Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 85/3/EEG av den 19 december 1984 om vikter, dimensioner och vissa andra tekniska egenskaper för vissa vägfordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 002 , 03/01/1985 s. 0014 - 0018

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 14 s. 0142

Spansk specialutgåva: Område 07 Volym 3 s. 0228

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 14 s. 0142

Portugisisk specialutgåva: Område 07 Volym 3 s. 0228RÅDETS DIREKTIV av den 19 december 1984 om vikter, dimensioner och vissa andra tekniska egenskaper för vissa vägfordon (85/3/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 75 och 76 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1)

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Med hänsyn till slutsatserna vid mötena i Europeiska rådet den 19 och 20 mars 1984, den 25 och 26 juni 1984 och den 3 och 4 december 1984 bör rådet utan dröjsmål genomföra samtidiga åtgärder för liberalisering och harmonisering, i vilka detta direktiv ingår som ett led, och med hänsyn till detta senast vid utgången av februari 1987 anta regler, varigenom de perioder, under vilka liberalisering och harmonisering skall genomföras, kommer att verka på ett enhetligt sätt.

Skillnaden mellan medlemsstaternas nuvarande normer för vikter och dimensioner för fordon som är avsedda för yrkesmässig trafik är av sådan art att den har en negativ effekt på konkurrensvillkoren och utgör ett hinder för trafiken mellan medlemsstaterna.

Det är därför nödvändigt att inom ramen för en gemensam transportpolitik fastställa gemensamma normer för vikter, dimensioner och vissa andra egenskaper hos vissa fordon, så att dessa fordon blir bättre anpassade för trafik mellan medlemsstaterna.

Dessa normer måste skapa en balans mellan rationell och ekonomisk användning av de nämnda fordonen som är avsedda för yrkesmässig trafik, kraven på underhåll av infrastrukturen och kraven på trafiksäkerhet.

Det är önskvärt att de ifrågavarande motorfordonen överensstämmer med gemenskapens normer för buller, säkerhet och emissioner.

Det kan för fordon som är registrerade i en medlemsstat finnas ytterligare tekniska krav vad gäller vikter och dimensioner för fordon avsedda för yrkesmässig trafik. Dessa krav får inte utgöra ett hinder för fordon som är avsedda för yrkesmässig trafik mellan medlemsstaterna.

Det förefaller ändamålsenligt att göra det möjligt för de medlemsstater, som inom sina territorier tillåter högre vikter och större dimensioner än som föreskrivs i detta direktiv, att tillämpa dessa vikter och dimensioner endast på de inom sina territorier registrerade fordon som används för inhemsk trafik. Sådana bestämmelser kan vara ofördelaktigare för transportföretag från andra medlemsstater i jämförelse med transportföretagen i den stat där bestämmelserna tillämpas, än de bestämmelser som gäller då detta direktiv antas. I sådana fall bör artikel 76 vara tillämplig.

Åtgärder bör vidtas för att underlätta kontrollen av att fordonen är i överensstämmelse med detta direktiv.

Som följd av beskaffenheten av vissa delar av vägnätet i Irland och Storbritannien är det för tillfället inte möjligt att tillämpa samtliga bestämmelser i detta direktiv. Tillämpningen av vissa av dessa bestämmelser i dessa medlemsstater bör därför tillfälligt skjutas upp enligt en ordning som bör fastställas av rådet i ett beslut som bör fattas senast vid utgången av februari månad 1987. Det är sålunda inte möjligt att fastställa denna ordning i detta direktiv. Med hänsyn till behovet av avsevärda förbättringar av berörda delar av vägnätet, som tar ett antal år att genomföra, är de förutsättningar som behandlas i artikel 75.3 i fördraget för närvarande uppfyllda i dessa medlemsstater och förväntas att vara så även när rådet fattar sitt beslut. Följaktligen måste beslutet då antas enhälligt.

Drivaxeltrycket för 5- och 6-axlade fordonskombinationer bör bestämmas så snart som möjligt.

Hänsyn bör tas till att kombinerad transport av 40-fots ISO-containrar bör underlättas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv gäller för

a) dimensionerna på fordon som är avsedda för godstransporter på väg, med minst fyra hjul och med en högsta totalvikt som överstiger 3,5 ton och som är konstruerade för en högsta hastighet som överstiger 25 km/tim,

b) vikterna och vissa andra egenskaper hos de fordon som definieras i a och specificeras i bilaga 1 punkt 2.

