Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 85/647/EEG av den 23 december 1985 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 71/320/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 380 , 31/12/1985 s. 0001 - 0040

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 15 s. 0020

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 19 s. 0059

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 15 s. 0020

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 19 s. 0059KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 23 december 1985 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 71/320/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (85/647/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(1), senast ändrat genom direktiv ö78/547/EEG(2), särskilt artiklarna 11, 12 och 13 i detta,EGT nr L 168, 26.6.1978, s. 39.

med beaktande av rådets direktiv 71/320/EEG av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(3), senast ändrat genom kommissionens direktiv 79/489/EEG(4), och

med beaktande av följande:

Med hänsyn till vunna erfarenheter och den tekniska utvecklingen är det nu möjligt att göra kraven tydligare och att anpassa dem bättre till faktiska provningsförhållanden.

Det är nu också möjligt att anta bestämmelser om bromssystem med antilåsningsanordningar. Där sådana anordningar är monterade krävs överensstämmelse med motsvarande bestämmelser i detta direktiv.

Bestämmelserna i detta direktiv har tillstyrkts av Kommittén för anpassning till teknisk utveckling av direktiv om avskaffande av tekniska handelshinder inom motorfordonssektorn.Kommissionen har i sina två meddelanden till rådet om trafiksäkerhetsåret 1986(5) infört "Förbättringar till det befintliga bromsdirektivet" i sitt program för lagstiftning och bestämmelserna i detta nya direktiv skall bidra till förbättring av trafiksäkerheten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 71/320/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 2 skall ersättas med följande:

"Artikel 2

Ingen medlemsstat får vägra att bevilja EEG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för ett fordon, av skäl som hänför sig till bromsanordningarna, om fordonet är försett med anordningar enligt bilagorna 1 8 och 10 12 och om dessa anordningar uppfyller kraven i bilagorna."

2. Bilagorna 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 och 9 till direktiv 71/320/EEG skall ändras och nya bilagor 10, 11 och 12 skall läggas till enligt bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1. Från och med den 1 oktober 1986 får ingen medlemsstat, av skäl som hänför sig till bromsanordningarna.

- med avseende på en fordonstyp, vägra att bevilja EEG-typgodkännande, vägra att utfärda det exemplar av intyget som anges i artikel 10.1 sista strecksatsen i direktiv 70/156/EEG eller vägra att bevilja nationellt typgodkännande, eller

- förbjuda att fordon tas i bruk

om bromsanordningarna på fordonstypen eller fordonen överensstämmer med bestämmelserna i direktiv 71/320/EEG, senast ändrat genom detta direktiv.

2. Från och med den 1 april 1987 får medlemsstaterna

- inte längre utfärda det exemplar av intyget som anges i artikel 10.1 sista strecksatsen i direktiv 70/156/EEG för en fordonstyp vars bromsanordningar inte överensstämmer med bestämmelserna i direktiv 71/320/EEG senast ändrat genom detta direktiv,

- vägra att bevilja nationellt typgodkännande för en fordonstyp vars bromsanordningar inte överensstämmer med bestämmelserna i direktiv 71/320/EEG, senast ändrat genom detta direktiv.

3. Från och med den 1 oktober 1988 får medlemsstaterna förbjuda ibruktagande av fordon vars bromsanordningar inte överensstämmer med bestämmelserna i direktiv 71/320/EEG senast ändrat genom detta direktiv.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall före den 1 oktober 1986 sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 december 1985.

På kommissionens vägnar

COCKFIELD

Vice ordförande

(1) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

(2) EGT nr L 168, 26.6.1978, s. 39.

(3) EGT nr L 202, 6.9.1971, s. 37.

(4) EGT nr L 128, 26.5.1979, s. 12.

(5) KOM(84) 704 slutlig, 13.12.1984, KOM(85) 239 slutlig, 22.5.1985.

BILAGA

Ändringar i bilagorna till direktiv 71/320/EEG, ändrat genom direktiv 74/132/EEG, 75/524/EEG och 79/489/EEG

BILAGA 1: DEFINITIONER, KRAV, KONSTRUKTION OCH MONTERING

>Plats för tabell>

BILAGA 2: PROVNING AV BROMSAR OCH BROMSUTRUSTNINGENS BROMSVERKAN

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

TILLÄGG TILL

BILAGA 2: BROMSKRAFTENS FÖRDELNING MELLAN FORDONSAXLARNA (75/524/EEG)

>Plats för tabell>

FIGUR 1 A: Rubriken skall lyda:" Fordon i kategori M1 och vissa fordon i kategori N1 från och med den 1 oktober 1990 (se punkt 3. 1.1)."FIGUR 1 B: Rubriken skall lyda:" Fordon som inte tillhör kategori M1 eller N1"FIGUR 1 B: Följande anmärkning skall införas:" Anmärkning: Intervallets nedre gräns gäller inte för bakaxelns friktionsutnyttjande."FIGUR 1 C: Följande nya figur skall införas:" FIGUR 1 CFordon i kategori N1 (med vissa undantag från och med den 1 oktober 1990) (se punkt 3. 1.1)>Hänvisning till film>

Anmärkning: Intervallets nedre gräns gäller inte för bakaxelns friktionsutnyttjande."FIGUR 2: En ny anmärkning 2, som motsvarar anmärkning 2 till figur 3, skall införas och den befintliga anmärkningen skall numreras som anmärkning 1.

