstater antar samma krav, antingen som tillägg till eller i stället för sina nuvarande bestämmelser, särskilt för att därmed för alla fordonstyper medge det förfarande för EEG-typgodkännande som behandlas i rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon(3) och släpvagnar till dessa fordon, ändrat genom direktiv 78/315/EEG(4).

Det är lämpligt att formulera utkast till de tekniska kraven så att de får samma mål som det arbete som utförs inom FNs ekonomiska kommission för Europa och som vissa tekniska krav som har antagits av den internationella standardiseringskommissionen (ISO).

Tillnärmningen av nationell lagstiftning om motorfordon innefattar medlemsstaternas ömsesidiga erkännande av de kontroller som utförs av var och en av dem på grundval av gemensamma krav.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv avses med fordon varje motorfordon som är avsett att användas på väg, som har minst fyra hjul samt som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 25 km/tim, med undantag av spårbundna fordon, jordbrukstraktorer och lantbruksmaskiner samt andra motorredskap.

Artikel 2

Ingen medlemsstat får vägra att bevilja EEG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för ett fordon av skäl som hänför sig till märkning av manöverorgan, kontrollampor och visare som anges i bilagorna 1-4.

Artikel 3

Ingen medlemsstat får vägra eller förbjuda att fordon saluförs, registreras, tas i bruk eller används av skäl som hänför sig till märkningen av manöverorgan, kontrollampor och visare om dessa uppfyller de krav som anges i bilagorna 1-4.

Artikel 4

Alla ändringar som är nödvändiga för att anpassa kraven i bilagorna 1-5 till den tekniska utvecklingen skall införas enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 13 i direktiv 70/156/EEG.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 18 månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall se till att till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 december 1977.

På rådets vägnar

J. CHABERT

Ordförande

(1) EGT nr C 118, 16.5.1977, s. 33.

(2) EGT nr C 114, 11.5.1977, s. 10.

(3) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

(4) EGT nr L 81, 28.3.1978, s. 1.

BILAGA 1

ANVÄNDNINGSOMRÅDE, DEFINITIONER, ANSÖKAN OM EEG-TYPGODKÄNNANDE, EEG-TYPGODKÄNNANDE, BESKRIVNING

1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Detta direktiv gäller för motorfordon vad avser märkning av manuella manöverorgan, kontrollampor och visare.

2. DEFINITIONER

(2.1)

2.2 Fordonstyp

Fordonstyp: motorfordon som, vad avser inredningsdetaljer, inte avviker på ett sätt som påverkar möjligheten att urskilja symbolerna för manöverorgan, kontrollampor och visare.

2.3 Manöverorgan

Manöverorgan: den del av en anordning, med vilken föraren kan ändra fordonets funktionssätt.

2.4 Strömbrytare

Strömbrytare: en anordning som används för att sluta eller bryta en elektrisk krets.

2.5 Omkopplare

Omkopplare: en anordning som används för att koppla om strömförsörjningen från en av två kretsar till den andra utan att den bryts mellan de två lägena.

2.6 Kombinerad strömbrytare-omkopplare

Kombinerad strömbrytare-omkopplare: en flerfunktionsanordning som, när den först manövreras eller ställs i läge, fungerar som strömbrytare och som, när den därefter manövreras eller ställs i läge, fungerar som omkopplare.

2.7 Visare

Visare: en anordning som ger upplysning om funktionen eller tillståndet hos ett system eller del av ett system, t.ex. en vätskenivå.

2.8 Kontrollampa

Kontrollampa: en optisk signal som anger att en anordning har igångsatts riktigt eller felaktigt, funktion eller tillstånd, eller ett funktionsfel.

2.9 Symbol

Symbol: en bild som identifierar ett manöverorgan, en kontrollampa eller en visare.

2.10 Huvudströmbrytare för strålkastare

Huvudströmbrytare för strålkastare: en strömbrytare som används för att sluta eller bryta de elektriska kretsarna till hel/halvljuslyktorna, samt lyktan i de anordningar som beskrivs i 3.11 i bilaga 1 till rådets direktiv 76/756/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om montering av belysning och ljussignalanordningar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(1).

2.11 Laddningsvisare

Laddningsvisare: en anordning som visar om batteriet laddas eller inte.

2.12 Laddningskontrollampa

Laddningskontrollampa: en lampa som, när den lyser, visar att batteriet inte laddas.

2.13 Bränslenivåvisare

Bränslenivåvisare: en anordning som ger upplysning om mängden bränsle i tanken.

2.14 Bränslenivåkontrollampa

Bränslenivåkontrollampa: en lampa som, när den lyser, visar att bränslenivån är nära noll eller att fordonet körs på dess bränslereserv.

2.15 Motorns kyltemperaturvisare

Kyltemperaturvisare: en anordning som ger upplysning om kylvätskans temperatur.

2.16 Motorns kylvätskekontrollampa

Motorns kylvätskekontrollampa: en lampa, som när den lyser, visar att motorns kylvätsketemperatur överstiger den normala arbetstemperaturen som föreskrivs av tillverkaren.

2.17 Oljetrycksvisare

Oljetrycksvisare: en anordning som ger upplysning om oljetrycket i motorns smörjkrets.

2.18 Oljetryckskontrollampa

Oljetryckskontrollampa: en lampa som, när den lyser visar att oljetrycket i motorns smörjkrets är lägre än det normala arbetstrycket som föreskrivs av tillverkaren.

2.19 Kontrollampa för bilbälte

Kontrollampa för bilbälte: en lampa som, när den lyser visar att bälteslåset på minst ett av de upptagna sätena inte är riktigt låst.

