Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31978L0547.pdf

31978L0547

Rådets direktiv 78/547/EEG av den 12 juni 1978 om ändring av direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 168 , 26/06/1978 s. 0039 - 0039

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 8 s. 0139

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 7 s. 0124

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 8 s. 0139

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 8 s. 0189

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 8 s. 0189RÅDETS DIREKTIV av den 12 juni 1978 om ändring av direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (78/547/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

De tekniska krav som måste uppfyllas av värmesystem för passagerarutrymmen och hjulskydd på motorfordon skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att alla medlemsstater i fortsättningen antar samma krav antingen som tillägg till eller i stället för sina nuvarande regler.

Kontroll av att dessa krav uppfylls bör utföras vid EEG-typgodkännandet för varje fordonstyp enligt vad som anges i rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(3) senast ändrat genom direktiv 78/315/EEG(4). Det nämnda direktivet (70/156/EEG) bör därför kompletteras genom införande av bestämmelser i detta avseende i både bilaga 1 (mall för tekniskt underlag) och bilaga 2 (mall för EEG-typgodkännandeintyg) utan att detta inverkar på andra ändringar i direktivet, särskilt inte de som finns i kommissionens förslag av den 5 januari 1977.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 1 till direktiv 70/156/EEG (mall för tekniskt underlag) skall kompletteras enligt följande:

- "9.10.4: värmesystem för passagerarutrymme",

- "9.16: hjulskydd".

Artikel 2

Bilaga 2 till direktiv 70/156/EEG (mall för EEG-typgodkännandeintyg) skall kompletteras enligt följande:

- "9.8.4: värmesystem för passagerarutrymme",

- "9.14: hjulskydd SD".

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 18 månader efter dess anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall se till att till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 12 juni 1978.

På rådets vägnar

K. OLESEN

Ordförande

(1) EGT nr C 118, 16.5.1977, s. 29.

(2) EGT nr C 114, 11.5.1977, s. 1.

(3) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

(4) EGT nr L 81, 28.3.1978, s. 1.