BILAGA 3: METOD FÖR MÄTNING AV AKTIVERINGSTIDEN PÅ FORDON SOM ÄR FÖRSEDDA MED TRYCKLUFTSDRIVNA BROMSSYSTEM

>Plats för tabell>

Punkt 1.1 skall lyda:" 1.1 Bromsanordningens aktiveringstid skall bestämmas då fordonet står stilla, varvid trycket mäts i mätuttaget på den mest ogynnsamt placerade bromscylindern. I fråga om fordon försedda med kombinerade tryckluftsdrivöna/hydrauliska bromsanordningar får trycket mätas i mätuttaget på den mest ogynnsamt placerade pneumatiska enheten."Punkt 4.1 skall lyda:" 4.1 På varje separat krets av bromsanordningen skall det finnas en anslutning för tryckprovning i det närmast lätt åtkomliga läget intill den bromscylinder som är mest ogynnsamt placerad med avseende på aktiveringstiden."Punkt 4.2 skall lyda:" 4.2 Anslutningarna för tryckmätning skall överensstämma med avsnitt 3 i ISO-standarden 3583/1982."

BILAGA 4: ENERGIBEHÅLLARE OCH ENERGIKÄLLOR

>Plats för tabell>

BILAGA 5: FJÄDERBROMSAR

>Plats för tabell>

BILAGA 7: TILLFÄLLEN DÅ TYP I- OCH/ELLER II-PROVNING (ELLER II A) INTE BEHÖVER UTFÖRAS PÅ FORDON SOM ÖVERLÄMNATS FÖR TYPGODKÄNNANDE

>Plats för tabell>

Tillägg 2BLANKETTMALL FÖR PROVNINGSRAPPORT FÖR REFERENSAXEL ENLIGT TILLÄGG 1 PUNKT 3.6PROVNINGSRAPPORT Nr1. IDENTIFIERING1.1 AxelTillverkare (namn och adress)FabrikatTypModellTekniskt tillåten massa (Pe ) (kg)1.2 BromsTillverkare (namn och adress)FabrikatTypModellTekniskt tillåtet ingångsvridmoment för kamaxel CmaxBromstrumma: InnerdiameterMassaMaterial (bifoga måttritning enligt figur 1)Bromsbelägg: TillverkareTypIdentifiering (skall vara synlig då belägget är monterat på bromsoket)BreddTjocklekYtaFästmetodBromsgeometri (bifoga måttritning enligt figur 2)1.3. HjulEnkelt/tvilling(8)Fälgdiameter (D)(bifoga måttritning enligt figur 1)1.4 DäckRullradie (R) vid referensmassa (Pe)1.5 AktivatorTillverkareTyp (cylinder/membran)(9)ModellLängd på hävarm (l)2. REGISTRERADE PROVNINGSRESULTAT (korrigerade med hänsyn till rullmotstånd)>Plats för tabell>

3. Namn på provningsorgan som utför provningen:4. Provningsdatum:5. Denna provning har utförts och resultaten rapporterats enligt direktiv 71/320/EEG i dess ändrade lydelse och enligt bilaga 7 tillägg 1.Underskrift . . .Datum . . .Figur 1>Hänvisning till film>

>Plats för tabell>

Figur 2BROMSGEOMETRI>Hänvisning till film>

>Plats för tabell>

BILAGA 8: VILLKOR FÖR PROVNING AV FORDON MED PÅSKJUTSBROMSAR

>Plats för tabell>

BILAGA 9: INFORMATION ANGÅENDE TYPGODKÄNNANDE AV FORDON MED AVSEENDE PÅ BROMSAR

Punkt 6 skall lyda:" 6. Fordonets massa . . .6.1 Fordonets största massa . . .6.2 Fordonets minsta massa . . ."Punkt 9.4 skall lyda:" 9.4 Största massa för släpvagn som får tillkopplas, om tillämpligt49.4.1 Släpvagn9.4.2 Påhängsvagn9.4.3 Släpkärra: Ange största förhållandet mellan kopplingsöverhänget(11) och hjulbasen9.4.4 Kombinationens största massa . . .(5) Med kopplingsöverhäng avses det horisontella avståndet mellan kopplingen på en släpkärra och bakaxlarnas centrumlinje."Efter punkt 9.4.1 skall följande nya punkt 9.5 införas:" 9.5 Fordonet är/är inte(12) utrustat för att dra en släpvagn med elektriska färdbromsar."Efter punkt 14.7.3 skall följande nya punkt 14.7.4 införas:" 14.7.4 >Plats för tabell>