2.20 Kontrollampa för åtdragen parkeringsbroms

Kontrollampa för anlagd parkeringsbroms: en lampa som, när den lyser visar att parkeringsbromsens manöverorgan inte är urkopplad.

3. ANSÖKAN OM EEG-TYPGODKÄNNANDE

3.1 Ansökan om typgodkännande för en fordonstyp med avseende på identifiering av manöverorgan, kontrollampor och visare skall inlämnas av fordonstillverkaren eller dennes representant.

3.2 Ansökan skall åtföljas av följande:

3.2.1 Tillräckligt detaljerade ritningar (3 exemplar), i lämplig skala, av de delar av fordonet som omfattas av kraven i detta direktiv, och av de symboler som beskrivs i punkt 5 i denna bilaga.

3.3 Ett fordon representativt för den typ som skall godkännas, eller den eller de del(ar) av fordonet som kan anses nödvändiga för utförande av de kontroller och provningar som föreskrivs i detta direktiv, skall tillhandahållas det tekniska organet som är ansvarigt för typgodkännandeprovningarna.

4. EEG-TYPGODKÄNNANDE

(4.1)

(4.2)

4.3 Ett intyg i överensstämmelse med den mall som visas i bilaga 5 skall bifogas EEG-typgodkännandeintyget.

(4.4)

(4.5)

(4.6)

(4.7)

(4.8)

5. SPECIFIKATIONER

5.1 Allmänna specifikationer

5.1.1 De manöverorgan, kontrollampor och indikatorer som anges i bilaga 2 måste identifieras med symboler. Symbolerna skall vara i överensstämmelse med dem som beskrivs i nämnda bilaga.

5.1.2 Om symboler används för identifiering av manöverorgan och kontrollampor som anges i bilaga 3, måste dessa symboler vara i överensstämmelse med dem som anges i nämnda bilaga.

5.1.3 Andra symboler än de som visas i bilagorna 2 och 3 får användas i andra syften, förutsatt att de inte kan förväxlas med dem som finns i dessa bilagor.

5.1.4 Med överensstämmelse avses att proportionerna för mått och egenskaper bibehålles.

5.2 Symbolernas egenskaper

5.2.1 De symboler som föreskrivs i punkt 5.1.1 skall från förarsätet kunna identifieras av en förare med normal syn.

5.2.2 De symboler som föreskrivs i punkt 5.1.1 och 5.1.2 skall vara anbringade på eller i omedelbar närhet till manöverorganen, kontrollamporna och visarna.

5.2.3 Symbolerna skall ha god kontrast mot bakgrunden, och vara antingen ljusa på en mörk bakgrund eller mörka på en ljus bakgrund.

5.2.4 De färger, som används för kontrollampor, är de som föreskrivs i bilaga 2.

(6.)

(7.)

(8.)

(9.)

(1) EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 1.

BILAGA 2

MANÖVERORGAN, KONTROLLAMPOR OCH VISARE FÖR VILKA, OM DE FINNS MONTERADE, MÄRKNING ÄR OBLIGATORISK SAMT SYMBOLER ATT ANVÄNDAS FÖR DETTA SYFTE

Anmärkningar

a) Det inre av symbolen kan vara helt i mörk färg.

b) Om kontrollamporna för vänster och höger körriktningsvisare är åtskilda, kan även symbolens två pilar användas separat.

c) Den mörka delen av denna symbol kan ersättas av dess kontur, varvid den del som här visas i vitt skall vara helt i mörk färg.

d) Om manöverorganet har flera funktioner får det märkas med en eller flera symboler som visar dess olika funktioner.

e) Samma symbol får användas till visare och kontrollampa när dessa är gemensamma.

>Hänvisning till >

(1) Denna kontrollampa får inte fungera som kontrollampa för sidopositionslyktor.

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

(1) Om fordonstillverkaren så önskar behöver punkt 5.1.1 i bilaga 1 inte tillämpas i det fall detta manöverorgan inte befinner sig inom förarens synfält i normal körställning.

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

BILAGA 4

UTFORMNING AV GRUNDMÖNSTRET FÖR SYMBOLERNA I BILAGORNA 2 OCH 3

>Hänvisning till >

Grundmönstret omfattar

1. en grundkvadrat med 50 mm sida; denna längd är lika med det nominella måttet "a" för grundmönstret,

2. en grundcirkel med 56 mm diameter, med ungefär samma yta som grundkvadraten (1),

3. en andra cirkel med 50 mm diameter, inskriven i grundkvadraten (1),

4. en andra kvadrat, vars hörn tangerar grundcirkeln (2) och vars sidor är parallella med grundkvadratens sidor (1),

5. och 6. två rektanglar med samma yta som grundkvadraten (1); de två rektanglarna är inbördes vinkelräta och skär de motstående sidorna i grundkvadraten symmetriskt,

7. en tredje kvadrat, vars sidor går genom skärningspunkterna mellan grundkvadrat (1) och grundcirkel (2) och bildar en vinkel på 45°, och som definierar grundmönstrets största horisontella och vertikala mått,

8. en oregelbunden oktagon, som bildas av linjer som bildar en vinkel på 30° med sidorna i kvadraten (7).

Grundmönstret överlagras på ett 12,5 mm rutnät som sammanfaller med grundkvadraten (1).

>Hänvisning till >

BILAGA 5

MALL

>Hänvisning till >

(1) Stryk det som inte är tillämpligt.

>Hänvisning till >