Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 78/548/EEG av den 12 juni 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om värmesystem för passagerarutrymmet i motorfordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 168 , 26/06/1978 s. 0040 - 0044

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 8 s. 0140

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 7 s. 0125

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 8 s. 0140

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 8 s. 0190

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 8 s. 0190RÅDETS DIREKTIV av den 12 juni 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om värmesystem för passagerarutrymmet i motorfordon (78/548/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

De tekniska krav som motorfordon måste uppfylla enligt nationell lagstiftning gäller bl.a. värmesystemen för passagerarutrymmet i motorfordon.

Dessa krav skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att alla medlemsstater antar samma krav, antingen som tillägg till eller i stället för sina nuvarande bestämmelser, särskilt för att därmed för alla fordonstyper medge det förfarande för EEG-typgodkännande som anges i rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(3) senast ändrat genom direktiv 78/547/EEG(4).

Tillnärmningen av den nationella lagstiftningen om motorfordon innefattar medlemsstaternas ömsesidiga erkännande av de kontroller som utförts av var och en av dem på grundval av de gemensamma kraven.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv avses med fordon varje motorfordon i kategori M1 (definierat i bilaga 1 till direktiv 70/156/EEG) avsett att användas på väg, som har minst fyra hjul och som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 25 km/tim.

Artikel 2

Ingen medlemsstat får vägra att bevilja EEG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för ett fordon av skäl som hänför sig till värmesystemet för passagerarutrymmet om systemet uppfyller kraven i bilaga 1.

Artikel 3

Ingen medlemsstat får vägra att registrera ett fordon eller förbjuda att det saluförs, tas i bruk eller används av skäl som hänför sig till värmesystemet för passagerarutrymmet om systemet uppfyller kraven i bilaga 1.

Artikel 4

De ändringar som är nödvändiga för att anpassa kraven i bilagorna till den tekniska utvecklingen skall antas enligt det förfarande som fastställts i artikel 13 i direktiv 70/156/EEG.

Detta förfarande skall också tillämpas för att i detta direktiv införa bestämmelser om hjälpvärmesystem som är avsedda för stadigvarande montering i fordonet.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 18 månader efter dess anmälan och genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall se till att texterna till de centrala bestämmelser i nationella lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv överlämnas till kommissionen.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 12 juni 1978.

På rådets vägnar

K. OLESEN

Ordförande

(1) EGT nr C 118, 16.5.1977, s. 29.

(2) EGT nr C 114, 11.5.1977, s. 6.

(3) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

(4) EGT nr L 168, 26.6.1978, s. 39.

BILAGA 1

1. DEFINITION

I detta direktiv avses med värmesystem för fordonets passagerarutrymme varje system som kan höja temperaturen i det utrymme som är avsett för åkande i fordonet och som utnyttjar värme från motorn för detta ändamål.

2. KRAV

2.1 Alla fordon skall vara försedda med ett system för uppvärmning av passagerarutrymmet.

2.2 I fordon som är utrustade med ett system för uppvärmning av passagerarutrymmet där antingen värme från avgaserna eller från motorkylningen används skall systemet vara konstruerat så att följande uppfylls:

2.2.1 Den uppvärmda luft som kommer in i passagerarutrymmet får inte innehålla mer avgaser än omgivningsluften vid luftintaget på fordonets utsida.

2.2.2 De åkande i fordonet, då detta används normalt på vägen, får inte kunna komma i kontakt med någon del av anordningen som kan orsaka brännskador. Detta villkor skall betraktas som uppfyllt om delarna inte uppnår en temperatur på 80 °C.

2.2.3 Den varma luft som kommer in i passagerarutrymmet får inte kunna uppnå temperaturer som kan orsaka brännskador på de åkande. Detta villkor skall betraktas som uppfyllt om skillnaden mellan temperaturen hos den varma luft som kommer in i passagearutrymmet och omgivningstemperaturen inte överstiger 110° C.

2.3 De krav som anges i 2.2.1 betraktas som uppfyllda för värmesystem som innehåller en värmeväxlare vars primärkrets genomströmmas av avgaser eller förorenad luft om följande villkor uppfylls:

2.3.1 Väggarna i värmeväxlarens primärkrets får inte läcka vid något tryck till och med 2 bar.

2.3.2 Väggarna i värmeväxlarens primärkrets får inte innehålla några löstagbara delar.

2.3.3 Den del av avgasvärmeväxlarens vägg där värmeväxlingen sker skall vara minst 2 mm tjock om den är gjord av icke-legerat stål.