Punkt 17a skall numreras om till punkt 18 (ny).Efter punkt 18 (ny) skall följande punkt 19 (ny) införas:" 19. Fordon försedda med antilåsningsanordningar . . .19.1 Uppfyller fordonet kraven i bilaga 10: . . . . . . . . ja/nej(13)19.2 Antilåsningsanordningens kategori: kategori 1/2/3(14)(15)"Punkterna 18 25 skall numreras om till punkterna 20 27.Efter bilaga 9 skall följande nya bilagor 10, 11 och 12 införas:"

BILAGA 10: KRAV FÖR PROVNING AV FORDON MED ANTILÅSNINGSANORD NINGAR1.

>Plats för tabell>

BILAGA 11: PROVNINGSFÖRHÅLLANDEN FÖR SLÄPVAGNAR MED ELEKTRISKA BROMSSYSTEM1.

>Plats för tabell>

>Hänvisning till film>

Anmärkningar:1. Gränsvärdena som anges i diagrammet gäller lastade och olastade släpvagnar. När släpvagnens olastade massa överstiger 75 % av dess största massa skall gränserna tillämpas endast för lastade förhållanden.2. Gränsvärdena som anges i diagrammet påverkar inte bestämmelserna i denna bilaga om minsta godtagbara bromsverkan. Men om den bromsverkan som erhålls under provningen enligt bestämmelserna i punkt 3.4 ovan är större än den godtagbara skall inte gränserna i ovanstående diagram överskridas.TR = Summan av bromskrafterna på omkretsen av alla hjul på släpvagnen.PR = Total normal statisk reaktion av vägytan på hjulen på släpvagnen.J = Genomsnittligt fullt utvecklad retardation hos kombinationen dragbil/släpvagn.

BILAGA 12: PROVNINGSMETOD MED TRÖGHETSDYNAMOMETER FÖR BROMSBELÄGG1.

>Plats för tabell>

(1) Stryk det som inte är tillämpligt.

(2) För att säkerställa överensstämmelse mellan alla fordon tills det särskilda ISO-kontaktdonet är i allmänt bruk skall det anses att kraven i punkterna 4.1, 4.2 och 4.3 om dragna fordon endast uppfylls om fordonen uppfyller de två följande villkoren:1. Strömförsörjningen till antilåsningsanordningarna i det dragna fordonet erhålls på följande sätt:a) För det första via kontaktdonet ISO 3731 (24S) (där stiften 2 och 6 används för felindikering respektive strömförsörjning) eller via det särskilda antilåsningskontaktdonet enligt ISO 7638.b) För det andra via kontaktdonet ISO 1185 (24N) (där stift 4 används utan att de nuvarande gränserna för stopplyktans krets överskrids). Om detta inte uppfylls skall kraven i tillägget till punkt 1. 1.4.2 i bilaga 2 uppfyllas, till exempel genom installation av en bromskraftsavkännande anordning på det dragna fordonet.2. Det dragna fordonet är försett med en optisk anordning inom siktfältet för förarens backspegel och synlig även i dagsljus för att varna föraren om varje avbrott i strömförsörjningen och/eller i kabelsystemet utanför den elektriska styrenheten för antilåsningsanordningen i det dragna fordonet.

(3) Tills enhetliga provningsförfaranden har överenskommits skall tillverkarna förse provningsorganen med sina provningsförfaranden och resultat.

(4) Tills sådana provningsytor blir allmänt tillgängliga får däck som är nedslitna till gränsvärdet och högre värden upp till 0,4 användas efter provningsorganens bedömning. Det faktiska erhållna värdet och däckstypen och yttypen skall noteras.

(5) Se fotnot till punkt 5. 1.1.2.

(6) Med full kraft avses den största kraft som föreskrivs i bilaga 2 för fordonskategorin. En större kraft får användas om detta krävs för att få antilåsningsanordningen att träda i funktion

(7) K1 är koefficienten för ytan med hög friktion.K2 är koefficienten för ytan med låg friktion.K1 och K2 mäts enligt tillägg 1 till denna bilaga.

(8) Under utredning. Tills egenskaperna hos detta särskilda kontaktdon har bestämts skall den typ som skall användas anges av den nationella myndighet som beviljar godkännandet.