Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 80/1267/EEG av den 16 december 1980 om ändring av direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 375 , 31/12/1980 s. 0034 - 0035

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 11 s. 0048

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 10 s. 0105

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 11 s. 0048

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 11 s. 0121

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 11 s. 0121RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1980 om ändring av direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (80/1267/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Bestämmelserna om bränsleförbrukning och motoreffekt för motorfordon skiljer sig åt i vissa medlemsstater från bestämmelserna i andra. Det är därför nödvändigt att gemensamma bestämmelser antas antingen som tillägg till eller i stället för de bestämmelser som nu tillämpas i medlemsstaterna.

Kontroll av överensstämmelse med dessa krav bör utföras enligt det förfarande för EEG-typgodkännandet för varje typ av fordon som fastställs i rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(3), i dess lydelse enligt direktiv 78/547/EEG(4). Det direktivet bör därför kompletteras genom att bestämmelser för det syftet sätts in i både bilaga 1 (mall för informationsdokument) och bilaga 2 (mall för EEG-typgodkännandeintyg), utan inskränkning i andra ändringar till direktivet, särskilt de som ingår i kommissionens förslag av den 5 januari 1977.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 1 till direktiv 70/156/EEG skall ändras på följande sätt:

1. Punkt 3.2.5 skall ersättas med följande:

"3.2.5 Maximal nettoeffekt: ... kW vid ... varv/min (q')".

2. Punkt 3.2.6 skall ersättas med följande text:

"3.2.6 Maximalt nettovridmoment: ... Nm vid ... varv/min (q')".

3. Följande punkter skall läggas till:

"3.5 Bränsleförbrukning (q").

3.5.1 Stadscykel: ... l/100 km.

3.5.2 Konstant hastighet av 90 km/tim: ... l/100 km.

3.5.3 Konstant hastighet av 120 km/tim: ... l/100 km".

4. Följande textrader skall införas mellan punkt q och r:

"q') Bestämd i enlighet med kraven i direktiv 80/1268/EEG av den 16 december 1980.

q") Bestämd i enlighet med kraven i direktiv 80/1269/EEG av den 16 december 1980".

Artikel 2

Bilaga 2 till direktiv 70/156/EEG skall ändras på följande sätt:

1. Punkt 3.2.1 skall ersättas med följande text:

"3.2.1 Maximal nettoeffekt och maximalt nettomoment SD - R".

2. Följande punkt skall läggas till:

"3.3 Bränsleförbrukning SD - R".

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 18 månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall se till att till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 1980.

På rådets vägnar

Colette FLESCH

Ordförande

(1) EGT nr C 118, 16.5.1977, s. 29.

(2) EGT nr C 114, 11.5.1977, s. 1.

(3) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

(4) EGT nr L 168, 26.6.1978, s. 39.