2.3.3.1 Då andra material används (även sammansatta eller belagda material) skall väggens tjocklek vara sådan att den säkerställer att värmeväxlaren får samma driftlivslängd som i det fall som nämns i 2.3.3.

2.3.3.2 Om den del av värmeväxlaren där värmeöverföringen sker är emaljerad skall väggen där emaljeringen anbringats vara minst 1 mm tjock. Beläggningen skall vara tålig och fri från läckor, och får inte vara porös.

2.3.4 Det rör som leder avgaserna skall innehålla en korrosionsprovningszon som är minst 30 mm lång. Denna zon skall ligga direkt efter värmeväxlaren i flödesriktningen. Zonen får inte vara övertäckt och skall vara lätt åtkomlig.

2.3.4.1 Zonens vägg får inte vara tjockare än rören för avgaserna inuti värmeväxlaren och materialen och ytegenskaperna hos zonen skall vara jämförbara med rörens.

2.3.4.2 Om värmeväxlaren bildar en gemensam enhet med fordonets ljuddämpare skall den yttre väggen på den senare betraktas som den zon enligt 2.3.4.1 där korrosion bör uppträda.

2.4 För värmesystem som utnyttjar motorns kylluft för uppvärmningsändamål betraktas villkoren i 2.2.1 som uppfyllda om följande krav uppfylls:

2.4.1 All kylluft som endast kommer i kontakt med motorytor som inte innehåller några löstagbara delar får användas som uppvärmningsluft utan att värmeväxlare krävs. Anslutningarna mellan väggarna hos denna kylluftskrets och de ytor som används för värmeöverföringen skall vara gastäta och oljebeständiga. Dessa krav betraktas som uppfyllda om exempelvis följande gäller:

2.4.1.1 En plåt runt varje tändstift leder eventuellt läckande gas utanför uppvärmningsluftskretsen.

2.4.1.2 Skarven mellan cylindertoppen och avgasgrenröret befinner sig utanför uppvärmningsluftskretsen.

2.4.1.3 Det finns dubbla skydd mot läckage mellan cylindertoppen och cylindern så att eventuella läckor från den första skarven leds utanför uppvärmningsluftskretsen.

Eller:

Skyddet mot läckage mellan cylindertoppen och cylindern håller även då cylindertoppsmuttrarna kalldras med en tredjedel av det nominella vridmoment som föreskrivits av tillverkaren.

Eller:

Det område där cylindertoppen är förbunden med cylindern befinner sig utanför uppvärmningsluftskretsen.

3. ANSÖKAN OM EEG-TYPGODKÄNNANDE

3.1 Ansökan om EEG-typgodkännande för en fordonstyp vad gäller värmesystemet för passagerarutrymmet skall lämnas in av fordonstillverkaren eller dennes representant.

3.2 Ansökan skall åtföljas av följande dokument i tre exemplar och av följande uppgifter:

3.2.1 I fråga om värmesystem som utnyttjar värmen från motorns kylvätska:

- En kortfattad beskrivning av fordonstypen med avseende på värmesystemet för passagerarutrymmet. Motortypen måste anges.

3.2.2 I fråga om värmesystem som använder värme från avgaserna eller motorns kylluft:

- En detaljerad beskrivning av fordonstypen med avseende på värmesystemet för passagerarutrymmet. Motortypen måste anges.

- En ritning över värmesystemet där dess placering i fordonet visas.

3.3 I fråga om värmesystem enligt definitionen i 2.3 kan den tekniska tjänsten begära ett provexemplar av den värmeväxlare som används i systemtypen och/eller något dokument som visar att värmeväxlaren uppfyller kraven i 2.3.

3.4 I fråga om värmesystem enligt definitionen i 2.3 och 2.4 skall ett fordon som är representativt för den fordonstyp som skall godkännas tillhandahållas den tekniska tjänst som har ansvaret för typgodkännandeprovningen.

BILAGA 2

MALL

>Hänvisning till >

(1) Stryk det som inte är tillämpligt.

>Hänvisning till >