Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 78/549/EEG av den 12 juni 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om hjulskydd på motorfordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 168 , 26/06/1978 s. 0045 - 0050

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 8 s. 0145

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 7 s. 0130

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 8 s. 0145

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 8 s. 0195

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 8 s. 0195RÅDETS DIREKTIV av den 12 juni 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om hjulskydd på motorfordon (78/549/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

De tekniska krav som motorfordon måste uppfylla enligt nationell lagstiftning gäller bl.a. hjulskydden på motorfordon.

Dessa krav skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att alla medlemsstater antar samma krav, antingen som tillägg till eller i stället för sina nuvarande regler, särskilt för att därmed för alla fordonstyper medge det förfarande för EEG-typgodkännande som anges i rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(3) senast ändrat genom direktiv 78/547/EEG(4).

Tillnärmningen av den nationella lagstiftningen om motorfordon innefattar medlemsstaternas ömsesidiga erkännande av de kontroller som utförts av var och en av dem på grundval av de gemensamma kraven.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv avses med fordon varje motorfordon i kategori M1 (definierat i bilaga 1 till direktiv 70/156/EEG) avsett att användas på väg, som har minst fyra hjul och som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 25 km/tim.

Artikel 2

Ingen medlemsstat får vägra att bevilja EEG-typgodkännande eller ett nationellt typgodkännande för ett fordon av skäl som hänför sig till hjulskydden om dessa uppfyller de krav som fastställs i bilaga 1.

Artikel 3

Ingen medlemsstat får vägra att registrera ett fordon eller förbjuda att det saluförs, tas i bruk eller används av skäl som hänför sig till hjulskydden om dessa uppfyller de krav som fastställs i bilaga 1.

Artikel 4

Alla ändringar som är nödvändiga för att anpassa kraven i bilagorna till den tekniska utvecklingen skall antas enligt det förfarande som fastställts i artikel 13 i direktiv 70/156/EEG.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 18 månader efter dess anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall se till att texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv överlämnas till kommissionen.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 12 juni 1978.

På rådets vägnar

K. OLESEN

Ordförande

(1) EGT nr C 118, 16.5.1977, s. 29.

(2) EGT nr C 114, 11.5.1977, s. 6.

(3) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

(4) EGT nr L 168, 26.6.1978, s. 39.

BILAGA 1

1. ALLMÄNNA KRAV

1.1 Motorfordonet skall vara försett med hjulskydd (delar av karosseriet, stänkskydd osv.).

1.2 Hjulskydden skall vara så konstruerade att de skyddar andra trafikanter mot stenar som kastas upp, lera, is, snö och vatten i så stor utsträckning som möjligt och så att de minskar risken för att andra trafikanter kommer i kontakt med hjulen då dessa rör sig.

2. SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER

2.1 Hjulskydden skall uppfylla följande krav då fordonet är i körklart skick (se avsnitt 2.6 i bilaga 1 till direktiv 70/156/EEG) och hjulen är placerade i riktning rakt fram:

2.1.1 I den del som bildas av radiella plan med en vinkel på 30° framåt och 50° bakåt från hjulets mittpunkt (se figur 1) skall hjulskyddets totala bredd (q) vara minst så stor att skyddet täcker hela däcksbredden (b) varvid hänsyn skall tas till den ytterlighetskombination av däck/hjul som angetts av tillverkaren och antecknats i avsnitt 5.2 i intyget enligt bilaga 2. När det gäller dubbelmonterade hjul skall hänsyn tas till den totala bredden över de två däcken (t).

2.1.1.1 Vid bestämning av de bredder som nämns i 2.1.1 skall ingen hänsyn tas till märkningar och dekorationer, skyddsband eller ribbor på däckssidorna.

2.1.2 Hjulskyddets baksida får inte sluta ovanför ett horisontalplan som ligger 150 mm ovanför hjulets rotationsaxel (mätt i hjulets mittpunkt) och vidare skall skärningspunkten mellan hjulskyddets kant och detta plan (punkt A i figur 1) ligga utanför däckets symmetrilängsplan, eller i fråga om dubbelmonterade hjul utanför symmetrilängsplanet för det yttersta däcket.

2.1.3 Hjulskyddets kontur och placering skall vara sådana att skyddet ligger så nära däcket som möjligt, och särskilt gäller att skyddet inom den del som bildas av de radiella plan som nämnts i 2.1.1 skall uppfylla följande krav:

2.1.3.1 Projektionen - i däcksaxelns vertikalplan - av djupet (p) hos hjulskyddets ytterkant skall vara minst 30 mm mätt på det vertikala längdplan som går genom däckets mittpunkt. Detta djup (p) får minskas gradvis till noll vid de radiella plan som anges i 2.1.1.

2.1.3.2 Avståndet (c) mellan hjulskyddets nedre kant och axeln genom hjulets mittpunkt får inte överstiga 2 × r varvid "r" är däckets statiska radie.

2.1.4 För fordon med inställningsbar hjulupphängningshöjd skall ovannämnda krav uppfyllas då fordonet befinner sig i det körläge som fordonstillverkaren angett som normalt.

2.2 Hjulskydden får bestå av flera delar, under förutsättning att det inte finns några mellanrum mellan eller inom de olika delarna då dessa är ihopsatta.

2.3 Hjulskydden skall vara stadigt fastsatta. De får dock vara löstagbara antingen som en enhet eller i delar.

3. ANVÄNDNING AV KEDJOR

3.1 Tillverkaren skall intyga att fordonet är konstruerat så att minst en typ av snökedjor kan användas på minst en av de däckstyper som godkänts för drivhjulen på den aktuella fordonstypen. En lämplig kedje/däck-kombination för fordonet skall anges av tillverkaren och antecknas i avsnitt 5.1 på det intyg som anges i bilaga 2.

4. ANSÖKAN OM EEG-TYPGODKÄNNANDE

4.1 Ansökan om EEG-typgodkännande för en fordonstyp vad gäller hjulskydden skall lämnas in av fordonstillverkaren eller dennes representant.

4.2 Ansökan skall åtföljas av följande dokument i tre exemplar och av följande uppgifter:

4.2.1 - En detaljerad beskrivning av fordonstypen vad gäller hjulskydden.

4.2.2 - Detaljerade ritningar av hjulskydden som utvisar skyddens placering på fordonet.

4.3 Ett fordon som är representativt för den fordonstyp som skall godkännas skall tillhandahållas den tekniska tjänst som har ansvaret för typgodkännandeprovningarna.

>Hänvisning till >

(1) Måttet b mäts högst upp på däcket.

>Hänvisning till >

BILAGA 2

MALL

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

(1) Stryk det som inte är tillämpligt.

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >