Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 86/364/EEG av den 24 juli 1986 om bevis för att fordon överensstämmer med direktiv 85/3/EEG om vikter, dimensioner och vissa andra tekniska egenskaper för vissa vägfordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 221 , 07/08/1986 s. 0048 - 0050

Finsk specialutgåva Område 7 Volym 3 s. 0142

Svensk specialutgåva Område 7 Volym 3 s. 0142RÅDETS DIREKTIV av den 24 juli 1986 om bevis för att fordon överensstämmer med direktiv 85/3/EEG om vikter, dimensioner och vissa andra tekniska egenskaper för vissa vägfordon (86/364/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 85/3/EEG av den 19 december 1984 om vikter, dimensioner och vissa andra tekniska egenskaper för vissa vägfordon (), särskilt artikel 5 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Artikel 5 i direktiv 85/3/EEG föreskriver antagandet av detaljerade bestämmelser för bevis om att fordon överensstämmer med bestämmelserna i det direktivet.

Rådets direktiv 76/114/EEG av den 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om föreskrivna skyltar och märkningar samt deras placering och fastsättningssätt på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (), i dess lydelse enligt kommissionens direktiv 78/507/EEG (), innehåller redan föreskrifter för ett sådant bevis om överensstämmelse i form av tillverkarskylten. Denna skylt måste kompletteras med en skylt som är försedd med fordonets fastställda dimensioner och fastsatt i enlighet med direktiv 76/114/EEG.

Dessa två skyltars form och innehåll liksom de bestämmelser för medlemsstaternas ömsesidiga erkännande av dem som föreskrivs i de två direktiven och i det här direktivet ger tillräckliga upplysningar och försäkrar för de behöriga myndigheterna att kraven i direktiv 85/3/EEG efterlevs vad avser fordon vid tillverkningstidpunkten.

Åtgärder bör vidtas så att bevis om överensstämmelse även kan presenteras antingen i form av en enda skylt som fastställts och monterats i enlighet med direktiv 76/114/EEG och som innehåller samma uppgifter som de två ovannämnda skyltarna, eller i form av ett enda dokument som utfärdats av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där fordonet har registrerats eller tagits i drift. Detta dokument skall innehålla samma rubriker och uppgifter som de nämnda skyltarna.

I de fall där fordonets egenskaper inte längre överensstämmer med de som införts i beviset om överensstämmelse bör den medlemsstat i vilken fordonet är registrerat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att beviset om överensstämmelse ändras.

Det kan vara värdefullt att på den/de ovannämnda skylten/skyltarna eller dokument ange de högsta fordonsvikter som är tillåtna enligt nationell lagstiftning i en medlemsstat om dessa avviker från de som föreskrivs i direktiv 85/3/EEG samt de tekniskt tillåtna vikterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de fordon som nämns i artikel 2 i direktiv 85/3/EEG, och som överensstämmer med det direktivet, är försedda med ett av följande bevis:

a) En kombination av följande två skyltar:

- Den "tillverkarskylt" som har fastställts och satts fast i enlighet med direktiv 76/114/EEG.

- Den skylt som avser dimensioner i enlighet med bilagan och som har fastställts och satts fast i enlighet med direktiv 76/114/EEG.

b) En enda skylt som har fastställts och satts fast i enlighet med direktiv 76/114/EEG och som innehåller samma uppgifter som på de två skyltar som nämns i a.

c) Ett enda dokument som har utfärdats av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat i vilken fordonet har registrerats eller tagits i drift. Ett sådant dokument skall innehålla samma rubriker och uppgifter som de skyltar som nämns i a. Det skall förvaras på en plats som är lätt åtkomlig för inspektion och det skall ha ett tillförlitligt skydd.

2. Om fordonets egenskaper inte längre överensstämmer med de som anges på beviset om överensstämmelse skall den medlemsstat, i vilken fordonet är registrerat, vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att beviset om överensstämmelse ändras.

3. De i punkt 1 nämnda skyltarna och dokumenten skall av medlemsstaterna erkännas som bevis på fordonets överensstämmelse enligt artikel 5 i direktiv 85/3/EEG.

4. Fordon som har erhållit bevis om överensstämmelse kan utsättas för

- stickprovskontroller vad avser gemensamma normer om vikter,

- vad avser gemensamma normer om dimensioner, endast för kontroller då det finns misstanke om att fordonet inte överensstämmer med direktiv 85/3/EEG.

Artikel 2

1. Mittkolumnen i beviset om överensstämmelse om vikter skall, där så är lämpligt, innehålla den viktstandard inom gemenskapen som är tillämplig för fordonet i fråga.

Vad avser fordon som nämns i punkt 2.2.2 c i bilaga 1 till direktiv 85/3/EEG skall posten "(44 ton)" stå inom parentes under högsta tillåtna vikt för fordonskombinationen.

2. Varje medlemsstat får, för varje fordon som har registrerats eller tagits i bruk inom dess territorium, bestämma att de högsta vikter som tillåtits i dess nationella lagstiftning skall anges i vänster kolumn i beviset om överensstämmelse och de tekniskt tillåtna vikterna i höger kolumn.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast inom ett år efter dess anmälan (). De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 juli 1986.

På rådets vägnar

A. CLARK

Ordförande

() Detta direktiv anmäldes till medlemsstaterna den 29 juli 1986.

() EGT nr L 2, 3.1.1985, s. 14.

() EGT nr L 24, 30.1.1976, s. 1.

() EGT nr L 155, 13.6.1978, s. 31.

BILAGA

Skylt om dimensioner som anges i artikel 1.1 a

1. Skylten som avser dimensioner, i möjligaste mån fastsatt bredvid skylten som nämns i direktiv 76/114/EEG, måste innehålla följande uppgifter:

1. Tillverkarens namn ().

2. Fordonets identifieringsnummer ().

3. Längd på motorfordonet, släpvagnen eller påhängsvagnen (L).

4. Bredd på motorfordonet, släpvagnen eller påhängsvagnen (W).

5. Uppgifter för mätning av fordonskombinationens längd

- avståndet (a) mellan fordonets framkant och kopplingsanordningens mittpunkt (kopplingskrok eller vändskiva); för vändskiva med flera kopplingspunkter måste minsta och största värden (amin och amax) anges,

- avståndet (b) mellan mittpunkten på kopplingsanordningen för släpvagnen (vändskivans ring) eller för påhängsvagnen (kopplingstapp) och bakkanten på släpvagnen eller påhängsvagnen; för en anordning med flera kopplingspunkter måste det minsta och det högsta värdet (bmin och bmax) anges.

Fordonskombinationens längd är längden på motorfordonet och släpvagnen eller påhängsvagnen då de placerats i rät linje efter varandra.

2. De värden som anges i beviset om överensstämmelse skall innefatta de mått som tagits direkt på fordonet.

() Dessa uppgifter behöver inte upprepas i det fall fordonet är försett med en enda skylt som innehåller uppgifter både om vikter och dimensioner.