2. Alla viktangivelserna i bilaga 1 gäller som normer för användandet och avser därför lastförhållanden och inte produktionsnormer, vilka kommer att definieras i ett senare direktiv.

Artikel 2

I detta direktiv avses med:

- motorfordon: varje motordrivet fordon som för egen kraft körs på väg,

- släpvagn: varje fordon som är avsett att kopplas till ett motorfordon, med undantag av påhägnsvagnar,

- påhängsvagn: varje fordon som är avsett att kopplas till ett motorfordon på så sätt att en del av påhängsvagnen vilar på motorfordonet och så att en väsentlig del av dess vikt och av dess last upptas av motorfordonet,

- fordonskombination: antingen

- varje fordonståg som består av ett motorfordon med en tillkopplad släpvagn, eller

- varje ledat fordon bestående av ett motorfordon med en tillkopplad påhängsvagn,

- största tillåtna dimensioner: de största dimensioner som ett fordon är godkänt för enligt myndigheterna i den stat, där fordonet är registrerat eller taget i bruk, då fordonet används i internationell trafik enligt detta direktiv,

- högsta tillåtna vikt: den högsta vikt som ett lastat fordon är godkänt för enligt myndigheterna i den stat, där fordonet är registrerat eller taget i bruk, då fordonet används i internationell trafik enligt detta direktiv,

- högsta tillåtna axeltryck: det högsta tryck, från en axel eller en axelkombination i belastat tillstånd som ett fordon är godkänt för av myndigheterna i den stat, där fordonet är registrerat eller taget i bruk, då fordonet används i internationell trafik enligt detta direktiv.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna får inte av skäl som hänför sig till fordons vikter och dimensioner vägra eller förbjuda användning i internationell trafik inom sina territorier av fordon som är registrerade eller tagna i bruk i en medlemsstat, förutsatt att dessa fordon inte överskrider de värden som anges i bilaga 1.

Denna bestämmelse gäller även om

a) de nämnda fordonen inte uppfyller den aktuella medlemsstatens krav vad avser vissa vikter och dimensioner som inte behandlas i bilaga 1,

b) den behöriga myndigheten i den medlemsstat, i vilken fordonen har registrerats eller tagits i bruk, har tillåtit högsta värden som överstiger de som anges i bilaga 1.

2. Bestämmelsen i punkt 1 a skall emellertid inte påverka medlemsstaternas rätt, med vederbörlig hänsyn till gemenskapssrätten, att kräva att fordon som är registrerade eller tagna i bruk inom deras egna territorier skall vara i överensstämmelse med deras nationella krav på vikter och dimensioner som inte behandlas i bilaga 1.

3. Varje medlemsstat som tillåter högre vikter och dimensioner än de som fastställs i detta direktiv kan begränsa detta till att gälla endast till fordon som registrerats eller tagits i bruk i denna medlemsstat, när dessa fordon används för inhemsk trafik i medlemsstaten.

Artikel 4

Fordon som ingår i en 5- eller 6-axlig fordonskombination och som första gången tas i bruk efter den 1 januari 1990 måste dessutom för att omfattas av artikel 3.1 vara i överensstämmelse med de tekniska kraven i de direktiv som nämns i bilaga 2.

Listan över direktiv i bilaga 2 skall anpassas till den tekniska utvecklingen i enlighet med artiklarna 12 och 13 i rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(3), senast ändrat genom direktiv 80/1267/EEG(4).

Artikel 5

För att underlätta kontrollen av att fordon överensstämmer med detta direktiv skall medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att det i dessa fordon finns intyg om sådan överensstämmelse.

På förslag från kommissionen skall rådet inom sex månader från antagandet av detta direktiv införa detaljerade bestämmelser om

- formen och innehållet av ett sådant intyg, och villkoren för dess utfärdande,

- medlemsstaternas ömsesidiga erkännande av intyg som utfärdats av andra medlemsstater.

Rådets direktiv 76/114/EEG av den 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om föreskrivna skyltar och märkningar samt deras placering och fastgöringssätt på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(5), i dess lydelse enligt direktiv 78/507/EEG(6), skall vid behov ändras i överensstämmelse med detta.

Artikel 6

Detta direktiv utesluter inte tillämpningen av vägtrafikbestämmelser som gäller i varje medlemsstat för körning på väg, och som tillåter en begränsning av fordonens vikt och/eller dimensioner på vissa vägar eller vägunderlag, oavsett i vilken stat dessa fordon är registrerade.

Artikel 7

1. Efter samråd med kommissionen skall medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv

- från och med den 1 juli 1986 vad avser tillämpningen av alla bestämmelser frånsett artikel 4 och bilaga 2,

- från och med den 1 januari 1990 vad avser tillämpningen av artikel 4 och bilaga 2.

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de åtgärder som de vidtar för att genomföra detta direktiv.

2. Rådet skall före den 31 december 1985 fastställa drivaxeltrycket för 5- eller 6-axlade fordonskombinationer, liksom axeltrycket för en drivaxel som ingår i axelkombinationer med två eller tre axlar.

Till dess rådet fastställer nämnda drivaxeltryck, liksom axeltrycket för axelkombinationer med två eller tre axlar på motorfordon, gäller lagstiftningen i den medlemsstat där fordonet brukas.

Artikel 8

1. Bestämmelserna i artikel 3 om de normer som nämns i punkterna 2.2 och 3.3.2 i bilaga 1 skall tillfälligt inte tillämpas i Irland och Storbritannien.

Dessa två medlemsstater skall dock tillämpa artikel 3 på de ledade fordon som nämns i punkt 2.2.2 i bilaga 1, om

- totalvikten med last inte överstiger 38 ton,

- vikten på en axelkombination med tre axlar med det avstånd som nämns i punkt 3.3.2 i bilaga 1 inte överstiger 22,5 ton.

2. Kommissionen skall före den 30 juni 1986 till rådet inlämna en rapport om utvecklingen av de förhållanden som har berättigat de i punkt 1 behandlade undantagen. Denna rapport skall åtföljas av förslag om

i) undantagets varaktighet, och

ii) förfarandet för regelbundna granskningar av de omständigheter som berättigar till undantagens upprätthållande.

Rådet skall senast den 28 februari 1987 fatta beslut om detta förslag enligt det förfarande som fastställs i fördraget.

Artikel 9

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 1984.

På rådets vägnar

J. BRUTON

Ordförande

(1) EGT nr C 124, 17.12.1971, s. 63 och

EGT nr C 144, 15.6.1981, s. 80.

(2) EGT nr C 61, 10.6.1972, s. 5 och

EGT nr C 113, 7.5.1980, s. 14.

(3) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

(4) EGT nr L 375, 31.12.1980, s. 34.

(5) EGT nr L 24, 30.1.1976, s. 1.

(6) EGT nr L 155, 13.6.1978, s. 31.

BILAGA 1

HÖGSTA TILLÅTNA VIKTER OCH STÖRSTA TILLÅTNA DIMENSIONER OCH DÄRTILL HÖRANDE UPPGIFTER OM FORDON

1. Största tillåtna dimensioner för fordon som nämns i artikel 1.1 a

>Plats för tabell>

1.4 Avtagbara överbyggnader och standardiserade godsbehållare såsom containrar ingår i de dimensioner som anges i 1.1, 1.2 och 1.3.

1.5 Varje motorfordon eller fordonskombination som är i rörelse måste kunna vända inom en svept cirkelyta som har en yttre radie på 12,50 m och en inre radie på 5,30 m.

2. Högsta tillåtna totalvikt för fordon (i ton)

>Plats för tabell>

3. Högsta tillåtna axeltryck för de fordon som nämns i artikel 1.1 b (i ton)

>Plats för tabell>

4. Tillhörande uppgifter om fordon som nämns i artikel 1.1 b

4.1 Alla fordon

Axeltrycket på drivaxeln eller drivaxlarna på ett fordon eller fordonskombination får inte understiga 25% av totalvikten när fordonet eller fordonskombinationen används i internationell trafik.

4.2 Fordonståg

Avståndet mellan den bakersta axeln på ett motorfordon och släpvagnens främsta axel får inte understiga 3,00 m.

BILAGA 2

LISTA ÖVER DIREKTIV SOM NÄMNS I ARTIKEL 4

>Plats för tabell>